Békés Megyei Népújság, 1986. április (41. évfolyam, 76-101. szám)

1986-04-01 / 76. szám

BÉKlS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. ÁPRILIS 1., KEDD Ara 1,80 forint XII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM KlSZ-küldöttértekezlet a Mezöhegyesi Mezőgazdasági Kombinátban Szabó István felszólalása Mezőhegyesen március 29-én, szombaton tartották meg a mezőgazdasági kombinát KISZ-eseinek küldöttértekez­letét. Molnár Mihály, a KISZ-bizottság titkára köszöntöt­te a megjelenteket, közöttük Szabó Istvánt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a TOX elnökét, Szabó Mik­lóst, a megyei pártbizottság első titkárát, Bessenyei Tibort, a KISZ KB politikai munkatársát és Szabó Bélát, a KISZ megyei bizottságának első titkárát. A helyi Petőfi Sándor úttörőcsapat tagjainak rövid, színvonalas műsora után Seprenyi Imre levezető elnök tett javaslatot a napirend­re, az egyes munkabizottságok összetételére. Ezt követően Molnár Mi­hály KISZ-titkár terjesztette elő a kombinát KlSZ-bizott- ságának elmúlt 5 évi munká­ját értékelő beszámolóját. Bevezetőjében arról szólt, hogy a vállalat több mint ezer 30 évnél fiatalabb dol­gozója közül 320 a KISZ-ta- gok száma, akik képviseleté­ben 55-erí-vesznek részt a küldöttértekezleten. Az ifjú­ság munkájával hozzájárult a kombinát VI. ötéves tervfel­adatainak teljesítéséhez. A két legfontosabb terület, a gabona- és húsprogram cél­jainak megvalósítása felett védnökséget vállalt a KISZ. Erősödtek a szocialista brigá­dok, amelyeknek soraiban sok fiatalt találunk. Jelenleg Mezőhegyesen 6 ifjúsági szo­cialista brigád dolgozik. A vállalat gazdasági vezetése figyelemmel kiséri a fiatalok munkáját, ismeri gondjai­kat, és a lehetőségekhez mér­ten támogatja őket. Különö­sen a lakáshelyzet megoldá­sában léptek előre az elmúlt 5 esztendőben. A társadalmi- munka-akciókban évről évre számottevő sikereket értek el a kombinát KISZ-esei. A politikai nevelőmunka színvonalasabbá vált a beszá­molási időszakban. Kiemel­kedő eredmények születtek a KISZ—úttörő kapcsolat ápo­lásában. A pártépítésben tervszerű munkát folytatnak a kombinátban. A beszámoló önkritikusan elemezte a vég­zett munkát, szólt a hiányos­ságokról is. Sajnálatos, hogy a korábban jól működő Ifjú Gárda-szakasz megszűnt. A Fiatal Agrárszakemberek Ta­nácsa sem tudta betölteni szerepét az utóbbi időben. A beszámoló végén a titkár a közeljövő főbb célkitűzéseit fogalmazta meg. Ezután Mol­nár Mihály a kongresszusi dokumentumok alapszerve­zeti vitáinak rövid összegzé­sét mondta el. A beszámoló elhangzása után az irányító pártbizott­ság minősítését Soós György, a kombinát pártbi­zottságának titkára terjesz­tette elő. A tartalmas vitában kilencen mondták el vélemé­nyüket. Andó Ferenc, a kom­binát vezérigazgatója az el­múlt 5 év gazdasági mérle­géről, a jövő feladatairól be­szélt. Elmondotta, továbbra is számítanak a fiatalok mun­kájára, hiszen az ő egészsé­ges türelmetlenségük, felké­szültségük sokat segíthet a nehézségek leküzdésében. Be­számolt az ifjúsági törvény és az ifjúsági parlamentek intézkedési tervének helyi végrehajtásáról. Szabó István, az MSZMP PB tagja elöljáróban átadta pártunk Központi Bizottságá­nak üdvözletét. Felszólalá­sában elismeréssel beszélt a kombinát eredményeiről, a beszámolóval kapcsolatban megjegyezte: még bátrabban kellett volna fogalmazni né­hány terület tevékenységéről, a gondokról. A továbbiakban a magyar mezőgazdaságban végbement elmúlt két évtize­des változásokról beszélt, örvendetes — hangsúlyozta —, hogy napjainkban becsü­lettel, tisztességgel dolgoznak a fiatalok az agrár ágazat­ban. Tevékenységükkel hoz­zájárulnak a mezőgazdaság jó eredményeihez. — Vannak gondjaink is a gazdasági életben — mondot­ta Szabó István. — Az intéz­kedések ellenére még min­dig nem lehetünk elégedettek a hatékonysággal, a jövede­lemtermelő képességgel. Ez a megállapítás igaz a mező- gazdaságra, és ahogy itt hal­lottuk, igaz a Mezöhegyesi Mezőgazdasági Kombinátra is. A jövőben az eddiginél következetesebben, fegyel­mezettebben kell mindany- nyiunknak dolgozni ahhoz, hogy valóra váljanak célkitű­zéseink. Ebben a nagy mun­kában pártunk támaszkodik az ifjúságra, s elvárja, hogy a fiatalok tudásuk, képessé­gük legjavát adják vala­mennyi területen. A KISZ közelgő XI. kong­resszusáról szólva a Politikai Bizottság tagja aláhúzta: — Fontos belpolitikai ese­ménynek tartjuk az ifjúsági szövetség kongresszusát. Olyan fórumnak, amelyen összegzik az elmúlt 5 év ta­pasztalatait, meghatározzák a jövő főbb feladatait. A ma ifjúsága érettebb, felkészül­tebb, mint mi voltunk egy­koron, s most az a teendőnk, hogy a maximumot kihozzuk ezekből a fiatalokból. A továbbiakban nemzet­közi gazdasági kapcsolatain­kat elemezte Szabó István. A világpiacon napjainkban többen akarnak eladni, mint vásárolni. Ezért megnőttek a termékek minősége iránt tá­masztott követelmények. Ar­ra kell törekedni, hogy a mezőgazdaságban, de a nép­gazdaság valamennyi ágá­ban gazdaságosan állítsuk elő a jó minőségű, exportálható termékeket. Befejezésül arról szólt Szabó István, hogy Me­zőhegyesen van perspektívá­ja a fiataloknak, számítanak munkájukra, és itt az átla­gosnál kedvezőbbek a lete­lepedési lehetőségek. Szabó Béla, a KISZ mb első titkára elismerően szólt a mezőhegyesiek mozgalmi tevékenységéről. A KISZ XI. kongresszusának két fontos üzenetére hívta fel a figyel­met. „Folyamatosság és meg­újulás, ez a legfontosabb most szövetségünk számára — hangsúlyozta, majd így folytatta: a megújulás során szeretnénk a minőségi mun­kára törekedni. Mindehhez szervezeti fegyelemre, az al­kotókedv kibontakoztatására van szükség.” Befejezésül az ifjúsági mozgalom előtt álló feladatokról beszélt. A küldöttek egyhangúlag elfogadták a beszámolót. Ezt követően került sor a 9 tagú KISZ-bizottság és a két me­gyei küldött megválasztására. A Mezöhegyesi Mezőgazdasá­gi Kombinát KlSZ-bizottsá- gának új titkára Hári Rozá­lia lett. Az értekezlet a DlVSZ-indulóval ért véget. (V erasztó) Húszmillió forint a gyulai vár megmentesere Alig féléves hivatalos múltra tekinthet vissza a Gyulai Városszépítő Egye­sület, s mégis olyan gazdag eredménylistát sorolt Nád­házi András elnök, a közel­múltban megtartott közgyű­lésen, amely igencsak dicsé­retre méltó. Azért hangsú­lyozzuk a „hivatalos” múl­tat, mert hiszen a már köz- nondásszerűen ismert gyu­lai lokálpatriotizmus egyik iellemzője volt korábban is a város díszítése, virágosí- tása, parkosítása, egyszóval szépítése. Ami az eddigi munka jredményeit illeti: a felada­tok rangsorában első, kie­melt helyen állt a gyulai vár állagának sürgős javítása. A jelentős nagyságú összeget kívánó helyreállítás, restau­rálás rendezéséhez sikerült 20 millió forintot biztosítani, ami igaz, csak kezdetnek elég, de bíznak abban, hogy ezzel elindult a vár meg­mentése. Régi és jogos óha­ja a gyulai fiataloknak egy — legalább fagyos télen biztonságosabb — használható korcsolyapálya kialakítása. Nos, a Kövizig gépei már dolgoznak a vár melletti csónakázótó — a majdani „koripálya" — kialakításán, tisztításán. Ez is mintegy 2 millió forintba kerül. Nem újkeletű gond a várfürdőhöz szervesen kapcsolódó volt kastélyépület hasznosítása sem a gyógy-idegenforga- lomban- Ezzel kapcsolatban is több ötlet született és úgy tűnik, érik a megoldás. Bejelentették azt is a köz­gyűlésen, hogy a már ko­rábban városszerte elterjedt „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalmat újjászervezik „Miénk a város, magunknak szépítjük” címmel. Ezzel a felhívással fordulnak most a város lakosságához, és kérik, hogy a természet megújulá­saként, a város is újuljon meg, legyen szebb, mint bármikor. Béla Ottó Hazaérkezett Prágából a Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Németh Károlynak, az MSZMP főtitkárhelyettesé­nek vezetésével részt vett Csehszlovákia Kommunista Pártjának XVII. kongresszu­sán, szombaton hazaérkezett Prágából. A fogadtatásnál jelen volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság ma­gyarországi nagykövete. Hazánkba érkezett Bernhard Vogel Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének meghívására hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett Bernhard Vogel, a Német Szövetségi Köztársa­ság Rajna-Pfalz tartományá­nak miniszterelnöke. A vendéget és kíséretének tagjait a Ferihegyi repülőté­ren Veress Péter külkereske­delmi miniszter fogadta. Je­len volt Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagykövete is. Nemzeti ünnepére készül az ország A felszabadító hősökre emlékező koszorúzásokat, intéz­ményi ünnepségeket, baráti találkozókat rendeznek a kö­vetkező napokban országszerte nemzeti ünnepünk, április 4-e tiszteletére. A főváros és valamennyi település utcáit, tereit zászlódíszbe öltöztették már, s felkerültek a színes dekorációk a középületekre, állami intézmények homlok­zatára is. Budapesten díszkivilágítást kapnak a középületek és a műemlékek. Április 3-án ünnepi külsőségek között, katonai tisztelet- adással felvonják az állami zászlót az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság nemzeti lo­bogóját és a munkásmozgalom vörös zászlaját pedig a Gel­lérthegyen. Az állami zászlónál 4-én délben zenés őrség­váltás lesz a Parlament előtt. A felszabadulás évfordulója alkalmából az Országházban átadják a művészet területén elért kimagasló eredményekért a Kiváló- és Érdemes Művész címeket, valamint az Elnöki Tanács kitüntetéseit eredményes munkásságuk és közéleti tevékenységük elismeréséül az állami és gazdasági élet kü­lönféle területein dolgozóknak. Az ünnep előestéjén az Elnöki Tanács fogadást ad a Parlamentben. A meghívottak között lesznek a politikai, az állami, a társadalmi élet kép­viselői, üzemek, vállalatok, intézmények kiváló dolgozói. Országszerte koszorúzási ünnepségeken tisztelegnek a ha­zánk szabadságáért vívott harcokban elesett szovjet hősök és más népek elesett katonái emléke előtt. Április 3-án az MSZMP Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács, a Minisz­tertanács, a fegyveres erők, valamint a tömegszervezetek és mozgalmak képviselői megkoszorúzzák a Szabadság­téri szovjet hősök emlékművét és a Magyar Hősök Emlék­művét a Hősök terén- Elviszik a kegyelet koszorúit a har­kányi bolgár hősi emlékműhöz, Beremenden a jugoszláv katonák temetőjébe, a hajdúböszörményi román katonai sírkertbe, a solymári angol katonai temetőbe és a Buda­örsi útra, a fasizmus elleni harcokban hősi halált halt amerikai katonák emlékművéhez. Az évforduló alkalmából számos intézményt avatnak fel: a fővárosban átadják a Margit Kórház—Rendelőintézet új épületét; Várpalotán megnyitják az Országos Vegyészeti Múzeumot, Visontán pedig üzembe helyezik a Mátra Gáz- betongyárat. Pécsett országos délszláv színjátszó találkozóra invitálják a művészetkedvelőket. A Heves megyei fiatalok az ünnepnapon rendezik meg Kékestetőn a hagyományos felszabadulási emlékprogramot. Az ország legmagasabb pontján emelkedő emlékműnél hálatüzet gyújtanak, s ün­nepi műsorral köszöntik április 4-ét. Pénteken Gyöngyösön egész napos kulturális diákrendezvény-sorozaton méltatják a sorsfordító történelmi évfordulót. Pécsi MSC—Békéscsaba 22—21 (10-13) NB I-es férfikézilabda-mérkőzés, Békéscsaba, 300 néző. V.: Brecska, Szabó (egymásnak ellentmondóan). PMSC: TÖTH A. — Hunyadi, Putics 5 (2), TAKÁCS 3, Perger 1, HANG 4, Kunos 4. Csere: Füzesi 3, Kakas, Kőszegi 2 (2). Edző: Kole- szár György. Békéscsaba: SZABÓ — BALOGH 4, Gávai 3, SZENTMIHÁLYI 1, Ferenc 3, Tóth J. (3), Bene 1. Csere: Tóth Gy. (kapus), Csuvarszki 1, Fekete, Czombos 1. Edző: Pa­taki György. Kiállítások: 10 perc + kizárás (Hang), ill. 10 perc. Hétmé­teresek: 6/4, ill. 6/3. Az eredmény alakulása: 6. perc: 0—2, 10. perc: 3—3, 25. perc: 6—10, 33. perc: 10—15, 44. perc: 13—18, 54. perc: 20— 21... Nem a legjobb előjelek­kel kezdődött a mérkőzés, hiszen az elmúlt héten az egyik átlövő, Bogárdi kéztö­rést szenvedett, így ő be­gipszelt kézzel állt a pálya szélén, várhatóan májusig (Folytatás a 8. oldalon) NB I-es labdarúgó-mérkőzés, Békéscsaba, 6 ezer néző. V.: Fekete M. (Ádám, Szabó). BÉKÉSCSABA: Szabó I. — Vígh, Szabó II., Varga J., Ott- lakán — Pásztor, Csanálosi, Takács J. — Kanyári (Steiger­wald, 55. p.), Fecsku (Adorján, 8. p.), Szekeres. Edző: Sülé István. MTK-VM: Gáspár — Varga I., Tóth, Talapa, Kovács (Szá­lai, 24. p.) — Katzenbach, Fülöp (Oroszki, 58. p.), Bognár, Turtóczky — Kékesi, Boda. Edző: Both József. Gólszerző: Pásztor a 87. percben. Sárga lap: Varga J. a 19., Boda a 77. percben. Szögletarány: 6:1 (4:1) a Békéscsaba javára. Az első negyedórában nem sokat jegyezhetett föl a kró­nikás:, lagymatag iramban folyt a játék, s még ünnepi hangulatot sem varázsolt a két csapat. Aztán némi me­zőnyfölényt harcolt ki a ha­zai csapat, de átütő erőt to­vábbra sem fedezhettünk föl játékukban. Varga J. elgán­csolta Bodát, amiért sárga la­pot kapott a 19. percben — mindössze ennyit vethetünk papírra. Aztán a 30. percben Szekeres balról beíveléssze- rűen lőtt kapura, Gáspár kis­sé kint állt, de Turtóczky ki­fejelte a labdát a gólvonal­ról. A félidő lefújása előtt Ottlakán és Csianálosi távoli lövése nem okozott riadal­mat a fővárosiak körében, hiszen elhibázták az irány- zékot. A szünet után élénkült a játék. Steigerwald előtt adó>- dott lehetőség, majd nem sokkal később Ottlakán kiug­ratta Pásztort, a békéscsabai játékmester hatalmas lövést zúdított a kapura, 10 méter­ről, és telibe találta a bal kapufát. Üjabb sárga lapot vett elő Fekete játékvezető: ezúttal Boda szabálytalanko­dott Varga J.-vel szemben. A befejezés előtt 3 perccel Tala­pa buktatta Steigerwaldot, 18 méterre a kék-fehérek ka­pujától. Pásiztor állt a labda mögé, és mesterien a bal al­só sarokba csavarta. Gáspár nagyot hibázott, így született meg a viharsarkiak győztes gólja. Nehezen lendültek játék­ba a csapatok. Az első fél­időben nem kápráztatták el az időjáráshoz képest kevés számú szurkolósereget. A békéscsabaiak sok hibával játszottak, a kék-fehérek vi­szont elsősorban a védeke­zésre rendezkedtek be, így ritkán jutottak el a 16-os tá­jára, mi több, az első félidő­ben Szabó László kapusnak egyáltalán nem akadt dolga. Pásztor — 2 pontot érő sza- badrúgásgól A fordulás után élénkült a játék, a békéscsabaiak mind többet rohamoztak, de to­vábbra is sikertelenül, a fő­városiak pedig kontrákra építettek, de a két ék to­vábbra sem tudott gólhelyze­tet teremteni. Jellemző, hogy (Folytatás a 8. oldalon.) Békéscsaba—MTK-VM 1-0 (0-0)

Next

/
Oldalképek
Tartalom