Békés Megyei Népújság, 1986. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-02 / 1. szám

Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim! Éjfélkor nemcsak egy évet búcsúztat­tunk és egy újat köszöntöttünk. 1985-tel egy ötéves időszak is lezárult és a mostani újévi jókívánságot is szeretném értelmez­ni öt boldogabb esztendőre. A mögöttünk hagyott VI. ötéves nép- gazdasági terv időszakában tovább gyara­podott az ország, javult egyensúlyi hely­zete, megőriztük alapvető társadalmi vív­mányainkat. Életünk azonban nehezebb lett, minde­nekelőtt a számítottnál is szigorúbb nem­zetközi gazdasági körülmények, de a saját fogyatékosságaink miatt is. Kiviláglott, hogy népgazdaságunk a szükségesnél las­sabban képes alkalmazkodni a megválto­zott világpiaci követelményekhez. A termelés szerkezetének és a gazdál­kodás hatékonyságának javulási üteme nem volt elég ahhoz, hogy a több mintegy évtizede tartó cserearányromlást megállít­suk. A nemzeti jövedelem nem nőtt a tervezett mértékben. Ezért főleg a belső felhasználás visszafogásával tudtuk csak megteremteni a gazdaság külső és belső egyensúlyát. 1985-ben népgazdaságunk teljesítménye több területen elmaradt az előirányzottól, és ez nem írható csak a zord tél számlá­jára. Súlyosan esik latba, hogy a gazdál­kodás és az irányítás nem javult a kívá­nalmaknak megfelelően. Ezek a tények még inkább sürgetik a gazdaságirányítás folyamatos korszerűsítését, az önállósággal együttjáró felelősség érvényesítését és a demokratizálódás felgyorsítását, mint egy­mással összefüggő, egymást segítő felada­tok megvalósítását. A tervezettnél lassúbb fejlődés ellenére bizonyossá vált, hogy a vállalatok megnö­vekedett önállósága, vállalkozási szabad­sága megsokszorozhatja a hatékonyabb gazdálkodás lehetőségeit. A kisvállalatok és a kisszervezetek pedig egyebek közt olyan jelentős területeken oldották a fe­szültségeket, mint a választék javítása és a különböző lakossági szolgáltatások. Eredményeink közé sorolhatjuk a szo­cialista demokrácia erősödését is. Ezt nem­csak olyan országos jelentőségű események tükrözték, mint a XIII. pártkongresszus, az országgyűlési és tanácsválasztások, a szakszervezetek, illetve a Hazafias Nép­front választásai, hanem a jog- és hatás­körök decentralizálása, s nem utolsósorban a vállalati tanácsok megválasztásának elő­készítése, lebonyolítása is. A jelen tanulságai egybevágnak sok év­százados történelmi tapasztalatainkkal: népünkben megvan a tehetség, a szorga­lom és a felelősségtudat, azaz megvannak azok a képességek, amelyekkel a legne­hezebb időkön is úrrá tudunk lenni. Szeretném ezt az alkalmat is felhasz­nálni, hogy a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és a magam nevében is köszönetét mondjak mindazoknak, akik fizikai vagy szellemi munkásságukkal, alkotó tevékenységükkel, nem ritkán személyes példájukkal hozzá­járultak nehéz helyzetünk jobbításához. Tisztelt Honfitársaim! A Magyar Népköztársaság területénél és lélekszámánál nagyobb mértékben igye­kezett hozzájárulni a nemzetközi feszült­ségek oldásához, az enyhülés és a bizalom légkörének visszatéréséhez. Mi a legnehe­zebb időkben is azon voltunk, hogy szük­ség van a párbeszédre, a vitás kérdé­sek tárgyalások útján való rendezésére. Ezért is tartjuk nagy jelentőségűnek a genfi Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozót, amely elősegítette egymás álláspontjainak jobb megértését, hozzájárulhat a két nagyhatalom közötti viszony normalizálásá­hoz. A csúcstalálkozó lehetőséget teremtett a nemzetközi légkör javításához, ahhoz, hogy egy árnyalattal jobb körülmények között folytathassuk belső építőmunkán­kat. Meggyőződésünk, hogy a szocialista országok közösségének a békés egymás mellett élés megvalósításáért, a fegyver­kezési hajsza megállításáért, a leszerelé­sért, a békéért és haladásért folytatott kö­vetkezetes harca az egész emberiség jö­vőjét szolgálja. Örömünkre szolgál az is. hogy a Ma­gyar Népköztársaságot, mint szocialista országot, a szocialista közösség szilárd tagját megbízható, korrekt partnernek is­merik el világszerte, amelyre politikai és gazdasági kapcsolatainkban egyaránt szá­mítani lehet. Tapasztalataink szerint ve­lünk őszinte törekvéssel erősítik az együttműködés szálait a Szovjetunió, a szocialista közösség országai, éppen úgy, mint a harmadik világ és a fejlett tőkés államok. Becsülik szándékainkat, kiszá­míthatóságunkat, készek a kapcsolatok to­vábbépítésére az élet mindén területén. További elismerést szerzett hazánknak az Európai Kulturális Fórum megrendezé­se. Általános az a vélemény, hogy Magyar- ország jó házigazdának bizonyult. Biztosí­totta és elősegítette a legeltérőbb vélemé­nyek megvitatását, egymás álláspontjának jobb megértését, ezáltal pedig hozzájárult az európai biztonsági és együttműködési folyamat erősödéséhez is. Külön siker szá­munkra, hogy a fórum tanácskozásain részt vevő politikusok és jeles kulturális személyiségek közelebbről is megismerhet­ték életünket, illetve a magyar kultúra ér­tékeit. A magunk részéről a továbbiakban is azon fáradozunk, hogy politikai okok ne akadályozzák a kölcsönösen előnyös gazda­sági és kulturális kapcsolatok fejlesztését. Az idei esztendőről és a most induló VII. ötéves tervről szólva el kell mondanom: politikai, gazdasági, társadalmi és kultu­rális programunk pártunk XIII. kongresz- szusának elvi döntéseire épül. Figyelem­mel van azokra a nemzetközi tényezőkre és folyamatokra, amelyek visszahatnak szo­cializmust építő munkánkra. Elsősorban azt veszi számításba, hogy nemcsak ha­zánk, hanem szocialista közösségünk va­lamennyi országa a megújulás időszakát éli, a fejlődés hozta újabb és bonyolultabb feladatokkal találja szemben magát. Ezek a körülmények még inkább szükségessé teszik a népünk érdekeit szolgáló, egyez­tetett közös politikát. Építve a nemzetközi együttműködésre, belső gondjainkat azonban magunknak kell megoldanunk. Életünk alakulása nem­zetközi megbecsülésünk, döntően a hazai építőmunka sikereitől függ. A VII. ötéves tervben nem kisebb fel­adatokat fogalmaztunk meg, mint a gaz­daságirányítás további fejlesztését, meg­hirdetett társadalmi-gazdasági programja­ink megvalósítását, a gazdálkodás haté­konyságának fokozását, illetve ezek által a gazdasági növekedés ütemének növelését, a külgazdasági egyensúly további javítá­sát és a gazdasági teljesítményekkel össz­hangban életkörülményeink jobbítását. Ezek a keretek minden vállalat és intéz­mény, minden közösség és minden egyén számára lehetővé teszik az alkotóbb szel­lemű, önállóbb, eredményesebb munkát. Ezeknek a gondolatoknak a 'jegyében kí­vánok az új év első napján pártunk Köz­ponti Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében is minden hazánkfiá­nak, Magyarország valamennyi barátjá­nak boldog, eredményes és békés új esz­tendőt. Sikeres esztendő Záhonyban A MÁV záhonyi üzemigaz­gatóságán egy különösen ne­héz, de igen jól sikerült esz­tendő tapasztalatait összeg­zik ezekben a napokban. Az első félév behozhatatlannak tűnt elmaradása ellenére — az eredeti költségkereten be­lül maradva — több terüle­ten jelentősen túlteljesítet­ték a tervet. Az import- és tranzitfor­galomban csaknem három százalékkal szárnyalták túl a kitűzött célt. Több mint tízmillió tonna árut fogad­tak a Szovjetunióból és to­vábbítottak rendeltetési he­lyére. Az exportforgalomban a tavalyi, csúcsnak vélt mennyiségnél hatszázezer tonnával több áru hagyta el a határt Záhonynál, s en­nek ellenére érezhetően eny­hült a korábbi vagonhiány. Az egyre nagyobb határ- forgalmi feladatok teljesíté­sében nagy szerepe volt a napi követelményekhez al­kalmazkodó munkaszerve­zésnek. Az üzemigazgatóság területén ugyanis 24 óra alatt átlagosan 28 ezer tonna árut fogadnak és tizenkétezer tonna exportárut továbbíta­nak. A záhonyi üzemigazgató­ság 110 millió forinttal telje­sítette túl éves bevételi ter­vét, s ebből a tavalyinál ösz- szesen 9,5 millió forinttal több jövedelemhez jutottak a vasutasok. „Zsufi” mindenütt Szilveszteri körkép a megyéből S akik még örültek is a hónak (Szőke Margit) Alijuk a havat Megyénkben az 1985/86-os tél első komoly havazása az év utolsó napján kezdődött. A 10—12 cm-es hóréteg pró­bára tette a gépjárművezető­ket. A főutak sózása már éj­félkor elkezdődött, tisztítá­suk azóta is folyamatos. A főutak vizesek, de jól jár­hatók, helyenként viszont az utak széle hókásás. A fonto­sabb mellékútvonalakat is el­kezdték sózni és tisztítani, de ezek mindegyike aligha lesz kifogástalan másodiké­ig. A kevésbé forgalrűás mellékútvonalak még to­vábbra is havasak, lucskosak maradnak, bár a tegnap délutáni enyhébb hőmérsék­let sok helyen segítségére sietett az utak karbantartói­nak. A városokban általában már szilveszter éjszaka el­kezdték tisztítani az utakat; a megyeszékhelyen például este 7-kor lépett szolgálatba a Kertészeti és Köztisztasági Vállalat két hóekéje, egy pe­dig a .vasúti átjárókat, a hidakat és a forgalmasabb kereszteződéseket szórta fel salakkal. Dolgozik egy kis­gép is, amely a kerékpár­utakat és a járdákat tisztít­ja. A Volán helyközi járatai 31-én este és január 1-én ál­talában 5—10 percet késtek. A más megyékből érkező járatok késése sem haladta meg a 25 percet. Járatkima­radás nem volt. Az viszont figyelmeztető, hogy egy eset­ben máris próbára tette az utazók türelmét az egyik busz fagyása. A Gyula—Sza­badkígyós közti járat egy órát késett. Holott a hő­mérséklet alig csökkent fagypont alá. éttermében, presszójában, drinkbárjában viszont „zsufi” volt. összesen 330-an szóra­koztak itt. Jegyet december 10-e után már nem lehetett kapni. Az ételek között a sztár az aszpikos libamájat követő kijevi jércemell volt. (Ez egy sajtkrémmel töltött finomság rántva, zöldköret­tel.) Pezsgő viszont — bár volt választék — viszonylag kevés fogyott. Hajnali négyig tartott a „dajdaj”, miközben volt egyórás műsor is. A Kö­rös forgalma 160 ezer forint volt, ami kicsit több, mint egy jól sikerült bál forgalma. A Csabának bár nem volt szervezett programja, meg­telt mind a négy helyisége, az étterem, a cukrászda, a sarki presszó és a télikert. Ez utóbbiban bírták legto­vább a vendégek; itt fél né­gyig tartott a diszkó. A ha­vazás a Veszély csárda for­galmának ártott leginkább. Itt csak a foglalt helyek kel­tek el, s nem érkezett meg az útviszonyok miatt a bár- műsor. A hangulatot azon­ban ez sem csorbította. Békésen a Dübögőben több mint 200 fő mulatott, a hely nevéhez hűen. A szállót egy 50 tagú csoport töltötte meg. A vendégek három menü kö­zül választhattak, és itt sok (Folytatás a 6. oldalon) A megye csaknem minden étterme, csárdája, diszkója, óévbúcsúztatót rendező mű­velődési háza jó napot zárt a hajnali órákban. Csaknem mindenüt telt ház volt. Békéscsabán a Körös Szálló csak félig telt meg, a Körös Melyik szól a legszebben? Fetó: Szőke Margit BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1986. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK Ára 1,80 forint XLI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom