Békés Megyei Népújság, 1985. november (40. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-22 / 274. szám

NÉPÚJSÁG 1985. november 22., péntek HÍREK HÍREK HÍREK MA: CECILIA NAPJA A Nap kél 6.53 — nyugszik 16.01 órakor A Hold kél 14.06 — nyugszik 1.32 órakor ÉVFORDULÓ Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1890. november 22-én szüle­tett, és 80 éves korában, 1970-ben hunyt el Charles de Gaulle francia politikus, a Francia Köztársaság elnö­ke. * Hfrügyeletünk 19 óráig hív­ható, a tele- APA fonszámunk: fc#"OOU Hlrügyeletes: Pénzes Ferenc Ilyen volt... Megyénkben a szerda éjsza­kai esőzés után csütörtökön reggel 8 milliméter csapadékot mértek. A hőmérséklet-mini­mum 3—4 és 4—2 fok között mozgott, az alig felhős, derült időben mérséklődött a délies szél, felmelegedett a levegő és így Szarvason 11, Békéscsabán 12 fokot mutattak a hőmérők kora délütán. A tengerszintre átszámított légnyomás 1016 mil- libár, mérsékelten emelkedő irányzatú. Minderről a békés­csabai meteorológiai állomás ügyeletese, Unyatinszki Zoltán adott tájékoztatást. — ILLYÉS GYULANÉ KI­TÜNTETÉSE. A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Illyés Gyuláné dr.- nak, a Bárczj Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nyugalmazott fő­igazgatójának a gyógypeda­gógia területén kifejtett több évtizedes kimagasló mun­kássága elismeréseként a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke csütörtökön ad­ta át. Jelen volt Radics Ka­talin, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezető­je és Köpeczi Béla művelő­dési miniszter. — AZ EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKOTTHONOK szakdolgozóinak országos vetélkedőjén, amelyet no­vember 20—21-én Békéscsa­bán rendeztek meg, Ferencz Jánosné lett az első, aki az Egészségügyi Gyermekottho­nok Országos Módszertani Intézete dolgozója. Második Hankó Imréné Domsik Er­zsébet, szintén a módszerta­ni intézet képviselője. Har­madik lett, és KISZ KB kü- löndíjat kapott a zalaeger­szegi Varga Judit. Szintén KISZ KB különdíjjal jutal­mazták és az 5. helyen vég­zett Sajben Erzsébet, a Bé­kés Megyei Egészségügyi CJyermekotthon békéscsabai dolgozója. — TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰ­LÉS. A Magyar Irodalom­történeti Társaság tisztújító közgyűlésén Kenyeres Zol­tán „Lukács György és a magyar irodalom” címmel tartott előadást, majd Pál­mai Kálmán főtitkári be­számolója után a társaság megválasztotta az új veze­tőséget. A társaság elnöke Keresztúry Dezső, főtitkára Kovács Sándor Iván lett. — SZARVASEXPORT. Szarvasborjakat, ünőket, te­heneket és bikákat szállított Új-Zélandba a Somogyi Er­dő- és Fafeldolgozó Gazda­ság. A MAVAD közreműkö­désével létrejött üzleti meg­állapodás alapján a fiatal, legfeljebb 3 éves állatokat előbb Magyarországon, az­tán Angliában szigorú állat­egészségügyi megfigyelésnek vetik alá, s csak azután in­dítják tovább Új-Zélandba. Ott vérfrissítés céljából mindet szabadon engedik. ...ilyen lesz az idő Rövid időszakokra felszakado­zik a felhőzet, főként nyugaton várható még kisebb eső, havas eső. Dél-keleten néhány órás napsütés is lesz. A keleti szél gyakran megélénkül, hajnalban foltokban köd keletkezik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 0 fok körül, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között lesz. Távolabbi kilátások szombat­tól keddig: Tartós csapadék már nem va­lószínű, de eleinte záporok, az időszak végén esetleg hózáporok kialakulhatnak. A jövő hét ele­jén az éjszakai lehűlés erősödik. A legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet eleinte —3 és plusz 2 fok, később —6 és —1 fok kö­zött várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 2 és 7 fok4 később 0 és 5 fok kö­zött lesz. * — TÖBB MINT KÉTHÓ­NAPOS eredményes munka után, Vlagyimir Vaszjutyin parancsnok váratlan beteg­sége miatt, csütörtökön a tervezettnél előbb tért visz- sza a földre a Szaljut—7— Szojuz—T—14—Kozmosz— 1686 űrkomplexum három­főnyi legénysége. — BOROS PÉTER ÉS SZE- VERÉNYI MIHÁLY mun­káiból nyílik kiállítás no­vember 22-én, ma 16 órakor Békéscsabán, a KISZÖV Gyopár Klubjában. A kiállí­tást Dömötör János művé­szettörténész nyitja meg. — KATALIN-BÁL lesz ma este Békésen, a Dübögő ét­teremben. A rendezvényre a művelődési központ szóra­koztató programot tervezett. Legközelebb a Luca-napi bálon táncolhatnak a szóra­kozni vágyók Békésen, majd a báli sorozat a far­sangig tart. — DÍJTALAN VIZSGÁLAT. November 23-án, reggel 6- tól délután 2 óráig a me­gyei tanács közlekedési fel­ügyelete (Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám alatt) folytatja a közlekedésbizton­sági nyílt napokat. A ma­gán személygépkocsikat díj­talanul felülvizsgálják, és a megfelelt gépkocsikat — kí­vánságra — a helyszínen a vizsgadíj befizetése mellett le is vizsgáztatják. Ugyan­ezen a napon a megyei ta­nács ellátó és szolgáltató szervezete reggel 7-től délig a tanácsi dolgozók számára vállal személygépkocsi­ellenőrzést. Augusztus 20-án adták át Békésnél a Kettős-Körös új, korszerű hiúját. A mellette levő régi, 85 éves hídnak a meder fölött átívelő szakaszát a Hídépítő Vállalat robbantó csoportja tegnap délután fél négykor felrobbantotta Fotó: Fazekas László NEB-vizsgálatok Ülésezett az MSZMP Békéscsabai Városi Bizottsága Tegnap délelőtt Békéscsa­bán ülést tartott a Békés Megyei NEB. Az ülés na­pirendjén két, a közel­múltban lezajlott vizsgálat összefoglaló jelentése szere­pelt. Az első napirendi pont A leltározási munka szabá­lyozása, bizonylati rendje, valamint az anyagi és er­kölcsi felelősség érvényesí­tése című vizsgálat előadója Kassay Béla, a munkabizott­ság vezetője volt. Szóbeli ki­egészítője után a hozzászó­lók azt hangsúlyozták, hogy a leltárhiányok keletkezésé­nek körülményeit alaposab­ban kell kivizsgálni, a meg­levő jogszabályokat kell kö­vetkezetesen alkalmazni, va­lamint azt szorgalmazták: a vezetők az ellenőrzések so­rán sokkal szigorúbban lép­jenek fel a szabályok ellen vétőkkel szemben. Ezt követően A számítás- technika megyei helyzete és fejlesztésének lehetőségei cí­mű vizsgálat írásos beszá­molóját vitatták meg a je­lenlevők. A kérdésekre Hor­váth Imre, a vizsgálat veze­tője válaszolt, majd vita kö­vetkezett. A vita során sok olyan gond merült fel, mely nemcsak megyénkre, hanem az országra is jellemző. így többek között beszéltek ar­ról, hogy több helyen nem megfelelő gépet vásároltak, máshol pedig hiába van számítógép, nem használ­ják, illetve rendszerbe állí­tásuk hosszú ideig tart. A legnagyobb gondként emlí­tették a bizottság tagjai, hogy nem készültünk fel időben — és országosan — a számítógépek alkalmazá­sára, nincs elegendő szak­ember. s az oktatási háttér sem kielégítő. Mindezeken túl a vezetők is kevés isme­rettel rendelkeznek a szá­mítógépek alkalmazásában. Említették azt is: magán- személyek, de vállalatok is, sokszor kihasználják a gaz­dálkodó egységek, intézmé­nyek hozzá nem értését ezen a területen. Józsa Béla, a megyei NEB elnöke vezette az ülést, me­lyen végül a két vizsgálatról szóló összefoglaló jelentést a testület elfogadta. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Békéscsabai Városi Bizottsága tegnap, csütörtö­kön ülést tartott. Dr. Äbra- hám Béla első titkár nyitot­ta meg a testület ülését, amelynek első napirendi pontja tárgyalásánál több meghívott is részt vett. A VI. ötéves terv várha­tó teljesítéséről, a VII. öt­éves terv irányelveiről, a településfejlesztési koncep­ciókról című írásos előter­jesztéshez Zsilinszki András titkár mondott szóbeli ki­egészítést. A vitában elhang­zott véleményekkel, javasla­tokkal a pártbizottság jóvá­hagyta az előterjesztést. Ezután dr. Szemenyei Sán­dor titkár fűzött szóbeli ki­egészítést és indoklást a vá­rosi pártbizottság hatásköri listájához, amelyet a testü­let szintén jóváhagyott. Végül az elnöklő első tit­kár tájékoztatta a testületet a pártbizottság két ülése kö­zötti munkáról. Munkahelyi népművelők továbbképzése Gyermekeink fogainak egészségéért Minden páratlan évben — az idén harmadik alkalom­mal — rendezi meg az oros­házi Petőfi Sándor Művelő­dési Központ a vállalati mű­velődési bizottságok társel­nökeinek, titkárainak, vala­mint a közművelődési intéz­mények munkahelyi művelő­déssel foglalkozó munkatár­sainak megyei továbbképzé­sét a megyei tanács és a Szakszervezetek Békés Me­gyei Tanácsa támogatásával. Tegnap délelőtt Gonda Gé­za, az orosházi művelődési központ igazgatója nyitotta meg a kétnapos rendezvényt, amelyen csaknem nyolcva- nan jelentek meg. A részt­vevők először dr. Varga Im­rének, az SZMT titkárának előadását hallgatták meg a következő ötéves tervidőszak népgazdasági elképzeléseiről, majd Bárd Anna, a SZOT kulturális osztályának mun­katársa beszélt. Ebéd után dr. Tóth Belő­né, az MSZMP megyei bi­zottságának politikai munka­társa a közművelődés párt­irányításáról, Kucsera Lajos, a v megyei tanács művelődés- ügyi osztályának főelőadója pedig az állami irányításról, illetve annak a munkahelyi művelődéssel szemben tá­masztott követelményeiről beszélt. Ezt követően három, a szakszervezeti ágazati rendszer szerinti csoportban vitatták meg a hallottakat a résztvevők. Az elmúlt nap utolsó programja az a tájé­koztató volt, amelyet Ko­vácsáé Füredi Enikő, a Me­gyei Művelődési Központ munkatársa Az ember és környezete elnevezésű köz- művelődési mozgalom hely­zetéről, közeli átszervezésé­nek dolgairól tartott. Ma két előadás hangzik el. majd újabb szekciófoglalko­zásokat tartanak. A tovább­képzés a tervek szerint ko­ra délután fejeződik be. (N. L.) Novemberben évek óta többet gondolunk — mert emlékeztetnek rá — fogaink egészségére. Fogászati, egészségnevelési hónapnak is emlegetik ezt az időszakot, s tudományos tanácskozások, egészségügyi rendezvények követik egymást. Tegnap, november 21-én délelőtt a megyei tanács egészségügyi és művelődési osztálya, valamint a Békés Megyei Köjál egészségneve­lési osztálya tudományos ülést rendezett Gyulán az Erkel Művelődési Központ­ban. Gyermekeink fogainak egészségéért szólította a meg­hívó a tanácskozásra az or­vosokat, pedagógusokat, egészségügyi szakdolgozókat, mindazokat, akiknek mun­kája a gyermekek nevelésé­hez, gondozásához kapcsoló­dik. Dr. Joó Jenöné, a Köjál megbízott osztályvezetője köszöntötte a vendégeket, majd dr. Szentannay Margit megyei orvos (képünkön) mondott ünnepi beszédet. A gyermekkori fogszuva­sodás megelőzéséről dr. Ivá- nyi Katalin preventív főor­vos tartott előadást, majd Csordás Istvánná dr., a me­gyei művelődési osztály ve­zetőhelyettese beszélt az ok­tatási intézmények szerepé­ről az egészséges életmódra nevelésben. A gyermekétkez­tetésről, a gyermek-egész­ségügyi szolgálat egészség- nevelési munkájáról dr. Czé- gé Zoltánná és dr. Bohda- niczky Mária szólt. Az eleki körzeti fogszakorvos, dr. Ná­dor Gyöngyvér a területen élő óvodások és iskolások fogászati ellátásáról és he­lyes szájápolásra neveléséről tájékoztatta a résztvevőket. A tudományos tanácsko­zást plakátkiállítás és ter­mékbemutató egészítette ki. Zárszót dr. Rück András megyei stomatológus szakfő­orvos mondott. g zs. Fotó: Szőke Margit llprő mulasztások sorozata okozta az orosházi tűzvészt Téka Korniss Péter: Űsi karavánutak földjén Korniss Péter egyike azon kevés európainak, aki a füg­getlenné vált Jemeni Népi Demokratikus Köztársaságot fényképezőgéppel a kezében beutazhatta. A fiatal köztár­saság elzárkózásával, az or­szágban található sok „Fényképezni tilos” táblával magyarázható, hogy a nem­zetközi könyvpiacon egyál­talán nem található a távoli országot bemutató kiádvány. Korniss Péternek sikerült a varázslat, az őt ért lenyűgö­ző élmények részesei lehe­tünk. Gazdag képsor illuszt­rálja az egzotikus tájat, a gránitból és kristályos pa­lából álló északi hegyvidék kiszáradt, mély vízmosások­kal, aszókkal tördelt tömb­jét, a fennsíkok teraszos művelésű földjeit, a vége­láthatatlan homoksivatagot. A fotóalbumhoz Szurovy Géza, a világszerte ismert olajkutató írt bevezetőt. Tö­mör történeti, természeti, társadalmi áttekintést ad, külön érdeme, hogy nem „európai szemüvegen” át láttatja a jemeni tájat és embereket. Az album 80 szí­nes képoldala és a rövid történeti leírás segítségével bepillanthatunk ebbe a tá­voli, baráti országba. G. T. Október 29-én tűz ütött ki az Orosházi Üveggyár 1-es hutájában. A tűznek négy halálos áldozata volt. A me­gyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának veze­tőjével, dr. Hajdú Antal rendőr századossal arról be­széltünk, hogy hol tart a nyomozás? — Sokan azóta sem értik, hogy miért nem tudtak me­nekülni az irodában dolgo­zók? — A tűz kitörésétől csak­nem 50 méterre levő galé­riás iroda több helyiségből állt — kezdte válaszát dr. Hajdú Antal. — Az elülsők­ből lehetett látni a tüzet. Az áldozatokból itt hárman tar­tózkodtak. A belső irodából — amelyben egy ember dol­gozott — a tűz nem volt lát­ható. A külső irodában a tűz keletkezésekor ott volt még két művezető. Ők észrevéve a tüzet és az oltási kísérle­teket, szóltak a többieknek, hogy mi is megyünk, és el­rohantak. Az irodában ma­radókkal ők találkoztak utol­járt. Hogy a négy ember miért nem igyekezett mene­külni? Feltehetően nem is­merték jel a veszély nagy­ságát. A tűz távol volt tő­lük, viszont rendkívül gyor­san terjedt. Hirtelen mérge­ző gázok és füst kábította el őket, ez okozta halálukat. A lent dolgozók figyelmét viszont teljesen lekötötte a tűz oltása, s mikor ez nem sikerült, már csak a mene­külésre volt idejük. — A csarnokot a hangszi­getelésre alkalmazott poli- uretán hab szokatlanul tűz­veszélyessé tette. Hogyan ke­rült sor ennek beépítésére? — A munkavédelem kez­deményezte, hogy a sok hal­láskárosodást okozó zajszin­tet (ami az üvegek csöröm­pöléséből és a zaj visszave­rődéséből ered) csökkentsék. Az Ajkai Üveggyárban már alkalmazták a poliuretán ha­bot. Ezt megismerve a hab felszerelése két lépcsőben történt. Előbb kísérleti jel­leggel az oldalfalra szerelték fel a múlt év őszén. Az új zajszintmérés jó eredményt mutatott, ezért az idén má­jusban és júniusban a meny- nyezetet is beborították. Ez az anyag egyébként két vál­tozatban készül: az önkioltós típus lassabban ég, mint a nem önkioltós. Itt az utób­bit építették be. Hogy miért ezt, arról még folyik a vizs­gálat. Sajnos, az anyag ve­szélyeire a munkavédelmi szakirodalom sem figyelmez­tetett. Az is igaz, hogy ja­nuár 7-én ugyanebben a csarnokban az egyik átjáró hegesztése közben tűz kelet­kezett, s az ajtón levő szi­getelőanyag meggyulladt, és gyors terjedéssel égett. A tü­zet akkor sikerült eloltani. Az ajtón a szigetelést a mos­tani tűz bekövetkezéséig nem javították ki. Ezt a tüzet azonban nem követte megfe­lelő kivizsgálás. — A tűz keletkezését sza­bálytalan hegesztés idézte elő ezúttal is. Hallhatnánk erről részleteket? — A hegesztéshez nem volt tűzgyújtási engedély. Ezt 24 órával a tevékenység megkezdése előtt kell kérni, s az engedély birtokában csak az abban meghatározott különleges óvórendszabályok megtartásával lehet a tűz­veszélyes tevékenységet foly­tatni. Ráadásul a hegesztők szabálytalanul üzemeltették a berendezést. Egyébként a világítás korszerűsítésén dol­goztak, s e munkának nem volt kiviteli terve. A rend­őrség az első napon letar­tóztatta a hegesztést végző tmk-brigád három tagját. Erre akkor szükség volt a bizonyítás szempontjából és a köznyugalom érdekében. A legfontosabb tanúk kihall­gatása után a három gyanú­sítottat szabadlábra helyez­ték. Azóta a három gyanúsí­tott szabadlábon védekezhet. A nyomozás továbbra is fo­lyik. Több részletről még szak­értői véleményt várunk. Ezért jelenleg minden követ­keztetés korainak tűnik még — fejezte be válaszát dr. Hajdú Antal. U. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom