Békés Megyei Népújság, 1985. november (40. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1985. NOVEMBER 1., PÉNTEK Ara: 1,80 forint XL. ÉVFOLYAM, 257. SZÄM Kádár János Londonba utazott Hivatalos látogatásra Londonba érkezett Kádár János. Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőtéren Maleolm Rifkind külügyminisztériumi államtitkár üdvözölte (Telefotó) Napirenden a fiatal házasok lakásgondjai A csehszlovák nagykövet látogatása megyénkben Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, az Elnöki Tanács tagja a brit kormány meghí­vására csütörtökön hivatalos látogatásra Nagy-Britannia és Észak-lrország Egyesült Királyságba utazott. Kísére­tében van Várkonyi Péter külügyminiszter, a KB tag­ja, Bányász Rezső államtit­kár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnö­ke, Karvalics László, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának, Kovács László, a KB Külügyi Osztályának helyettes vezetője és Melega Tibor külkereskedelmi mi­niszterhelyettes. Domokos „A társadalmi tulajdon vé­delmének helyzete az építő­iparban” — ez volt az egyik fő téma a Békés Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság október 31-i, tegnapi ülésén, amely­re — Józsa Béla elnökletével — Békéscsabán került sor. A bevezetőben említett té­ma vizsgálata során azt ele­mezték a népi ellenőrök, hogy a kivitelező építőipari szervezetek milyen intézmé­nyes eszközökkel, módszerek­kel gondoskodnak az építke­zések, raktárak, telepek va­gyontárgyainak védelméről. Megvizsgálták, hogy haté- konyak-e ezek a módszerek, továbbá azt is. hogy a fel­ügyeleti és a belső ellenőrzé­sek a jelentőségének megfe­lelően foglalkoznak-e a tár­sadalmi tulajdon védelmé­vel. Sok szövetkezetre, vállalat­ra. üzemre, így többek között három építőipari vállalatra, négy építőipari szövetkezetre, hat költségvetési üzemre ter­jedt ki a népi ellenőri vizs­gálat, melynek összegzése­képpen azt állapították meg. Mátyás, hazánk londoni nagykövete a helyszínen csatlakozik a kísérethez. Kádár János búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly. az MSZMP főtitkárhelyette­se, Maróthy László, minisz­terelnök-helyettes, a Politi­kai Bizottság tagjai, Traut- mann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke; Kó~ tai Géza, a KB Külügyi Osztályának vezetője és Ka­mara János belügyminiszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula külügyi államtitkár, a Központi Bizottság tagja. (Folytatás a 2. oldalon) hogy a társadalmi tulajdon védelmét nem kezelik kellő súllyal és a megelőzést szol­gálva. Minden egységnél ta­láltak olyan szabálytalansá­got a népi ellenőrök, ami kí­nálja a lehetőséget a vissza­élésre. Erre utalnak például a hiányos vagy hiányzó sza­bályzatok, szabályozások, a laza ellenőrzés, az anyagok, berendezések hanyag tárolá­sa, kezelése. S e tekintetben nincs különbség a kis és a nagy építőipari szervezetek között. Ami az ellenőrzést il­leti, nem következetesek a külső vagy a belső ellenőrzés megállapításai nyomán tett intézkedések; az előírt köve­telmények teljesítését nem ellenőrzik, továbbá a felelős- ségrevonás elmarád vagy nem kellően szigorú. A megyei NEB-ülésen ez­után, — egy átfogó, országos vizsgálat részeként — a la­kosság szénellátásával foglal­kozott a testület, majd a jö­vő évi ellenőrzési tervet tár­gyalta meg. T. I. A fiatal házasok legna­gyobb gondja rendszerint a lakás. Erről a sokakat érin­tő-érdeklő témáról tárgyalt október 31-i, tegnapi ülé­sén Kaczkó Mihály elnökle­tével a Békés Megyei Ta­nács V. B. Ifjúsági és Sport- bizottsága Békéscsabán. Ez­úttal dr. Gally Mihály, a békéscsabai és dr. Szávay István, a Gyulai Városi Ta­nács V. B. titkára adott tá­jékoztatást arról, hogy az említett két városban mi­ként juthatnak lakáshoz a fiatal házasok. Békéscsabán állami bér­lakás kevés épül, az OTP- lakások ára több mint 13 ezer forint négyzetméteren­ként, így saját erőből, szü­lői támogatás nélkül keve­sen tudnak önálló otthont te­remteni. A rendelkezések­nek megfelelően a tanácsi bér-, a tanácsi értékesítésű, illetve elosztású, valamint az OTP társasházi lakások 50 százalékát a fiatalok kap­ják. A városi tanács és a városi KISZ- és úttörőel­nökség együttműködési meg­állapodásának megfelelően a tanácsnak biztosított OTP tái'sasházi lakások 10 száza­lékára a KISZ jelöli ki a vevőt, természetesen az ér­vényes lakásigénnyel ren­delkező fiatalok közül. A városi tanács hároméves la­kásprogramja szerint az a cél, hogy azon önálló la­kással nem rendelkező igénylők közül, akik az igé­nyüket 1983. június 30-ig benyújtották, a fiatal pá­A magyar—csehszlovák közlekedési vegyesbizottság állandó közúti munkacsoport­ja, mely két napig Békéscsa­bán ülésezett, befejezte ta­nácskozását. Tegnap este a megyeszékhelyen a két dele­gáció vezetője, magyar rész­ről dr. Cseh Lajos, a Közle­kedési Minisztérium főosz­tályvezető-helyettese, cseh­szlovák részről Ladiszlav Gasparovic, a Szlovák Szocia­lista Köztársaság Belügymi­nisztériumának közúti és vá­rosi közlekedési főosztályá­nak igazgatója aláírta a kö­zös jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben szereplő határozatok közül kiemelke­dik a magyar autóközle­kedési vállalatok és az egyéb csehszlovák közlekedé­si vállalatok együttműködé­sének további fejlesztése. rok és a két- vagy többgyer­mekes családok 1986. de­cember 31-ig lakáshoz jus­sanak. A program végrehaj­tását különböző támogatá­sokkal igyekszik segíteni a tanács. Gyulán sem könnyebb a lakásra váró fiatalok hely­zete, mint a megyeszékhe­lyen. Itt a tanácsrendelet úgy szól, hogy a fiatal há­zasok kapják a tanácsi bér- és tanácsi értékesítésű la­kások 30—40 százalékát és a tanácsi elosztású OTP tár­sasházi lakásoknak 60—70 százalékát. Ez az arány az elmúlt 8—10 évben összessé­gében mindig 80 százalék körül alakult. A tanácsi el­osztású építési telkek jut­tatásánál előnyben részesí­tik a fiatalokat és az arra rászoruló csaladoknak te­lekvásárlási támogatást nyújtanak. A városi tanács itt is hároméves programot dolgozott ki, könnyítendő a fiatalok lakáshoz jutását. A program keretében eddig 233 fiatal házas jutott la­káshoz, 38 fiatal pár és egy többgyermekes család ka­pott több mint 1,2 millió fo­rint kamatmentes, 15 év alatt visszatérítendő lakás- vásárlási támogatást. A bizottság ezután Kraj- csovicz János osztályvezető előterjesztésében a testneve­lési és sportosztály munká­járól és a középtávú terv­időszak feladatairól szóló be­számolót vitatta meg. szükségesnek látszik mind a magyar, mind csehszlovák részről á külkereskedelmi szervek aktívabb bekapcsolá­sa a közúti áruszállításba. A megállapodás foglalkozik a Magyarország és Csehszlová­kia között közlekedő autóbu­szok díjtételeivel. Eszerint változatlanul marad a koro­na km díjszint, ugyanezeken a járatokon a belföldi tarifa­szint emelése miatt a díjtétel 30 százalékkal növekszik ja­nuár elsejétől. A megállapo­dás foglalkozik a darabárus járatok további fenntartásá­val és fejlesztésével. A ka­mionforgalmat illetően a csehszlovák fél a komáromi közúti híd lezárásának idő­szakában csak hosszabb ke­rülővel tudja biztosítani a nemzetközi kamionforgalmat. —sz— Tegnap délelőtt egynapos baráti látogatásra érkezett megyénkbe Ondrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete (a képen középen), Oldrich Mo-, helsky nagykövettanácsos­nak, a nagykövet helyette­sének és Ludovit Baliának, a nagykövetség első titkárá­nak kíséretében. A megyei pártbizottságon fogadta őket Szabó Miklós, a pártbizott­ság első titkára és dr. Be­csei József, a megyei ta­nács elnökhelyettese. A 61. takarékossági világ- náp eseménysorozatának köz­ponti ünnepségét tegnap Bu­dapesten a KPVDSZ székhá­zában tartották. Szendi Istvánnak, az OTP vezérigazgató-helyettesének megnyitója után Vas János, a KPVDSZ főtitkára mondott beszédet. Ezen a napon szük­séges emlékeztetni arra — mondotta —, hogy az anyag­gal, géppel, szerszámmal és energiával takarékoskodni, a munkaidőt jól kihasználni, a legnagyobb értéket képviselő munkaerőt hatékonyan fog­lalkoztatni — a takarékosko­dás alapvető követelményé. Amit megtakarítunk, azzal gazdagabb az ország. Ma már közismert, hogy az iparban a termelési költségek döntő hányadát az anyagköltség je­lenti, s ebből minden száza­léknyi megtakarítás milliár­dos hasznot hoz. Vas János a továbbiakban arról beszélt, hogy a lakos­ságnak jelenleg kereken 230 milliárd forintja van a ta­karékpénztárban, a postahi­vatalokban és a takarékszö­vetkezeteknél. Közismertek a takarékosság céljai, ám van egy lényeges különbség a ko­rábbi és a jelenlegi helyzet között: egyre hosszabb ideig kell takarékoskodni a kitű­zött célok megvalósítása ér­dekében. A takarékoskodók egymás terveinek megvalósu­lását segítik. A takarékban elhelyezett összegekből ad­hat ugyanis a pénzintézet kölcsönt mindazoknak, akik úgy kezdenek életük vala­milyen nagy vállalkozásába, hogy még nincs együtt a rá- való. A pénzintézetek jelen­Erkel Ferenc születésének 175. évfordulóját ez évben a gyulaiak több eseménnyel is ünnepelték: a koszorúzá­sok, koncertek, vetélkedők azt a szándékot tükrözik, hogy a város lakóinak és ba­rátainak legkülönbözőbb cso­portjai bekapcsolódhassanak az Erkel-év programjaiba. Ma a városi tanács díszter­mében délelőtt 10 órától em­lékülésre kerül sor a Haza­fias Népfront és az Erkel Emlékbizottság rendezésében. Délelőtt előadást tart Pozs- gay Imre, a HNF Országos Tanácsának főtitkára Erkel hazaíiságáról, majd Ujfalussy József akadémikus, a Zene- akadémia rektora Erkel ze­néjének magyarsága, Maróthy János, a zenetudományok Először tájékoztatták a vendégeket a megye hely­zetéről és az időszerű fel­adatokról, majd meglátogat­ták a szlovák általános is­kolát és gimnáziumot, me­lyet Chlebniczki János, az intézmény' igazgatója muta­tott be. Ezután Ondrej Du­rej és kísérete megtekintet­te az új megyei könyvtárat. Délután Kétsopronyba lá­togattak — itt a Rákóczi Tsz ágazataival ismerkedtek meg. légi hitelállománya 194 mil­liárd forint. Ebből nyújtanak az intézetek évente mint­egy 70 ezer lakás építéséhez segítséget, s ennél is több az a. lakás, családi ház, amely­nek felújítását, korszerűsíté­sét végzik a tulajdonosok kölcsön segítségével. Áruvá­sárlásra az idén eddig mint­egy 420 ezren kértek és kap­tak hitelt, több mint 5 mil­liárd forint összegben. A be­tétekben gyűjtött összegek, illetve a pénzintézeteknél felvett hitelek nemcsak a családi tervek megvalósulá­sát segítik elő. hanem fontos gazdasági, pénzügyi . és szo­ciálpolitikai célokat is Szol­gálnak. Ehhez szükséges a pénzintézeti szolgáltatások fejlesztése, a pénzügyi .dolgo­zók szakmai tudásának ál­landó bővítése. A KPVDSZ főtitkárának beszéde után Tisza László, az' OTP vezérigazgatója átadta a takarékosság szervezésében élenjáró pénzügyi dolgozók­nak, kollektíváknak, vala­mint a takarékosság gondo­latát hosszú évek óta ered­ményesen népszerűsítőknek a takarékossági világnap 60. évfordulója alkalmából ta­valy alapított Fáy András emlékplakettet és a jutalma­kat. Szórádi Sándor, a KISZ KB titkára a takarékosság­ban kitűnt budapesti KISZ- szervezeteknek és ifjúsági brigádoknak adott át jutal­makat. S. Hegedűs Lászlótól, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának alelnökétől pedig az OTP három mun­katársa vehette át a takaré­kossági munkáért adományo­zott emléklapot. doktora Erkel ismeretlen ar­ca, végül Legány Dezső, a zenetudományok doktora Er­kel példamutatása korunk­nak címmel. Egy órakor megkoszorúz­zák az Erkel szobrot, majd 3 órakor az újjáalakított és ki­bővített Erkel-múzeumot nyitja meg Szigeti Zoltán ta- nácselnökhelyettes, az Erkel Emlékbizottság titkára. Este ünnepi hangversenyt ad az OKISZ Erkel Művészegyüt­tes. Másnap, november 2-án délután két órakor az or­szág minden területéről érke­zett 14 középiskola csapatai­nak Erkel-vetélkedőjével zá­rul a gazdag program. SZ. M. A két delegáció vezetője aláírja a jegyzőkönyvet Fotó: Kovács Erzsébet II NEB vizsgálta n társadalmi tulajdon védelme az építőiparban (Tóth) További együttműködés a közúti közlekedésben Sz. M. Takarékossági világnap Ma: Erkel-emlékiilés Gyulán

Next

/
Oldalképek
Tartalom