Békés Megyei Népújság, 1985. március (40. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-18 / 64. szám

V 1985. március 18., hétfő Választások Romániában TELEX • MOSZKVA A szovjet kormány meg­hívására vasárnap munkalá­togatásra Moszkvába érke­zett Constantin Dascalescu, az RKP KB Politikai Vég­rehajtó Bizottságának tagja, román miniszterelnök és kí­sérete. A küldöttséget a Vhuko- vói repülőtéren Nyikolaj Bajbakov, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese, az állami terv­bizottság elnöke, Nyikolaj Talizin miniszterelnök-he­lyettes, Borisz Arisztov kül­ügyminiszter-helyettes fo­gadta. Jelen volt Jevgenyij Tyazselnyikov, a Szovjet­unió romániai és Traian Du­dás, Románia szovjetunió­beli nagykövete. • BECS Május közepén Bécsben találkozhat ismét Andrej Gromiko szovjet és George Shultz amerikai külügymi­niszter. Leopold Gratz, az osztrák diplomácia vezetője vasárnapi tv-nyilatkozatá- ban arról beszélt, hogy Shultz már hivatalosan je­lezte részvételét az állam- szerződés aláírás^ 30. évfor­dulójának ünnepségein. Az osztrák fővárosban valószí­nűnek tartják, hogy a jelen­tős világpolitikai esemény, a független, semleges Auszt­ria megszületésének évfor­dulóján részt vesz Andrej Gromiko, valamint a brit és a francia külügyminiszter is, azaz mind a négy egyko­ri megszálló hatalom képvi­selői. • KÓMA Alessandro Natta, az Olasz Kommunista Párt főtitkára Moszkvából hazatérve nyilat­kozatot adott a L’Unitának azokról a tárgyalásokról, amelyeket Mihail Gorba- csovval, az SZKP KB főtit­kárával folytatott. A megbe­szélés a tervezettnél hosz- szabb ideig tartott, több mint egy órát tanácskoztak egy­mással. Mint mondotta, a Szovjetunióban ismét meg­erősítették az enyhülés és a leszerelés iránti óhajt. A Szovjetunió változatlanul azt a politikai irányvonalat kö­veti, amely elvezetett a genfi tárgyalóasztalhoz. Az SZKP és az OKP viszonyát érintő kérdésre Natta kijelentette, hogy két független párt nor- 'mális viszonyáról van szó. • BRÜSSZEL Négynaposra tervezett ma­ratoni ülést kezdtek vasár­nap délután az EGK kül­ügyminiszterei i Brüsszelben a spanyol és portugál belépés minden függőben levő prob­lémájának rendezésére. Ez az utolsó alkalom arra, hogy ezek tisztázódjanak a már­cius 29—30-i kormányfői ér­tekezlet előtt, és a két or­szág belépése megvalósul­hasson még ebben az évben. Az ülésen Giulio Andreotti olasz külügyminiszter elnö­köl. Fernando Moran spa­nyol külügyminiszter — mint nyilatkozta az ülés előtt — „új és kompromisszumokra alkalmas javaslatokkal” ér­kezett Madrid részéről a sorsdöntő fontosságú ülésre. • NEW YORK A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya ka­tegorikusan visszautasította a thaiföldi hatóságok hazug állításait, amelyek szerint a vietnami fegyveres erők Kambodzsában tartózkodó önkéntesei úgymond „meg­sértették” a kambodzsai— thaiföldi határt és „behatol­tak” Thaiföld területére. A VSZK állandó ENSZ-képvi- seletének az ENSZ főtitkárá­hoz intézett levele, melyet az ENSZ-közgyűlés hivatalos dokumentumaként köröznek, rámutat, hogy Vietnam po­litikája változatlan: tiszte­letben tartja Thaiföld füg­getlenségét, szuverenitását és területi egységét. Romániában vasárnap vá­lasztásokat tartottak, amely­nek keretében a nagy nem­zetgyűlés és a néptanácsok képviselőit választották meg a szavazásra jogosult állam­polgárok. A szavazás reggel hat órakor kezdődött, de sok helyütt már ennél is koráb­ban leadták voksaikat a vá­lasztók, főként az olyan kör­zetekben, ahol folyamatos a munkarend. Itt a szavazók az éjszakai műszak befejez­tével, illetve a hajnali mű­szak kezdete előtt megjelen­tek a szavazóhelyiségekben. Különös figyelmet szenteltek Romániában az 1. számú választókerületnek: itt jelöl­ték képviselőnek Nicolae Ceausescut, az RKP főtitká­rát, az RSZK elnökét, aki a választási kampány befejez­tével, pénteken találkozott a választókerület dolgozóival a bukaresti kongresszusi te­remben tartott nagygyűlés keretében. A szavazást a Szocialista Demokrácia és Egység Front­ja hetekig tartó kampánnyal készítette elő, sok helyütt több jelöltet állítottak. Hoszni Mubarak egyiptomi elnök, aki előző nap tért ha­za az Egyesült Államokba és négy nyugat-európai ország­ba vezető körútjáról, vasár­nap részvétlátogatást tett a Szovjetunió kairói nagykö­vetségén Konsztantyin Cser- nyenko halála alkalmából. Mint később közölte, Alekszandr Belonogov nagy­követtel megbeszélést folyta­tott a két ország viszonyáról. Mubarak szerint Egyiptom jó kapcsolatokat ápol ezzel a világhatalommal. A nagykö­vetségen tett látogatásának — mondotta Mubarak — nem volt közvetlen össze­függése azzal a körülmény­nyel, hogy az Egyesült Álla­II kocka el van Alea Iacta est — mondotta a legenda szerint Julius Cae­sar, átlépve a Rubicon fo­lyó által jelzett határt. A szállóige jól illik a belga kormány mostani döntésére is, hiszen ötéves ingadozás után végre állást foglalt az amerikai szárnyasrakéták te­lepítésének azonnali meg­kezdése mellett. A kocka el van vetve: olyan folyamat indult meg az országban, melynek végét senki sem láthatja előre. Martens miniszterelnök, a koalíciós kormány vezetője nem véletlenül óvakodott ki­mondani azt a bizonyos bol­dogító — avagy boldogtala- nító — igent, amit már úgy akartak hallani Washing­tonban. Tisztában volt vele, hogy kormányának jövőjét, saját politikai karrierjét is kockára teszi. Ami azt illeti, akár így, akár úgy dönt, Martens mindenképpen ku­tyaszorítóba került a NATO kettősi határozatával. A ki­csiny Belgium nemigen szól­hatott bele az Atlanti Szövet­ség nagyobb tagjainak alku­jába, s a rá jutó negyven- nyolc szárnyasrakéta tele­pítése ügyében is „előre le­futott” politikai játszmába kényszerült a dilemmától meghasonlott kabinet. Az ország lakosságának túlnyomó többsége élesen el­lenzi a rakéták telepítését, már csak azért is, mert ezzel elsődleges katonai célponttá válik Belgium. A Florennes-i légitámaszpont az ország kö­zépső részén, a francia ha­tár közelében fekszik, s egy esetleges háborúban az egész országot a pusztulásba so­dorhatja. Ráadásul a rakéták bevetéséről — s így Belgi­um gyakorlati hadba lépésé­ről — immár nem Brüsszel, hanem Washington dönt. Ez pedig ellentmond a józan észnek, és a belga alkotmány A nagy nemzetgyűlés 369 képviselője közül a legutób­bi választás után 29 képvi­selő (7,6 százalék) volt ma­gvar, 6 képviselő pedig (1,6 százalék) német, két képvi­selő más nemzetiségű. Romániában a képviselő­ket öt évre választják, s a nemzetgyűlés az alkotmány szerint az ország törvényho­zó szerve. A nemzetgyűlés szavazhat az alkotmánymó­dosításáról, itt fogadják el a gazdasági-társadalmi fejlesz­tési terveket és az állami költségvetést, a nemzetgyűlés alakítja meg a kormányt és dönt az ország bel- és kül­politikájának főbb vonalai­ról. 1974. március 28-án módo­sították az alkotmányt, lét­rehozva az RSZK elnöki tisztségét, és megválasztot­ták az ország első köztársa­sági elnökévé Nicolae Ceau­sescut, az RKP főtitkárát, aki egyébként már 1967-től az államtanács elnöki tiszt­ségét is betöltötte. Köztársa­sági elnöki tisztsége jóval szélesebb jogkört biztosít, mint az államtanács elnöké­nek funkciója. mok elutasította az általa ja­vasolt tárgyalási mechaniz­must a Közel-Kelet jövőjé­ről. A Szovjetuniónak a kö­zel-keleti kibontakozásban betöltött szerepéről szólva, Mubarak újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Egyiptom távolról sem ellenzi egy ENSZ-védhökség alatt ren­dezendő nemzetközi értekez­let gondolatát, de — jelen­tette ki — „a lényeg az, hogy egy ilyen konferenciá­val minden érintett fél egyetértsen”. Mubarak közölte, hogy jó­kívánságait tolmácsolta Mi­hail Gorbacsovnak, az SZKP KB új főtitkárának. vetve szövegének is. A békeszerve­zetek ezért az alkotmány- ügyi kérdésekben eljárni hi­vatott államtanácshoz for­dultak jogi panasszal, kérve a kormány döntésének ér­vénytelenítését. Martensre és a koalícióra újabb erőpróbák várnak a kérdésben. Mivel a lakosság­nak csak tizennyolc száza­léka támogatja a jelenlegi politika sarokkövének szá­mító telepítést, várható, hogy a parlamentben nagyon kiélezett bizalmi vitára ke­rül sor, ami könnyen a kor­mány bukásához vezethet. Ha mindezt mégis túlélné a koalíció, az év végén ál­talános választásokat tarta­nak az országban, s valószí­nűtlennek tűnik, hogy a sza­vazók addigra teljesen meg­bocsátanának a bizalmukkal kétségkívül visszaélő politi­kusoknak. Hiába próbálta meg a kabinet még az igent is kétértelművé tenni — egyelőre csak tizenhat raké­ta hadrendbe állítását enge­délyezték, a többi még kér­désest — a Rubiconon túlról már nincs visszaút. Újból bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok ezúttal, j fölhasználva néhány szövet­ségesének támogatását is, nem tűr meg ellenvéleményt a NATO-ban, megsérti a ki­sebb tagországok szuvereni­tását, olyan nyomásnak teszi ki őket, ami kényszerítő erő­vel hat „kéréseinek” teljesí­tése irányába. A belga kormány évekig úszott az ár ellen, pontosab­ban egyensúlyozott a kétől-, dalról érkező sürgetések sod­rában. Most dönteni kény­szerült, s ezért el kell majd. viselnie a következményeket is. Az utolsó „makacskodó”, Hollandia pedig igencsak ne­héz helyzetbe került. Horváth Gábor Sikertelen első forduló a görög elnökválasztáson Az egyetlen görög elnökje­lölt, Hrisztosz Szarcetakisz a parlament vasárnapi titkos szavazásán nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges kétharmados többséget, így a jövő hét szombatján meg­tartják az elnökválasztás má­sodik fordulóját is. Ha a je­lölt a második futamban sem szerzi meg az alkotmányban előírt 200 voksot, a harma­dik fordulóban — március 29-én — már 180 szavazat, a képviselők háromötödének támogatása is elegendő az államfői poszt elnyeréséhez. A görög szocialista párti kormányzat várakozása sze­rint a harmadik fordulón a Pánhellén Szocialista Moz­galom (PASZOK) jelöltje — a legfelsőbb bíróság tagja — megkapja a szükséges szava­zatokat. Az új demokrácia elnevezésű jobboldali ellen­zéki párt Konsztantin Kara- manlisz eddigi államfő új- rajelölésének elejtése miatt szembehelyezkedik Hrisztosz Szarcetakisz személyével, és az elnökválasztás kimenete­létől függetlenül azonnali ál­talános választások kiírását követeli. A 300 fős görög törvény- hozás vasárnap reggeli rend­kívüli ülésén 297 > képviselő jelent meg, közülük 178-an szavaztak a PASZOK egyet­len jelöltjére. Az új demok­rácia 112 törvényhozója megjelent ugyan az üléste­remben, de testületileg boj­kottéba a szavazást, egy független képviselő is csat­lakozott hozzájuk, három honatya kitöltetlen, három pedig érvénytelen szavazócé­dulát dobott az urnába. A 178 támogató szavazatot a kormányzó P ASZOK 163 képviselője, a Körög Kom­munista Párt 13 törvényho­zója és valószínűleg két füg­getlen képviselő adta le. Irak „nem felel” az iráni légtér biztonságáért Irak fegyverszünet és a békés rendezés kieszközlésé­re kérte fel az ENSZ Bizton­sági Tanácsát. Közben a harcok mind hevesebben folytatódnak és Irak hivata­losan „veszélyzónának” mi­nősítette Irán egész légterét. A bagdadi rádió közlése szerint Tárik Aziz miniszter­elnök-helyettes és külügymi­niszter közbenjárásra szólító kéréssel válaszolt a BT-nek az iraki—iráni háború be­szüntetését szorgalmazó pén­teki felhívására. Iránban egyelőre nem rea­gáltak erre a hírre. Közben folytatódtak a há­borús cselekmények. Irakban hivatalosan közölték: hétfő hajnaltól (GMT 0500-től) „nem felelnek” az iráni lég­tér biztonságáért. Vasárnap­ra virradóra iraki repülőgé­pek újabb négy iráni város­ban bombáztak célpontokat: Teheránban, Kazvinban, Irán északkeleti részén, Hama- dánban és Kashanban, az or­szág középső részén, jelen­tették Bagdadban. Azt is közölték, hogy az öbölben, a Hárg-szigeti iráni olajkikötő közelében iraki repülőgépek eltaláltak „két nagy tengeri célpontot”. A déli fronton teheráni je­lentések szerint az iráni szá­razföldi csapatok folytatták előnyomulásukat a mocsárvi­déken azzal a céllal, hogy el­vágják a Bagdad—Bászra út­vonalat. Bagdadi közlés sze­rint az iráni erők átkeltek a Tigris folyón, de sikerült felmorzsolni, illetve vissza­vetni őket — mint jelentet­ték — „a háború eddigi leg­nagyobb csatájában”. Irak­ban 15 ezer iráni, Iránban 4600 iraki katona elestéről, illetve sebesüléséről adtak hírt. Részvétlátogatás Kairóban hírek hírek hírek MA: SÁNDOR, EDE NAPJA A Nap kél 5.52 — nyugszik 17.54 órakor A Hold kél 5.10 — nyugszik 14.33 órakor Hírügyeletünk __ ___ telefonszáma: 4/“ODÚ Borult idő ÉVFORDULÓ Százötvenöt évvel ezelőtt, 1830. március 18-án szüle­tett Komáromban, és 83 éves korában, 1913-ban hunyt ej Budapesten Sziny- nyei József bibliográfus, a Magyar Tudományos Aka­démia levelező tagja, a mo­dern magyar tudományos biográfia és bibliográfiai irodalom megteremtője, az Országos Széchényi Könyv­tár hírlaptárának megszerve­zője és első rendszeres fej­lesztője. — CSOÓR ISTVÁN íróval találkozhatnak az irodalom- kedvelők ma, március 18- án délután 2 órakor a gyu­lai galbácskerti fiókkönyv­tárban. — A MAGYAR Újságírók Országos Szövetsége meghí­vására március 13—16-ig Budapesten járt az Indonéz Újságírók Szövetségének küldöttsége. A delegáció tag­jai megbeszélést folytattak a magyar szövetség vezetői­vel, tárgyaltak az együttmű­ködés lehetőségeiről, első­sorban az újságíróképzésről és a -továbbképzésről. — VICTOR VASARELY művei a Szépművészeti Mú­zeumból végleges helyükre, Óbudára, a volt Zichy-kas- télyba kerülnek. Ez év má­sodik felében Molnár Péter­nek és Kőris Jánosnak, az Iparterv munkatársainak tervei alapján kezdődnek meg az épületben az átala­kítási munkálatok. Ezekre pályázatot írnak ki. — RAGYOGJ, ragyogj csil­lagom! — színpadon. Mitta— Dunszkij—Frid: Ragyogj, ra­gyogj csillagom! című művét mutatta be szombaton a Vígszínház. A történetet az 1968-ban készült azonos cí­mű filmből már ismerhetik a nézők. A rendező, Sándor Pál és a színpadra alkalma­zásban közreműködő Kern András a filmhez képest tö­mörebben, játékosabban, iró- nikusabban dolgozta fel a művet. — SIKERREL szerepeltek a magyar énekkarok a kölni rádió Énekeljenek a népek című nemzetközi kórusver­senyén. A gyermekkar-kate­góriában első helyezést ért el a Miskolci 6-os számú Álta­lános Iskola énekkara, a nyíregyházi Ifjú zenebarátok énekkara ifjúsági vegyeskar- kategóriában második lett, míg az Esztergomi Labor MIM Balassi Bálint kórusa a vegyes karok csoportjában szerezte meg a második he­lyet. — BEZÁRTA KAPUIT Lip­csében az egy hétig tartó tavaszi nemzetközi vásár. A magyar vállalatok képviselői szinte az utolsó pillanatig folytatták üzleti tárgyalá­saikat NDK-beli partnereik­kel. Bár az összegzés még folyamatban van, az előze­tes remények beváltak: 300 —400 millió rubej értékben jöttek létre új üzleti meg­állapodások. A MOGÜRT járműipari tárgyalásai fel­ölelték az NDK-nak 1986- ban exportálandó körülbe­lül ezer Ikarus autóbuszt. Magyarország összesen 34 ezer Wartburg és Trabant személygépkocsit importál a jövő évben az NDK-ból. Várható időjárás ma estig: gyakran lesz borult az ég, csak kissé szakadozik fel a felhő­zet. Ismétlődő esőre, főként a magasabban fekvő helyeken havazásra kell számítani. A csa­padékmentes időszakokban köd keletkezik. Jobbára északias, többfelé élénk, főleg a Dunán­túlon erős szél várható. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 0 fok körül, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet álta­lában 2 és 7 fok között való­színű. — KISDOMBEGYHÁZÁN a művelődési házban Délkelet- Ázsia országairól tart vetí­tett képes előadást Horváth László március 20-án, szer­dán 18 órai kezdettel. — SZÉKELY BERTALAN születésének 150. évforduló­ja alkalmából baráti kör alakult Szadán. A kör tag­jai feladatuknak tartják, hogy további dokumentumo­kat, tárgyi emlékeket ku­tassanak fel Székely Berta­lan életéből, munkásságából és széleskörűen megismer­tessék azokat a képzőművé­szet kedvelőivel. — A SZARVASI Szirén Ru­házati és Háziipari Szövet­kezetben március 20-án, szerdán 13.30 órai kezdettel történelmi vetélkedőt ren­deznek szakmunkástanulók­nak. ■ ■ ; Az általános iskolába ■ felnőttek csoportja ér- j kezik, s egyikőjük han- í gosan üdvözli az előtér ­■ ben éppen órára gyüle­■ kező gyerekeket, ök fo- i gadják a köszönést, de ; egy tízéves forma kislány ; megjegyzi: ; — Jé, a felnőttek is ■ tudnak köszönni! ■ ■ ■ h .............,................................... — KÁPOSZTA ivölé. a Szovjetunióban szabadal­maztatták a káposzta ivóié gyártási eljárását. A tiszta káposztaitalhoz 5—30 száza­lékos arányban gyümölcs­vagy zöldséglevet adagol­nak. A készítmény gyulla­dáscsökkentő hatású. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 11. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatos szelvénye 192 fogadónak volt, nyere­ményük egyenként 59 540 fo­rint. Három találatot 12 901 fogadó ért el, nyereményük egyenként 443 forint. A két- találatos szelvények száma 306 749, ezekre egyenként 23 forintot fizetnek. — MAV-KÖZLEMÉNY, A MÁV értesíti az utazóközönséget, hogy pályafelújítási munkála­tok miatt 3.985. március 18. és 19. napokon Békéscsaba—Mező- berény állomások között napon­ta 10 órától 14 óráig, 1985. már­cius 20-án Mezőberény—Gyoma állomások között 10 órától 14 óra 30 percig, 1985. március 21- én 9 óra 30 perctől i4 óra 50 percig Nagylapos—Csárdaszállás állomások között a vonatfor­galmat szüneteltetik. Az utas- forgalmat vonatpótló autóbu­szokkal bonyolítják le. Az au­tóbuszokon a vonatra megvál­tott menetjegyek érvényesek. 1985. március 18—19—20—21. napokon a Békéscsabáról 13 óra 40 perckor induló gyorsvonat helyett 14 óra 15 perckor indul gyorsvonat Budapest Keleti pá­lyaudvarra. 1985. március 20—21. napokon a Budapest Keleti pá­lyaudvarról 12 óra 10 perckor induló 734 számú gyorsvonat helyett 12 óra 55 perckor indul gyorsvonat Békéscsabára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom