Békés Megyei Népújság, 1984. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-14 / 164. szám

1984. július 14., szombat Befejezéséhez közeledik Békéscsabán a Bartók Béla utat az Orosházi úttal — vagyis a városközpontot az V. kerülettel — összekötő vasúti felüljáró felújítása. Mint azt korábban hírül adtuk, a hídszerkezet burkolatának hibái tették szükségessé a gyors munkálatokat. Értesüléseink szerint a jövő hét végén ismét közlekedhetnek a gépjárművek a város és a városkör­nyék vérkeringése szempontjából létfontosságú felüljárón. A kivitelezésen dolgozó Hódmezővásárhelyi Közútépítő Vállalat építésvezetője elmondta, a forgalomba helyezést követően — a jármű- és gyalogosközlekedést nem akadályozva — még kisebb munkálatok lesznek a hídon, mivel a felújítás során újabb, csupán az állagmegőrzés szempontjából lényeges hi­bákat találtak. A közeljövőben kerékpárúttai szélesítik a fe­lüljáró közlekedési felületét. Fotó: Veress Erzsi fl Szomorú vasárnap legújabb felvonása ítélet a halottnak vélt költő perében Szomorú vasárnap címen mutatták be a múlt évben Müller Péter zenés játékát, amely könyvalakban is meg­jelent. A szerző úgy tudta, hogy Jávor László, a világ­hírűvé vált dal szövegírója már nem él. Jelentkezett a halottnak vélt költő, aki megtudta, hogy személy szerint is szerepel a darab­ban és mint írta: „gyaláza­tos hazugságokat” állítanak róla. Például azt, hogy Já­vor a Szomorú vasárnap kottáját tűzte az öngyilkosok holtteste mellé a nagyobb reklám érdekében. A többi között azzal gyanúsítja Mül­ler, hogy a Seress Rezső ze­neszerzőt illető jogdíjakat felvette. Jávor László, az egykori pesti újságíró-költő 1935-ben írta szerelmesének a Szomo­rú vasárnap című verset, amelyhez később Seress Re­zső szerzett muzsikát. A dal, amelyet az öngyilkosok him­nuszának neveztek el — vi­lágsiker lett. A szövegíró, mert a politikai rendőrség üldözte és letartóztatás fe­nyegette, 1938-ban Párizsba utazott. Részt vett a francia ellenállási mozgalomban. Több kitüntetést kapott. Az újságíró tollát az ecsettel cserélte fel. Mint festőmű­vészt az Akadémiai Pálma tiszti keresztjével jutalmaz­ták. Jávor két pert indított Müller ellen. Személye meg­sértése miatt és szerzői jog- bitorlásért, mert az író jog­talanul használta a Szomorú vasárnap címet. A Budapesti Kerületi Bí­róság most hozott ítéletet az első ügyben. Megállapította, hogy Müller, a színház és a könyvkiadó jogsértést köve­tett el azzal az állitással, hogy Jávor holttestekre tűz­te a dal kottáját. Az ítélet szerint az iró nem járt el kellő gondossággal, amikor a szerzői jogdíjakról a tények­nek meg nem felelő adato­kat közölt. A bíróság arra kötelezte Müller Pétert, az írót, hogy a jogsértés miatt elnézést kérjen a Franciaor­szágban élő Jávor Lászlótól. A címbitorlási per még fo­lyik. Müller Péter elismer­te, hogy Jávor engedélye nélkül használta a Szomorú vasárnap címet. Ebben az ügyben a következő tárgya­láson hirdet ítéletet a bíró­ság. —r. —r. Vízkorlátozás - GYomaendrödön is Gyomaendrőd. városi Jogú Nagyközségi Tanácsa Végrehaj­tó Bizottsága értesíti a nagyköz­ség lakosságát, hogy 1984. jú­lius 2-től első fokú vízkorláto­zást léptetett érvénybe. Ennek érteimében vezetékes vízből ker­tek, parkok, járdák és utak öntözése és locsolása, gépjár­művek mosása szigorúan tilos. Megyei közúti információ A Közlekedési Minisztérium Közúti Igazgatóságának tájékoz­tatása szerint Jelenleg a követ­kező, forgalomkorlátozással járó munkálatok folynak Békés me­gyében: a Csanádapáca—Tót­komlós közötti 4432-es számú úton áteresz építése miatt a forgalom terelőúton bonyolódik le. A terelés előreláthatóan két hétig tart. A 4404-es számú út Orosháza belterületi szakaszán gázvezeték-építés kezdődik, mely forgalomkorlátozással jár. Tovább folytatódik a Gyula­Sarkad között levő Fekete-Kö- rös-híd felújítása. A gyalogo­sok a hídon átmehetnek, a járműforgalom Dobozon keresz­tül terelőúton haladhat. Békéscsaba belterületén a 44- es számú főút Élővíz-csatorna feletti hídján folytatódnak a be­fejező és hiánypótló munkála­tok. Emiatt a szélső sávok to­vábbra is le lesznek zárva. Tel­jes szélességében zárva marad az Orosházi úti vasúti felüljáró is, melyen csak gyalogosok me­hetnek keresztül. PIÉRT-sajtótájékoztató a tanszervásárról (Folytatás az 1. oldalról) Fél-famentes és famentes rajzlapot nem mindenütt le­het jelenleg kapni, iskola- kezdésig azonban várhatóan ki tudják majd elégíteni a keresletet. Ezzel kapcsola­tosan elmondották: a ke­reskedelem nem tud eleget tenni az iskolák igényeinek, amikor — mint ez az elmúlt években több helyütt ta­pasztalható volt — az egész tanévre szóló rajzlapszük­ségletet szeptemberben kí­vánják megvásároltatni a gyerekekkel. Színes ceruzából a PIÉRT jelenleg nem tudja kielé­gíteni az igényeket, mivel partnere, az írószergyár az első fél évben nem teljesí­tette szerződéses kötelezett­ségét. A vállalat ezért im­portból szerez be további színes ceruzákat, ezek július végére, augusztus elejére ke­rülnek az üzletekbe. Grafit­ceruzából, zsírkrétából, gyurmából, iskolai táblakré­tából, vonalzókból, szögmé­rőkből megfelelő a kínálat, körzőből azonban szintén csak a nyár végére tudják feltölteni a készleteket. Július 1-én lépett életbe az iskolatáskákra vonatkozó új ajánlott szabvány. A PI­ÉRT igyekezett eleget tenni az új előírásoknak, s a ' gyártóktól olyan táskákat rendelt, amelyek üresen nem haladják meg az egy kilót, méretük, formájuk, a pán­tok elhelyezése megfelel az egészségügyi követelmények­nek. A szabvány azt is elő­írja, hogy az iskolatáskákon legyen fényvisszaverő anyag, ennek azonban a gyártók alapanyaghiány miatt _csak részben tudtak eleget tenni. Bár a nyár a szabadsá­gok időszaka, a kereskede­lem ígéri: a tanszervásár idejére a vevők kiszolgálá­sát jój megszervezték, senki nem talál majd szabadság miatt bezárt üzleteket, s igyekeznek megerősített el­adógárdával, zökkenőmente­sen lebonyolítani a várható­an nagy forgalmat. Jelentés a miskolci sérültekről Mint hírt adtunk róla, a csütörtökön Miskolcon, a Széchenyi utca 13-as számú ház egyik lakásában történt vezetékesgáz-robbanásnak egy halálos áldozata és több sérültje volt. A tragikus baleset halálos áldozata dr. Kalocsai József- né háztartásbeli, 62 éves miskolci lakos. A három miskolci kórház baleseti se­bészetére összesen 14 sérül­tet szállítottak a mentők. A kezelő főorvosoktól pénteken délelőtt kapott tájékoztatás szerint valamennyiük álla­pota javult, többen már el is hagyhatták a kórházakat. A miskolci megyei kór­házba öt személyt szállítot­tak. A két életveszélyes sé­rült, Hereszt Judit miskolci lakos és Dombi Orsolya, 13 éves miskolci tanuló a raj­tuk végrehajtott műtét után túl van az életveszélyen, ál­lapotuk javul. Két sérültet kezelés után elbocsátottak a kórházból. A Semmelweis Kórházba került nyolc sze­mély közül ötöt már haza­engedtek. Az orrsérülést szenvedett, sajóbábonyi il­letőségű Rotor Katalin, akit a vasgyári kórház sebészeté­re szállítottak, a plasztikai műtét után nyolc napon be­lül elhagyhatja a kórházat. i 1 Tegnap késő délután a gyulai Várfürdőben mutatta be a Jó­kai Színház társulata Békés József: A legbátrabb gyáva cí­mű mesejátékát, amelyet Sík Ferenc rendezett. A nagyszá­mú gyereksereg a főbb szerepekben Szabó Zsuzsát, Hodu Jó­zsefet, Jancsik Ferencet és Széplaky Endrét láthatta Fotó: Veress Erzsi 0 tízezredik telexállomás bekapcsolása A Posta Központi Távíró­hivatala az OKISZ székházá­ban tegnap üzembe helyezte az ország tízezredik telexál­lomását. Az új telexállomást Valter Ferenc, a posta táv­közlés-szolgáltatási igazga­tója adta át Rév Lajosnak, az OKISZ elnökének. A magyar telexszolgálat 1942-ben hét állomással in­dult. 1953-ban hazai, majd 1964-ben nemzetközi hálóza­tát automatizálta a Magyar Posta. 1981-ben történt a leg­jelentősebb fordulat, amikor korszerű elektronikus tárolt- program-vezérlésű (Japán­ban gyártott) központot állí­tottak fel. Ma már — első­sorban az elektronikus köz­pontnak köszönhetően — va­lamennyi magyar előfizető közvetlen távhívással hív­hatja a telexállomásokat itt­hon és a világ 166 országá­ban. ......és még bam bi is kapható” Amikor csütörtökön dél­előtt Békéscsabán, az Árpád soron a fürdőhöz -közeled­tünk, szembejövő ismerősünk első szava az volt, a stran­don máris rengetegen van­nak, nagy a zaj, a víz vi­szont jó. — Háromezerhatszáz. Eny- nyien látogatták meg tegnap az Árpád fürdőt — tájékoz­tatott Zsótér Mihály fürdő­igazgató. — A víz a nagy­medencében 27 fokos volt reggel, délutánig persze még tovább melegszik. S hogy milyen az ellátás a fürdő te­rületén? Szerintem csak egy valami hiányzik: a gyümölcs. Ügy néz ki azonban, a kö­zeli napokban ez a gondunk is megoldódik, egy maszek mozgóárus segítségével. Egyébként én azt hiszem, a vendégek is elégedettek. Fa­gyit, üdítőt, lángost, frissen- sülteket, kőbányait, és még sorolhatnám, mi mindent árusítanak itt a vállalati és szerződéses pavilonokban. A strandon tett sétánk so­rán arról érdeklődtünk, va­jon valóban elégedettek-e a vendégek. A fördőzők kö­zött nagyon sok az iskolás, akik gyakran egész napjukat itt töltik. Lengyel Elvirával és két barátnőjével a pavi­lonok előtti egyik asztalnál beszélgettünk. Kezükben Hot-Dog, a mai ebéd. — A héten mindennap itt voltunk. Van amikor ho­zunk kaját otthonról, de leg­többször itt veszünk valamit. Anyu mindig ad néhány fo­rintot ebédre. — Én a lángost szeretem a legjobban, azt nagyon fi­noman sütik — szólal meg barátnője, Szabó Andrea. S hozzáteszi még, hogy ma nem maradnak egész nap itt, már megvan a mozijegyük a „Kicsi kocsi újra száguld”-ra. ■Néhány lépéssel odébb, a fagylaltosbódé előtt megle­pődve olvasom a kínálatot: mákos, kapros és rizsfagy­lalt is szerepel az ismert fagylaltfajták mellett. Köszá- liné Bohács Anna, a tulajdo­nos kedvesen fogad, igazi ke­reskedőtípus. — Tegnap tizenötféle fagy­laltot kínáltunk — mondja, miközben egy vékony köny­vet mutat, melyből a külön­féle fagylaltok készítésének csínját-bínját tanulhatjuk meg. — A legjobban a gyü­mölcsfagyi megy, főleg a fiatalok szeretik az ősziba­rackot, málnát, epret. Kőszáliné úgy érzi, a ven­dégek szívesen vesznek újra és újra fagylaltjából. Azt is elárulja, mi ennek a titka: — Nem csalunk, megadjuk az adagot, soha nem adunk el másnapos fagylaltot. A vendéget meg kell fogni. Távolabb, a napernyő alatt két férfi üldögél, mindkettő­jük ölében kisfiú. — Van itt ugyan sült kol­bász meg csirke, de mi in­kább átmegyünk a szom­szédba, a Csempébe ebédelni — mondja Does László. — A kicsinek főtt étel kellene, az meg itt nincs. — Az én fiam szerencsére nem finnyás, megeszi a kol­bászt is ebédre — kapcsoló­dik a beszélgetésbe Pusztai László. — Egyébként azt meg kell mondani, hogy sokat javult itt az ellátás az utób­bi két év alatt. Valamikor nem volt csak lángos meg jaffa, és kész. És nem kell sorba állni sem. Egy-két perc, és az ember már kapja is. — Viszont egy valamit hiányolok — szólal meg is­mét Dócs László. — Itt a be­járat mellett van ez a kis bolt, ahol sampont, szap­pant, úszógumit és egyéb fürdőszereket lehetne kap­ni. De csak lehetne, mert már jó ideje zárva tartják, pedig azt hiszem, vevők akadnának. S végül még egy újdon­ság: az idén a strandon is megjelent a gofri. De még nem lett sláger, Győri Lászlóné pavilonja előtt most éppen senkit sem látok. Az­tán néhányan az ablakhoz szaladnak. Egy barna srác tejszínes gofrit kér. A hőmé­rő higanyszála már harminc fok felett van. Lehet, hogy az idei nyár legmelegebb napja volt? Lipták Judit ízlik a fagyi így ki lehet bírni a meleget Fotó: Fazekas László

Next

/
Oldalképek
Tartalom