Békés Megyei Népújság, 1984. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-27 / 149. szám

1981. június 27., szerda o Huszonöt év az idegenforgalomban Június 26-án, kedden dél­után köszöntötték a COOP- TOURIST Békés megyei iro­dájában Kiss Jánosné iro­davezetőt nyugdíjba vonulá­sa alkalmából. Huszonöt évet töltött el az idegenforgalom szolgálatában, s a 13 évvel ezelőtt Békéscsabán megnyíló szövetkezeti utazási iro­da vezetője lett. Munkájáról elismeréssel nyilatkoztak a Június 25-én délelőtt Bé­késcsabán a megyei tanács tanácstermében került sor a Békés megyei Társadalom- biztosítási Tanács alakuló ülésére. Az értekezleten töb­bek között részt vett Csaba János, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője, dr. Ba- ráth Gábor, a Társadalom- biztosítási Főigazgatóság fő­osztályvezetője, dr. Selényi Károly, a főigazgatóság fő­osztályvezető-helyettese, dr. Varga Imre, az SZMT tit­kára. Az alakuló ülés résztvevő­it dr. Pankotai István, a megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság igazgatója kö­szöntötte. Elmondta, hogy a társadalombiztosításra jogo­sultak érdekeinek egyezteté­sét, képviseletét az állami irányítás segítését, társadal­mi ellenőrzését július l-től az Országos Társadalombiz­tosítási Tanács látja el. Ezt a feladatot megyénkben az OTT elvi irányítása mellett önkormányzati jellegű szerv­ként a megyei Társadalom- biztosítási Tanács végzi. Dr. Becsei József, a megyei ta­nács elnökhelyettese ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy a felszabadulást köve­tően az MDP programnyilat­kozata, majd a magyar szak- szervezetek XVII. kongresz- szusának határozata alapján 1950-ben az Elnöki Tanács a társadalombiztosítás irányí­A sarkadi művelődési köz­pont a nyári szünidő ideje alatt is tárt ajtókkal, progra­mokkal várja a vakációzó gyerekeket. Június 12-től Felczánné Nyíri Mária veze­tésével 90 gyerek ismerked­het a tánc adta örömökkel. A tanfolyam augusztus 11- én vizsgabálakkal zárul majd. Népszerűek a kéthetente, szombat délelőttönként meg­rendezésre kerülő szünidei matiné előadások. Legutóbb a „Fehér ló fia” című filmet láthatták a gyerekek. 1984. JÜNIUS 26-AN Trabant Llm. Hyc. (Bp.) 711 Trabant Hyc. Combi (Bp.) 53 Trabant Lim. (Bp.) 24 408 Trabant Llm. (Debrecen) 15 266 Trabant Lim. (Győr) 19 331 Trabant Combi (Bp.) 8 209 Trabant Combi (Győr) 3 679 Wartburg Lim. (Bp.) 11529 Wartburg Lim. (Győr) 7 084 Wartburg de Luxe (Bp.) 15 988 Wartburg de Luxe (Győr) 9 468 Wartburg de L. tolót. (Bp.) 3 469 Wartburg Tourist (Bp.) 6 915 Wartburg Tourist (Győr) 2 515 Skoda 105 S (Bp.) 8 658 Skoda 105 S (Debrecen) 6 639 Skoda 105 S (Győr) 6 770 Skoda 120 L (Bp.) 15 797 Skoda 120 L (Debrecen) 9 960 COOFTOURIST-ot irányí­tók, köztük dr. Simó László, a VOSZK vezérigazgatója, a COOPTOURIST felügyelő bizottságának elnökhelyette­se, Horváth Jenő, a. COOP­TOURIST hálózati igazgató­ja, dr. Sinkó Miklós, a COOP-Hotel ügyvezető igaz­gatója és Tanai Ferenc, a MÉSZÖV elnöke. tását, igazgatását, ellenőrzé­sét a szakszervezetekre bíz­ta. A társadalombiztosítás apparátusában dolgozók fe­lelősséggel hajtották végre a szakszervezeti vezető testü­letek határozatát. A jövő a társadalombiztosítás irányí­tásának olyan továbbfejlesz­tését indokolja, mely meg­őrzi, szélesíti demokratizmu­sát és erősíti állami jellegét. Az állami irányítást úgy kell megvalósítani, hogy az meg­őrizze a társadalombiztosítás elért színvonalát, szélesítse demokratizmusát, biztosítsa a folyamatosságot, a zavar­talan ügyintézést, a társada­lom és az állampolgárok ér­dekeinek védelmét. Az alakuló ülésen megvá­lasztották a tisztségviselőket. A Békés megyei Társada­lombiztosítási Tanács elnöke Dér Lászióné, az SZMT fő­munkatársa lett, helyettese dr. Drágán Iván, a megyei termelőszövetkezeti szövet­ség titkárhelyettese, titkára pedig dr. Pankotai István, a megyei Társadalombiztosí­tási Igazgatóság igazgatója. A tisztségviselők megválasz­tása után a társadalombiz­tosítási tanács megvitatta a működési szabályzatot és az éves munkatervet, majd az albizottság és a szakbizott­ságok vezetőinek megválasz­tására került sor. A kiscsoportok egy része is működik, így a néptánc- csoport, a pávakör és a ci- terazenekar a nyári hóna­pokban is elfoglaltságot ad a gyerekeknek (s a felnőt­teknek is). A cigányklub filmvetítéseket szervez — kéthetente — a klubtagok­nak. A napközisek szívesen tartják foglalkozásaikat a szabadidő-parkban, mások tv-t néznek, vagy újságot böngésznek a művelődési központban. Skoda 120 L (Győr) 11490 Skoda 120 GLS (Bp.) 899 Lada 1200 (Bp.) 29 881 Lada 1200 (Debrecen) 18 493 Lada 1200 (Győr) 10 373 Lada 1300 S (Bp.) 11 883 Lada 1300 S (Debrecen) 9 095 Lada 1300 S (Győr) 4 481 Lada 1500 (Bp.) 11 674 Lada 1500 (Debrecen) 8163 Lada 1500 (Győr) 3 937 Lada Combi (Bp.) 5 748 Lada Combi (Debrecen) 3 166 Moszkvics (Bp.) 13 439 Polski Fiat 126 P (Bp.) 18 158 Polski Fiat 126 P (Győr) 5 706 Polski Fiat 1500 4 526 Dacia (Bp.) 20 984 Dacia (Debrecen) 12133 Zasztava (Bp.) 5 571 lavult a jogpropaganda Június 26-án, délután Bé­késcsabán tartotta ülését a Magyar Jogász Szövetség Békés megyei Szervezetének vezetősége. Először dr. Fe­kete Antal elnök számolt be a májusban Kőszegen meg­tartott országos elnöki és titkári értekezletről, ahol Nagy László főtitkár értékel­te a szövetség munkáját. Ebben az évben előtérbe he­lyezték az érdekvédelmi te­vékenység kiszélesítését, az alapszabály felülvizsgálatát, a nemzetközi kapcsolatok erősítését, amelyeket az 1985-ös jogászkongresszus hagy jóvá. Ezután dr. Sós Sándor, a szervezet titkára beszélt az elmúlt évi jogpropagandáról és az 1984. évi feladatokról. Megállapította többek kö­zött, hogy tavaly 872 előadást rendeztek, ezeken csaknem 37 ezren vettek részt. Ennek hatására javult a jogpropa­ganda, szorosabb lett az együttműködés a népfront­tal, a TIT-tel, a tanácsok­kal, az ügyészségekkel és a bíróságokkal. Az elmúlt év októberében tartották meg a jogpropaganda-hónapot, a jogsegélyszolgálat dolgozói­nak pedig szakmai tovább­képzést szerveztek. A gyám­ügyi efőadók vetélkedőkön adhattak számot tudásukról és felkészültségükről. Fi­gyelemre méltó kezdeménye­zésnek számít a cigányla­kosság körében megtartott jogi előadássorozat, amelye­ket a megye 15 településén hallgattak meg az érdeklő­dők. A vitában hangsúlyozták: a jövőben nagyobb gondot kell fordítani különösen az általános és a középiskolák tanulóinak, valamint peda­gógusainak jogi műveltségé­nek szélesítésére. Jó lenne, ha nemcsak osztályfőnöki órákon, hanem a tanterv szerint oktathatnák az ál­lampolgári ismereteket. így már fiatalon elsajátíthat­nák az alapvető jogokat és kötelezettségeket, javulna az állampolgári fegyelem, és se­gítene a bűnmegelőzésben is. Végül bejelentették, hogy ez év őszén Békés megyében rendezik a jogászszövetség országos elnöki és titkári értekezletét. „ „ Biológustábor Kétegyházán Június 25-én, hétfőn reg­gel fél 9 órakor rendezték meg Kétegyházán, a Mező- gazdasági Szakmunkásképző Intézetben a TIT biológus táborának nyitóünnepségét. Megnyitó beszédet Brandt Szilveszter, az intézet igaz­gatója és Fényes Péter, a TIT gyulai városi titkára tar­tott. A tábort — immár máso­dik éve — azoknak a máso­dikos középiskolás diákok­nak szervezik, akik olyan 'felsőfokú oktatási intéz­ménybe készülnek, ahol fel­vételi tárgy a biológia. Az elmúlt évben 10, az idén 20 diák vesz résat a tábor munkájában. Növénygyűj­teményt készítenek, megis­merik környezetük növény­világát ... Persze, jut idő _a szórakozásra is, hiszen dia­vetítéses előadást tartanak számukra a megye termé­szetvédelmi területeiről,lesz csillagászati távcsöves be­mutató, és ellátogatnak majd a gyulai Munkácsy Terme­lőszövetkezet mezőgazdasági gyűjteményébe is. Az Erkel és a román gim­názium diákjainak biológus tábora búcsúesttel ér véget június 29-én. Ekkor ismer­tetik majd, hogy a Busa László — a TIT biológiai szakosztályának titkára — által vezetett táborban kik szerepeltek legjobban, kik voltak á legszorgalmasabbak a tanulásban. Megalakult a Társadalombiztosítási Taoács S. J. Gyerekek a művelődési központban Nemzetközi pszichológiai tanácskozás A „Kultúrközi kommunikáció kreatív megközelítései” címmel munkaértekezletet rendez a Kultúrközi Kommunikáció Köz­pontja elnevezésű nemzetközi szervezet és a Magyar Pszicho­lógiai Társaság (MPT) július 1—7. között Szegeden, az ifjú­sági házban — erről tájékoztat­ták hétfőn az újságírókat az ér­tekezlet résztvevői Budapesten, az MPT-nél. Mint azt Klein Sándor, a sze­gedi Juhász Gyula Tanárkép­ző Főiskola tanszékvezető taná­ra, a szervező bizottság elnöke elmondotta: a tanácskozásra — amelyet eddig minden eszten­dőben más és más tőkés or­szágban rendeztek meg, s most első ízben tartanak szocialista országban — az előzetes jelzé­sek szerint 21 ország küldi el képviselőit. A tanácskozásra mintegy száz résztvevőt várnak a tőkés országokból, ötvenet a szocialista országokból és szá­zan vesznek részt Magyaror­szágról. Gépkocsiátvételi sorszámok: A posta munkájáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága (Folytatás az 1. oldalról) munkaerőt a postai szakkö­zépiskolából és a szakmun­kásképzőből biztosítja. Az utóbbi időben a posta igye­kezett bővíteni szolgáltatá­sait. így például ez év ápri­lisától a megyében is beve­zette a gyógyszerközvetítő szolgálatot. A megye 24 olyan községében, ahol nincs gyógyszertár, átveszi a vé­nyeket, majd gondoskodik az ezen szereplő gyógyszerek kiváltásáról, eljuttatásáról. A megye belterületein 332 postai kézbesítő viszi a kül­deményeket a címzettekhez. A szállítási igényeket 112 gépjármű biztosítja. Jelentősen fejlődött az utóbbi időben a hírlapszol­gálat. Tavalyelőtt 47,3 mil­lió, tavaly 48,3 millió pél­dányszámban értékesítettek hírlapot. Az előfizetések száma tavaly 4875-tel emel­kedett, ez év áprilisában 335 500 előfizetést kezeltek. Anyagiak hiányában az idén a megyében nem építenek, nem cserélnek pavilont. Az eredmények ismeretében el­mondható, hogy az ötnapos munkahét bevezetése a lap- terjesztésben nem okozott törést, és ha mérsékeltebbek is az eredményeink, a hír­lapszolgálat eleget tett a sajtóterjesztéssel szemben támasztott politikai és kul­turális elvárásoknak. Az előterjesztés a továb­biakban a távközlési szol­gáltatás helyzetéről, fejlesz­téséről szólva megállapítot­ta, hogy megyénkben a ’80- as években a távbeszélő­szolgáltatás ugrásszerűen fejlődött. Mint ismeretes, 1982 novemberében üzembe helyezték Békéscsabán a 8 ezer állomás kapacitású he­lyi távbeszélő központot és egy 1400 keresztpontos táv­hívóközpontot, amely* lehető­vé tette a megyeszékhely és körzete lakosságának a he­lyi és az automatikus táv­hívás lehetőségét. Ezenkívül Békésen, Gyulán, Újkígyó­son, Mezőberényben, Gyo- maendrődön létesült korsze­rű távbeszélő-központ. A Békés megyei Távközlési Üzem 1982-ben 5500, tavaly 6850 távbeszélő-kérelmet tar­tott nyilván. Két év alatt 2 ezer igénylőt juttattak táv­beszélő-állomáshoz, az idén 1700 állomás bekötésére ke­rülhet sor, a többi az anya­gi lehetőségektől függően fo­lyamatosan halad. (Mint a Szegedi Postaigazgatóság ve­zetője elmondta, a 6 ezer forintos bekötési díjjal szemben, amit az igénylő fi­zet, a valóságban 60 ezer forintba kerül a postának egy állomás létesítése.) Az igények kielégítésére töre­kednek a nyilvános távbe­szélő-hálózat fejlesztésével, az elmúlt két évben 80 da­rab pénzbedobós készüléket telepítettek. Az idén az automatahálózatba 35, a CB- hálózatba 15 készüléket he­lyeznek ki, jövőre pedig 40 nyilvános távbeszélő üzem­be helyezését tervezik. Jelenleg a megye terüle­tén több beruházás előkészí­tése van folyamatban. A tervek szerint Kétsoprony és Csárdaszállás automatizá­lása jövőre esedékes. Az idén megkezdődik a szarvasi műszaki célépület kivitelezé­se, várhatóan 1986-ban üzembe helyezik az automa­ta távbeszélő központot. Ez­zel egyidejűleg Kondoroson is létesül egy kisebb. Egy­séges automatahálózatba ke­rülnek Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya és Kardos előfizetői is. A legnagyobb beruházás Orosházán lesz, ahol a távbeszélő központ és helyi hálózat, valamint az új postaforgalmi épület lé­tesítésének engedélyezése folyamatban van. A VII. öt­éves tervben — az előzetes felmérések szerint — nem lesz lehetőség a teljes oros­házi góckörzet automatizá­lására, csak Orosháza város távbeszélő-szolgáltatási szín­vonala javulhat jelentősen. Ugyancsak tervezik Mezőhe­gyes, Mezőkovácsháza, Két- egyháza térségében a téli, rendkívüli időjárás miatt megrongálódott oszlopsor helyett kábeles összekötte­tés létesítését. A kiegészítő jelentés is zömmel a távközlési szolgá­lattal foglalkozott. Szorgal­mazta az újabb állomásbekö­téseket, a megyeszékhely nemzetközi távhívóhálózat­ba történő bekapcsolását, és a segélykérő telefonok léte­sítését (Dévaványa-Bogya- telepen, Körösladány-Űjla- dányban, Zsadány-Fancsi- kapusztán). Ugyancsak szor­galmazta a megyeszékhely déli részein a rádió és tele­vízió műsora vétellehetősé­geinek javítását. Lényegé­ben a vitában is ezekről a kérdésekről esett szó. Emel­lett a néhol még fellelhető kézbesítési gondokról hang­zottak el vélemények. A végrehajtó bizottság ösz- szességében megállapította, hogy a Szegedi Postaigaz­gatóság Békés megyei tevé­kenysége eredményes, s ezért elismerését fejezi ki. Az utóbbi években a megvaló­sult fejlesztések döntően hozzájárultak az elmaradott­ság felszámolásához. Az erő­források egyesítése, a meg­levő jó munkakapcsolat erő­sítése hozzájárulhat a jövő feladatainak megvalósításá­hoz. A bejelentések sorában szó volt többek között az iskolai könyvtárak személyi és tár­gyi ellátottságáról, valamint egyes nagyközségek város­sá nyilvánításának kezde­ményezéséről. A körzetköz­pontok — Mezőkovácsháza, Gyomaendrőd, Sarkad — pályázatait már továbbítot­ták, Battonya és Mezőbe- rény pedig most készítette el pályázatát, amelyet szintén eljuttatnak az illetékes szer­veknek. Elfogadásukról ké­sőbb döntenek. S. F. Megtalálták a Königsberg! Töredéket A szénhidrogénprogramban kitűzött célok megvalósítása egyre nehezebb feladatok elé állítja a szakembereket. A korábbinál mélyebbre kell fúrni: a feltáró és a talaj­szerkezetet kutató fúrások mélysége eléri a három és fél ezer métert. Ebbe a ka­tegóriába tartozik a „Föl­des—2” munkaterület is, ahol a Kőolajkutató Válla­lat hajdúszoboszlói Szemé­nek berendezéseivel dolgoz­nak. (MTI-fotó: Oláh Tibor felvétele — KS) Megtalálták az elveszett­nek hitt Königsbergi Töre­déket — jelentette be Vil- langó István, a Művelődési Minisztérium közgyűjtemé­nyi főosztályának vezetője kedden, az Országos Széché­nyi Könyvtárban tartott saj­tótájékoztatón. A magyar nyelv írásbeli­ségének jelenleg ismert há­rom legrégibb bizonyítéka a tihanyi apátság alapítóleve­le, a Halotti Beszéd és az Ö-magyar Mária siralom hazai közgyűjteményekben található. A most újra meg­talált Königsbergi Töredékét a második világháború so­rán elpusztult, széthordott königsbergi egyetemi könyv­tár sok más értékével együtt sokáig megsemmisültnek hitték a tudósok’. 1983 de­cemberében Edward Pot- kowski, a Varsói Központi Régi Levéltár igazgatója is­mertette Mezey Lászlóval, a Magyar Tudományos Aka­démia kódextöredék-kutató csoportjának vezetőjével, hogy a Königsbergi Töredé­ket megtalálták a lengyel­országbeli Torún városban a Kopernikusz Egyetem könyvtárában. A felbecsül­hetetlen értékű nyelvemlé­künket azóta Vízkelety András, az Országos Széché­nyi Könyvtár tudományos főmunkatársa azonosította. A felbecsülhetelten érté­kű nyelvemlékünk kalandos sorsáról Vízkelety András tájékoztatta az újságírókat. Elmondta: 1863-ban Franz Hipler königsbergi káplán figyelt fel arra, hogy az ott­honi könyvtár egyik latin nyelvű kódexében idegen nyelvű szöveg van. A nyelv azonosítása után 1863. ápri­lis 26-án értesítették Toldy Ferenc akadémikust, iroda­lomtörténészt a leletről. Megállapították azt is, hogy a kódex a XIV. században a breslaui — ma Wroclaw — domonkosrendi kolostorban készült, és sokáig ott is őrizték. A reformáció alatt a kolostort megszüntették, a könyv a porosz hercegi, majd királyi könyvtárba ke­rült. Innen adományozták a königsbergi egyetemnek. A magyar szöveg nem a kódex lapjain volt található, hanem annak borítólapjára ragasztották a könyvkötés­kor. Az eredeti leletben az egy teljes oldal mellett még ott volt négy, magyar szö­veget tartalmazó pergamen is, amelyeket a kódex szét­bontásakor annak úgyneve­zett gerincén leltek meg. Az újra felfedezett töredék mel­lett most ezek nem kerültek elő, feltehetően kieshettek a szállítások során megsérült tartódobozból. A tudósok re­ménykednek abban, hogy a további kutatások eredmé­nyeként ezekre is rábukkan­nak. Benkő Loránd akadémi­kus, az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem tanszékve­zető egyetemi tanára ismer­tette a Königsbergi Töre­dékkel kapcsolatos eddigi kutatásainak eredményét^ Az újságírók kérdésére Havasi Zoltán, az Országos Széchényi Könyvtár meg­bízott főigazgatója elmon­dotta, hogy a Königsbergi Töredéket a magyar közön­ség a jövő év őszén a vár­ban, az új Széchényi Könyvtárban rendezendő nemzetközi kódexkiállításon láthatja. Arról is tárgyalá­sokat folytatnak az illetéke­sek, hogy a Magyarországon található lengyel régisége­kért elcseréljük és végleg hazahozzuk a töredéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom