Békés Megyei Népújság, 1984. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-27 / 149. szám

i BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TflNÚCS LDPJO 1984. JŰNIUS 27., SZEEDA Ára: 1,40 forint XXXIX. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM Ülést tartott az MSZMP Központi Bizottsága Portugál küldöttség látogatása megyénkben Dr. Kormos Sándor megnyitó beszédét tartja Fotó: Gál Edit Megnyílt a nemzetközi bábfesztivál Békéscsabán A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1984. június 26-án Kádár Jánosnak, a Központi Bizottság első titkárának elnökletével ülést tartott. A Központi Bizottság — a Politikai Bizottság javaslatára — megvitatta és elfogadta az időszerű nemzetközi és gazda­sági kérdésekről szóló előterjesztéseket. Az ülésről közlemény jelenik meg. Zongoraverseny és a győztesek koncertje Tarhoson w ! i A megyei pártbizottságon Csatári Béla, a megyei pártbizott­ság titkára tájékoztatta a portugál vendégeket Fotó: Gál Edit Hétfőn délelőtt kezdődött meg Tarhoson, a zenepavi­lonban a VIII. békés-tarhosi zenei napok alkalmából ren­dezett III. országos szakkö­zépiskolai zongoraverseny. A verseny elődöntőjében hu­szonnyolcán indultak. A kö­telező zongoradarab a nem­rég elhunyt Kadosa Pál ze­neszerző, zongoraművész és pedagógus emlékére egy- egy Kadosa-mű volt, míg a szabadon választott a bécsi klasszikusok egyikének mű­ve lehetett. A tegnap dél­előtti döntőbe az első osztá­lyosok közül négyen, a máso­dikosok közül szintén né­gyen, míg a harmadikosok közül hatan kerültek be. A zsűri hosszas tanácsko­zás után a békési művelődé­si központ klubjában hirdet­te ki döntését. Ezek szerint az első osztályosok mező­nyében Kovács Krisztina (Miskolc) kapta a második díjat, a két egyenlő értékű harmadik díjat pedig Gács Anikó (Budapest) és Mezei Rita (Budapest) A zsűri az első díjat nem adta ki. A második osztályosok ver­senyében csak két egyenlő értékű harmadik díjat ítél­tek oda, ezt Pozsár Andrea (Kecskemét) és Vitályos Ba­lázs (Budapest) nyerték. A harmadik osztályosok közül Székely Zoltán (Budapest) kapta az első, Hámori Ange­lika (Budapest) a második, és Németh Tünde (Szombat­hely) a harmadik díjat. A Kadosa Pál által alapított különdíjat Vitályos Balázs nyerte, míg a Gulyás György által alapított Tarhosi Nagy­díjat, és a vele járó 7 ezer forintot Krausz Adrienn miskolci szakközépiskolás. Székely Zoltán megkapta az Interkoncert Fesztiváliroda és a Jeunesses Musicales különdíját, az 1985. évi mes­terkurzuson való részvételt, Krausz Adriennt ugyancsak az Interkoncert Fesztivál­iroda és a Jeunesses Musi­cales különdíjával jutal­mazták: 1985-ben részt ve­het az olaszországi Seniga- liában megrendezésre kerülő junior nemzetközi zongora- versenyen. Este a győztesek hangver­senyét rendezték meg a tarho­si zenepavilonban, s ugyan­csak itt adták át a díjakat is. (s—n) A Portugál Kommunista Párt Santarém megyei bi­zottságának háromtagú de­legációja több napos látoga­tásra tegnap, kedden me­gyénkbe érkezett. A küldött­ség vezetője Armando Rod­rigues, a PKP Santarém megyei végrehajtó bizottsá­gának tagja. A delegáció tagjai: Amandio Freitas, a Santarém megyei PB tagja és Joao Pedro, a coruchei tsz vezetőségének tagja. A vendégeket tegnap, jú­nius 26-án délelőtt a megyei pártbizottság székházában Csatári Béla, a megyei párt- bizottság titkára fogadta, és tájékoztatta megyénk társa­dalmi, gazdasági életéről. A fogadáson részt vett Várai Mihályné, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője és Araczki János, a megyei ta­nács elnökhelyettese. Ezután a portugál forradalmár ne­vét viselő békéscsabai 611-es számú Alfredo Lima Szak­munkásképző Intézetet ke­resték fel a vendégek. Dél­után a békéscsabai Május 1. Tsz-ben ismerkedtek a komplex melioráció mun­kálataival. A mai, szerdai napot Oros­házán töltik a küldöttség tagjai. Délelőtt a városi pártbizottságon tájékozta­tót hallgatnak meg, majd az Orosházi Baromfifeldolgozó Vállalatot keresik fel, ahol barátsági gyűlésen találkoz­nak az ott dolgozókkal. Ezt követően az Orosházi Álla­mi Gazdaságban határjárás szerepel programjukban. Június 28-án, csütörtökön Szeghalmon á városi pártbi­zottságon fogadják a vendé­geket, majd a Fehér Lajos Tsz-be látogatnak. Dél­után a füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz-ben ismerkednek a határral. Június 29-én, pénteken Gyulát keresik fel a portu­gál vendégek. Délelőtt a vá­rosi pártbizottságon tájé­koztatót hallgatnak meg, ez­után művelődési intézmé­nyeket keresnek fel. A por­tugál pártküldöttség pén­teken délután utazik Buda­pestre, és másnap, június 30- án repül haza Santarém me­gyébe. Tegnap, június 26-án dél­után 3 órai kezdettel rendez­ték meg a VII. nemzetközi bábfesztivál megnyitó ün­nepségét Békéscsabán, a Jó­kai Színházban. A fesztivál patrónusai, lebonyolítói: a Művelődési Minisztérium, a Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete, a Népműve­lési Intézet, a Békés megyei Tanács művelődésügyi osz­tálya, a Szakszervezetek Bé­kés megyei Tanácsa, Békés­csaba város Tanácsa, a Ku- lich Gyula Ifjúsági és Üttö- rőház, a Jókai Színház, a Munkácsy Mihály Múzeum, valamint a Békés megyei Művelődési Központ. A fesz­tivál védnöke, az UNIMA magyar központja. A megnyitó ünnepségen Sasala János, a városi ta­nács elnöke köszöntötte a résztvevőket, az együttesek vezetőit és tagjait. Ezt kö­vetően átadta a szót dr. Kormos Sándornak, a Mű­velődési Minisztérium köz- művelődési főosztálya veze­tőjének, aki megnyitó be­szédében külön köszöntötte a KPVDSZ békéscsabai Nap­sugár bábegyüttesét fennál­lásának 35- évfordulója al­kalmából. Mint elmondta, Békéscsabán már hagyo­mánnyá nemesedett ez a fesztivál. Kellenek ezek a hagyományok — folytatta —, hiszen ilyenkor mód van a visszatekintésre, a számve­tésre. A bábművészet szerepéről, komplexitásáról is beszélt dr. Kormos Sándor, s hatá­sáról a felnövekvő nemze­dékre. Já(ék, mondta, mely egyben nevel is ... Végül méltatta e fesztivál jelentő­ségét, mely- lehetőséget biz­tosít a gondolatok, tapaszta­latok cseréjére, s kapcsola­tot teremt a részt vevő nem­zetek képviselői között. A megnyitó szavakat kö­vetően elkezdődött a szak­mai bemutató. A Napsugár bábegyüttes a „Három kis gida” című bábjátékot adta elő, majd a zalaegerszegi Megyei Művelődési, és Ifjú­sági Központ Bajazzó báb­együttese mutatta be a „Lepkék, lóvak, l’artisták, bohócok” című feketeszínhá­zi etűdöket. Végül, az aj­kai Nagy László Művelődési Központ 1964-ben megala­kult Anonymus bábegyütte­se mutatta be műsorát. A produkciókat szakmai értékelő bizottság kísérte fi­gyelemmel, melynek tagjai: Felicia van Deth-Beck hol­land bábesztéta, dr. Henryk Jurkowski, az UNIMA fő­titkára (Lengyelország), Gustav Gysin, az UNIMA svájci központjának elnöke, dr. Szilágyi Dezső, az UNI­MA magyar központjának elnöke, Hollós Róbertné pszichológus, Koós Iván, az Állajni Bábszínház tervező- művésze, Imre István báb­filmrendező, valamint Mély- kytiné Dietrich Helga zene­esztéta. Az első nap programja az iskolacentrumban baráti est­tel ért véget. A bemutatott műsorról ma délelőtt szak­mai vitát tartanak az ifjú­sági házban, délelőtt 9.30 órától. N. A. Krausz Adrienn, a Tarhosi Nagydíj nyertese Fotó: Bede László D posta munkájáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó bizottsága Békés megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága — dr. Be­csei József megyei tanácselnök-helyettes vezetésével — júni­us 26-án, tegnap Békéscsabán ülést tartott. A napirendek a következők voltak: — jelentés a vb-határozatok végrehajtásáról — beszámoló Körösladány nagyközség Tanácsa Végrehajtó Bizottságának munkájáról — beszámoló a hatósági munka helyzetéről; a közérdekű bejelentések, javaslátok, panaszok intézésének megyei ta­pasztalatairól — a Szegedi Postaigazgatóság Békés megyei tevékenysége — bejelentések. Körösladány nagyközség először szerepelt a megyei tanács végrehajtó bizottsága ülésének napirendjén. A be­számoló — melynek vitájá­ban részt vett és felszólalt Kiss Gyula, a nagyközségi tanács elnöke, Hunya Karo­lina, a nagyközségi pártbi­zottság titkára — elsőként a település általános helyzeté­ről adott képet. Körösladány 1971, január 1. óta nagyköz­ség, lakóinak száma megha­ladja a 6 ezret. Alapvetően mezőgazdasági jellegű tele­pülés, de az ipar is megta­lálható. Az 1980. évi általá­nos választás óta a nagyköz­ségi tanács 45 főből áll, a testület összetétele kedvező, a lakosság minden rétege képviselteti magát. A végre­hajtó bizottság 9 tagú, s kétévenként beszámol mun­kájáról a tanácsnak. Ami a községpolitikai munkát illeti, az elmúlt idő­szakban az V. és a VI. öt­éves terv időarányos felada­tait igyekeztek megvalósíta­ni. Dinamikusan fejlődött a belterület, új családi házak épültek, főleg a belvíz által megrongálódott lakások új­jáépítése növekedett. Az alapvető közművek bővítés­re szorulnak, a település rendben tartásában, gazda­gításában a lakosság is részt vett társadalmi munkájával. Gond volt az elmúlt két év­ben a vízellátás, az idén épülő 100 köbméteres tároló enyhít ezen. Az oktatási, köz- művelődési intézmények zömmel régi vályogépületek­ben működnek, s a pedagó­gushiány is befolyásolja az oktatási munka színvonalát. Kedvezőbb a helyzet az óvo­dákkal, az igényeket ki tud­ják elégíteni. Elfogadható a könyvtár, valamint a műve­lődési ház, amely egyben filmszínház is. A felújított körzeti orvosi rendelőkben, valamint egyéb egészségügyi intézményekben az ellátás jó. A nagyközség áruellátásáról a Szeghalom * és Vidéke ÁFÉSZ helyi egységei gon­doskodnak. Az élelmiszer-el­látás közepes, az iparcikk- és ruházati választék gyen­ge. Ezért a lakosság nagy ré­sze vidéken kénytelen vásá­rolni. A szolgáltatás az ál­lami és szövetkezeti és ma­gánszektorban egyaránt el­fogadható. A beszámoló szólt a szak- igazgatási szerv munkájáról, megállapítva, hogy töreked­ni kell a lakossággal való még közvetlenebb kapcsolat­ra. Ez év januárjától a já­rási hivatal megszűnésével — Szeghalom város közvetítő szerepének meghagyásával — tovább erősödött a megye és a nagyközség közvetlen kapcsolata. Ez a jövőben, mint ahogyan a beszámoló­hoz kapcsolódó kiegészítő jelentés is megállapítja, még hatékonyabbá válhat. Ugyan­ezt szorgalmazta — elfogad­va a beszámolót — a végre­hajtó bizottság, s egyben el­ismeréssel szólt a nagyköz­ségi tanács vb-munkájáról, a párt-, állami és társadalmi szervek, a lakosság együtt­működéséről. A következő napirend a hatósági munka helyzetéről, közérdekű bejelentések, ja­vaslatok, panaszok intézésé­nek megyei tapasztalatairól szóló beszámoló volt. E té­mára a későbbiekben vissza­térünk. -I A Szegedi Postaigazgató­ság Békés megyei tevékeny­ségéről szóló tájékoztató és kiegészítő jelentés vitájában részt vett és felszólalt Ko­vács József, a Magyar Pos­ta Vezérigazgatóságának osz­tályvezetője és Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság igazgatója. Az előterjesztés­ből kitűnt, hogy a megye te­rületén a postaforgalmi szol­gálatot 87 postahivatal és 11 fiókposta 1467 forgalmi dol­gozóval látja el. A szükséges (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom