Békés Megyei Népújság, 1984. június (39. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-30 / 152. szám

o 1984. június 30., szombat «IWJKKM SPORT SPORT SPORT Baranyi, Mohácsi, Szabó az Előre Spartacusnál Sülé István irányításával július 9-én kezdődik az NB l-re a felkészülés SZOMBAT BIRKÓZÁS. Szabadfogású ba­rátságos csapatmérkőzés. az OMTK és az NDK-beli BSG Ro­botron Soemmerda csapatai kö­zött, Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium, 15.30 órától. LABDARÚGÁS. NB-s ifjúsági és serdülőbajnokság. Helyosztók. Ifjúságiak. 5. helyért: Bcs. Elő­re Spartacus—Zalaegerszegi TE, Budapests Csömöri u., 15.45, Sza­bó J. Serdülők. Az első helyért: Bcs. Előre Spartacus—BVSC Sí, Csömöri u., 14.00, Juhász I. TÖMEGSPORT. BÉKÖT Kupa női kézilabdatorna, Békéscsaba, 10. sz. általános iskola, 8.30. Tegnap délelőtt ülést tar­tott a Békéscsabai Előre Spartacus Sportclub elnök­sége, amelynek befejeztével dr. Gally Mihály, az egyesü­let társadalmi elnökhelyette­se adott tájékoztatást. A röplabdaszakosztály munkájáról szóló beszámoló után a labdarúgócsapat el­múlt évadbeli tevékenysége volt a fő napirend, mindez azonban szorosan összefügg a jövővel is. Bár a gárda ad­minisztratív __ úton került vissza az NB I-be, az elnök­ség úgy ítélte meg, hogy egész esztendei munkája po­zitív, teljes értékűnek ítél­hetik a munkáját. Külön el­ismerés illeti a csapatot az MNK-ban való helytállásért, amellyel ismét a labdarúgás felé fordították a sportköz­véleményt. Az NB I-be jutá­sért a csapat sportteljesít­ménye mellett sokat tett az egyesületet segítő több in­tézmény és társadalmi szerv — megteremtve a sikeres szereplés feltételeit. Számba vették azonban a hiányossá­gokat is, és ennek összegzé­se az lehetne: a csapat az NB I-be jutott, de jelenleg nem NB I-es szintű. Éppen ezért nagy gondot fordít a szakosztály vezetése az erősí­tésekre. és ennek eredmé­nyeként a salgótarjáni csa­tár, Mohácsi Lajos (27 éves), a 31 éves védő Baranyi Sán­dor (Bakony Vegyész) és a Bajai SK középhátvédje, Szabó László már a Békés­csabai Előre Spartacus játé­kosa. Szó van egy Fecsku— Rabcsák cseréről, Újvári Zoltán Szarvasról történő visszaigazolásról. Az Egerben maradó Csepregi ügyének végére még nem került pont. Gyurmánczy szeretne távoz­ni, a Haladás vagy a Siófok került szóba. Kurucznak egy évig még Győrben kell maradnia, Pásztor József Békéscsabán marad — amit külön nyereségnek tart az egyesület vezetése —, és pil­lanatnyilag Kerekes és Ki­rályvári is a maradók közöt- tinek tekinthetők. Az új idényre a felkészü­lést július 9-én, hazai kör­nyezetben kezdi a csapat Sülé István vezető edző irá­nyításával, akivel két évre szóló szerződést kötöttek. Vasárnap délelőtt Mit tud a gyulai hármas? A második feléhez érkezik a vasárnapi versennyel az orszá­gos II. osztályú egyéni -rafaß:- íAsjnoKság. A Gyulán 10 órakor kezdődő erőpróba — előtte 9 órakor kötelező edzés­sel — hatfordulós, s ebből a végső elszámoláskor a legjobb öt eredmény pontjait veszik fi­gyelembe. Pillanatnyilag Koszován Ber­talan, a Borsodi Volán vaspa- pucsosa vezeti a táblázatot, de az első hat helyezett között ott van három gyulai is; ifj. Gye­pes Bárnabás — aki nemrégi­ben erős mezőnyű versenyt nyert Gyulán, továbbá Fórián Balázs, aki az utóbbi időben a legtöbbet lépett előre, és Berndt András, aki a legnagyobb meg­lepetésekre is képes. így éles küzdelemre van kilátás, s ez esetben megtévesztő lehet a „II. osztályú” jeled az esemény ra-^jvSnafc latolgatásakor. * * * Nemrégiben Prágában ren­dezték meg a csapat-világbaj­nokság európai középdöntőjét, amelyen a magyar együttes is indult. Mint az várható volt, a hazai, csehszlovák és az NSZK jutott tovább, bár nem így in­dult ... Az első futamban ugyanis Adorján Zoltán legyőz­te az egyéni világbajnok Egon Müllert és Jan Vernert — a folytatás azonban elmaradt. Bár Adorján végül 9 pontot gyűjtött, Hajdú (5), Tihanyi (0), Petrikovics (2) és Rusz István — aki kétszer kapott lehetősé­get — 1 pontja kevés volt. El­ső: Csehszlovákia 37, 2. NSZK 27, 3. Magyarország 17, 4. Olasz­ország 15 ponttal. VASÁRNAP LABDARÜGÄS. Megyei H. osz­tályú csapatok osztály ózó ja a megyei I. osztályba kerülésért. Gyulai Köröstáj—Üjkígyós, Gyu­la, városi sporttelep, 17.00, Bo­gyó. SALAKMOTOR. Országos II. osztályú bajnokság, IV. forduló. Gyula, 10.00 óra. Lemondás után... Urváriné Saly Borbála, a ma­gyar ritmikus sportgimnaszitkai válogatott vezető edzője írásban közölte: lemond tisztségéről. A Magyar Tornaszövetség a szak­ember szándékát jóváhagyólag tudomásul vette. Az MTI munkatársa Forgács Róbertét kérdezte: mi áll a le­mondás hátterében? — Olyan vitás kérdések me­rültek fel a vezető edző és né­hány klub szakvezetője között, amely a lemondó levél megírá­sához vezetett — válaszolt a főtitkár. — Szövetségünk e hó­nap közepén egy alkalommal már tárgyalta a ritmikus sport- gimnasztika helyzetét. Ezen a megbeszéléssorozaton részt vett valamennyi élenjáró magyar ritmikus sportgimnasztikai szakosztállyal rendelkező egye­sület vezető képviselője. Szövet­ségünk ^pontosan megfogalmaz­ta: a sportág fejlődése csakis úgy biztosítható, ha fokozott erőfeszítéseket tesznek a szak­mai munka emelésére, azaz job­ban, hatékonyabban dolgoznak. Az érintett sportvezetők szán­dékainkkal és módszereinkkel egyetértettek. Ki lesz Urváriné utóda a vá­logatott élén? — Senki. A szövetség hosz- szas, alapos/ vizsgálódás után úgy lítja'jónak, hogy a nem­zeti legjobbak készüljenek klubjaikban. 5a Birkózás Tizenhárom szakosztály 131 birkózója lépett szőnyeg­re Szolnokon, a megyei úttö­rő „A” és „B” korcsoportú birkózóbajnokságon. Me­gyénket a dévaványai ME- DOSZ SE sportolói képvisel­ték, akik a következő helye­zéseket érték el. Űttörő A. 58 kg: 2. Szarka Cs., +58 kg: 2. Nácsi. Űttörő B. 63 kg: 3. Tánczos. Volt egyszer egy vetélkedő... Utólag bevallhdtjuk: le­becsültük a döntősöket. . . Bár az előzetes totófordulók után már sejtettük, mégsem gondoltuk, hogy ilyen rend­kívül sokat tudnak a sport­ról olvasóink! A megyei ta­nács testnevelési és sport­osztályával és a megyei tö­meg sportbizottsággal kar­öltve meghirdetett megyei sportvetélkedő döntőjének mind á! húsz résztvevője őszinte elismerést érdemel. Ki gonolta volna, hogy a nyugdíjas jogászdoktor, a honvédtiszt, a mezőgazda­ságban dolgozó ágazatvezető olyan kérdésekre is kapás­ból, másodpercek alatt pon­tos választ ad, mint példá­ul: ki hibázta el az első büntetőt a legutóbbi labda­rúgó VB-n a francia—nyu­gatnémet találkozón, vagy melyik négy női Sakkozónk volt a három olimpiai ezüst­érmet nyert csapatnak min­den alkalommal a tagja? Ugye, nem könnyű a válasz? Az ötfordulós döntőn so­káig fej-fej mellett halad­tak a legjobbak, s bizony gondban volt a zsűri, hogy végül mi döntsön. A hajrá­ban csak minimális különb­ség alakult ki az élen — több holtverseny után. Íme „Mostanában télire gyűjtöm össze a böngésznivalót” a sorrend: 1. Gazsó János (Békésszentdndrás) 105, 2. Láng Iván (Békéscsaba) 104, 3. Tóth Pál (Békéscsaba) 101, 4. Lobó János (Gyula) 99, 5. Máté István (Békés­csaba) 99, 6. Farkas Sán­dor (Gyomaendröd) 99, 7. Mártha Ferenc (Gyula) 98, 8. Pataki László (Békés) és Fabó István (Békésszentand- rás) 96 ponttal. Íme a miniportré a győz­tesről, aki az Expressz If­júsági és Diák Utazási Iroda jóvoltából 3500 forintos uta­zást nyert. Talán csak a sors szeszé­lye, hogy ő húzta az 1-es sor­számot. Mindenesetre kide­rült, nemcsak a 21 nyerő­szám ... Persze, szó sincs arról, hogy a szerencse ját­szotta a főszerepet Gazsó Jánosnál (képünkön) eme va­sárnap délelőttön: — Mindig is nagyon sze­rettem a sportot. Művelni is, olvasni is róla. Középiskolás koromban a létező összes irodalmat elolvastam, s emellett az újságok sportol­dalát is, az elsőtől az utolsó sorig. Mostanában már ke­vesebb időm jut, de télire mindig összegyűjtöm a bön­gésznivalót, akkor ugyanis jobban ráérek. A Zalka Tsz növénytermesztési ágazat- vezetőjeként főleg ilyenkor rengeteg a tennivalónk a szövetkezetben. Így aztán az aktív sportra végképp nem marad idő, pedig korábban futballoztam a Hunyadinál. Jancsi — talán nem harag­szik meg a bizalmaskodásért — sok-sok hasonló vetélke­dőn vett már részt, s több­nyire az élmezőnyben vég­zett. Tartja tehát a „formá­ját"! <*•> Ilyés Ildikó, Laurinyecz Mária Békéscsabai gyaloglébajnokok Elöl az ifjúsági győztes Ilyés Ildikó, mögötte Hra- bovszki Éva — a cél előtt „Fiatalkorúak gyalogló­bajnoksága — Komló” cím­mel jelent meg a műsorfü­zet, amelyet a helyi Bányász Sport Klub adott ki az után- pótláskorúak idei gyalogló­bajnokságát megelőzve. Ezt az elmúlt héten rendezték meg a Baranya megyei vá­rosban, s résztvevői voltak a Békéscsabai Előre Sparta­cus fiataljai is. A bajnokság fülledt melegben zajlott le. ami meglátszott az időered­ményeken is. A békéscsa­baiak ennek ellenére kitet­tek magukért — ezen a ver­senyen 86 bajnoki pontot gyűjtöttek. Teljesítményével kiemelkedik a serdülő A korosztályos Laurinyecz Má­ria és az ifjúsági korú Ilyés Ildikó — mindketten baj­nokok lettek. A lila-fehérek eredményei. Lányok. Ifjúsági 5 km, baj­nok: Ilyés Ildikó 28:23 (ed­ző: Tóth Sándor), 2. Hra- bovszki Éva 28:49, 3. Rosza Mária 29:25, 4. Szlaukó Gyöngyi 31:02, 6. Köteles Annamária 33:43. Serdülő A 5 km, bajnok: Laurinyecz Mária 28:04 (edző: Korcsok János), 4. Béres Márta 35:25, 5* Jantyik Márta 35:36. Fiúk. Ifjúsági 10 km: 5. Laurinyecz András 48:22. Serdülő A 10 km: 4. Nagy István 58:58. Serdülő B 5 km: 5. Orvos Zoltán 32:30. ♦ * * A közelmúltban zajlott le a serdülő A Budapest baj­nokság, amelyre a békéscsa­bai atléták is meghívást kaptak. Közülük a legered­ményesebben Rózsa Zsolt szerepelt, aki a súlylökés­ben 14,75 méterrel az első helyen kötött ki, s a disz­koszvetésben is jeleskedett, 44,56 m-es eredménnyel bronzérmes volt. A hármas­ugrásban Almádi Antaj ke­rült dobogóra 13,26 méteres ugrással. Medovarszki Éva két negyedik (magas: 155 cm, távol: 549 cm), Ancsin Zoltán ugyancsak negyedik (diszkosz: 42,56 m), Szilágyi Árpád hasonló helyezéssel (1500 m'- 4:17.4) dicsekedhet. * * * Ugyancsak júniusi ese­mény: Békéscsabán rendez­ték meg a megyei serdülő A, az ifjúsági és felnőtt atlé­tikai bajnokságot. A házi­gazdák eredményeiből íze­lítő. Férfiak. 100 m ifjúsá­A serdülő bajnok, Lauri­nyecz Mária gi: 1. Mikó 11.2. 100 m fel­nőtt: 1. Szabó 11.4 200 m ifjúsági: 1. Mikó 23.4. 800 m serdülő: 2. Gombkötő 2:05.2. 3000 m serdülő: 1. Szilágyi 9:18.6. 3000 m ifjúsági: 1. Mányik 9:15.2. 2000 m aka­dály: 1. Alt 6:30.7. Serdülő magasugrás: 1. Almádi 184 cm. Serdülő hármasugrás: 1. Almádi 13,35 m. Serdülő ka­lapácsvetés: 1. Szaszák 51,84 m. Ifjúsági kalapácsvetés: l. Csiba 53,78 m. Felnőtt ka­lapácsvetés: 1. Hegyi 52,72 m. Felnőtt diszkosz: 1. Sol­ticz 43,16 m. Ifjúsági disz­kosz: 1. Molnár 36,62 m. Serdülő diszkosz: 1. Ancsin 42,94 m. Felnőtt 400 m gát: 1. Szedmák 54.2. Nők. 300 m serdülő gát: 1. Mile 50.1. Ifjúsági disz­kosz: 1. Kosár 35,36 m. Ser­dülő diszkosz: 1. Kovács M. 33,22 m. BM-bajnokság: a soproni határörök nyerték a pontversenyt Ambrusné távolban aranyérmes r Gyulán rendezték meg a Belügyminisztérium atlétikai bajnokságának országos dön­tőjét. A különböző verseny­számok alapján a soproni határőrök szerepeltek a leg­jobban, és ezzel övék lett a pontverseny győztesének já­ró kupa is. A Békés megyei­ek közül Ambrus Jánosné szerepelt a legjobban, aki tá­volugrásban 540 centis ug­rásával győzött, 100 méteren pedig ezüstérmet nyert. A bajnokok és a Békés megyeiek helyezései. Férfiak. 100 m: Molnár János (KLKF) 11,1. Távolugrás: Demeter Győző (BM TARTI) 667, ... 12. Hankó Pál (Békés m. RFK) 592. Gránáthajítás: Tóth Ferenc (Kiskunhalasi HÖR) 69,08, ... 5. Gargya Antal (Orosháza HÖR) 61,84, ...11. Kővágó Gábor (Békés m. RFK) 55,08, 12. Krám Ist­ván (Békés m. RFK) 51,02. 4x400 m váltófutás: Sopron HÖR 3:31,3, ...14. Békés m. RFK (Hajdúk, Durkó, Sze- kercés, Hankó) 3:58,3. Nők. 100 m: Madlovics Szilvia (BRFK) 13,3, 2. Amb­rus Jánosné (Békés m. RFK) 13,4. Távolugrás: Ambrus Já­nosné 540, ... 7. Syőrkéné Pettner Erzsébet (Békés m. RFK) 355. Gránáthajítás: Vágó Imréné (R. Ti. Főis­kola) 57,94, ... 7. Ambrus Jánosné 41,88, ... 11. Botos Béláné (Orosháza HÖR) 34,26, ...13. Dihel Magdol­na (Békés m. RFK) 29,66. A pontverseny végeredmé­nye: 1. HÖR Sopron 19, 2. HÖR Zalaegerszeg 19, 3. BRFK 18, ...8. Békés m. RFK 12, ... 20. Orosháza HÖR 2 ponttal. Ambrus Jánosné a dobogó legfelső fokán Pillanatkép a futók küzdelméről Fotó: Bikfalvi Ferencné BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: Seleszt Ferenc. Szerkesztőség: Bcs. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 27-844, főszerkesztő: 21-401. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Bcs. PL: 111. Munkácsy u. 4. sz„ 5601. Telefon: 27-844. Felelős kiadó: dr. Árpást Zoltán. Tele­fon: 26-395. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesftő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hőnapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda lapüzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2/A, 5600. Vezérigazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. c:

Next

/
Oldalképek
Tartalom