Békés Megyei Népújság, 1984. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1984-03-31 / 77. szám

1984. március 31., szombat o Kőváry E. Péter: Gólya a szobában Részlet a „Nem jön többé a drótostót” című regényből Fölkaptuk a fejünket vala­mennyien. Valami nagyot puffant az udvaron. Felug­rottam nagyapám térdirői s futottam Joli után. Apu utá­nunk kiáltott: — Ajtó! Kihűtitek a la­kást! Nagyanyám szólt vissza neki kívülről: — Gyorsan, gyorsan! Hi- bajtye csak! Edon gólya je tu! Nagyapám hitetlenkedett: — Gólya?! Ilyenkor?! Ilyen időben? Nővérem körülugrálta az áléit madarat: — Még él! Még él! A gólya szétterült szár­nyakkal feküdt a havon. Apám félretolt bennünket. Gyanakodva kérdeztem: — Mit akarsz csinálni ve­le? Nem válaszolt, csak föl- nyalábolta az elernyedt szár­nyast,. a hóna alá kapta s vitte befele. Kértem, hogy tegyük a tűzhely alá, ott jó meleg van. Azután össze­vesztem a- nővéremmel azon, hogy melyikünkkel alszik majd az éjjel. Apu egyelőre a konyha közepire fektette, anyu. meg kihozta a spájz- ból a legnagyobb szakajtót, amiben még majdnem én is elfértem. Kezdte volna aki­nőtt melegítőimmel kibélel­ni, de akkor megszólalt a csengő. Apám fölkapta a ko­sarat és a kezembe nyomta. — Gyorsan be a szobába! Mondtam neki, hogy ott hideg van, erre rámmordult, hogy „mars befele!”. Anyu hozta utánunk végül a nagy­kabátokat. A gólyát szakaj­tóstul a rökamiéra tettük. Amikor nyílt a konyhaajtó, a kulcslyukhoz lopakodtunk. Nem sokat láttam, mert a Joli mindig elrángatott. Azt azért meg tudtam állapítani, hogy a rendőr Rabóczki van itt, akiről a barátom, a Ribi is megmondta, hogy őrmes­ter. Ha visszafojtottuk a lé­legzetünket, akkor mindent nagyon jói hallottunk. — Na alezredes, elő a pa­pírt, ceruzát! — kezdte rá a szokásost az őrmester. Ko- torászás hangja szűrődött be a szobába, biztos a kredenc- ben keresgélt az apu. Meg is kérdezte: — Már megint önéletrajz? A rendőr megszívta az or­rát. — Unjuk, unjuk?! A tittó- bagázzsal meg paktálunk? Már megint ez a „tittó”! A múltkor is erről beszél­gettek a szomszéd Péter bá­csival, amikor meg faggat­tam utána az aput, azt állí­totta, hogy én rosszul értet­tem, mert a városligeTITÖ- ról beszélgettek. De hiába is erősködik, mert én nem szoktam semmit rosszul ér­teni. Megint apu hangját hallottuk. — Mi értelme van ennek, Rabóczki elvtárs? Éppen én álltam a kulcs­lyuknál, meghűlt bennem a vér, az őrmester kikapcsol­ta a pisztolytáskáját és ki­tette a revolverét az asztal­ra. — Én neked nem vagyok elvtárs! Rozumjes? Hányán emlékeznek rá? Talán a hírt is kevesen hal­lották: Kacsó Sándor meg­halt. Meghalt a Brassói La­pok egykori legendás szer­kesztője, illetve főszerkesz­tője. S ez is csak azoknak mond valamit, akik tudnak a Brassói Lapokról, akik ol­vasták egykoron. A két vi­lágháború közötti romániai magyarságnak jeles lapja volt, olyan rangot vívott ki Kacsó Sándor idejében, mint a ’60-as években a bukares­ti Ifjúmunkás a maga tériy- és dokumentumriportjaival, avagy a ’60-as ’70-es évek sepsiszentgyörgyi megyei na­pilapja, a Megyei Tükör, amely országra ható szelle­mi pezsgést tudott teremteni. Kacsó Sándor is a legen- daterefntő öregekhez tarto­zott. A romániai magyarság szellemi életének egyik je­lentős egyéniségét búcsúztat­hatjuk így. De Kacsó Sándor embersége intő példa kell le­gyen. Kacsó Sándor erkölcsi posztulátum lett nemzedékek szemében. Maga vállalta szellemi őrhelyét soha el nem Anyu gyorsan bort tett az asztalra, a Rabóczki köze­lebb húzta magához az üve­get. — Na gyerünk, ki-ki a dolgára! Föllélegeztem. Az őrmes­ter is megenyhült, mire evett-ivott. Tette utána, hogy nagyon siet. Éppen gombol- kozott, amikor fölhangzott hátunk mögött a kelepelés. Azt se tudtam, hova legyek, ugrottam oda kínomban a rökamiéhoz, hogy befogjam a bolond madár csőrét. — Mi volt ez? — támadt közben a kintiekre a rend­őr Rabóczki, újra előkapva a fegyvert, mi meg gyorsan pokrócot kerítettünk a sze­gény párára. Szerencsére apu azonnal föltalálta ma­gát. — öreg a bútor, veteme­dik! Ez egyébként igaz is volt. — Csak semmi huncutko­dás! — figyelmeztetett ben­nünket a körzeti megbízott, nyomatékül még hozzátette: — Rövidesen folytatjuk! Végre elment, lökdösőd­tünk kifelé a konyhába, a nővérem nem állta me2 szó nélkül. — Meddig eszi ezt még ide a pusztulat? — A számtannal törődj, jó?! — intette le apu, és ez talált is, annyi szent, mert Jolinak nem volt valami erős oldala se a számtan, se a mértan. Gilicének neveztük el a gólyát, és én etettem. Amint meglátott, mindjárt hangos kelepelésbe fogott. Ha jól­lakott, órákig fél lábon állt, vagy a kályha meg a röka- mié között lépdelt föl-alá. Nemsokára megindult az eresz odakinn. Másnapra már a foltokból is eltűnt a hó. Apu egy nagy bádoghor­dót gördített a csörgő csa­torna alá. — Jövő vasárnap föltesz- szük Gilicét a kéményre — jelentette ki, mire anyám kiegyenesedett a teknő mel­lett. — Remélem, hogy a Ra- bóczkinak se lesz semmi ki­fogása ellene! Apu nagyot rúgott a hor­dóba. — Ehhez meg mi köze lénne?! — Csak várjuk ki a végét! Apám legyintett: — Vészmadár! Az a pár nap hamar el­ment. Kedden-szerdán ör­döglakatot hajlítottunk va­lamennyien, hogy a nagy­anyám kivihesse eladni őket a csütörtöki piacra. Amikor elment, apu nagyníosdást csi­nált, pedig ez nálunk csak szombaton volt szokás, eh­hez tudniillik két nagy fa­hagyta. Ennek a tartásnak volt sugárzása, ez adott pél­dát. A jeles erdélyi publi­cista, Balogh Edgár írja Ka­csóról a Toll és emberség cí­mű könyvében: „A spanyol polgárháború erdélyi front­ján című „Kacsó-vezércikk” — fogalom volt éz akkori­ban — a Brassói Lapok ha­sábjairól közvéleményt tu­dott támasztani a kisebbségi magyar közéletben is meg­búvó „aprócska Mussolini s törpe Hitlerek” ellen, okos kitartással védvén minden demokratikus vívmányt. Az eszmények élő tartalommal kezdtek megtelni, a való élet követelményeivel, s logiku­san következett az emlékeze­tes fellépés a fiatal honi ma­gyar értelmiség marosvásár- helyi találkozóján: szemben mindennemű nemzeti elzár­kózással. 1937 őszén, zékban keli a sparherton vi­zet melegíteni. A vizet meg a Thurzó utcai kútról kell kiskocsin kannákban elhoz­ni. Szóval megfürdött, meg is borotválkozott, addig anyu vizes kefével megtisztogatta az öltönyét, amit sose hor­dott. Ahogy kész lett, mind- annyiónkat homlokon csó­kolt, úgy ment el. Rosszat sejtettem, mert egyébként igazámrem voltunk egy pu- szilkodós család. Igazam is lett. Rövidesen visszatért, leroskadt az elő- szobapadra, olyan furcsa, öreg arccal nézett maga elé. Anyu beküldött a szobába bennünket. Eleinte nagyon csendesen beszélgettek, nem is hallottunk semmit, de a végén apu csak kitört: — Mind be van rézéivé! Ha megjelenik náluk ez a Rabóczki, mind összetojják magukat! Ez is azt mondta, hogy munka van, éppen csak engem nem vehet föl! Miért csinálják ezt velem, miért?! — Csst! A gyerekek! — próbálta csendesíteni az anyám, ám ez csak olaj volt a tűzre: — Hadd hallják! Hadd tudják, hogy jár az, aki ezért az országért dolgozik! Berontott a szobába, m; a nyakunkat behúzva siklot­tunk ki mellette, szegény Gilice meg a kályha mögöt­ti sarokban keresett mene­déket. Apu még pénteken is ágyban maradt, anyu érde­kes módon nem szólt rá, csak szombat reggel: — És a gólya? Erre fölült az ágyon, kezét végighúzta szakállasodé ar­cán, ránk mosolygott, ott áll­tunk az ágy végénél vára­kozva. — Na, gyerünk! Egész délelőtt a fészekra­kással kínlódtunk, mígnem apu megunta a dolgot. — Egye meg a fene. Föl­tesszük a szakajtót. Anyu tiltakozni próbált, igaz, nem valami meggyőző­en, mert azt mondta, kotlóst akart beleültetni, de hát ezt minden tavasszal elhatároz­ta, és még sohase lett belő­le semmi. Addig vergődött ott apu a tető gerincén, míg a Pánmajszter is meg nem jelent, ö segített végül fel­rakni a kosarat a kéményre. Amint lejöttek, apu kezet nyújtott a cipésznek. — Köszönöm, Dübánszki úr! A cipész hosszan rázta apu karját. — Mondjon csak nyugod­tan Pánmajszternek, így hí az egész környék! Hanem, ha ilyen szépen összejöttünk, nacionalista uszítások hullámlökései közepette, a fasiszta megosztás praktikái­val szembefordulva, Kacsó Sándornak volt bátorsága ki­mondani: „Mi az erdélyi ma­gyarság és a román nép épí­tő együttélésének a feltéte­leit és útját keressük!”. Alak­ját pedig . így rajzolja meg Balogh Edgár: „Ennek az írói pályának a humánum so­hasem volt csak irodalmi je­lenség, hanem mindig köz­életi szerepet fejezett ki. Irt Kacsó Sándor novellát is, re­gényt is, de igazi terepe a közírás. Vérbeli, teljes-igaz publicista: számára az iroda­lom közügy, s ez ad megje­lent írásainak és íróportréi­nak minden tananyagi eszté- tizáláson vagy szociologizálá- son túlmenően értéket és jel­leget. Aki az írásban nem­hadd kérdezzem meg, szóval, hogy Sóvágó úr, magának ugye világviszonylatban is komoly beosztása volt még nemrég odafönn? Fejbiccentéssel, szemhu- nyorítássai jelezte, hogy mit ért az „odafönn” alatt. So­katmondó arckifejezéssel rázta még egy darabig apu jobbját, azután gyorsan el­köszönt. Amikor a Rabóczki őrmes­ter a kosárban kelepelő gó­lyát meglátta a kéményünk tetején, elvörösödött, ezt ki merem jelenteni. Még dado­gott is, ahogy megkérdezte: — Ezt meg hogy képze­lik? Apu hunyorogva nézett föl a tetőre. — Kérdezze meg talán a gólyát. Azt látni kellett volna, ahogy a rendőrünk szája tát- va maradt, ült vissza azon­nal a biciklijére. — Hallatlan! Pont ide fészkel, amikor az utca teli van becsületes munkás- és parasztcsaládokkal. Apámból kitört a nevetés. Ott állt az egész család az utcaajtóban, nevetett az anyám is, 'hát szabadjára engedtük mi is a jó kedvün­ket, bár nem tudtuk ponto­san, hogy mi a nevetséges. A Rabóczki rendőr beletapo­sott a pedálba. — Csak azután el ne men­jen a jő kedvük! — kiabál­ta. Másnap reggel csattogásra ébredtünk. Ahogy kimen­tünk a ház elé, a Rabóczki éppen újratöltötte a légpus­káját. A gólya a ház fölött körözött. Magasan. Nagyon magasan. Majd végképp el­tűnt a szemünk elől. — Erre meg mi szükség volt?! — fakadt ki az apám. — Nem tartozom szám­adással, alezredes. De ha annyira kíváncsi, hát nem engedhettem, hogy ez a meg­tévedt madár elhordja a becsületes munkások meg parasztok udvaráról a kis­csirkéket! A többit már nem hallot­tam, mert a nagyanyám a kezemnél fogva berángatott az előszobába. Még azt se hagyta, hogy köszönjek az őrmesternek. Igaz, nem is akartam, jobb lett volna va­lami csúnyát mondani neki, ha merek. Gilicét nem láttuk többet. De a Rabóczkit se. Péter bá­csi azt mondta, biztos isko­lára küldték. „Vagy letar­tóztatták, mert túl sokat járt Sóvágóékhoz” — kontrázott rá a Pánmajszter, akire azért haragudtam egy ki­csit, amióta a Ribi elárulta, hogy ő szólt a csirkék miatt a rendőrnek. Szerintem in­kább csak irigykedett, hogy nem hozzájuk fészkelt a Gi­lice. A gólyát azután szép las­san elfelejtettük, csak az óvó néni panaszkodott az anyunak, hogy az öcsém mindig szobában sétáló gó­lyákat rajzol. Pedig hát a gólya nehezen tűri a rab­ságot. Ez köztudott. csak formát és tartalmat, hanem — személyi magatar­tásként — emberséget is ke­res." S a mai emlékező számára álljon itt néhány adat, amely az embert azonosítja az idő­ben, de nyilván az emberi lé­nyeget a bennünk értelmezett világ sajátos kivetítése adja, ez az, ami érték lehet. A szé­kely származású szerkesztő Mikházán született 1901-ben. Tanulmányait Marosvásárhe­lyén és Kolozsvárott végezte, s eljegyezte magát az újság­írással. A Keleti Üjság, Az Üjság című lapok munkatár­sa, 1927-től pedig Erdély egyik legolvasottabb lapjá­nak, az 1895-től megjelenő Brassói Lapok szerkesztője, később főszerkesztője lett egészen a lap betiltásáig, 1940-ig. 1940 és 1944 között az Erdélyi Gazda című lapot szerkesztette. Közölt az Erdé­lyi Helikonban, a Pásztortűz- ben és a Havi Szemlében. A felszabadulást krwetően könyvszerkesztő, s tanul­mányíró. Fiilöp Béla Kacsó szerkesztő úr Emlékezés egy mór-mór legendára Gaburek Károly: Ruzicskay György portréja BényeiJózsef: Majd elfárad Majd. elfáradnak a folyók, medrük sárgára szárad s otthontalanul kering fölöttük megrabolt sirály-had. Majd elfáradnak a szelek s kiszikkad az olajfa, virága illattalanul omlik szomjas avarba. Majd elfáradnak az esők s a mechanizált űrből fáradt olaj pereg csak s égető sugár-tűz jön. Majd elfárad a két kezem tartani egy világot s a zajba roppant fülemből szelíden vér szivárog. Majd elfárad az énekem, rekedt kolomppá romlik s a szívdobbanás ritmusa fásultan meghasonlik, s ha a világ ember megszakad viselni terhed élet, — utolsó búzánk szétpereg: szívben őrzött remények. Károlyi Amy: Korom A befejezett kerek életek párája nyomtalanul el-lebeg, de vissza csapódik keserű korma a lángnak, ami még égett volna. Fehér Mária: Ahogy jöttünk Száll az idő jár az óra jut belőle rosszra, jóra. Albumunkban gyűl a fénykép csontjainkban a keménység. Nyár aranya tél ezüstje holnap lángja tegnap füstje. Terv előttünk tény mögöttünk úgy megyünk el ahogy jöttünk. Nem kérdezi tőlünk senki akarunk-e végleg menni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom