Békés Megyei Népújság, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-29 / 305. szám

1983. december 29., csütörtök NÉPÚJSÁG Megkezdődött a szovjet Legfelsőbb Tanács ülése Moszkvában megkezdődött a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának ülésszaka. A képen: Nyikolaj Bajbakov beszámoló­ját tartja (Telefotó) Tegnap Moszkvában meg­kezdődött a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülés­szaka. A küldöttek megvi­tatják a Szovjetunió jövő évi népgazdasági tervét és költségvetését, s meghall­gatják az idei terv, valamint a tavalyi költségvetés végre­hajtásáról szóló jelentést^ Az ülésszakon a Szovjet­unió 1984. évi népgazdasági tervéről és az 1983. évi terv teljesítéséről szóló beszá­molót Nyikolaj Bajbakov, az Állami Tervbizottság elnöke terjesztette elő. * * * Jurij Andropovot, az SZKP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnökét szerdán a moszkvai Proletár kerület választókörzetében képviselőnek jelölték a Leg­felsőbb Tanács Szövetségi Tanácsába a soron követke­ző választásokra. Mint arról korábban hírt adtunk, a legfelsőbb tanácsi választásokra 1984. március 4-én kerül sor. Légitámadások Angola ellen Az angolai nemzetvédelmi minisztérium szerdán ki­adott jelentése szerint ked­den, december 27-én a dél­afrikai légierő 15 gépe Cu- ando Cubango tartomány­ban, 8 gépe pedig a szom­szédos Cunene tartomány­ban lakott területeket bom­bázott. A támadásnak halá­los áldozatai és sebesültjei voltak. Hétfőn, december 26-án — a jelentés szerint — el­keseredett harcok folytak ugyancsak Cunene tarto­mányban. Itt 12 dél-afrikai repülőgép támadott egy la­kótelepülést. A bombázásnak itt is számos halottja és se­besültje volt. Az angolai lég­védelem három ellenséges repülőgépet lőtt le. * * * Az amerikai külügymi­nisztérium „aggodalmának” adott kifejezést az Angola déli részében kirobbant szé­les körű harci cselekmények miatt. Washington mindkét felet „önmérsékletre” intet­te. Magyar—román árucsereforgalmi megállapodás Veress Péter külkereske­delmi miniszter és Vasile Pungan román külkereske­delmi és nemzetközi gazda­sági együttműködési minisz­ter szerdán Budapesten alá­írta az 1984. évi magyar— román árucsere-forgalmi jegyzőkönyvet, amely a kap­csolatok további fejlesztését irányozza, elő. A megállapo­dás értelmében jelentősen bővül a Dacia személygép­kocsik behozatala. A román gépipar szállításaiból továb­bi jelentősebb importtétele­ink az Aro terepjáró sze­mélygépkocsik, a dízel-moto­rok, az építőipari és mező- gazdasági gépek, a kőolaj­ipari berendezések és alkat­részek, valamint a teherva­gonok. Iparunk anyagellátá­sában változatlanul jelentős lesz a Romániából vásárolt földgáz, a só, a vegyianya­gok, a gumiabroncsok, va­lamint különféle könnyűipari fogyasztási cikkek. Olasz haderőcsökkenfés — Libanonban Erősödnek az Brafat-ellenes erők Az olasz kormány szerdai ülésén ismét kénytelen volt foglalkozni a libanoni hely­zettel, a Bej rútban állomá­sozó katonaság kérdésével, miután Sandro Pertini köz- társasági elnök a hivatalos kormánypolitikától eltérően december 23-án újságírók előtt az olasz katonaság ha­zarendelését javasolta. A nyugati négyhatalmi erők részeként Bejrútban ál­lomásozó olasz katonai ala­kulat 2200 katonája közül 249 szerdán különrepülőgé- pen hazatért Olaszországba — jelentette be -az olasz hadügyminisztérium. * * * A Libanonban állomásozó amerikai, francia, olasz és angol katonaság kivonása nemzeti követeléssé vált; a nyugati haderő jelenléte fe­lesleges, s csak tovább bo­nyolítja a helyzetet —mutat rá a Libanoni KP Politikai Bizottsága. A közlemény megállapítja, hogy a Bejrút déli külvárosában lezajlott véres események éles meg­világításba helyezték a nyu­gati csapatok szerepét, és azt a módot, ahogyan a libanoni hatóságok felhasználják őket. * * * Jasszer Arafat kairói lá­togatásának hatását, a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet válságának elmélyülé­sét jelzi, hogy az El-Fatah lázadói, a Népi Front Pa­lesztina Felszabadításáért, a Demokratikus Front Palesz­tina Felszabadításáért, a Né­pi Front Palesztina Felszaba­dításáért főparancsnokság, az El Szaika, a Népi Harci Front, a Palesztinái Felsza­badítási Front, valamint a Palesztin Kommunista Párt bojkottálja a PFSZ katonai tanácsának kedden megtar­tott szanaai ülését, amelyet a PFSZ V. B. elnöke hívott össze. '84 reménye: Stockholm A kelet—nyugati kapcso­latok helyzetéről beszélt Hans-Dietrich Genscher nyu­gatnémet külügyminiszter szerdai nyilatkozatában. A bonni diplomácia vezetője pozitív ténynek minősítette, hogy január 17-én Stock­holmban megkezdődik az európai bizalom- és bizton­ságerősítő, leszerelési konfe­rencia első szakasza. Ily mó­don — mondotta — az új év elején magas szinten folyta­tódhat a sokoldalú kelet­nyugati párbeszéd. Hozzá­fűzte, hogy a stockholmi ér­tekezlet megnyithatja az utat a bizalom erősítése, a leszerelés és az együttműkö­désen alapuló biztonság felé. TELEX • MOSZKVA A Szakszervezeti Világszö­vetség kész az őszinte együtt­működésre minden más, a világszövetséghez nem tarto­zó szakszervezettel — írja a Trud, a szovjet szakszerveze­tek lapjának szerdai számá­ban Ibrahim Zakaria, a Szakszervezeti Világszövet­ség főtitkára. * * * A Szovjetunióban tegnap felbocsátották a Kozmosz— 1518 jelzésű mesterséges hol­dat. A szputnyik fedélzetén levő tudományos berendezé­sek a világűr további tanul­mányozását szolgálják. • HANOI Vietnam teljes mértékben támogatja a Szovjetunió és a szocialista országok béketö­rekvéseit, Jurij Andropov november 24-i határozott vá­laszát az Egyesült Államok nyugat-európai nukleáris fegyvertelepítési programjára — állapítja meg a vietnami nemzetgyűlés külpolitikai nyilatkozata. • TOKIO Szöulban bejelentették, hogy az évente tartott dél­koreai—amerikai közös had­gyakorlat 1984-ben február elsejétől április közepéig tart majd. A „Team Spirit—84”- en több mint kétszázezer ka­tona vesz részt. • KAIRÓ Az izraeli rádió szerdai jelentése szerint Jigal Ko- hen-Orgad pénzügyminiszter azt tervezi, hogy a kormány kiterjeszti takarékossági in­tézkedéseit a Jordán folyó megszállt nyugati partjára, és csökkenteni próbálja az izraeli lakosok betelepíté­sének az ütemét. • TRIPOLI Bruno Kreisky volt oszt­rák kancellár kedden talál­kozott Moamer el-Kadhafi líbiai vezetővel. A találko­zón a közel-keleti helyzet időszerű kérdéseiről folytat­tak eszmecserét. • DAMASZKUSZ Szerdán egy damaszkuszi katonai kórházban, 39 éves korában elhunyt Ahmed Isz- kan Der Ahmed szíriai tá­jékoztatási miniszter — je­lentette a Sana szíriai hír- ügynökség. Kémszövetség Az Egyesült Államok Nagy-Britanniával és Chi­lével titkos szövetségben a kémtevékénység kiszélesíté­sére törekszik az Atlanti­óceán déli térségében, hogy teljes ellenőrzése alá von­ja ezt a területet — írta az argentínai Argumento Poli­tico című újság. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Chile tit­kos szerződésben dolgozta ki az Argentína és Brazília el­len folytatandó kémtevé­kenység programját. A prog­ram szerint a legújabb ame­rikai és angol katonai repü­lőgépek segítségével végzik majd a kémkedést. Ezek a repülők máris közlekednek a Falkland-szigptek és az At­lanti-óceán középső részén fekvő Ascension sziget kö­zött. Tüntetés Washingtonban az Egyesült Államok nyugat-euró­pai rakétatelepítése ellen. „A rakéták a békét veszélyezte­tik! Tárgyalni kell!” — ez olvasható a tiltakozók kezében levő transzparenseken (Telefotó) lapén—szovjet kapcsolatok A japán—szovjet kapcsola­tok megjavítása mellett szállt síkra szerdán Abe Sin- taro külügyminiszter. Parlag menti beszédében a szigetor­szági diplomácia vezetője azt mondta, hogy e célkitű­zés megvalósítását egyik legfőbb feladatának te­kinti. A külügyminiszter. aki megőrizte tárcáját a második Nakaszone-kormányban i>, kijelentette, hogy Tokió le hetőséget lat a kulturális és gazdasági kapcsolatok, vala­mint a személyes kontaktu­sok fokozására. HÍREK HÍREK HÍREK MA: TAMÁS NAPJA A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.00 órakor A Hold kél 2.20 — nyugszik 13.00 órakor ÉVFORDULÓ Száz évvel ezelőtt, 1883. december 29-én halt meg — 66 éves korában — Frances­co de Sanctis olasz iroda­lomtörténész, filozófus. Hírúgyeletúnk .. ___ telefonszáma: t/“JbU Szeles idő Várható időjárás ma estig: változóan, többször erősen fel­hős lesz az ég. Főként északon, északkeleten kell számítani ki­sebb esőre. Időnként megerősö­dik a délnyugati, nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 0, plusz 5, a legma­gasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. — MEZÖKOVACSHAZÁN a tanács a hatodik ötéves terv eddig eltelt időszakában út és járda építésére 8,5 millió forintot fordított. Felújítot­tak többek között 11 ezer négyzetméter járdát, parko­sításra évente 550 ezer, köz- világításra egymillió, köz- tisztaságra mintegy 500 ezer forintot költöttek. — A SARKAD ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ az elmúlt két és fél évben több mint 8 millió fo­rint beruházást valósított meg. Ennek nagy része az alapellátást szolgálja. Ma már a hozzá tartozó telepü­lések mindegyikének ven­déglátóipari üzletében van meleg étel, s megoldották az előfizetéses étkeztetést. — A BÉKÉSCSABAI Kerté­szeti és Köztisztasági Válla­lat nagy gondot fordít a dol­gozók pihenésére. Parádfür- dőn és a Balaton partján béreltek hétvégi házat, az idén elkészült a szanazugi saját üdülő, valamint a szarvasi faház. — TUNGSRAM KÍNÁBA. Néhány hét múlva magyar szakemberek utaznak Kíná­ba, hogy megkezdjék az Egyesült Izzó (Tungsram Rt.) által szállított komplett lám­pagyártó gépsorok felszere­lését és üzemi próbáját. A napokban viszont hazatértek azok a kínai mérnökök és szakmunkások, akik ősztől hazánk üzemeiben tanulmá­nyozták a gyártás megszer­vezését és az egyes technoló­giákat. — BŐVÍTIK A DÉL-MA­GYARORSZÁGI Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedel­mi Vállalat Békés megyei lerakatát. Elkészült a 284 négyzetméter alapterületű raktár, és épül a 338 négy­zetméteres újabb raktárhe­lyiség. — A KÖZPONTI STATISZ­TIKAI HIVATAL most meg­jelent demográfiai évkönyve szerint az ország lakossága ez év január elsején 10 mil­lió 700 ezer 155 volt; néhány ezerrel kevesebb, mint az elmúlt év elején. Érdekes összehasonlítási adat azon­ban, hogy 100 évvél ezelőtt, 1884-ben az ország lakossá­ga 2,7 millió volt, tehát alig többen éltek az országban, mint ma Budapesten. — ŰJABB TERMÉSZETVÉ­DELMI területeket nyilvání­tott védetté Vas megye Ta­nácsa. Azokat a parkokat, fasorokat helyezték oltalom alá, amelyek jelentős értékű növényállománnyal rendel­keznek. Védett érték lett az acsádi kastélypark és a 120 éves platánfasor, a bogáti. hegyfalui, rátóti, tanakajdi és tömördi kastély parkja és a szentgotthárdi kolostor­kert. — ROBBANÁS TÖRTÉNT a I ülöp-szigeti Cebu aranybá­nyájában. A detonációt valószínűleg az okozta, hogy egy bányász kitermelés köz­ben egy gáztartályra sújtott csákányával. A robbanás következtében hét bányász vesztette életét. ELHUNYT GEREBENICS IMRE Gerebenics Imre, az Álla­mi Biztosító vezérigazgatója életének 36. évében 1983. de­cember 22-én váratlanul el­hunyt. Gerebenics Imre hamvasztás utáni búcsúzta­tása január 3-án 14 órakor lesz az Óbudai temetőben. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM, Állami biztosító — A SZEGHALOM ÉS VI­DÉKE ÁFÉSZ egy év alatt 13 kiskereskedelmi és 14 vendéglátóipari üzletet adott ki szerződéses üzemeltetésre, így a vegyesiparcikk-boltok több mint 43 százaléka mű­ködik új formában. — buffalo központ­jában valószínűleg gázrob­banás okozta kedd éjjel azt a nagy erejű detonációt és tüzet, amelynek következ­tében több lakóház, egy áruraktár, egy pékség és egy templom égett le. Az áldo­zatok számáról ellentmondó jelentések érkeztek: az AP amerikai hírügynökség 6. a Reuter 15 halálos áldozatról számol be. A sebesültek szá­ma meghaladja az ötvenet. — KISHAJÓZÁSI KÖZLE­MÉNY. A Pest megyei Kis­hajózási és Javító Vállalat közli, hogy Határcsárda és Szigetmonostor, valamint Kisoroszi és Szentgyörgy- puszta között a teherforga­lom megindult. — GYULÁN az elmúlt években nőtt a természettu­dományi rendezvények szá­ma. Míg 1977-ben mintegy 600 rendezvényt szervezett a TIT járási-városi szervezete, az elmúlt évadban már több mint 800 alkalommal szerez­hettek új ismereteket a kü­lönböző tudományágakban az érdeklődők, akiknek száma ugyancsak jelentősen nőtt. L0TTÚ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 51. játékhéten öttalálatos szelvény nem akadt. Négyta- lálatos szelvénye lS5 fogadó­nak volt, nyereményük 68 896 forint. Három talála­tot 9936 fogadó ért el, ők 468 forintot nyertek. A két- találatos szelvények száma 262 324, ezekre egyenként 22 forintot fizetnek. — RENDŐRSÉGI HÍREK. De­cember 25-én Békésszentandrá- son a Rózsa presszóban szóra­kozott az éjszakai órákig N. Fe­renc 15 éves és Sz. János 16 éves szarvasi lakos. Az italozást az­zal fejezték be, hogy az üres sörösüvegeket a falhoz vagdos­ták, majd eltávoztak. Békés- szentandrás és Szarvas között az országúton több mint 50 köz­úti jelzőtáblát rongáltak meg. Felborogatták az út menti ku­kákat és a főiskolai kollégium kerítését. A rendőrség őrizetbe vette, majd előzetes letartózta­tásba helyezte a garázda fiatal­embereket. A Gyulai Járásbiróság közúti baleset gondatlan okozásának vétségé miatt Gyeraj Mihály 34 éves békéscsabai lakost 6 ezer forint pénzbírság megfizetésere kötelezte, továbbá eltiltotta egy évre a járművezetéstől. Mint la­punkban arról már hírt adtunk, Gyeraj Mihály Gyulán a Vérta­núk útja és a Béke sugárút ke­reszteződésében levő gyalogátke­lőhelyen elgázolta Zsótér Antal- nét, aki súlyosan megsérült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom