Békés Megyei Népújság, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG B MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1983. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 1,40 forint XXXVIII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Kádár János berlini tárgyalásai Erich Honecker magyar kitüntetése Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára scerdán délelőtt baráti látogatásra Berlinbe érkezett. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Karválics László és Kótai Géza, a KB osztályvezető-he­lyettese. Kádár János Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK államtanácsa elnökének meghívá­sára érkezett a demokratikus német állam fővárosába. A berlini Ostbahnhofon Erich Honecker üdvözölte Ká­dár Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt Herr­mann Axcn, az NSZEP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete. Tegnap délelőtt — egy órá­val megérkezése után —Ká­dár János a niederschönhau- seni kastélyban megkezdte hivatalos megbeszéléseit ven­déglátójával, Erich Ho- neckerrel. A találkozón a két államférfi áttekintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet idősze­rű kérdéseit. Szerda délben a kastély fogadótermében bensőséges hangulatú ünnepség kereté­ben Kádár János átadta Erich Honeckernek a Ma­gyar Népköztársaság Gyé­mántokkal Ékesített Zászló­rendje kitüntetést, amelyet hetvenedik születésnapja al- ' kaiméból adományozott ki­magasló érdemeinek elisme­réséül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszédet mondott. Tisztelt Honecker elvtárs! Kedves Elvtársak! A magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat a ki­magasló eredményeket, ame­lyeket a Német Demokrati­kus Köztársaság népe a Né­met Szocialista Egységpárt vezetésével a szocialista tár­sadalom építésében elért. Az első német munkás-paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második világháború utáni történelmének kiemel­kedően fontos tényezője. A szocializmus útján járó Né­met Demokratikus Köztársa­ságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és biztonság megőr­zéséért, a különböző társa­dalmi berendezkedésű orszá­gok békés egymás mellett éléséért vívott küzdelemben. Kedves Erich Honecker elvtárs! Ezek az eredmények, a Német Demokratikus Köz­társaság fejlődése, elvi ala­pokon nyugvó nemzetközi te­vékenysége elválaszthatatla­nul összeforrtak az ön ne­vével, aki a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Bizottságának élén és magas állami tisztségében erejét nem kímélve munkálkodik. A német munkásosztály hű fiát, a bátor antifasisztát, a kommunista eszmék megva­lósításának következetes har* cosát tiszteljük önben, aki mindenkor elkötelezetten szolgálta népét, pártját és a szocializmus nemzetközi ügyét. Nagyra becsüljük áll­hatatos tevékenységét szo­cialista közösségünk össze- forrottságának erősítéséért és a nemzetközi kommunis­ta és munkásmozgalom egy­ségének megszilárdításáért. Kedves Elvtársak, Barátaink! 1 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Erich Ho­necker elvtársnak az első német munkás-paraszt állam felvirágoztatásában, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban, a szocialis­ta országok közösségében ki­fejtett eredményes interna­cionalista tevékenysége és a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köz­társaság kapcsolatainak el­mélyítésében szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül — 70. születésnapja alkal­mából — a Magyar Népköz- társaság Gyémántokkal Éke­sített Zászlórendje kitünte­tést adományozta. Kedves Honecker elvtárs! Megtiszteltetés számomra, hogy mostani látogatásom al­kalmával ezt a kitüntetést átadhatom önnek, akit hosz- szú évek óta ismerek és tisz­telek, s akivel a közös cé­lokért végzett közös munka is összefűz. Pártunk Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa és a ma­gam nevében gratulálok a kitüntetéshez. Szívből kívá­nok önnek erőt, egészséget, további eredményes munkát a szocialista Német Demok­ratikus Köztársaság felvirá­goztatásában és közös ügyünk, a szocializmus és a béke szolgálatában. Válaszában Erich Honecker megindult szavakban mon­dott köszönetét az elismeré­sért. Kedves Kádár János elvtárs! Kedves magyar Elvtársak! Szívből köszönöm önnek, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a Ma­gyar Népköztársaság Gyé­mántokkal Ékesített Zászló­rendje kitüntetését. Ebben a magas kitüntetésben egyben pártunk és államunk tevé­kenységének, a szocializmus megerősítésére és a béke (Folytatás a 2. oldalon) Hczél György látogatása a Szovjetunióban Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára az SZKP Központi Bi­zottságának meghívására november 28—30 között láto­gatást tett a Szovjetunióban. Megbeszélést folytatott Konsztantyin Csernyenkóval. az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagjával, a KB titkárával, Pjotr Gyemi- csevvel, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának póttagjá­val, kulturális miniszterrel. Aczél György szerdán es­te hazaérkezett Budapestre. Kiváló feltalálók Bensőséges ünnepség ke­retében adták át a Körös Kazángyártó Vállalat tmk- brigádvezetőjének és a gyo­mai gyáregység vezetőjének a Kiváló feltaláló arany fo­kozata kitüntetést november 30-án, szerdán a vállalat békéscsabaai központjában. Az Ipari Minisztérium, a SZOT és az Országos Talál­mányi Hivatal által adomá­nyozott kitüntetést dr. Tóth János, a megyei tanács ipa­ri osztályának vezetője adta át Madarász László gyár­egységvezetőnek és Zsíros János tmk-csoportvezetőnek. Az utóbbi években Ma­darász László három talál­mányát szabadalmaztatták, köztük a népszerűvé vált Rivál kazánt és az Entro- max hőcserélőt, Zsiros János találmánya a Simplex szén- tüzelésű kazán pedig az utóbbi két évben vált is­mertté és keresetté a piacon. Mindketten számos kitünte­tés tulajdonosai, így mun­kájuk elismeréseként ko­rábban a Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetést kapták. Tegnap, november 30-án Békéscsabára látogatott Rizskov Anatoiij, a Szovjetunió budapesti külkereskedelmi képvise­lete mellett működő Technointorg Műszaki Központ vezér- igazgatója. A vendég (a kép jobb oldalán látható) a GELKA békéscsabai szervizének munkájával ismerkedett és felkeres­te a RAMOVILL-al szerződéses kapcsolatban álló és garan­ciális javításokat is végző Generál Ipari Szövetkezetét is. (Rizskov Anatolijjal készült beszélgetésünk Lapunk későbbi számában jelenik meg) Fotó: Kovács Erzsi Lázár György látogatása Nőgrád megyében Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke szerdán Nógrád megyébe lá­togatott. A vendégeket Sal­gótarjánban, a megyei párt­székházban Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei bi­zottságának első titkára fo­gadta és tájékoztatta a me­gye politikai, társadalmi és gazdasági eredményeiről és tennivalóiról. A tájékoztató után Lázár György, Géczi ,János társa­ságában felkereste a Salgó­tarjáni Kohászati Üzemeket, ahol Ürmössy László vezér- igazgató ismertette a válla­lat tevékenységét, fejlődését, a termelés hatékonyságának fokozására irányuló mun­kát. A Minisztertanács elnöke a vezérigazgató tájékoztatá­sa után megtekintette a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek huzalművét, hideghenger­művét és kovácsoló gyár­egységét. Délután a megyei pártbi­zottság székházának nagy­termében aktívaértekezleten időszerű nemzetközi és bel­politikai kérdésekről tartott előadást. Lázár György szerdai mun­kanapját Szécsényben fejez­te be, ahol a nagyközségi tanács székházában a járá­sok megszüntetésével kap­csolatos tennivalókról foly­tatott eszmecserét. Az egészségügyiek egészségvédelméről 0 tavalyinál bőségesebb ünnepi árukínálat Juhár Zoltán belkereske­delmi miniszter szerdán a parlamentben tartott sajtótá­jékoztatón értékelte az idei esztendő áruellátási tapasz­talatait, tájékoztatott a vár­ható év végi ünnepi kíná­latról, s ismertette a keres­kedelem jövő évi terveit. Mint elmondotta, a kereske­delem idén mind folyó, mind változatlan árakon többet értékesített a múlt évinél és a tervezettnél egyaránt, az éves forgalom várhatóan el­éri a 440 milliárd forintot. Az élelmiszer-kínálat meny- nyiségében és összetételében egyaránt egész évben kielé­gítő volt, egyes termékekből — például diabetikus készít­ményekből és néhány fajta konzerváruból — javult a választék. Az iparcikk-ellá­tást a múlt évivel azonos színvonalúnak ítélte a mi­niszter, bár mint mondotta, egyes termékekből javult, másokból romlott a kínálat. Bútorokból és vegyiárukból például a korábbinál ki­egyensúlyozottabbá vált az ellátás, ugyanakkor — fő­ként a nagyobb arányú ma­gánépítkezés miatt — szapo­rodott a tartós és az időle­ges hiánycikk az építőanya­gokból és szerelvényekből. A kereskedelem karácso­nyi felkészülését értékelve a miniszter hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló készle­tek a tavalyinál ‘jobb, vá­lasztékosabb kínálatot tesz­nek lehetővé. Különösen ja­vult a kínálat játékokból, szabadidő-ruházati cikkek­ből, férfiingekből, téli sport­szerekből, valamint híradás- technikai készülékekből. Élelmiszer bőségesen lesz, december elején az eddigi­nél nagyobb mennyiségben megjelenik a déli gyümölcs is a boltokban, narancsból a tavalyival azonos mennyiség, banánból valamivel több lesz. Vidéken már rendeződtek a nyitva tartással kapcsolatos problémák, amelyek az ötna­pos munkahét bevezetéséből adódtak. D KISZ támogatja a moszkvai VIT-et Földünk haladó ifjúsága ismét arra készül, hogy — hagyományosan — nagysza­bású nemzetközi találkozón demonstrálja a békeszerető fiatalok egységét, s teremt­sen lehetőséget egymás jobb megismerésére, a közös fel­lépésre. Kedden hangzott el a lenini Komszomol beje­lentése: 1985-ben Moszkva adjon otthont a XII. világ­ifjúsági és diáktalálkozónak. Ezzel kapcsolatban Kovács Jenő, a KISZ KB titkára szerdán nyilatkozatot adott az MTI munkatársának: — A jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben kiemelke­dő jelentősége van annak, hogy a következő VIT-et a béke megőrzésének, az újabb világháború elkerülésének, az imperializmus elleni harc jegyében rendezzék meg. A KISZ mindent elkövet azért, hogy a béke ügyét, a lesze­relést támogató ifjúsági szer­vezetek és mozgalmak leg­szélesebb köre vegyen részt a XII. világifjúsági találko­zón. November 30-án, szerdán délután ülésezett dr. Son­koly Kálmán elnökletével az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezete Békés megyei bizottsága. A fontos témá­kat tárgyaló tanácskozáson ott volt dr. Varga Imre SZMT-titkár és dr. Horváth Éva megyei főorvos is. Elsőként az egészségpoliti­kai bizottság által összeál­lított anyagot vitatták meg, amely az egészségügyi dol­gozók egészségvédelmének kérdését tárgyalta. Kritikai megállapításként hangzott el, hogy nem mindenhol foglalkoznak az egészségügyi dolgozók egészségvédelmé­vel rendszeresen, és jelentő­ségének megfelelően. Az egészségpolitikai munkabi­zottság húsz kérdéscsoport­ból álló kérdőívet juttatott el 26 alapszervezethez, de mindössze csak 14 alapszer­vezet végezte el a felmérést. A 60 százalékos eredményes­ségű közvélemény-kutatás alapján kiderült, hogy a dolgozók egészségügyi al­kalmassági vizsgálata mun­kába álláskor megtörténik. A rendelőintézetekben mű­ködnek üzemi szakrendelé­sek, ahol a vidéki dolgozó­kat is ellátják. A speciális vizsgálatokat elvégzik a ve­szélyeztetett munkahelye­ken, de a fizikai munkások rendszeres ellenőrzése nem derül ki a kérdésre adott válaszokból. Az intézetekben — Mezőhegyes kivételével — működnek rehabilitációs bizottságok, de a területe­ken nem. Az utóbbi há­rom évben sajnálatosan megnőtt az üzemi balesetek száma. A munkavédelmi ok­tatás rendszerének felül­vizsgálata után ezentúl a megyei irányító szervek fo­kozottabban ügyelnek az előírások betartására. A hozzászólások során dr. Varga Imre kifogásolta, hogy a vizsgálati anyagban job­ban elkülönülhetnének az egyes munkaterületen dol­gozók sajátos problémái. Csamangó Vilmos, a szak- szervezet megyei titkára a vélemények elhangzása után javasolta a bizottságnak, hogy ösztönözzék az egész­ségügyi intézményeket az üzemegészségügyi ellátás ja­vítására, a nehéz fizikai munka könnyítését szolgáló újítások előterjesztésére, a fokozott idegi és fizikai megterhelésben dolgozók ki­emelt szociális juttatására, jutalmazására. Az elmúlt esztendő mun­kaerő- és bérgazdálkodá­sának helyzetét nemrégiben alapos részletességgel vizs­gálta a megyei tanács egész­ségügyi osztálya. 1982-ben a különféle számítások és sta­tisztikai adatok megyénkben az egészségügy területén 11 millió forintot meghaladó bérmaradványt jeleztek. A részletes elemzések kimutat­ták, hogy a valóságos bér­maradvány 5 millió 800 ezer forint, amelynek csökkenté­sére továbbra is törekednek. A bérmaradvány keletke­zésének okai között első he­lyen szerepel a be nem töl­tött állások magas száma. Számos hozzászóló foglalko­zott ezzel a kérdéssel, is­mertetve a saját területén jelentkező gondokat. Befe­jezésül a bizottság határo­zatként fogadta el többek között, hogy a jövőben rend­szeresen beszámoltatják a nagyobb intézményeket munkaerő- és bérgazdálko­dásukról. A megyei bizottság tagja­it ezúton tájékoztatták az alapszervezetek üdültetési te­vékenységének tapasztala­tairól, és elosztották az 1984. évi üdülőjegyeket. Bede Zsóka

Next

/
Oldalképek
Tartalom