Békés Megyei Népújság, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-23 / 251. szám

1983. október 23„ vasárnap o Pávakörök és citerazenekarok találkozója Több százan vettek, vesz­nek részt a tegnap Mezőbe- rényben, ma pedig a szeg­halmi ifjúsági házban zajló találkozón, melyen megyénk pávakörei és citerazenekarai mutatják be tudásukat. A rendezvény célja — ahogy a bázisközpont, a sarkadi művelődési ház igazgatója, Tóth Imre meg­fogalmazta — a szakmai ta­pasztalatcsere, egymás tu­dásszintjének feltérképezé­se. A délelőtti programon a csapatok egymás és a zsűri előtt lépnek fel, délután már közönség előtt. Noha nem versenyről, ha­nem hangulatos találkozóról van szó, a citerazenekarok és pávakörök produkciójukról szakszerű értékelést is kap­nak a zsűritől, melynek el­nöke Farsang Árpád kar­nagy, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szak­középiskola nyugalmazott igazgatója, tagjai pedig Sár­helyi Jenőné, a Kórusok Or­szágos Tanácsa megyei tit­kára és Pócsik Dezső cite- raművész. A nagyszabású rendéevény — melyen elsősorban me­gyénk népdalai hangzanak fel — a közönségnek is maradandó élményt, jó szó­rakozást ígér. —szi— Wagner-hangversenyek megyénkben Wagner halálának 100. év­fordulójáról emlékezik meg az Országos Filharmónia Bé­kés megyei kirendeltsége két, közeljövőben megren­dezésre kerülő hangver­senyével. Október 24-éji, Gyulán, az Erkel Ferenc , Művelődési Központban, október 25-én pedig Szarvason, a művelő­dési központban rendeznek Wagner-estet. Az 1983/84-es évad első bérleti hangverse­nyei ezek, mindkét város­ban. A műsorban részletek csendülnek majd fel, Wag­ner Tannhäuser, Trisztán és Izolda, Siegfried, A nürnber­gi mesterdalnokok, valamint Lohengrin című operájából. A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének szimfo­nikus zenekarát és a Bel­ügyminisztérium szimfonikus zenekarát Kührner György vezényli majd. A műsorban közreműködnek többek kö­zött Sólyom Nagy Sándor és Számadó Gabriella. Kommunista műszakok szombaton A gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központ citcrazenekara közismert gyulai népdalokat játszik Fotó: Gál Edit Országszerte számos üzem­ben, gyárban vállaltak kom­munista műszakot szomba­ton. A Magyar Hajó- és Darugyár budapesti üzemé­nek és váci gyáregységének több mint 3500 dolgozója, tartott önkéntes műszakot. Az angyalföldi gyáregység­ben szovjet és román meg- delésre úszódarukat szerel­tek, Óbudán a szovjet ex­portra szánt tutajvontató próbáit végezték el, a daru­gyárban jugoszláv megren­delésre gyártott portáldaru­kat szereltek, és erőművi kazánegységeket készítettek török cégeknek. Vácott ex­portkonténereket állítottak össze. A kommunista szom­bat munkabérét a kollektí­va a vállalati gyermekintéz­mények fejlesztésére aján­lotta fel. Csepelen az üzemek és intézmények dolgozói, az is­kolák tanulói, valamint a helyi lakosság tartott kom­munista szombatot. A kerü­letben sok éves hagyománya van annak, hogy a közössé­gért tenni akarók a terme­lő munkában és a lakóte­rületek szépítéseben vesznek részt. Most a Csepeli Papír­gyárban, a Magyar Posztó­gyárban, a cserzőanyaggyár­ban és a növényolajgyárban vállaltak munkát, emellett mintegy ezren parkok fásí­tásában, a Kis-Duna-part rendezésében, valamint ját­szóterek, iskola- és óvoda­udvarok felújításában ve't- tek részt. Kommunista műszakot tar­tottak a Budapesti Édesipa­ri Vállalat négy gyárában is. Mintegy 1450 dolgozó a szo­kásosnál nagyobb őszi-téli belföldi fogyasztói igények kielégítése és a vállalat előtt álló exportfeladatok teljesí­tése érdekében vállalták a pluszmunkát. A szabadszom­batos műszakból származó mintegy 300 ezer forint bért a vállalati lakásépítési alap növelésére, és a vállalat nyugdíjas dolgozóinak szo­ciális támogatására fordít­ják. Salgótarján mintegy 70 üzemében, vállalatánál, in­tézményénél, hivatalánál tartottak szombaton általá­nos kommunista műszakot. A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben például rendes nappali műszak volt, és az előállított termékek értéke elérte a három és fél millió forintot. Ugyancsak rendes műszak volt — ezer dolgozó részvételével — a Salgótar­jáni Síküveggyárban is, ahol a termelés mellett ex­portárukat csomagoltak. A Salgótarjáni Ruhagyár dol­gozói kommunista szombat­jukon csaknem egymillió forint értékű ruhaneműt varrtak. A salgótarjáni dol­gozók az erre a napra járó bérüket — összesen mintegy kétmillió forintot — zömmel a salgótarjáni üdülőövezet­ben megvalósítandó sport- centrum építésére ajánlották fel. A Miskolci 3-as számú Volán Vállalatnál ezen a szombaton a vállalat irányí­tó és adminisztrációs mun­kát végző dolgozói töltötték munkával a napot. Ugyancsak október 24-én rendeznek évadnyitó hang­versenyt Orosházán, a mű­velődési központban. Itt, a Bacewicz-vonósnégyes lép fel, este 7 órai kezdettel Maria Bryla — Liebig, Mi- chal Trojanowski, Blazej Sroczynski, valamint Zbig­niew Liebig műsorán Haydn D-dúr vonósnégyese, Pende­recki II. vonósnégyese és Schubert g-moll vonósné­gyese szerepel majd. Füles Évkönyve '84 Kinek diktál a divat? Ez a címe a Füles most megjelent 1984. évi Év­könyve egyik tesztjátékának. Divattal kapcsolatos az év­könyv mellékletének nagy pályázata is, amelynek első díja egy 25 000 forint érté­kű zsákbamacska. Megemlé­kezik az évkönyv kvízjáték formájában a jövőre meg­nyíló újjáépített Operaház­ról, s összeállítást közöl „Amit rosszul tudunk” cím­mel. Egy fejezet századunk híres szélhámosairól szól, s érdekes írás a „Holt nyelv-e az ógörög?” című is. A Fu- ralógia húsz rendkívüli kér­dést vet fel színes kis törté­netekbe foglalva, a „Száz a százezerből” egy nemrég megjelent külföldi, nagy si­kert aratott kötet százezer adatából kérdez rá százra. Sok hagyományos és skandináv módra készült ke­resztrejtvény, különféle ke­resztrejtvény, különféle tesztjátékok, palindrom szó­tár, válogatás külföldi rejt­vénylapok fejtörőiből, Ro­dolfo bűvésziskolája. Kis Füles, különféle pályázatok, viccek gyűjteménye egészíti ki a gazdagon illusztrált 272 oldalas kötetet, amely Wal­ter Scott Ivanhoe című re­gényének képregényváltoza­tát közli, Zórád Ernő szép rajzaival. Pénteken este mutatta be a Békés megyei Jókai Színház Udvaros Béla rendezésében Huszka Jenő: Mária főhadnagy című operettjét. Képünkön a jobb szélen Kővári Judit (Mária főhadnagy), bal szélen Terebessy Éva m. v. (Antónia) és Tomanek Gábor (Jancsó Bálint). Fotó: Gál Edit „Mottó: Oki komolyan veszi, megérdemli” Csaba-kacsa A Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat közli, hogy az országos műszaki vándorgyűlés alkalmából leégett a víz­torony. Ezért hétvégén szakaszolva ad vizet. Pozitív fej­lemény, hogy a szúnyoglárvák is elégtek. * * * Az októberi hatodik békenap nagy sikerrel zárult Bé­késcsabán. Külön elismerés illeti a vendéglátóipart és a rendőrséget. Ugyanis tízéves gyerek szeszes italhoz csak üzletben (palackozott formában) jutott, és a rend­őrség jól irányította a közlekedést. * * * 125 éves a csabai vasút.Ez alkalomból a csabai vas­utasok verseny felajánlásban rögzítették: olyan pontosan közlekednek a vonatok majd, mint százhuszonöt éve. * * * A különböző aerobictanf oly amok egyre népszerűbbek. A rendező szervek foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy 15 éven aluli és 60 éven felüli férfi nézőiktől belépő dí­jat szednek. „Tüske” Öregek köszöntése A geszti Egyetértés Ter­melőszövetkezetben már ha­gyomány, hogy az öregek napi ünnepségen szerény ajándékkal köszöntik a ter­melőszövetkezet legidősebb nő- és férfitagját. Már 1982- ben is nehéz helyzetbe ke­rült a szociális és kulturális bizottság elnöke, Gazdag Emma, hiszen három olyan idős nő is volt, akik évre, hónapra és napra is egy idő­ben születtek, és így emlé­kezetük szerint az óráknak kellett dönteni abban, hogy ki a legidősebb. Tavaly öz­vegy Bagdi Ferencné Biró Julianna volt a legidősebb, 89. évében járt, a férfiak kö­zül pedig özvegy Fábián István, aki éppen akkor töl­tötte be a 90. életévét. Az idén is megrendezték az öregek napját. A jó idő­nek köszönhetően talán, so­ha ennyien nem gyűltek össze. Á nők közül most egyszeri-e két személyt kö­szöntöttek, akik évre, hó­napra, napra, sőt órára is egy időben születtek. Iker­testvérek, özvegy Mónus Im- réné Gósz Ilona és özvegy Kurucsó Istvánné Gósz Ju­lianna, akik az idén töltik be a 90. évüket. Hozzájuk képest fiatalabb volt a leg­idősebb férfi, idős Urbán- csek Károly (még csak 88 éves). A kedves ünnepséget az általános iskolás gyere­kek szavalatokkal és szép régi lakodalmas műsorral a mezőgyáni citerazenekar tag­jai jó zenével tették színes­sé. B. O. Nyelvtanulás — nyelvtudás N yáron történt, egy nemzetközi konferen­cián, hogy pillanatra kihagyott a figyelmem vagy a felszólaló harapta el a mondat végét, mindenesetre odahajoltam szomszédnőm- \ hoz, és halkan megkérdez­tem, hallotta-e a kérdéses szavakat. Fejét rázta: „Ne haragudj kedves, de én an­golul csak azt értem, amit magam mondok!” Odahajo­lok a másik oldalamon ülő­höz, de ő is a fejét rázza: ..Én csak azt értem, aki Bu­dapesten tanulta a nyelvet, és lassan beszél...” Marad­tam hát a mondat vége nél­kül, azzal a tanulsággal, hogy tudunk is nyelvet, meg nem is. Nem újdonság. Soha eny- nyi gyerek, felnőtt nem ta­nult nyelveket, és igazán jól mégis oly kevesen tudnak. De hát mit is értünk azon, hogy — igazán jól? Vagy ahogy mondani szokták, per- fektül? — „Tanulj meg két- három nyelvet, és nyert ügyed van!” biztatja a szü­lő a fiacskáját, oda sem gondolva, hogy „meg” le­het-e tanulni egy nyelvet. Megtanultuk-e igazán az anyanyelvűnket? Arany Já­nos és a többi nagyok bi­zonnyal. De az emberek so­kasága? Nem is a siralma­san gyakori nyelvi hibákra gondolok, nem is a járvány- szérűén terjedő nyelvi fica­mokra. Különleges adottság es műveltség kell még ah­hoz is, hogy valaki az anya­nyelvét teljes szókincsével használni képesen birtokol- a. Idegen nyelvnél ez szin­te lehetetlen. De jól megta­nulni (ami kevesebb mint megtanulni!) legalább még egy nyelvet, erre a legtöbb ember képes. A jó nyelvtu­dás mércéjéül egyébként azt szokták állítani: aki azon a nyelven számol, gondolkodik, és álmodik, az elmondhatja, hogy otthonos benne. Apró gyermekkorban, ami­kor még nagyon rugalmasak az agysejtek, könnyebb és tartósabb az idegen nyelv rögzítése. Vannak, akik el­lenzik a korai nyelvtanulást, mert tartanak tőle, hogy az anyanyelv rovására megy. A nemzetiségi vidékeken két­nyelvűségben felnövő gyer­mekek példája azonban cá­folja ezt az aggodalmat. A kora gyermekkori két­nyelvűség élesíti az elmét más dolgok befogadására is. Sütő András szerint csak az a miénk a világból, amit meg tudunk nevezni. De amit több névvel is illethetünk, az több oldalról mutatkozik be előttünk. Attól bővül a megfigyelések, a gondolatok köre is. Nem véletlenül ke­letkezett a régi jelszó: any- nyi ember lakik bennünk, ahány nyelven beszélünk. A többnyelvű embernek több­féle színképben mutatkozik meg a világ. A kora gyermekkori nyelv- tanulásról érdekesen számol be Károlyi Mihályné önélet­írásában, s ebből derül ki, miért tudnak az arisztokra­ták több nyelven, szinte füg­getlenül más szellemi képes­ségektől. A nap óráit beosz­tották a gyermekek számá­ra, s az adott órákban csak az akkor érvényes nyelven volt szabad megszólalni. Olyankor a megfelelő nyel­vű nevelő foglalkozott a gyermekekkel: A régi humán gimnázium is kedvezett a nyelvtanulásnak, hiszen a tanórák ötven százalékában nyelvi és irodalmi oktatás folyt, s az a mennyiség már magában is hozzáigazította tanulók észjárását a nyelvi gondolkodáshoz. (Az más kérdés, hogy a tanrendben ez minek a hátrányára ment.) A koragyermekkori nyelv- tanulás másik előnye a tar­tósság. Megmarad a tudás, ha ritkán is használják. Leg­feljebb az aktív szókincs ve­szít az erejéből, de gyakor­lás révén felfrissül újra. Ez­zel szemben az iskolás- még- injíább a felnőtt korban ta-_ nult nyelvet állandóan tré­ningben kell tartani, mert másként úgy elfújja a szél, mintha sosem lett volna. Ezért olyan nagy jelentősé­gűek a tanfolyamok, tábo­rozások, beszédgyakorlatokra alkalmat adó klubok: amit egyszer megszereztünk, kár lenne martalékul vetni a fe­ledésnek. Ha a gyermeknek még elég a fül és a memó­ria, a felnőttnek már kitar­tás, szorgalom, önfegyelem, fáradtság is kell a nyelvta­nuláshoz. Annyi idő- és ener­giabefektetés eredményét bi­zony meg kell őrizni. Nagy segítség az olvasás, de nem old meg mindent. Más a lá­tott szöveg, és más a hal­lott. Könnyű megérteni (akár szótár nélkül is) egy köny­vet, melynek sorai fölött töprengeni lehet, nehéz a gyorsan hadaró idegent, aki lélegzetet sem vesz, úgy da­rálja mondókáját, s esze ágá­ban sincs megvárni, amíg mi megértjük őket. Jó módja a nyelvgyakor­lásnak az adott országba való utazás, de kellő alapo­zás nélkül, csupán a kint­tartózkodás révén aligha le­het nyelvet tanulni (hacsak nem hosszú idő alatt). Más a tanulmányút, és más a tu­ristaút. Az utóbbi is olajoz­za, finomítja beszélőképessé­günket, de kifejezései a konyhanyelv körét nem lé­pik túl. Sokat adhat viszont a levelezés hasonló szakmá­jú emberekkel, akikkel a ba­ráti látogatás során nem­csak a táj szépségeiről esik majd szó, hanem sor kerül­het az elmélyült eszmecseré­re is. Szinte hihetetlen, hogy az audiovizuális módszerek ko­rában még sokan tanítanak hagyományos módon. Nyelv­tan, szavak magolása, fordí­tás. Kellenek ezek is elke­rülhetetlenül, de csak maga­sabb fokon. Az anyar.yelv grammatikáját is csak ak­kor tanuljuk meg, amikor már régesrég beszélünk. Aki­be belerögződnek a régi módszerek, annál a nyelv­tan éppen gátja lehet a be­szédnek, s gyakran megre­ked a gyönge középfokon, esetleg csak az idegen nyel­vű olvasás szintjén. Mert amikor meg akarna szólalni, azon kezd töprengeni, ho­gyan is építse fel mondatát. (Melyik viszonyszó milyen vonzattal jár, milyen múltat használjon, van-e előidejű- ség a mondatban stb.) Mire kiókumlálja, mit, hogyan mondjon, a beszélgetőpart­ner gondolata már rég mesz- sze jár. Lassúsága miatt az­után már alig mer megszó­lalni, legfeljebb kérdez és bólogat. Beszélgetés közben nem szabad szabályokon me­ditálni. Akkor már a fül dolga a döntés, mi hangzik jól, mi nem. Kockáztatva a tévedést, a hibát is. Üsző csak abból lesz, aki vízbe mer ugrani. a világ szűkül, a szál­lítóeszközök techniká­jának fejlődése kö­zel hozza a távollakókat. Utazunk, világot látunk, ke­reskedünk, vendégeket foga­dunk, s közben rájövünk, hogy nincs olyan szakma, amelynek művelője ne szo­rulna rá a mások eredmé­nyeire. De kíváncsiak va­gyunk a mások érzelmeire, vágyaira, örömeire, bánatá­ra, gondolatára is, tehát az irodalomra. Miért tanulunk nyelvet? Mert anélkül ab­laktalan szobában élnénk. Idegenül a világban, amely pedig nyelvtudással ismerős­sé válna. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom