Békés Megyei Népújság, 1983. szeptember (38. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1983. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,40 forint XXXVIII. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Dinamikusan fejlődtek a magyar—lengyel gazdasági és műszaki kapcsolatok Szerdán jegyzőkönyv alá­írásával befejezte munkáját Varsóban a magyar—lengyel gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködési bi­zottság 20. ülésszaka. A jegy­zőkönyvet magyar részről Marjai József, a kormány el­nökhelyettese, lengyel rész­ről Zbigniew Madej minisz­terelnök-helyettes írta alá. Az ülésszakon értékelték a két ország közötti gazdasági együttműködés, a termelési kooperáció és szakosítás, va­lamint az áruforgalom hely­zetét. Megállapították, hogy a gazdasági kapcsolatok a kedvezőtlen világgazdasági körülmények ellenére jól, mindkét ország gazdasági céljainak megvalósítását elő­segítve, széleskörűen és di­namikusan fejlődnek. A termelési kapcsolatok el­sősorban a gépipar és a vegy­ipar különböző területeire összpontosulnak. A jelenlegi A megváltozott gazdasági körülmények között is sike­rült teljesíteni a posta éves terveit, s megállítani a pos­tai szolgáltatások színvonalá­nak további romlását — ál­lapította meg a Postások Szakszervezetének központi vezetősége csütörtöki ülésén, amelyen a szakszervezet XI. kongresszusa óta eltelt időszak tapasztalatait ösz- szegezték. A beszámoló ada­tai szerint minden évben kedvezően alakult a posta nyeresége, ez tette lehetővé, hogy a költségvetési támoga­tás csökkenése ellenére ja­vítsák a postás dolgozók bér- színvonalát, szociális helyze­tét és munkakörülményeit. A postások bérfejlesztése az utóbbi három évben 23,1 szá­zalék volt. Ez csökkentette ugyan a más ágazatokhoz vi­szonyított elmaradást, de ülésszakon az autóbuszgyár­tásban, az elektronikai ipar­ban, a számítástechnikában, a mezőgazdasági gépgyártás­ban, a vegyi szálak és egyes gumiipari termékek gyártá­sában irányozták elő az együttműködés továbbfej­lesztését és bővítését. Felada­tokat adtak a bányászatban és energiaiparban, valamint az építőiparban meglevő le­hetőségek együttes haszno­sítására, új együttműködési formák és megoldások alkal­mazásával.- A kölcsönös áruszállítások fejlesztését a hagyományos megoldások mellett nagymér­tékben elősegítették a felek igényeihez és lehetőségeihez rugalmasan alkalmazkodó új kapcsolati formák. Az áru­csere múlt évi jelentős — 22 százalékos — növekedé­sét követően ez évben a for­galom ismételt évközi bőví­tésével á korábbinál telje­nem oldott meg minden gondot. Az elmúlt időszakban nagy erőfeszítéseket tettek a munkakörülmények javításá­ra: sok régi épületet felújí­tottak, s jó néhány új pos­tahivatalt építettek, folyta­tódott a nehéz fizikai munka és a postaforgalom gépesí­tése, fejlődött a munkavé­delem. Ez utóbbival kapcso­latban a központi vezetőség felhívta a figyelmet a mun­kavédelmi előírások megtar­tásának fontosságára. Ami pedig a szociális gondoskodást illeti, a ko­rábbi színvonal megtartásá­ra, illetve fejlesztésére tö­rekedtek, növekedett az üzemi étkezésben részt ve­vők száma, bővült a gyer­mekintézmények köre, so­kan részesültek lakásépítési támogatásban. Szintén sokat sebbé válik a két ország szükségleteinek kölcsönös ki­elégítése. Megállapodtak, hogy fo­lyamatossá és rendszeressé teszik a gazdaságirányítási és népgazdasági tervezési ta­pasztalatok és fejlesztési el­gondolások kölcsönös tanul­mányozását a bizottság ál­tal meghatározott szervezeti keretek között. Kormányunk elnökhelyet­tesét fogadta Wojciech Ja­ruzelski hadseregtábomok, a LEMP KB első titkára, a minisztertanács elnöke. Varsói tartózkodása során Marjai József megbeszélést folytatott Józef Czyrekkel, a LEMP KB Politikai Bizott­sága tagjával, a KB titkárá­val, Janusz Obodowskival, a minisztertanács első elnök- helyettesével, a tervbizottság elnökével és Zénón Komen- derrel, a minisztertanács el­nökhelyettesével. áldoztak a nagycsaládosok, nyugdíjasok segélyezésére, üdültetésére. A központi ve­zetőség álláspontja szerint a szociális juttatások eddigi színvonalát meg kell őriz­ni, ugyanis ez éppen a tá­mogatásra szoruló rétegek számára fontos. A testület megfogalmazta a további legfontosabb szak- szervezeti feladatokat is, mindenekelőtt azokat, ame­lyek segítik a posta önálló­ságából és szervezetének korszerűsítéséből adódó ten­nivalók végrehajtását. Fel­hívta a figyelmet, hogy a szociális ellátásban elért eredmények megóvása mel­lett még nagyobb gondot kell fordítani a postások la­káshelyzetének javítására, a munka biztonságának foko­zására, a nehéz körülmények között élők támogatására. Hazánkba érkezik a burmai államfő Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívá­sára a közeli napokban hi­vatalos látogatásra hazánk­ba érkezik U San Yu, a Bur­mai Unió Szocialista Köz­társaság elnöke. Magyar kormányküldöttség utazott Líbiába A Szocialista Népi Líbia arab dzsamahirija vezetésé­nek meghívására Schultheisz Emil egészségügyi miniszter vezetésével magyar kor­mányküldöttség utazott Tri- poliba, hogy részt vegyen a líbiai szeptember 1-i forra­dalom 14. évfordulójának al­kalmából rendezendő ün­nepségeken. Befejeződött a méhészeti világkongresszus Szerdán záróüléssel befeje­ződött az Apimondia méhé­szeti világkongresszus egyhe­tes eseménysorozata a Buda­pest Sportcsarnokban, ahol 86 országból 1500 szakember gyűlt össze. Szlamenicky Ist­ván, a SZŐ VOSZ elnöke zá­róbeszédében rámutatott: a tanácskozáson elhangzott több mint 300 tudományos előadás jól szolgálta az ága­zat fejlődését, s az itt szer­zett tapasztalatok megfelelő alapul szolgálnak a hazai méhészet további fejlődésé­hez. A záróülésen úgy döntöt­tek, hogy a következő, 1985- ben sorra kerülő világkong­resszus rendezési jogát Ja­pán kapja meg. A tanácskozással egy idő­ben megrendezett nemzetkö­zi kiállítás tanulsága szerint vannak kitűnő hazai méhé­szeti eszközök, összességében azonban a hazai technikai felszerelés némileg elmarad a nemzetközi színvonaltól. Sikeresen teljesítette terveit a posta A gyomaendrődi Viharsarok Halászati Tsz köröstarcsai fémtömegcikk-üzemében gyártják a martfűi cipőgyárnak a csatokat és a cipőlágyékokat. A közelmúltban a részleg kooperációs kapcsolatot alakított ki a szentesi Kontaktával, s közvetett exportra elektromos csatlakozók részegységeit szerelik Fotó: Szekeres András Napirenden A közlekedési vállalatok első féléves munkája A közlekedés minden al- ágazata kielégítette a nép­gazdaság és a lakosság igé­nyeit az év első felében — állapította meg szerdai ülé­sén a Közlekedési és Szállí­tási Dolgozók Szakszerveze­tének elnöksége. Klézl Róbert közlekedési miniszterhelyettes beszámo­lójából kitűnt: a helyi sze­mélyszállítás kilométertelje­sítményei 1,7 százalékkal nö­vekedtek, ennél valamivel nagyobb arányban nőtt a szállított utasok száma, el­sősorban a vidéki helyi tö­megközlekedés fejlődése eredményeként. A Volán he­lyi járatait 4,3 százalékkal többen vették igénybe, mint tavaly az első félévben. Az áruszállításban megállt a csökkenő tendencia, mind az elszállított áruk mennyi­sége, mind pedig az áruton­na-kilométerben mért telje­sítmény valamelyest emelke­dett. Jelentősen — több mint 20 százalékkal — fokozta tel­jesítményét a nemzetközi közúti áruszállítás és 17 szá­zalékkal javította eredmé­nyeit a vízi közlekedés. A testület foglalkozott a közlekedési vállalatok gaz­dálkodásával is, s megállapí­totta, hogy a pénzügyi hely­zet az előző évhez képest romlott. A bevételek másfél százalékos növekedése a ter­vezett érték alatt van, a ki­adások viszont 5,4 százalék­kal emelkedtek. Elsősorban a vízi és légi közlekedés ered­ményromlása számottevő: a MAHART bevételeinek csök­kenését az üzemeltetési költ­ségek emelkedése és a vi­lágpiaci konkurrencia ár­csökkentő hatása okozta, --a MALÉV gazdálkodását a kedvezőtlen nemzetközi hely­zet, a verseny éleződése, va­lamint a költségvetési tá­mogatási rendszerben bekö- vetkezet számos változás érintette hátrányosan. A testület megállapította, hogy a minisztériumhoz tar­tozó vállalatok igyekeztek rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülmények­hez. Teljesítményük a terv­vel összhangban alakult, az év hátralevő részében azon­ban minden területen fokoz­ni kell az erőfeszítéseket a gazdálkodás hatékonyságá­nak növelésére. A megyénkben tartózkodó vietnami delegáció tagjai tegnap, szerdán a körösladányi Ma­gyar—Vietnami Barátság Termelőszövetkezet vendégei voltak. A szövetkezet elnöke, Papp Károly kalauzolásával látogatást tettek a közös gazdaság több egységében, megtekintet­ték a rizsföldeket, a napraforgó-betakarítást, a fűrészüzemet. A delegáció vezetője, Noang Minh Thang mondott köszönetét az esti órákban a szíves vendéglátásért, gratulált a szö­vetkezet szép eredményeiért, és további sikeres munkát kívánt a tagságnak Fotó: Béla Ottó n cselekvő emlékezés napja A történelem kalendáriumában nagyon sok a fekete nap. De ma mar tudjuk, hogy — következményeit tekintve — soha egyetlen nap sem jelentett annyi halált és szenvedést, mint 1939. szeptember elseje, amikor a német fasizmus kirobbantotta a második világháborút. A fasizmusnak megvan a maga kérlel­hetetlen logikája. Georgi Dimitrov már a lipcsei per során vérbírái szemébe vág­ta a haladás hívei által már' régebben megfogalmazott igazságot, hogy a fasiz­mus és a tömeges vérontás fogalma elvá­laszthatatlan egymástól. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a történelem legiszonyúbb világégésének fényénél pillantsák meg a korábban megtévesztettek is ennek az igazságnak a cáfolhatatlanságát. Jó lenne a fasizmusra úgy emlékezni, mint a múlt nyomasztó, de végleg lomtár­ba került emlékére. Jó lenne — de sajnos, nem lehet. A legrosszabb ösztönökre épí­tett ideológia, más népek megvetése és elnyomása, a fajgyűlölet, a nyers erőszak kultusza ugyan óriási csatát vesztett 1945 feledhetetlen tavaszán, de — mivel gyöke­rei a földkerekség egy részén megmarad­tak — nem szűnt meg létezni, hatni, fe­nyegetni. Rendőrsortűz Pinochet Chiléjében, ban- tusztánoknak becézett koncentrációs tá­borok az apartheid földjén, a Dél-afrikai Köztársaságban, egymást követő junták Közép- és Dél-Amerikában, a Ku Klux Klan reneszánsza az amerikai délen, .gát­lástalan háborús uszítás ettől északra, a Potomac partján, szélsőjobboldali terroris­ták politikai gyilkosságai Nyugat-Európa egy részén, újnáci nosztalgia-tüntetés a háborús bűnös Dönitz admirális temeté­sén, és neofasiszta demonstrációk Musso­lini századik születésnapján. Nem, sajnos, a hétköznapi fasizmus napjainkban sem tűnt el teljesen. A történelem az élet iskolája — mond­ták a rómaiak. Az ember egyebek között attól ember, hogy megszívleli a saját és elei tapasztalatait. Az igazi emlékezés so­hasem pusztán kegyelet; 1939. szeptember elsejére a cselekvésre buzdítás riadójával emlékezünk: világméretű harccal a leg­nagyobb háború kirobbantója, a fasizmus ellen. Az emberiség jobbik, nagyobbik fe­le ezen a napon, szeptember elsején tart­ja — valóban világméretekben — a fa­sizmus elleni küzdelem nemzetközi nap­ját. • , A második világháború kirobbantásara emlékezve, egyszerűen képtelenség nem gondolni azokra az erőkre, amelyek az emberiség végpusztulásának iszonyú lá­tomását felidéző harmadik világháború előkészítésén munkálkodnak. Küzdeni el­lenük nemcsak erkölcsi kötelesség, ha­nem az elemi életösztön parancsa. Harmat Endre

Next

/
Oldalképek
Tartalom