Békés Megyei Népújság, 1983. július (38. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG > MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP1A 1983. JÚLIUS 1., PÉNTEK Ára: 1,40 forint XXXVIII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM A Medgyesegyházi Vasipari Szövetkezet ponthegesztői fém­ből készült szerszámos ládák fedeleit hegesztik. A késztermé­keket belföldi forgalomban értékesítik Fotó: Fazekas László Látogatás az Ikarusban, ismerkedés Budapest nevezetességeivel H török miniszterelnök csütörtöki programja Bülend Ulusu török miniszterelnök Székesfehérvárott Nagy Gábor vezérigazgató társaságában meglátogatta az Ikarus gyárat (Teiefotó) Illést tartott a megyei tanács Békés megye Tanácsa június 30-án, teg­nap — dr. Szabó Sándor általános tanács­elnök-helyettes vezetésével — ülést tartott. A tanácskozás munkájában részt vett Buda István államtitkár, az Országos Testneve­lési és Sporthivatal elnöke, dr. Saly Fe­renc, a Központi Népi Ellenőrzési Bizott­ság főosztályvezetője. A napirendek a kö­vetkezők voltak: — jelentés tanácshatározatok végrehaj­tásáról, ezen belül a megye demográfiai tényezőinek alakulása az 1977. évi értéke­lés óta, a népesedéspolitika állami és tár­sadalmi feladatai a kistelepülések népes­ségmegtartó képességének fokozásában; — beszámoló az 1982. évi költségvetés és fejlesztési terv teljesítéséről, a VI. ötéves terv végrehajtására készült cselekvési program időarányos teljesítése; — beszámoló Békés megye Tanácsa ifjú­sági és sportbizottsága munkájáról, külö­nös tekintettel a megye sportéletének fej­lesztésére készült középtávú program idő­arányos teljesítésére; — bejelentések, közte tájékoztató a la­kásgazdálkodási jogszabályok életbe lépte­tésének tapasztalatairól, interpellációk. Bülend Ulusu, a Török Köz­társaság miniszterelnöke, aki nivatalos látogatáson tartóz­kodik Magyarországon, teg­napi programját Székesfe­hérváron kezdte: az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárat kereste fel. A vendéget elkí­sérte útjára Nagy János kül­ügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökországi és Os- man Basman, Törökország budapesti nagykövete. A magas rangú vendégeket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari minisz­terhelyettes, a megye, a vá­ros s az üzem vezetői üdvö­zölték. Balta Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigazgatója tá­jékoztatta a vendégeket az évi 13—14 ezer autóbuszt előállító, nagy múltú hazai iparvállalat eredményeiről. Elmondták, hogy a székes- fehérvári gyár szerelőszalag­jairól az idén 8700 autóbusz kerül le, s többségét — 85— 90 százalékát — exportálják. A piac igényeire figyelő gyártmányfejlesztés eredmé­nyeként Ikarus—Renault ko­operációban készülő buszo­kat szállítottak, illetve ex­portálnak Algériába, s fel­tűnnek az Ikarus termékei az Egyesült Államok, Irak, Kuvait országútjain is. Tö­rökország útjain több mint 600 Ikarus emblémájú jármű gurul. Bülend Ulusu érdeklő­dött az alkatrész-utánpótlás­ról. a fejlesztési elképzelé­A Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének Békés megyei bizottsága ülést tar­tott tegnap Békéscsabán, az SZMT székházában. Az első napirendi pontban Fröner Béla, a megyei tanács vb ke­reskedelmi osztályvezető-he­lyettese a tanácsi kereskede­lemben alkalmazott új üze­melési formák tapasztalatai­ról terjesztett elő beszámolót. A szóbeli kiegészítésében ki­emelte: — Megyénkben a szerződéses üzemelési forma terjedt el. Ennek lényege, hogy a kereskedelmi válla­lat vagy szövetkezet egy adott üzlet üzemeltetésére polgárjogi szerződést köt egy arra vállalkozó magánsze­méllyel. A vállalat költségé­nek és nyereségének fedezé­sére havonként meghatáro­zott összegű átalánydíjat fi­zet, egyéb kiadásait pedig a bevételből fedezi. A kötele­zettségei teljesítése után megmaradó jövedelem pedig az övé marad, szabadon ren­delkezik vele. Az új üzemeltetési formák bevezetésének alapvető célja az volt, hogy javuljanak a lakosság áruellátási és vá­sárlási körülményei. A rá­fordítások csökkenjenek, és az üzletek működése gazda­ságosabb legyen, mint ko­rábban. Az egységek üze­meltetési formáinak korsze­rűsítése politikailag nem ká­ros, gazdaságilag hasznos, társadalmilag kívánatos cél­sekről és az autóbuszgyártás­ban kialakítható magyar— török kooperáció lehetősé­geiről. Ezt követően a ven­dégek a szerelőcsarnokban megtekintették a gyártási folyamat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rög­tönzött termékbemutatón is­merkedtek meg az Ikarus gyártmányaival, a belföldre és az exportra készített au­tóbuszokkal. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Gérnyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács el­kitűzéseket tartalmaz. Ezen az sem változtat, hogy az el­telt időszakban felszínre ke­rültek a rendszer árnyolda­lai is. így például: az üzlet­vezetők egy része nem ren­delkezik a szükséges szakmai ismeretekkel, mind gyakrab- bá válik az üzletvezető szemszögéből előnyös, de a fogyasztókat sértő üzleti ma­gatartás is. Nem javult a fogyasztók érdekvédelmi helyzete sem, sőt, egyes üz­letekben kifejezetten rom­lott. Ezt alátámasztja az el­lenőrzések magas felelősség­re vonási aránya is. A vitaindító anyaghoz töb­bek között hozzászólt Pilisi Sándor, a központi vezető­ség titkára. Felhívta a jelen­levők figyelmét, hogy a szerződéses forma korsze­rűbb, mint az úgynevezett „gebin”, és igazodik a szo­cialista kereskedelemhez. Ez az üzemeltetési forma alap­vetően abba az irányba fej­lődik, amire bevezetésekor gondoltak. A fellépő hiányo­kat az egyre gyarapodó ta­pasztalatok tanulságainak le­szűrésével ki lehet javítani. Az eddigieknél jobban meg kell szervezni az egységek ellenőrzését. A fogyasztók érdekét szolgálná, ha a vál­lalati belső ellenőrzés az ed­digieknél nagyobb szerepet kapna. Mivel a problémák legtöbbje a hozzá nem ér­tésből, tapasztalatlanságból adódik, ezért a belső ellen­őrzés kiterjesztése minden­képpen jó irányba terelné az üzletmenetet. Dr. Varga Imre, az SZMT titkára rámutatott, hogy a közvélemény figyelme nem engedi meg, hogy az árnyol­dalak, hiányosságok megsza­porodjanak. Arra kell töre­kedni, hogy a felmerülő problémákat a lehető legrö­videbb időn belül orvosolják az illetékesek. Rákóczi Ferenc, a megyei bizottság titkára a vita után összefoglalta az írásos anya­got és a hozzá kapcsolódó gondolatokat. Megállapítot­ta, hogy a vállalatok nyere­sége kedvezőbben alakult, mint a korábbi esztendők­ben. (A Békés megyei Ven­déglátóipari Vállalatnál pél­dául a nyereség több mint 50 százaléka a szerződéses üzletekből származik.) Foko­zott figyelmet kell a jövőben az árkalkuláció megtartásá­ra és az ellenőrzésekre for­dítani. Az új formák embe­ri oldalának elemzése to­vábbi tanulságokat adhat. A tanácskozás második ré­szében a megyei bizottság megvitatta az elmúlt évi szo­ciális tervek teljesítésének tapasztalatait, majd a szak- szervezeti politikai oktatás került sorra. Befejezésül a megyei» bizottság második félévi üléstervét fogadták el. Az elhangzott beszámoló­kat, írásos előterjesztéseket, a vitákat, hozzászólásokat követően a testület tagjai el­fogadták. l. s. Az érdemi munka meg­kezdése előtt a testület egy­perces néma felállással adó­zott a legutóbbi tanácsülés óta elhunyt Klaukó Mátyás, a megyei tanács nyugalma­zott elnöke és Csepregi Pál, a megyei tanács nyugalma­zott elnökhelyettese emléké­nek. Ezt követően Novák Mátyás, az ügyrendi bizott­ság elnöke bejelentette, hogy Dumitrás Mihály elhunyté­val megüresedett megyei ta­nácstagi helyre ©rosháza vá­ros Tanácsa június 10-i ülé­sén Csont Józsefet, az üveg­gyár igazgatóhelyettesét vá­lasztotta a megyei tanács tagjává. A továbbiakban dr. Szabó Sándor, a megyei ta­nács általános elnökhelyette­se számolt be a végrehajtó uízo llsagnüK a két fa.iacs- ülés között végzett munká­járól. Az első napirendhez kap­csolódó jelentés megállapí­totta, hogy a megyei tanács 1977-ben tárgyalta „Békés megye demográfiai tényezői­nek alakulása 1990-ig és várható hatása a munkaerő- helyzetre” című előterjesz­tést. A jóváhagyott koncep­ció rendszeres felülvizsgála­tára és a mostani elemzés elkészítésére ideiglenes bi­zottság alakult, amely ösz- szegezte tapasztalatait. Áttekintve az 1977-ben el­fogadott koncepciót, megál­lapítható, hogy Békés megye népessége tovább csökkent. Az elvándorlás mérséklésére tett intézkedések még nem éreztették jelentősen hatá­sukat. Az 1977. évi előrejel­zésnek a munkaerőhelyzetre való megállapításai lényegé­ben helytállóak. Az előrejel­zéstől eltérés mutatkozik a mezőgazdaságban foglalkoz­tatott létszámot illetően, a csökkenéssel szemben itt nö­vekedés tapasztalható. Az iparra ez már nem jellemző, sőt a szolgáltató ágazatok létszámának növekedése sem következett még be. Az elő­rejelzések szerint a lakóné- nesség száma az évtized vé­gén 424 ezer körül várható. A munkaképes koron belül a férfiak gazdasági aktivitá­sa már elérte a demográfiai maximumot. Némi munka­erő-tartalékot jelentenek a háztartásbeli nők. Ami a szakképzettségi struktúrát il­leti, 1990-ig a szakmunkások aránya tovább nő, és megkö­zelíti az 50 százalékot. A be­tanított munkások aránya stagnál, a segédmunkásoké pedig lényegesen csökken. Az elkövetkező években Bé­kés megye lakosságának is­kolázottsága emelkedik. A megyében az elkövetke­zendő évek feladata az egészségügy terén a fekvő­beteg- és a körzeti orvosi ellátás színvonalának javítá­sa, az intézményi hálózat fejlesztése, a nő- és anyavé­delem, a csecsemőgondozás fejlesztése, az idős korúak elhelyezését szolgáló intéz­mények bővítése. Az oktatás területén az általános isko­lai oktatás színvonalának javítása, a szükségtantermek számának csökkentése, a korszerűbb képzési profilok kialakítása, a technikuskép­zés feltételeinek megterem­tése, a kollégiumi férőhe­lyek létesítése és a gimná­ziumi oktatás arányának ja­vítása szerepel. Döntő dolog a kistelepülések népesség- megtartó képességének fo­kozása. Ez a munkahelyek bővítésével, a közlekedés fejlesztésével, a lakosság el­látása színvonalának emelé­sével, a községekben a la­kásépítési lehetőségek javí-- tásával, a szolgáltatás színvo­nalának emelésével érhető el. Az írásos anyaghoz dr. Be­csei József, a megyei tanács elnökhelyettese tartott szó­beli tájékoztatót. A Hazafias Népfront illetékes munkabi­zottsága által megvitatott anyagot a tanácsülés elfo­gadta. Az 1982. évi költségvetési és fejlesztési terv teljesíté­séről szóló beszámoló meg­állapította, hogy az elmúlt esztendő nehézségei ellenére a feladatok rangsorolásával, az ésszerű takarékosság ér­vényesítésével a tanácsi terv legfontosabb társadalompoli­tikai célkitűzései megvalósul­tak. Nőtt a tanácsok önálló­sága, kezdeményezőkészsége. A lakossági erőforrások be­vonásának új formái alakul­tak ki. Fokozódott az együtt­működés a gazdasági egysé­gekkel, javult a koordináci­ós tevékenység. A kedvező tendenciák és a tett erőfeszítések ellenére sem sikerült a kedvezőtlen hatások kivédése. Tanácsaink egy része gazdálkodásában nem, vagy nagyon nehezen változtatja meg a korábbi szemléletet és gyakorlatot. A feszültségek feloldását a me­gyétől várják, kevésbé jel­lemző az öntevékenység. Terven felüli feladatok me­gyei segítséggel történő meg­valósítására pedig nincs le­hetőség. A beszámoló mel­lett erről szólt Szűcs Lajos, a számvizsgáló bizottság el­nöke és Araczki János ta­nácselnök-helyettes is, aki a feladatok rangsorolására, az ésszerű takarékosságra és az ezeknek megfelelő szemlélet erősítésére hívta fel a fi­gyelmet. A testület az előter­jesztést elfogadta. Békés megye Tanácsa ifjú­sági és sportbizottsága mun­kájáról szóló beszámoló fog­lalkozott a bizottság szerve­zeti felépítésével, feladatai­val, a tennivalók időarányos végrehajtásának tapasztala­taival. Elemezte a testneve­lés és sportmozgalom főbb területeit, kiemelve az ok­tatási intézményekben folyó színvonalas, szakszerű mun­kát. Szólt a tömegsport hely­zetéről, megállapítva, hogy az Edzett Ifjúságért tömeg­sportmozgalomban egyre ke­vesebben vesznek részt. Fog­lalkozott a létesítmények helyzetével, az utánpótlás­nevelés rendszerével, és a szakemberképzéssel. A vitá­ban felszólaló Buda István államtitkár, az OTSH elnöke részletesen beszélt az iskolai testnevelés fontosságáról, a tömegsport fellendítéséhez szükséges változásokról, az utánpótlás-nevelés erősítésé­ről, a bázisháttér szélesítésé­ről, a társadalmi munkások elismeréséről, valamint a sportban az állami irányítás és a társadalmasítás össze­függéseiről. Végül szólt a Békéscsabai Előre Spartacus. ról, amely, mint ismeretes, kiemelt sportegyesület. Épp ezért és a többi sportágban elért országosan kiemelkedő eredményekért nem lenne szerencsés kizárólag a lab­darúgáson keresztül megítél­ni az egész egyesület munká­ját. Tény, hogy az első osz­tályból kiesett labdarúgócsa­pat csalódást okozott, az egész egyesületet azonban emiatt nem érheti hátrányos megkülönböztetés vagy elő­ítélet. A bejelentések sorában szó esett a lakásgazdálkodási jogszabályok életbe lépésé­nek tapasztalatairól, majd szervezeti és személyi kér­désekről volt szó. Békés me­gye Tanácsa — a tanácstör­vény alapján — a tanácsi hatáskörbe tartozó közleke­dési feladatok ellátására új szakigazgatási szervet létesí­tett, amelynek elnevezése: Békés megye Tanácsa Vég­rehajtó Bizottságának közle­kedési osztálya. A tanács Spröber Józsefet nevezte ki az osztály élére. Ezt követő­en a testület Gyarmati Irént — egyéb elfoglaltsága miatt — felmentette megyei NEB- tagsága alől és helyére meg­választotta dr. Szűcs Alajos­áét, a Pedagógus Szakszerve­zet Békés megyei bizottságá­nak titkárát. Nyugdíjazásuk miatt felmentette Bukva Pált, a szarvasi járási-városi NEB elnökét és Fekete Jó­zsefet, a bizottság tagját. A szarvasi városi-járási NEB elnökévé dr. Bérces Lászlót, a megüresedett tagsági hely­re Nyilas Miklóst választotta meg. A NEB új tagjai ezt követően letették az esküt. A tanácsülés további bejelenté­sekkel, interpellációkkal zá­rult. S. F. (Folytatás a 2. oldalon) Tanácskozott a KPVDSZ megyei bizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom