Békés Megyei Népújság, 1983. május (38. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-01 / 102. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1983. MÁJUS 1., VASÁRNAP Ara: 1,80 forint XXXVlli. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Csak a munka! V an anyanyelvűnknek egy régi, népies, kedvesen csipkelődő és humorizáló, fura szófordulata: megfogni a mun­ka boldogabbik végit. Azaz nem a köny- nyebbiket (mert ilyen is van), hanem a boldogabbikat: a nehezebbet. Ami pedig tudvalevőleg — sok évezredes emberi ta­pasztalás szerint — nem csupa gyönyör és boldogság. De az az ősi tapasztalat is ott mosolyog e szólás mélyén, hogy boldogul­ni csak így lehet. Ki tudja, kiknek, mely eleinknek ajkán termett, s vált szállóigévé. Részesaratók, napszámosok, patkolókovácsok, bányá­szok, az első hengermalmok zsákoló! vagy az első vashámorok proletárjai találták-e ki, akik még nem szenteltek külön ünne­pet a munkának, vagy akiket már meg­csapott a szerveződő munkásmozgalom korai szele... — ki tudja; az ember csak találgathat. A munka hatékonyságának fogalmáról még semmit sem hallhattak, de a lényegét érezték, és ki tudták szépen fe­jezni. Kifejezésüket azóta is olyan nehéz helyzetekben használjuk, amikor való­ban és végképp nincs más kigázolás; ami­kor már nincs helye tétovaságnak és halo­gatásnak; amikor nem tehetünk mást, mint megfogni a munka boldogabbik végit. Most, immár évek óta, ilyen helyzetben vagyunk. Régi nyelvi kövület soha időszerűbb, maibb bölcsességet nem közvetített számunkra, Csak a Munka, a jó és még jobb, a haté­kony munka segíthet rajtunk. Világszerte a munkát, az élet anyját, az életet adó, teremtő munkát ünnepli ma a négymilliárdos emberiség munkából élő nagy többsége. Állami rangra emelt ün­nepként a munkások államaiban, a szo­cialista országokban; másutt szolidabb keretek között, de féltve őrzött hagyo­mányként; ismét másutt pedig, a földke­rekség .sötétebb zúgaiban, csak betiltva, titokban, vagy harcos demonstrációként. Ám akár így, akár úgy, május elseje a vi­lág munkásainak, dolgozóinak hatalmas, nemzetközi méretű összefogását fejezi ki; összetartozásunkat, tekintet nélkül bőrszín­re és politikai színárnyalatra, világné­zetre vagy műszaki-gazdasági fejlettség színvonalára. Sokszínű, egész bolygónkat behálózó jelképes felvonulás ez a mai ün­nep; szimbolikus kézfogás; szövetkezés a munka becsületének kivívására vagy erő­sítésére, s ami ettől elválaszthatatlan, mert legfőbb elemi feltétele: a béke meg­védése. Hol a helyünk nekünk, magyar dolgo­zóknak — munkásoknak, mezőgazdasági szövetkezetieknek, értelmiségieknek — ebben a világot átfogó jelképes felvonu­lásban? Hová sorolhatunk be; mit tudunk felmutatni? Mivel tudunk hozzájárulni a közös ügyhöz; milyen sajátos színárnya­latokkal gazdagíthatjuk e májusi szín­pompát? Egyáltalán: van-e jogosultságunk ünnepelni a munkát, amikor hétköznap­jainkon folyvást azzal a gonddal kell* küszködnünk, hogy munkánk — leg­alábbis a lehetőségekhez és kívánalmak­hoz, a világ és a magunk szabta követel­ményekhez képest — nem elég jó, haté­kony, eredményes? Nos, mindennek ellenére ezért van mit felmutatnunk. Történelmi távlatokban gondolkodva, persze. Hivalkodás nélkül, szerényen, de önérzettel mutathatjuk meg a világnak, hogy ez a valaha gazdaságilag- társadalmilag oly elmaradott ország, mióta sorsának irányítását maga a munkásosz­tály, maga a dolgozó nép vette kezébe, gazdaságilag is legalább jó közepesen fej­lett országgá verekedte fel magát. Min­denesetre magasabb szintre, mint a vele azonos mélypontról, azonos történelmi el­maradottság tehertételeivel induló, de tőkés társadalmi viszonyok keretei közt megmaradt, kapitalista úton járó országok többsége. Munkánkkal — csak a mun­kánkkal — évtizedünk küszöbéig olyan életszínvonalat sikerült elérnünk, amely a leggazdagabb, a gazdaságilag legfejlettebb tőkés társadalmak mércéjével mérve sem lebecsülendő; beleértve ebbe az életszín­vonalba természetesen nemcsak a fogyasz­tást, hanem a létbiztonságot, s az élet minőségének más meghatározó tényezőit is. Tiszta lelkiismerettel — de a legkevés­bé sem önelégültséggel, megnyugvással. A magyar munkásosztály, a magyar dol­gozó nép marxista—leninista pártja, tár­sadalmunk vezető ereje látszatra sze­rény, valójában csak nagyon kemény munkával elérhető célt tűzött ki évtize­dünk küszöbén, XII. kongresszusán: az el­ért eredmények megvédésének és a ké­sőbbi továbblépés megalapozásának programját. Ezt az irányvonalat erősí­tette meg néhány napja a párt Központi Bizottságának — a két kongresszus közöt­ti „félidős” — határozata. Imponáló erőt és magabiztosságot su­gárzó tény, hogy az eddigi tapasztalatok nem kényszerítenek bennünket az irány, a határozatok 'módosítására, a VI. ötéves terv megváltoztatására. Ugyanakkor hal­latlan erőfeszítésekre van szükség, az ed­diginél is komolyabb munkára ahhoz, hogy ezt az egész népünk által egyetértéssel elfogadott irányt tartani, feladatainkat — kivált az ideieket — teljesíteni képesek legyünk. A munka ünneplésére csak hét­köznapi szívós cselekedetek eredménye, munkánk hatékonyabbá tétele jogosíthat fel bennünket. A kor, amelyben élünk, s amely apá- ink-nagyapáink nemzedékének a májusi zászlók alá sorakoztátásával kezdődött: a munkásmozgalommal — az emberi törté­nelem legnagyobb változásainak kora. S a legvégletesebb válaszutak, alternatívák elé állítja az emberiséget. A tőke ural­ma — vagy a munka uralkodása? Ez a két társadalmi rendszer fő kérdése. Ami­hez rögtön a második, nem kevésbé sors­döntő járul. A munkában — a munka ha­tékonyságának, termelékenységének, eredményességének versenypályáján — dől el, bármily hosszú távon is, a küzde­lem? Vagy pedig földünknek a világűrre is kiterjesztett termonukleáris csataterein, egy olyan összecsapásban, amely az em­beri civilizáció és kultúra, a tudomány és technika, minden eddigi emberi munka összes gyümölcsét hamuvá égeti? Az ér­telmes válasz csak egy lehet a kérdésre; a békének nincs ésszerű alternatívája. Jó, a munka versenypályáján tehát; de reménytelenül behozhatatlan hátrányok­kal? Eleve az „aki szegény, az a legsze­gényebb” esélytelenségével? Tudva azt, hogy a munka hatékonyabbá, termeléke­nyebbé, versenyképesebbé tétele nemcsak jószándéktól és akarattól, hanem műsza­ki színvonaltól, meg jól húzó anyagi ér­dekeltségtől — csupa-csupa erőforrástól —* is függ, amit viszont ismét csak haté­konyabb munkával lehet előteremteni? Számolva az ilyen és hasonló ördögi kö­rökkel? És megterhelve a nemzetközi fe­szültségből, a szocialista világra rákény- szerített fegyverkezési versenyből, az el­lenünk szegezett gazdasági szankciókból származó minden tehertétellel? Igen, ilyen iszonyúan nehéz körülmények kö­zött sincs más választási lehetőségünk, nem lehet más válaszunk: csak a munka. M |indennapi aprómunkával — való­jában óriási küzdelemben — meg- ____védeni elért eredményeinket; gya­rapítani a világban szerény lehetőségeink­hez képest a munka társadalmának vonz­erejét; szót érteni a munkából élő embe­rek közös nyelvén, a munka nyelvén; a gazdasági fejlődésünkhöz nélkülözhetet­len, kölcsönösen előnyös kapcsolatok ál­tal egyúttal enyhíteni a feszültséget; hoz­zájárulni a béke legfőbb biztosítékának, a szocialista világrendszer erősítéséhez — csak ez lehet az egyetlen értelmes vá­laszunk korunk kihívásaira. Hogy iszo­nyúan nehéz ez a munka? Igen. De ép­pen ezért — valóban! — ez a boldogab­bik vége. K oncz István Éljen május elseje! r A z ilyen és hasonló ese- I tekben szokták azt mondani: jobban ta­lán nem is sikerülhetett vol­na! Legalábbis így véleked­nek azok a tizenéves diákok, vezetőik, kísérő tanáraik, akik ezeket a szép tavaszi napokat a XI. gyulai Erkel- diákünnepeken töltik. A péntek délutáni rövid és po­litikus, jól szervezett meg­nyitó ünnepség már sejtet­te: az idei EDÜ méltó foly­tatása lesz az elmúlt tíznek; a húszesztendős történet szép jubileuma is egyben. A béke-barátság-szolidaritás jelszavú politikai nagygyűlés szónoka, Szikszai Ferenc, a HNF Békés megyei bizottságának titkára volt Fotó: Veress Erzsi Békenagygyűlés az EDÜ-n Félidőben a gyulai diáklesztivál A hángulatot az Erkel Mű­velődési Központ nagytermé­ben megtartott esti program­sor alapozta meg. Osztatlan sikert aratott a budapesti Rockszínház társulata, amely egy több mint kétórás ösz- szeállítással vendégszerepeit. De sokan tapsoltak Árpádi László polbeaténekesnek is, százak nyertek a gyulai ipa­ri szakmunkásképző iskola KISZ-esei által „üzemelte­tett” politikai kaszinó játé­kai mellett. A debreceni Re- Show együttes számaira pe­dig ezentúl a budapesti és a Békés megyei fiatalok is szí­vesen fognak visszaemlékez­ni. ' A tegnapi délelőttön kez­dődtek meg a részt vevő me­gyék 2—2 órás bemutatói a művelődési központ színpa­dán. A megyei minősítő ver­senyeken — nyolc művészeti ágban — szereplő szólisták és együttesek produkcióinak legjavából — az illetékes megyei tanács és KISZ-bi- zottság szakembereinek vé­leménye alapján — állították össze ezeket a szerkesztett műsorokat. Díjakat az idén először nem osztanak ki, csak a ma délutáni, 4 óra­kor kezdődő záróünnepsé­gen a diáktanács tagjai ál­tal odaítélt elismeréseket nyújtják át. Ezek zöme amo­lyan igazán fiatalos elisme­rés, valamennyi a helyszínen el is fogyasztható ... Reggel kilenc órakor a bu­dapesti küldöttség kezdett. Akik láttuk két órájukat, bi­zonyára még sokáig emlékez­ni fogunk a Csik Miklós ve­zényelte . Szilágyi Erzsébet Gimnázium leánykarának számaira, előadásukra. Vagy Vdvardi Zsoltra, aki Molnár Ferenc egyik novelláját mondta el ritkán tapasztal­ható árnyaltsággal, átéléssel. Vagy éppen Harkányi And­rásra, a lányos arcú, apró termetű diákra, aki Tamkó Sirató Károly verseiből olyan válogatást nyújtott át, amely mindenki figyelmét le tudta kötni: elsősorban kiváló elő­adásmódja okán. Aztán a Hunfalvy Szakközépiskola diákszínjátszóira, akik Hu- bay Miklós egyfelvonásosát játszották — a fellelhető hi­bák ellenére is élményszerű- en, szórakoztatóan. A sort folytatni lehetne, hiszen az említetteken kívül még szín­padra lépett zenészek és tán­cosok, szavalok és énekesek mind-mind megérdemelnék nevük, számaik említését. Közülük talán még egy számot ne felejtsünk el. Rit­ka ez a műfaj, érdemtelenül az. Pedig a dzsesszbalett há­lás műfaj, főleg ha hét ilyen csinos, kiválóan mozgó lány műveli, mint ahogyan a Szi­lágyi Erzsébet Gimnázium együttesétől láthattuk. (Folytatás a 3. oldalon) Fáklyás felvonulás és utcabál A függetlenségükért, sza­badságukért küzdő országok népeivel való szolidaritás, a neutronfegyver gyártása és európai telepítése elleni til­takozás, valamint az őszinte békevágy jegyében került sor április 30-án, tegnap este az ifjúság hagyományos fáklyás felvonulására, Békéscsabán. A Szabadság tér, az István király tér és a Kossuth tér által határolt szakaszon gyü­lekeztek a megyeszékhely KISZ-alapszervezeteinek ve­zetői, tagjai, s ott voltak a patronált úttörők, továbbá a KISZ-en kívüli fiatalok, akiknek színpompás menetét sok ezer ember nézte végig. A felvonulás — a fáklyák meggyújtásával — este fél 9-kor kezdődött, s a fiata­lok énekszóval, s transzpa­rensekkel a kezükben halad­tak végig a Tanácsköztársa­ság útján, köszöntve a város lakosságát. A felvonulás befejezése után a Sallai utcában ren­dezték meg az utcabált, és a SZÜV előtti parkolóban pe­dig levetítették a Kenguru című filmet az érdeklődők­nek. A csabai ifjúság látványos fáklyás felvonulása Békéscsabán Fotó: Veress Erzsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom