Békés Megyei Népújság, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-20 / 273. szám

1982. november 20., szombat NÉPÚJSÁG Pyrker érsek gondolt a jövőre II minaret győzött a múló századokon (Kirila Imre felvétele — KS) ajándékügyben Tengernyi munkát írtak össze a világhódításra szom- juhozó törökökről. Abban minden forrásmunka meg­egyezik. hogy az építkezés nem tartozott szenvedélyeik közé. Fürdőket emeltek ugyan, mert a testápolás, a tisztaságkultusz egyike volt ritka erényeiknek. Ezzel bi­zony nem kis meglepetést okoztak az állítólag kultu­rált Európában, ahol még az uralkodók sem kedvelték a rendszeres mosdást. Allah- nak minaretjeik karcsú tor­nyaival, s a hozzájuk csat­lakozó dzsámikkal tiszteleg­tek. Egerben — a vár elfogla­lása után — hamar otthon­ra leltek. Itt is karcsú tor­nyokkal ékeskedő imaházat emeltettek még a XVII. szá­zad elején. Először — 1664-ben — az országról országra kalan­dozó, éles szemű, bár kissé túlzó kifejezéseket használó utazó, Evlia Cselebi szól ró­la: ,,. . . híres a Széles utcai mecset, a Kethuda mecset”. Neki köszönhető, hogy a mecset nevét és az egykori utca nevét is ismerjük. 1687. december 17-én is­mét — s ezúttal véglegesen — a magyaroké lett Dobó híres erőssége. A megvertek zöjne messzire futott. A visszafoglalok új rendet diktáltak, ez magyar áldozat nyomán született, de önző, lélektelen Habsburg-érde- kek formálták. Az épít-. ményt a katolikusok kapták meg, akik káptalani temp­lomként használták. A cél tehát maradt a régi, csak a fohászokat címezték — leg­alább olyan feleslegesen, mint Allah katonái — más­nak. Erdődy püspök 1727­ben az irgalmasoknak adta. kórházi kápolnának szánva. Az új tulajdonosok hozzá is fogtak a teljes renováláshoz, valószínűleg zavarta őket a másik isten emléke. 1730- ban új tetőzettel látták el. A kupolát felváltotta a sá­tortető. 1744-ben ismét tor­zítják eredeti jellegét, hi­szen sekrestyét toldanak hoz­zá. Pyrker érseket valószínű­leg zavarta az átépített dzsámi nem éppen szemgyö­nyörködtető képe, ezért le­bontását engedélyezte, és anyagilag támogatta a köze­lében emelendő templom G. Hagy llián: űz útonjáró Ez volt az utolsó hely. ahová bekopogtatott. A Ba- laton-parti városka összes üdülőjét végigjárta már si­kertelenül. A portásnak el­mondta, mi járatban van. Az öreg olyan szemekkel me­redt rá, mintha bűnözőt azonosítana. Koszos, kopott nadrág, elnyűtt papucs, hosszú haj, és ami a leg­riasztóbb, kezében egy gi­tár. A kapus tudta, hogy az üdülőben van egy megüre­sedett hely. Ennek is két keze van. gondolta. — No, várjon egy kicsit, telefonálok. A fiú rágyújtott. Mozdu­latai, különösen ahogy a ci­garettát a szájához emelte, egykori napszámosokra em­lékeztettek. — Az igazgató úr várja magát. Ott az a fehér ház. Első emelet — mondta az öreg. Az igazgató kövérkés, őszes, köpcös ember volt. Körbejárta az iroda közepén álló jövevényt. Az egri minaret építését. A minaretet azon­ban nem. hagyta veszni. Cso­dálhatta eget ostromló, kar­csú eleganciáját, a vöröses, a gonddal faragott homok­kőbe álmodott kecsességét. Talán jelképnek vélte, me- mentónak is szánta. 1829- ben bádogkupolával fedet­té, s megmentette a pusztu­lástól. A fenn tündöklő fél­holdat nem szereltette le, hanem keresztet állíttatott fölé. Később nálunk is társa­sággá szerveződött a múlt hagyatékáért aggódók tá­bora. Az sem véletlen, hogy a tiszteletreméltó gondolat Egerben bontott zászlót. A stafétaváltók mindenesetre nem feledkeztek meg erről. Többek között ezzel magya­rázható az, hogy 1897-ben Möllner István terveinek megfelelően restauráltatta a — Mi van, porosfülű? — kérdezte nyomatékosan. — Munkát keresek. — Kapsz, de nem így. Hajvágás. Borotválkozás. Gi­tározás nincs! A raktárból adunk másik ruhát. Moso­gatni fogsz a konyhán. Egy hónapig tudunk foglalkoztat­ni. Szállás, koszt, munkabér lesz. Az üdülőkkel nem is­merkedünk, a személyzetnek külön stégje van a parton. Az intézmény szabályzatát pontosan'betartani! Rend­ben? — Rendben — felelte a fiú. — Most pedig lemegyünk a mosodába, hogy kisubic- koljanak a lányok, mert én még ilyen porlepte embert nem láttam — fejezte be mondandóját félig viccesen az igazgató. A fiú munkájára nem volt panasz. A pohármoso­gatóban dolgozott egyedül. Szája csücskében mindig ci­garetta lógott. Többnyire csak akkor szólalt meg, ha kérdezték. A személyzeti kosztra nem panaszkodott, bár látta, hogy rajta kívül szinte mindenki mást eszik. A pincérek különféle nyu­gati cigarettákat szívtak. minaretet a Műemlékek Or­szágos Bizottsága. Nagyjá­ból érvényesült a korhűség követelménye. Annál is in­kább. mert az eredeti for­máról számos rajzos vagy festett ábrázolás maradt fenn, s ez mindenképpen megkönnyítette az eligazo­dást. A torony például ak­kor kapott új kősüveget. Aztán hosszú csend — úgy is mondhatnánk: nem­törődömség — következett. Igaz, 1962-ben az Országos Műemléki Felügyelőség meg­oldotta a kisebb mérvű ál­lagmegőrzési feladatokat, ez azonban nem jelenthetett gyógyírt a régóta sokasodó bajokra. A hetvenes évek akciói azonban sikerrel jártak, s ma már ismét da­colhat az idővel a török vi­lág e ritka szép szimbólu- ma' Pécsi István Sokszor kaptak a borravaló mellé egy-egy paklival. Úgy két hét elteltével az egyik nap, műszak után a főpincér egy százast dugott a fiú csikkzsebébe. — Ezt a jó munkájáért — tette hozzá. A fiú kivette a pénzt, és letette az asztalra. — Köszönöm, de nem kell. — Hogyhogy? Ne hülyés­kedjen már — mondta a fő­pincér, és a legény marká­ba gyömöszölte a piros ban­kót. A pincérek döbbenten fi­gyeltek. A fiú idegesebben, de türtőztetve magát, újra lerakta a pénzt. — Mondtam már, hogy nem kell — megfordult, és otthagyta őket. Lement a partra, magával vitte a gitárját, de nem ját­szott rajta. A vizet nézte, a hullámokat, ám ezen az es­tén nem látszottak, a leszálló köd elborított mindent. Hir­telen hatalmas ütést kapott hátulról. Nem tudott föl- állni, rúgdosni kezdték. Ar­cán érezte a vér melegét. Hangszerét széttaposták. — Rohadt csavargó! — li­hegte egy hang az éjszaká­ban. Fellapozom előjegyzési naptáramat, s látom, nagy piros betűkkel beleírtam (még újévkor), hogy őszutón itt a karácsonyi ajándékvá­sárlás ideje. Az emlékezte­tőt a sok éves tapasztalat, s a decemberi futkosás „ré­me” diktálta. Érthetetlen, miért is változtatják per­zsavásárrá a karácsonyt megelőző heteket az ajándé­kozni vágyók? Decemberben sincs több pénzünk, mint máskor, s ha van bennünk kis előrelátás, úgyis rendszeresítünk egy ..karácsony” feliratú boríté­kot, amelybe egész éven át rakosgatjuk takarékoskodá­sunk eredményét, s ezáltal a forgatagot megelőzve szerez­hetjük be a családtagjaink­nak szánt meglepetéseket. Igen, a meglepetést, és nem a kistafírozást. Mert a karácsonyi vásárlásőrület az utóbbi években — teljesen háttérbe szorítva és elho­mályosítva az ünnep lénye­gét és hangulatát — már- már felért valami fordított árveréssel: „ki ad többet — nem érte, hanem — neki?" Ideje lenne végre komo­lyan választ keresni a kér­désre: mi az ajándékozás lényege? A meglepetés, az öröm­szerzés. A kettő nem vá­lasztható el egymástól, hi­szen a legnagyobb öröm ép­pen a kicsomagolása vala­minek. amiről nem tudjuk, hogy mi. Ezért nem fér ösz- sze az egésszel a megrende­lés („ezt meg ezt vegyetek nekem karácsonyra”), de még a tudakozódás sem: „mit szeretnél”? Az egymásra fi­„Paprika put Szeged on the map”, azaz „Szegedet a paprika tette a térképre” — magyarán, változtatta híres­sé — írta egykor, az 1930- as évek elején Paál Jób, a Tisza partjáról Amerikába származott paprikakereske­dő, aki aztán igazán tudta, milyen értékes, akár egy egész város, sőt, egy egész országrész gazdasági életét meghatározó növény ez a burgonyafélék családjába (Solanaceae) tartozó, a Cap­sicum annuum L. nevet vi­selő növény. Igen, ritka mód értékes ez a zöldség- és fűszerféleség, mert friss állapotban eleven tápanyag — főként vitamin­forrásként fogyaszthatjuk — megszárítva, megőrölve pe­dig számos étkünket ízesít­hetjük vele. Nem is hiányzik egyetlen konyhából sem, s ezért az­tán nehéz elhinni, hogy tu­lajdonképpen új keletű élel­miszerünk. Kolumbusz tör­ténelmi útja után Dél-Ame- rikából hozta át Európába d’ Averio hajós. Magyar földre az 1570-es években juthatott el, amikor — így mondja a história — Széchy Margit, Zrínyi Miklós neve­lőanyja is termesztette kert­jében a „vörös törökborsot”. (Ez az elnevezés egyértel­műen jelzi, hogy a törökök közvetítésével jutott el hoz­zánk.) A paprika Szeged környé­gyelés a legfontosabb, an­nak a tanújele az ajándék. Az igazi . meglepetéshez idő kívántatik. Nem a bolt­ban, sorbanállással töltött idő, hanem a megfigyelésé: mi az, aminek a másik örül, amit szeretne, de nem vesz meg magának, mert luxus­nak tartja; mi az, ami kife­jezi odaadásunkat, ráfordí­tott figyelmünket? (Nem vé­letlen, hogy az udvariasság szinonimája a figyelem szó!) Ilyen értelemben az egé­szen apró ajándék is nagy- gyá nőhet. Az is jó lenne, ha a lassanként izmosodó kisipar ráállna a kis szériák készítésére, az olyan apró használati tárgyakéra, ame­lyek épp azzal szereznek örömet, hogy „sosem látot­tak". A téli könyvvásárt sem ár­tana előbbre hozni, hiszen a legszebb (s legolcsóbb) aján­dék a könyv, de hogyan bo­nyolítsuk le idejekorán a többi vásárlást, ha még nem tudjuk, mi minden várható a könyvkiadástól? Persze könyvet csak an­nak adhatunk, aki szereti. Ajándékkal csak gyermeket lehet nevelni (őt egy-egy iz­galmas mű rákapathatja az olvasásra, egy-egy logikai játék a konstruktív gondol­kodásra, barkácsfelszerelés a fúrás-faragásra), de a fel­nőttet aligha változtathatjuk meg egy ajándékkal. Ne is akarjuk, önmaguk gondozá­sára kevés ügyet fordító nőknek hiába veszünk pipe­recikkeket, botfülűnek le­mezt, ügyetlennek fonalat, kötőtűt. Nem is ez a vál­toztatás ideje; a karácsony az örömszerzés alkalma. kén talált igazi otthonra. Jól táplálta az ottani talaj, a sok-sok napfényes óra pe­dig az érését segítette. He­lyi termesztéséről a legré­gebbi adat 1723-ból szárma­zik, helybeli fogyasztását pe­dig szintén a XVIII. szá­zadban jegyezték fel, még­pedig a piaristák rendházá­nak elszámolásában a „pro paprika” jelzés alatt. A növényhistorikusok ki­bogarászták, hogy sokáig — egészen a XIX. század ele­jéig — csupán házi fűszer­ként alkalmazták, tehát nem termesztették piacra. Erre akkor került sor, amikor a Pálfy-testvérek 1859-ben megépítették az első papri­kamalmot Szegeden, ahon­nan aztán már nagyobb té­telekben került mind a bel-, mind a külföldi vásárlókhoz az égőpiros, csiklandozó il­latú őrlemény. Legelső im­portőre a francia Escoffier úr volt, akinek jóvoltából az­tán még a Monte Carló-i Grand Hotel éttermében is szegedi paprikával főztek. Amint azt máig is halla­ni: „mögindult a papriká- zás”. Annyira „mögindult”, hogy egyre-másra hamisíta­ni is kezdték a terméket, mégpedig oly mértékben, hogy a múlt század végén már törvénykezni kellett minősége védelméről. Cson­ka Ferenc vegyészmérnök vezetésével laboratóriumot is létrehoztak, amely intéz­„Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel" — a régi mondás megint időszerű: az anyagi kényszer bizonyára sokakat rákényszerít majd a találékonyságra. És talán az ajándékkészítésre is. Mert a meglepetés becsét gyakran az adja meg, hogy aki adta, maga alkotta (varrta, kötöt­te, hímezte, faragta), ráál­dozta napjaink legvalódibb „hiánycikkét”, az időt, s a ráfordított órák során arra gondolt, akinek ' készítmé­nyét szánta. Néhány évtizeddel ezelőtt még felettébb illetlen dolog­nak számított, fia — közeli családtagok kivételével — férfiember nőnek praktikus holmit vett. Virág, könyv, édesség — eddig terjedt az etikett megszabta skála. De még családon belül is vala­hogy mindig az volt az iga­zi ajándék, ami nem tarto­zott a hétköznapok szükség­letei közé. Aztán elkövetke­zett a költséges ajándékok kora. Most pedig, kissé ne­hezebb időkben, ajánlatos visszatérnünk az ötletes ap­róságokhoz: minden jó, ha örömet okoz. Csak azt ne mondjuk: adok pénzt, vedd meg ma­gadnak. Persze ilyen eset is előfordulhat. De azt nem ajándékozásnak, hanem anyagi támogatásnak hívják. Van úgy, hogy borítékok cserélnek gazdát, amikor mindkét fél a „vedd meg ma­gadnak” jelszóval nyújtja át adományát. De minek? Hi­szen az már csak a jó szán­dék torzképe, a lustaság kölcsönös bevallása. Mi tehát az ajándék? Jel­képe annak, hogy valaki fontos a számunkra, annyi­ra, hogy gondolkozni is haj­landók vagyunk érte. mény aztán szigorúan minő­sített, büntetett, óvott. Lehet, hogy éppen a sok rossz termék szétrajzása mi­att, lehet, hogy más papri­katermesztő országok piac­szerzésének következtében, de mindenesetre tény, hogy a századfordulóra a szegedi paprika hírén-nevén csorba esett. Csak az 1930-as évek­ben vált ismét kelendővé. De akkor ugyancsak! Tonelli Sándor, az egyik szakértő így minősítette ekkoriban: ,,. .. a magyar fűszerpaprika kiváló minőségét a máshol termesztett paprika sehol el nem éri. A magyar fűszer- paprikának nincs párja ... Az igen kellemes zamat, íz, az enyhe csípősség, a szinte egyedülálló színezőképesség, az ártalmatlanság, a vita­mintartalom minden dicsé­ret helyett beszél. A sok tűz és élet a nap melegétől szár­mazik, a fény és a szín ta­lán a szivárványból ered .. Noha költőien szépek ezek a sorok, mégis igazat mon­danak. A statisztikák egyre növekvő termelési kedvről tanúskodnak: a negyvenes években a szegedi papriká­sok földjeiről került ki az országos termelésnek több mint a fele, mégpedig mint­egy hétezer gazdaságból. Ez az immár több évszá­zados „paprikázás” termé­szetesen ma is virágzik. A termelőszövetkezetekben és a háztáji gazdaságokban egyaránt. Az előbbiek idő­közben ügyes gépeket szerez­tek be — segítségükkel a fáradságos palántázást az ún. helyre vetés váltotta fel —, s a különféle érésszabá­lyozókkal pedig még a sze­dés idejét is meg lehet ha­tározni, amikor a lehető leg­ősibb módszerekkel, kézzel tépkedik le a barna-piros termést. A Szeged környéki „papri­kázás” históriáját egyéb­ként ma már nyilvános köz- gyűjtemény mutatja be Mi- hálytelken; ott, ahol válto­zatlanul a „vörös arany”-ból 'él a lakosság. A paprikamú­zeum stílusosan egy hajda­ni paprikamalomban — a volt Lábdy-féle intézmény­ben — kapott helyet, és tár­gyak, képek egész sorával idézi fel az emberi szorgal- matosságnak ezt a jellegze­tesen szegedi fajtáját. A. L. Hogy kiszáradjanak, koszorúkba kell fűzni, és úgy a napra tenni a megpirosodott csöveket Bozóky Éva 0 szegedi paprika

Next

/
Oldalképek
Tartalom