Békés Megyei Népújság, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-05 / 260. szám

1982. november 5-, péntek i NÉPÚJSÁG fl sport kitüntetettjei A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 65. évfor­dulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa által — a testnevelés és sportmozgalom területén végzett munka elismeréséül — adományozott kitünteté- seket csütörtökön délelőM Budapesten a Stadion Szálló különtermében Buda István államtitkár, az OTSH elnöke adta át. A Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fo­kozatát kapta: dr. Abád Jó­zsefnél a Magyar Tornaszö­vetség elnökségi tagja; Cziffra Mihály, a fővárosi kosárlabda-szövetség elnö­ke; Mari Kálmán, a Csong- rád megyei Tanács V. . B. Testnevelési és Sporthivatal volt elnöke: Meló László, az Építők SC elnökségi, tagja: Seres György, a Debreceni MVSC elnökhelyettese; Szo­hár Ferenc, az OTP Sport­fogadási és Lottó Igazgató­ság ügyvezető igazgatója; Tóth Lajos, a Magyar Ter­mészetbarát-szövetség el­nökhelyettese. A Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst foko­zata kitüntetésben huszon­hármán részesültek, a Ma­gyar Népköztársasági Sport­érdemérem bronz fokozatát huszonketten — közöttük Geréb István, a Békés me­gyei Labdarúgó-szövetség já­tékvezető-bizottsága vezető­je — kapták. Az OTSH elnöke ezen kí­vül 70 sportaktivistának a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adományozta, a Ki­váló Társadalmi Munkáért kitüntetésben 371-en része­sültek. Elnöki dicséretet és elismerést kapott még 81 sportvezető és aktivista. Tornászaink az NDK-ban Tegnap délelőtt Forgács Róbert, a Magyar Torna­szövetség főtitkára vezeté­sével az NDK-ba utazott a magyar női tornászváloga­tott. ahol a hét végén az. idei esztendő legnehezebb viadalán szerepel a ma­gyar csapat, a sokszoros vi­lágbajnoki és olimpiai he­lyezett vendéglátó együttes ellen. Kertész Aliz ezúttal nem a legerősebb csapatot vonultatja föl, hiszen a nemrégiben megrendezett magyar bajnokság első há­rom helyezettje, a győztes békéscsabai Zsilinszki. az ezüstérmes Szabó és a har­madik helyezett Köteles hi­ányzik az utazók listájáról. Persze, ennek ellenére vár­hatóan porondra lép azért békéscsabai versenyző is, hi­szen a következők utaztak el: az országos juniorbajnok, békéscsabai Petényi Anikó, továbbá Gáspár. Juhász, Ko­zák. Ivanovics. Horacsek és Papp, akik közül kerül ki a kezdő csapat. SPORT SPORT SPORT SPORT 0 tornatermek felszereltségén még javítani kell Ha a szeghalmi kézisek beindulnak... Az NB II utolsó ót fordulójában 10 pontot gyűjtöttek a kézilabda* lányok. I-’gy szeghalmi akció: Mezővári kapura lő. Háttérben a korszerű öltözőkomplexum (balra) >*■ Fotó: Jávor Péter flz OB ll-be jutottak m \ ^ Jól szerepeltek az idei vívó-csapatbajnokságokon a Bcs. Előre Spartacus együttesei. Képeinken az OB IF-be feljutott csapatokat mutatjuk be. Felül a női tőrvívók. Balról: Kará­csonyi Lajos edző, Gáli Diana. Kazár Éva. Czirle Hedvig. Bordás Andrea. A képről hiányzik Egriné Gyarmati Edit. Alsó képünkön a férfi tőrcsapat. Balról: Bordás Róbert. Hajtmann János. Csetneki István, Ancsin László. Szuchv Péter és Karácsonyi Lajos edző. * * * Ugyancsak vívóhír: remekül szerepeltek az Orosházi MTK kardozói Szegeden a területi bajnokságon. A Pál Tamás. Madai István, Bor Antal, Zagyva Béla összetételű serdülő­gárda — edző Pusztai Lajos — a 3.’ helyen végzett, és így részt vehet a nagykanizsai vidékbajnokságon. A szegedi viadalon hét csapat indult, az élen a Szolnoki MÁV-MTE. mögöttük a DMVSC végzett. Tavasszal nem volt ritka, hogy 5—600 ember is össze­zsúfolódott a pálya szegélye ■ mentén levő néhány soros pádon. Persze érthető, ak­kor még egy osztállyal ma­gasabban. a területi labda­rúgó-bajnokság Körös cso­portjában szerepelt a Szeg­halmi SC gárdája. Változa­tos. izgalmas hajrá után azonban búcsúzniuk kellett, s most a megyei I. osztály­ban. ott is a középmezőny alatt szerepelnek. Persze, ahogy mondják: „Lesz még éllovas a gárda." A kézilab­dás lányok viszont az NB Il-es bajnokságban kitűnő hajrát vágtak ki — az utol­só öt fordulóban 10 pontot gyűjtöttek. Ha Szeghalom sportjáról vetődik fel a szó, elsősor­ban e két szakosztályt emle­getik, amely húzóerő az im­már tízezres. városiasodó nagyközségben. Persze, ezen­kívül más szakosztályokat is működtet a sportklub, amely nem is oly régóta egységes egvesület. Korábban létezett Szeghalmi MEDOSZ SC és Szeghalmi KSE. Az elmúlt ,év március közepén fúzio- náltak. azóta egységes irá­nyítás alá került a település sportélete. Az egyesület munkáját héttagú elnökség irányítja, s főállású ügyve­zető elnök és gazdaságveze- tő segíti. Versenyszerűen 300 fiatal A megyehatáron túl is jó hírnévnek örvendő labdarú­gó- és kézilabda-szakosztá­lyon kívül, az atlétika, te­nisz és sakk sportágak kö­zül választhat a tanulóifjú­ság. Az egyesület anyagi bá­zisát a községben működő gazdasági szervekkel kötött megállapodás biztosítja, ami szerint az anyagi támogatá­son kívül a szállításba is besegítenek ezen intézmé­nyek — mint az kiderül a közelmúltban megrendezett végrehajtó bizottsági ülésre készült beszámolóból is. A klub költségvetése az utób­bi két esztendőben megha­ladta az egymillió forintot, s ahhoz, hogy a jövőben ne merüljenek fel anyagi gon­dok, á meglevő szakosztályok dinamikusan tudjanak fej­lődni. további bázisszervek bevonására lesz szükség. Akkor a versenyszerűen sportoló 300 fiatal gondmen­tesen készülhet 1983-ban is a különböző szintű megyei összecsapásokra, bajnoksá­gokra. D tornatermek kihasználtsága A sportegyesület működé­sének tárgyi feltételei az utóbbi időben jelentősen ja­vultak. A sporttelepen meg­épült korszerű öltözőkomp­lexum mellett jelenleg is ki­vitelezés alatt áll egy füves labdarúgópálya, s úgy terve­zik, hamarosan felújítják az atlétikai pályát is. Persze, nemcsak e telepen zajlik az élet. kitűnő lehetőséget nyújt a Vigh 'Matild Általános Is­kolánál kialakított sportud­var. a tűzoltóság, a termelő­szövetkezet. a Volán terüle­tén épített, kispályák, továb­bá nagy segítséget fog nyúj­tani a hamarosan elkészülő járási ifjúsági és úttörőházi sportcentrum is. Ugyanilyen fontossággal bír, hogy többen is részt vettek a megyei sporthivatal által rendezett edzőképző­kön, miszerint az utóbbi fél évtizedben hatan tettek si­keres vizsgát, szereztek sportágukban edzői képesí­tést. De ugyanilyen jelentő­ségű a sportegyesület és az iskolák testnevelőinek kap­csolata, ami többek között azt is jelenti, hogy a leg­több testnevelő részt vesz egy-egy szakosztály munká­jában. S ha már a testnevelésről esett szó. Szeghalmon több mint 1600 általános iskolás korú gyermek rendszeres sportolási, testedzési lehető­ségéről kell gondoskodni. A településen két tornaterem van. és a nyolctantermes is­kola fejépülte után még egy- lesz. A gimnázium és szakközépiskolának is meg­felelő tornaterme van, azon­ban hiányos ezek berende­zése. Ennek javítása érde­kében kívánnak a közeljö­vőben erőfeszítéseket tenni. Amint a nagyközség vezetői vallják: a tornatermek ki­használtsága jó, hiszen az iskolai testnevelés mellett a sportegyesületi szakosztá­lyok is helyet kapnak ezek­ben. Ezt támogatja az a megállapodás, amelyet az is­kolák és a klub kötött egy­mással. Az iskolai sport eredményességét igazolják az eddig elért sikerek az út­törőolimpiákon. de rendsze­resen részt vesznek a tö­megsportrendezvényeken is. Jó kezdeményezésnek bizo­nyult a négy évvel ezelőtt bevezetett úszótanfolyam, amelynek keretében 80 diák tanult meg úszni. Községi bajnokságok Az Edzett Ifjúságért moz­galom keretében megalakult a koordinációs bizottság, amely a település tömeg­sportmozgalmában részt ve­vőknek nyújt rendszeres sportolási lehetőséget. Immád két esztendeje, noha csak mellékfoglalkozásban, külön szervező irányítja a. tömeg­sportéletet ' Szeghalomban. Ma már büszkén vallják, hogy rendszeresen indítanak női kondicionáló tornát. amelyen nem ritka a har­mincas létszám sem. kosár­labda és röplabda községi bajnokságot írnak ki, amely csaknem 100 szeghalmit érint, az asztalitenisz-bajnokságon 60-an. a tenisztanfolyamon és községi bajnokságon pe­dig 100-an vettek részt az idén. A KISZ-esek is kive­szik részüket a sportmun­kából. Ötödik éve rendsze­resen szervezik — évente kétszer — a községi sport­napot. Ugyanakkor a sport­egyesület is részt vállal a tömegsportmozgalom ered­ményességéből. a Szeghalmi SC költségvetésében erre a célra új rovatot nyitottak. JP Orosházi hírek — A közelmúltban rendezte meg az orosházi . kézilabda-szö­vetség az őszi Kupa úttörő le­ány- és fiúkézilabda-tornát a Kulich Gyula ÁltalánosIskola pályáján. A lányoknál hat, a fiúknál három csapat küldte el nevezését. A végső sorrend. Lá­nyok: 1. Bcs. Előre Sp. I., 2. Oh. Kulich Gy. Alt. Isk., 3. Szarvasi Szlovák Alt. Isk., 4. Székkutasi MEDOSZ, 5. Csorvási Ált. Isk., 6. Bcs. Előre Sp. II. Fiúk: 1. Bcs. Előre Sp. I., 2. Csorvási Alt. Isk., 3. Bcs. Elő­re Sp. II. — Holnap, november (5-án rendezik meg az üveggyári pá­lyán. 8.00 órai kezdettel az oros­házi lsz. a városi-járási KI!=>Z. a városi szakmaközi szervezet és az üveggyár sportbizottsága iilal kiírt November 7. Kupa kispályás labdarúgótornát, amelyre*28 (!) férfi és öt női Csapat nevezett. A férfiaknál hét csoportban rendezik meg a* küzdelmet, a csoportelsők jutnak tovább a középdöntőbe, majd a középdöntő két cso­portjának azonos helyezettjei döntik el a végső sorrendet. A női csapatok körmérkőzést ját­szana k. — Járási-városi korcsoportos asztalitenisz tehetségkutató ver­senyt írt fci a városi szakszövet­ség november 8-ra. A délután fél 3-kor kezdődő versenyt a József Attila Általános Iskola tornatermében rendezik- Ezen külön versenyeznek az 5—6., il­letve a 7—8. osztályos fiúk és lányok. Nevezni november 6-ig lehet a városi sportfelügyelősé­gen. — Az orosházi atlétikai szö­vetség november 13-án délelőtt 10.30 órakor redezi meg a ha­gyományos őszi mezei futó na­pot az Új Élet Tsz bogárzói lo­vas pályáján. A versenyre a rajt előtt* 20 perccel lehet je­lentkezni külön lapon, nemek os korosztályok szerint. Róna Kupa Debrecenben rendezték meg a Róna Kupa elnevezésű autós- versenyt. Ezen Békéscsabáról két páros indult, s összesen 65 gépkocsi állt rajthoz, amelyből 35 Trabant volt. A verseny nehézségi fokára jellemző, hogy az összes in­dulóból mindössze 15 kocsinak sikerült a célba érnie. Újabb si­kerként lehet elkönyvelni ör- kén.viék «500 köbcentis kategó­riában elért 5. helyezését. A Futaki—Herceg páros Wartburg gépkocsijával hetedikként ért célba kategóriájában. Sajnálatos, hogy ez a verseny nem tarto­zott az országos bajnoki pontot szerző versenyek közé. Élen a Kertészet A Magyar Rádió Gyulán ren­dezett őszi futó-, kocogónapjá­nak programjába női labdarú­gó-mérkőzést is iktattak. S mi­vel korábban nem volt csapat a városban — erre az alkalomra a Gyulai SE keretén belül szer­veztek egy válogatottat. A lá­nyok kitünően debütáltak. le­győzték a vásárhelyieket. Miu­tán szerettek volna folyamatos játéklehetőséget biztosítani, el­határozták. hogy városi bajnok­ságot is szervednek. A pontva­dászat azóta hat csapat részvé­telével meg is kezdődött. Az eredmények. I. forduló: Kerté­szet—Victoria • 2—0. Ganz. Relé— GYSE 2—2. Lendület—Húskom­binát 4—2. II. forduló* Kerté­szet-Húskombinát 5—0. Lendü- let—GYSE 2—0. Victoria—Ganz. Relé 2—2. III. forduló: Kertészet —Ganz. Relé 5—0. Lendület—Vic­toria 3—1. GYSE—Húskombinát l—o. A bajnokságban pontvesz- teség nélkül a Kertészet és a Lendület áll az élen. mögöttük a GYSE. a Ganz. Relé. a Vic­toria és a Húskombinát csapata Mmt 'aiTui mai be s/a imu'itunk. befejeződtek a kézilabda-baj­nokságok. A közelmúltban is­nyertettük a férfiak középcso­portjának végeredményét. ez­úttal a női Keleti csoport ta­belláját tesszük közre. hiszen a megye egyetlen NB 11 l-es csa­pata ide lett besorolva. 1. Ny. Volán 22 18 1 3 447-360 37 2. D. Medic. 22 14 2 6 416-312 30 3. Nyír. TK 22 14 ­8 492-370 28 4. Testvér. 22 12 4 6 385-361 28 5. D. Kinizsi 22 12 1 9 422-406 25 6. Szeghalom 22 12 1 9 403-367 25 7. Derecske 22 11 1 10 430-308 23 8. Budaörs 22 11 1 10 379-354 23 9. M. Kábel 22 11 1 10 359-367 23 10. Csavar 22 8 ­14 388-435 16 11. Egri TK 22 3 ­l‘t 353-476 6 12. Pásztó 22- ­22 268-526 ­A Nyíregyházi Volán bajnok gárdája került egy osztállyal íebb, ugyanakkor az Egri TK a Pásztó csapata búcsúzott NB II-től. (Pontazonosság én a helyezést az egymás n vívott. mérkőzés preHmé­BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyei Bizottsága es a Békés megyei Tanacs lapja. Főszerkesztő: Fnyedi G. Sándor. Fös/erkesztő-helyei- tes: Séleszt Ferenc. Szerkesztőség: Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Ki­adja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 11-051. Felélős kiadó: dr. Árpási Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2 A, 5600. Vezérigazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg* és nem küldünk vissza. ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom