Békés Megyei Népújság, 1982. november (37. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES II MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. NOVEMBER 2., KEDD Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Budapestre érkezett Grisa Filipov Megkezdődlek Budapesten a magyar—bolgár kormányfői tárgyalások. A képen baloldalt a Lázár György vezette ma­gyar, jobboldalt a Grisa Filipov vezette bolgár küldöttség • Grisa Filipov, a Bolgár Népköztársaság miniszter­tanácsának elnöke, Lázár György miniszterelnök meg­hívására tegnap hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett. A bolgár miniszter- elnököt és kíséretét a Feri­hegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes.' Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszter, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes fo­gadta. Jelen volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztársaság szófiai és Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság bu­dapesti nagykövete. A bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar Hő­sök Emlékművét. Ezt követően a Parlament delegációs termében meg­kezdődtek a hivatalos bol­gár-magyar tárgyalások. A magyar tárgyalócso­portot Lázár György minisz­terelnök vezette, tagjai vol­tak Marjai József minisz­terelnök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi mi­niszter és Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Gá­bor András ipari miniszter- helyettes, Kovács Gyula, az Országos Tervhivatal elnök- helyettese és Sebestyén Je­nő. A bolgár tárgyalókül­döttséget Grisa Filipov ve­zette, tagjai voltak Sztanis Bonev miniszterelnök-he­lyettes. Hriszto Hrisztov külkereskedelmi miniszter, Marij Ivanov, a külügymi­niszter első helyettese, Bon­cso Mitev, a Bolgár Népköz- társaság budapesti nagykö­vete, Ászén Velkov, a mi­nisztertanács kabinetfőnöke. Cvetan Cenkov, vegyipari miniszterhelyettes, Jordan Tenov gépipari és elektroni­kai miniszterhelyettes és Rasko Draganov, az Orszá­gos Agráripari Szövetség központi tanácsának elnök- helyettese. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország hely­zetéről. a jelenlegi tervidő­szak feladatairól, valamint a Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Bolgár Kom­munista Párt XII. kongresz- szusán elfogadott határoza­tok végrehajtásáról. Átte­kintették a bolgár—magyar/ kapcsolatokat, különös fi­gyelmet fordítva a gazdasá­gi együttműködés jelenlegi helyzetére, és időszerű fel­adataira. Megvitatták az árucsere-forgalom tovább­fejlesztésének lehetőségeit, a gyártásszakosítás és a ter­melési kooperációk kérdése­it. Megvizsgálták a magyar— bolgár gazdasági, műszaki és tudományos együttműkö­dés aktuális teendőit, vala­mint az 1986—90-ig terjedő tervidőszak tervegyeztetési tárgyalásainak előkészíté­sét. (Folytatás a 2. oldalon) Losonczi Pál Kuvait állam .emírjének, Dzsabir el-Ahmed el-Dzsa- bir esz-Szabah sejknek a meghívására vasárnap dél­után háromnapos hivatalos látogatásra az Arab-öböl- mentf országba érkezett Lo­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és kísérete. A vendégeket a kuvaiti főváros repülőterén az ural­kodó, valamint Szaad el- Abdullah el-Szalem esz-Sza­bah trónörökös. miniszter- elnök, továbbá a kuvaiti kormány több tagja, vala­mint Horváth Ernő, hazánk kuvaiti nagykövete köszön­tötte. Amikor az Elnöki Ta­nács elnöke kiszállt a kü- löngépből, 21 ágyúlövés dör­dült el. Miután az uralkodó bemu­tatta kormányának tagjait a magyar államfőnek, kuvaiti kislányok virágcsokorral kedveskedtek a vendégnek, majd Losonczi Pál a dísz­emelvényen az emír társasá­gában hallgatta meg a ma­gyar és a kuvaiti himnuszt. A díszegység parancsnoká­nak jelentése után az Elnö­ki Tanács elnöke ellépett a katonák sorfala előtt. A tágabb körű fogadó bi­zottság tagjainak bemutatá­sa után a magyar kolónia képviselőivel fogott kezet az Elnöki Tanács elnöke, akit két magyar úttörő virágcso­korral köszöntött. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid be­szélgetést folytatott vendé­gével, majd szállására, az elegáns Szalam palotába kí­sérte. Itt ismét rövid meg­beszélésre került sor, majd az emír elbúcsúzott az Elnö­ki Tanács elnökétől. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke vasárnap dél­után megkezdte tárgyalásait Szabah al-Ahmad al-Szabah sejk kuvaiti miniszterelnök­helyettes, külügyminiszter­rel, aki jelenleg a tájékoz­tatási miniszteri tisztséget is betölti. A találkozón mindkét fél megelégedéssel szólt a két ország kapcsolatainak fejlő­déséről, amihez fontos hoz­zájárulást jelentett a kuvai­ti emír tavalyi budapesti lá­togatása. Ebben a folyamat­ban újabb állomás Losonczi Pál mostani kuvaiti útja. Párbeszéd a művelődéstörténeti kutatásról A Békés megyei Tanács V. B. tudományos koordiná­ciós szakbizottsága és a Me­gyei Művelődési Központ kezdeményezésére tartották meg tegnap délelőtt a békés­csabai 2. számú Általános Iskola klubtermében a mű­velődéstörténeti kutatás ak­tuális kérdéseiről folytatott beszélgetést. A Békés megyei művelő­déstörténeti, helytörténeti ku­tató munkában részt vevő­ket dr. Köteles Lajos köszön­tötte, s vázolta fel a talál­kozó célját. Többek között rámutatott, hogy megyénk­ben újabb, örvendetes len­dületet kapott a művelődés­kutatás. A társadalom fejlő­désének belső törvényszerű­ségeit, a társadalomban ész­lelhető tudati változások mi­kéntjét, az értékek szerve­ződésének, megőrzésének és teremtésének folyamatát vizsgáló művelődéskutatás megyei, minőségileg maga­sabb szintjének megteremté­se — lévén megyénk rend­kívül gazdag művelődéstör­téneti hagyományokban — fontos feladattá vált. A ku­tatótevékenységet folytatók számára pedig — a rendsze­res módszertani segítség megteremtésére — a koordi­nációs szakbizottság az EL- TÉ-vel szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatait. Gelencsér Katalin, az EI­TE közművelődési tanszéki csoportjának tanársegédje — aki ezen a találkozón átfogó képet nyújtott a művelődés- történeti kutatás jelenlegi helyzetéről — a Nagyar Nép­művelők Egyesületének mű­velődéstörténeti szakmai szervezetének bekapcsolását is reális lehetőségnek tartja a megyei kutatók munkájá­nak irányításában, szervezé­sében. Gelencsér Katalin — a rö­vid áttekintésen túl — né­hány izgalmas, kutatásra méltó témát is felvetett a je­lenlevő alkotóknak. A be­szélgetés során több ered­ményről, gondról is beszá­moltak a részvevők, keresve a jövő — e témában legfon­tosabb, megoldásra váró — tennivalóit. Ez a párbeszéd egyben ar­ra is jó volt, hogy találkoz­hattak a művelődéskutatás­ban dolgozó tapasztaltabb és fiatalabb kutatók, s a lehe­tőségeket, a továbblépés mi­kéntjét — ha még nem is konkrétan — de alapjaiban tisztázhatták. Sok olyan — időnként téves — nézet meg­vitatására is sor kerülhetett, arpely bizonyos fokig akadá­lyozta eddig a munkát. Az első lépésnek is tekint­hető »párbeszéd folytatására — a megyei művelődéstörté­neti kutatások koordinálásá­nak szándékával —, érde­mes volna rendszeresen sort keríteni. B. S. E. Kuvaitban A nemzetközi kérdésekről szólva különös hangsúlyt he.- lyeztek az arab egység fon­tosságára. Értékelték a kö­zel-keleti térségben a két fe­let érdeklő folyamatokat. Ahmadiba, az ország olaj­központjába látogatott teg­nap délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második nap­ján — Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke. A magyar államfő dél­előtt, politikai látogatása ke­retében, fogadta Szaad el- Abdullah el-Szalem esz-Sza­bah trónörökös, miniszterel­nököt a Szalam palotában. Ezután hajtatott a mintegy 25 kilométerre levő, a főváros­sal szinte egybeépült kőolaj­központba. Ahmadi 1946 és 1949 között nőtt ki a sivatagból, ahogy felfutott a közeli kőolajme­ző termelése, s Ahmad sejk­ről, az akkori uralkodóról nevezték el. Azóta terjesz­kedik a kuvaiti urbánus tér­ség a fővárostól dél felé. A kuvaitiak az ország egyik • legvonzóbb helyeként tartják számon Ahmadit, amely már tudatos fejlesz­tési elképzelések alapján épült, számos parkkal, zöld­övezettel rendelkezik —ezek fenntartása, öntözése méreg­drága ugyan a sivatagban, de az olajkincsből erre is futja. Ahmadiban először a »re­pülőtér, majd az olajkikötő épült meg, gyorsan fejlődtek a lakótelepek is. Losonczi Pál programjá­ban a kőolajipari múzeum és egy iparnegyed megtekin­tése, majd egy díszebéd sze­repelt, amelyre a város kor­mányzója hívta meg az El­nöki Tanács elnökét és kísé­retét. Ahmadiban Jaber Ab- dullah al-Jaber, a város kormányzója fogadta Lo­sonczi Pált és kíséretét. Az Elnöki Tanács elnöke itt megtekintette a Kuvaiti Nemzeti Olajvállalat mú­zeumát. Ahmadiban és a közeli Shuaiba ipari komplexum­ban az Elnöki Tanács elnö­ke képet alkothatott arról a dinamikus fejlődésről, ame­lyet a kőolajkinccsel való okos gazdálkodás tett lehe­(Eolytatás a 2. oldalon) Tankönyvkészitök munkaversenye A tankönyveket előállító nyomdák közti munkaver­seny ünnepélyes eredmény- hirdetését tartották tegnap a Művelődési Miniszté­riumban. A bensőséges ün­nepséget Hárai Tibor, a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Do'gozói Szakszerve­zetének titkára nyitotta meg. Mint mondotta: ez a ver­seny az évek során tradí­cióvá vált; s a nyomdák eb­ben az évben is mindent megtettek azért, hogy ne legyen fennakadás a tan- könyvkiadásban. A Tankönyvkiadó és a szakkiadók okleveleit és dí­jait Udvarhelyi László, a Kiadói Főigazgatóság ve­zetője adta át a munkaver­senyben legeredményeseb­ben szereplő nyomdák kép­viselőinek. A legjobbak kö­zül is kimagaslott a Dabasi Nyomda teljesítménye — itt állították elő a legtöbb, ter­ven felüli kiadványt. A múlt cv elején vált önálló ágazattá a nagyszénási Októ­ber 6. Termelőszövetkezetben a mikroelektronika. Erről, és a tsz más ipari tevékenységéről szól cikkünk az 5. oldalon Fotó: Veress Erzsi A Nagy Október évfordulóján Avató ünnepségek országszerte Szerte az országban — vá­roson és falun, gyárban, gaz­daságban, iskolákban, intéz­ményekben — a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 65. évfordulójának megün­neplésére készülnek; egyne több hír érkezik mindenün­nen arról: gyarapodik társa­dalmunk, emlékezetessé te­endő november 7-ét középü­letek sorát avatják, üzem és bolt nyílik, új út, s közmű készül el sok helyen a kitű­zött határidő előtt. A baranyai megyeszékhely bányászlakta keleti negyedé­nek járóbeteg-ellátását javít­ja majd az új pécsi rende­lőintézet, amelyben reggel héttől este hétig fogadják a betegeket. A három-, iljetve kétszintes traktusokból álló épület belső alapterülete há- romezer-nyolcszáz négyzet- méter, tízszerese a régi rende­lőének. Komlón új színház- és hangversenyterem fogad közönséget; a mecseki bá­nyászváros művelődési köz­pontjának ez a harmadik in­tézménye, amely a zeneisko­lával és az úttörőházzal al­kot közös épületegyüttest. A színháztermet avató díszün­nepség november 5-én lesz, a nyitó előadáson a Pécsi Nemzeti Színház társulata Erkel Bánk bán című ope­ráját mutatja be. Bács-Kiskunban több új üzletet is átadnak: Baján, Vaskúton és Hartán nyit egy- egy ABC-áruház. Kecskemét új lakótelepén felavatják a „szülők és tanulók tornacsar­nokát”, Baján a kórház fel­újított sebészeti épületszár­nyát; Jakabszálláson általá­nos iskolát vehetnek birto­kukba a gyerekek. Békéscsabán ünnepélyes csapatgyűlésen avatják föl a 2-es számú általános iskola tanulói az új tornacsarnokot. Borsod-Abaúj-Zemplénben új üzemeket állítanak terme­lésbe a héten: Leninváros- ban átadják a Tiszai Vegyi Kombinát 600 millió forintos beruházással épült biafol- üzemét, Tokajban a Sátoral­jaújhelyi Sütőipari Vállalat új sütőüzemét. A megye északi munkásvárosa, Ózd modern lakberendezési áru­házzal és egy fogtechnikai laboratóriummal gyarapodik. Az ünnepeket megelőző na­pokban avatnak két új, 16 tantermes általános iskolát Csongrád megyében, az egyi­ket Szeged rókusi városré­szében, a másikat Hódmező­vásárhely központjában. Szentesen a Szabadság téren új autóbusz-pályaudvart ad­nak át, a megyeszékhelyen pedig elkészült az Újszeged­re ágazó trolivonal, az ün­nep előtt megindul itt a for­galom. Debrecenben megnyílik a Hajdú-Bihar megyei vegyes- 'iparcikk kiskereskedelmi vál­lalat korszerűsített vas-mű­szaki szakáruháza. Egerben új bölcsőde és óvoda készül el az évfordu­ló tiszteletére; az Egri Do­hánygyár dolgozói újonnan épült kultúrtermükben kö­szöntik a történelmi évfor­dulót. A héten avatják fel a Sal­gótarjáni Síküveggyár mint­egy 800 millió forintos beru­házással megépített feldolgo­zó üzemét. A 2. sz. Volán központi telepén csuklósbusz- javító üzemcsarnokot és tan­műhelyt adnak át a nóg­rádi megyeszékhelyen. Avató ünnepek jelzik Pest megye gyarapodását is: Bu­dapesten megnyitják a me­gyei KÖJÁL új központját, Pilisvörösváron művelődési ház nyit kaput, Diósdon szol­gáltatóházat, Budaörsön or­vosi rendelőt, IJugyi község­ben fogorvosi rendelőt és tor­nacsarnokot, Perbálon hús­boltot, Érden áruházat, Nagymaroson és Nagykőrö­sön ABC-üzletet nyitnak. Vá­cott az évfordulóra elkészült a MTESZ-székház, Pilis- szentlászlón pedig két utcá­ban az ivóvízhálózat. A Somogy megyei Mernye községben 12 tantermes ál­talános iskolát adnak át az ünnepre. Szolnokon fölavatják a He- tényi Géza kórház új, 400 ágyas pavilonját, az orvos- és nővérszállót. Jászberény­ben központi gyógyszertárat adnak át, Kunszentmárton- ban járási szakorvosi rende­lőt. Megnyitják a forgalom előtt a 32-es főútvonal új zagyvarékasi szakaszát, amely a községet kikerülve gyor­sítja a közlekedést. Jászalsó- szentgyörgyön a takarékszö­vetkezet üzletházát nyitják meg, Tiszaderzsen pedig egy ÁFÉSZ ABC-áruházat, Kar­cagon éttermet. A Vas me­gyei Kemenesmagasi község­ben elkészült az új vízmű, Szombathelyen és más tele­püléseken új lakásokat ad­nak át. Zalából jelentik, hogy új gyermekintézményekkel gya­rapodik a következő napok­ban a megyeszékhely; egy százhúsz kisgyermeknek ott­hont nyújtó bölcsődét és két­száz gyermekre méretezett óvodát adnak át. Megnyílik a városban a Skála-Coop há­lózathoz tartozó Göcsej áru­ház. Sármelléken nyolctan­termes, tornateremmel ellá­tott iskolát avatnak, s kaput nyit az ünnepre az új műve­lődési központ, amelyben he­lyet kapott a községi és az ifjúsági könyvtár is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom