Békés Megyei Népújság, 1982. október (37. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. OKTÓBER 1., PÉNTEK Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Ülést tartott a Minisztertanács Lázár György hazaérkezett Ausztriából A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­töki ülésén megvitatta és el­fogadta a lakásépítés és -fenntartás, valamint a la­kásgazdálkodás és -elosztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabályokat, amelyek cél­ja a lakáshoz jutás esélyei­nek javítása, a lakosság ará­nyosabb teherviselésének ki­alakítása, a saját lakás épí­tésében való érdekeltség fo­kozása, a lakásfenntartás ál­lami terheinek mérséklése, továbbá a helyi tanácsok ön­állóságának bővítése. mint az egészségügyi hálózat munkája nyomán az utóbbi években megállt a táppén­zesek arányának növekedése. A Minisztertanács a társa­dalmi fegyelem növelése, az ellenőrzés fokozása útján le­hetőséget lát az indokolatlan táppénzkifizetések további mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazdasá­gi társulások magyar vám­szabad területen történő lé­tesítéséről szóló előterjesz­tést. Felhatalmazta a pénz­ügyminisztert, hogy a szük­Csütörtökön hazaérkezett Lázár György, a Miniszter- tanács elnöké, aki Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köz­társaság szövetségi kancel­lárjának meghívására felesé­ge társaságában hivatalos lá­togatást tett Ausztriában. A Minisztertanács elnökét, feleségét és kíséretét a Ke­leti pályaudvaron Sarlós Ist­ván, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter és Szarka Ká­roly külügyminiszter-helyet­tes fogadta. Jelen volt And­reas Berlakovich, az Osztrák Köztársaság budapesti nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője. * * * — Elégedetten térek haza a bécsi tárgyalásokról — je­lentette ki Lázár György mi­niszterelnök csütörtökön, el­utazása előtt az osztrák fő­városban tartott sajtóérte­kezletén. A kormány elnöke, aki Bruno Kreisky kancellár meghívására háromnapos hi­vatalos látogatást tett Auszt­riában, bevezetőben hangoz­tatta: igen elégedett a ven­déglátójával, valamint ftu­(Folytatás a 2. oldalon) Beérett a fűszerpaprika a kiskertekben. Képünkön Kopányi Sándorné köröstarcsai háziasszony az apró paprikákat köti füzérbe, hogy a téli hónapokban is legyen ereje az ételnek Fotó: Veress Erzsi Napirenden a megyei bíróság tevékenysége és a közérdekű bejelentések sorsa Békés megye Tanácsa szeptember 30-án, tegnap — Gyulavári Pál megyei tanácselnök vezetésével — ülést tartott. A napirendek a következők voltak: — a megyei bíróság elnökének tájékoztatója; _ — a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének be­számolója a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvény végrehajtásáról; — bejelentések, köztük tájékoztató az ötnapos mun­kahétre történő áttérés tapasztalatairól. Interpellációk. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészség- ügyi miniszter jelentését a táppénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehajtá­sának tapasztalatairól. Meg­állapította, hogy az állami és társadalmi szervek, vala­.,Vállalkozzon — segí­tünk!” — ez a mottója a megyei tanács nagyszabású, börze keretében október 1 tj­én, Békéscsabán, a vásár- csarnokban megrendezésre kerülő vállalkozók napjának. Az egész napos rendezvény­ről tegnap, csütörtökön dél­után Araczki János, a me­gyei tanács elnökhelyettese tartott sajtótájékoztatót. » A szervezők nevében a ta­nácselnök-helyettes elmond­ta, hogy a rendezvénynél ja az új vállalkozási formák népszerűsítése, létrehozásuk, működésük elősegítése sok­oldalú szolgáltatással és szaktanácsadással. Mint is­meretes, az év elején jog­szabály tette lehetővé új vál­lalkozási formák létrehozá­sát. A megyében az év első hat hónapjában 55 különfé­le vállalkozási forma ala­kult. Legnagyobb számban a magán-, majd a vállalati gazdasági társulás és az ipa­ri szolgáltatás a legnépsze­rűbb. Az új szervezetek első­sorban a megye lakossági szolgáltatását segíthetik, az eddigi tapasztalatokat a szervezők szeretnék köz­kinccsé tenni, hol és mi­lyen szolgáltatási igények vannak. A békéscsabai postaberu­házás részeként október 1- én, ma 18 órakor üzembe he­lyezik az új telexközpontot. Heine Károly, a Szegedi Postaigazgatóság műszaki és távközlési osztályvezetője el­mondta, hogy az új Cross­bar rendszerű telexközpont gyorsabbá és biztosabbá te­szi az összeköttetéseket. A bővíthető központba jelenleg 360 telex- és 40 úgynevezett TGX-vonalat építenek be. Ez utóbbiak a posták közöt­ti összeköttetést szolgálják; séges jogszabályokat kiadja, és — az érdekelt miniszte­rekkel egyetértésben — in­dokolt esetben egyedileg en­gedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjainak alkalmazá­sát vámterületen működő ve­gyes vállalatokra is. A szervezők több mint 200 szocialista szervezetet kerestek meg, s az új vállal­kozási formák iránt kedve­zőek a lehetőségek. Október 10-én, vasárnap a megye- székhelyen a több mint 3 ezer négyzetméteres vásár- csarnok fogadja az érdeklő­dőket. Az első nagy egység­ben tanácsot adnak, segítsé­get nyújtanak azoknak, akik szeretnének valamire vállal­kozni, de nincs még konkrét ötletük, elképzelésük. Tájé­koztatás nyújtanak a tanácsi szakemberek arról is, hogy a termelés és szolgáltatások mely területen számítanak fehér foltnak. A második nagy egységben mindenre kiterjedő szaktanácsadást — engedélyezés, adózás, tár­sadalombiztosítás, hitelek, munkajogi, egészségügyi kér­dések sth. — nyújtanak az érintett szervezetek szakem­bereinek bevonásával. Mindezeken kívül lesz még készletbörze, tájékozta­tás a vendéglátóipari és ke­reskedelmi egységek bérle­tének lehetőségéről, vala­mint magánkereskedelem és magánkisipar űzéséről, kor­szerű építőanyagok bemuta­tója és szakkönyvvásár. A vállalkozók napja október 10-én, vasárnap 8—16 óra között várja az érdeklődőket. ezeken keresztül továbbítják a táviratokat. Ma délután 6 órakor kez­dik meg az átterhelést, és ettől kezdve fokozott készen­léti szolgálatot tartanak, hogy az esetleges hibákat minél előbb kijavíthassák. A zavartalan és gyors átterhe­lés érdekében a posta arra kéri a telexelőfizetőket, hogy gépeiket feltétlenül hagyják bekapcsolva, mert az auto­matikus névadón keresztül csak így tudják ellenőrizni a központ hibátlan működé­sét. l. L. A megyei bíróság elnöké­nek tájékoztatója bevezető­ben hangsúlyozta, hogy el­sődleges feladatnak tekintik a jogpolitikai elvek mara­déktalan érvényesülését, az új, nagy számban megjele­nő jogszabályok gyakorlat­ban történő megvalósítását. Mint ismeretes, 1979. július 1-el lépett hatályba az új büntető törvénykönyv, amelynek helyes alkalmazá­sa jelentette az elsődleges feladatot az elmúlt időszak­ban. A statisztikai adatokból kiderül, hogy a jogerősen el­ítéltek száma a közvádas és II munkahelyi demokrácia A munkahelyi demokrácia intézményrendszerének mű­ködéséről, valamint a testne­velési és tömegsportmunka helyzetéről tanácskozott csü­törtöki ülésén a Közalkal­mazottak Szakszervezetének Központi Vezetősége. Az elmúlt években demok- ratikusabbá váltak a köz- szolgálati munkahelyek belső viszonyai — állapította meg beszámolójában Szabó Endre főtitkárhelyettes. A szakszer­vezet elnöksége 1980-ban ho­zott állásfoglalást a munka­helyi demokrácia fejleszté­séről, s az azóta eltelt idő­szak mérlege kedvező. A központi vezetőség Ká­das István kv-titkár előter­jesztése nyomán a testneve­lési és tömegsportmunka helyzetét is értékelte. A napirend vitájában fel­szólalt Buda István állam­titkár, az Országos Testne­velési és Sporthivatal elnöke és Sólyom Ferenc, a SZOT titkára. magánvádas ügyekben azóta csökkent, miéel a társada­lomra kisebb mértékben ve­szélyes cselekményeket sza­bálysértési eljárásban bírál­ják el. Általános tapasztalat, hogy a bűncselekmények többsége kisebb súlyú, jóval kevesebb a bűntettet megvalósító bűn- cselekmény. Ami a kiváltó okokat illeti, változatlanul a leggyakoribb közreható té­nyező az elkövető ittas álla­pota. A bűncselekmény el­követése a terhelt alkohol- fogyasztásával volt össze­függésbe hozható. 1980-ban Az Országos Pedagógiai Intézet szoros kapcsolatot tart a gyakorlattal, támasz­kodik a tudományos kuta­tásra, sőt: saját kutatásokat is folytat; tehát egyaránt le­het a tudományos munka bázisa, s a mindennapos ne­velői tevékenység megújí­tásának segítője — mondot­ta Köpeczi Béla művelődési miniszter, az intézet húsz­éves fennállása alkalmából, az1 OPI dísztermében csütör­tökön rendezett ünnepi ülé­sén. Hangsúlyozta, hogy bár „csak” huszadik évfordulót ünnepel az intézet, ám tevé­kenysége korábbra mutat vissza, hiszen folytatta azt a munkát, amelyet a Központi Pedagógus Továbbképző In­tézet és a Pedagógiai Tudo­mányos Intézet vállalt ma­gára. A közelmúlt változásai nyomán most az OPI új, ki­bővült feladatkörrel műkö­dik, mindenekelőtt a közne­velési rendszer továbbfej­lesztését szolgáló tudomá­nyos és gyakorlati célok 735, tavaly pedig 831 elítélt esetében. A közlekedési bűn- cselekmények körében szin­tén vezető szerepet játszik az alkohol. Ittas vezetésért 1980-ban 374, tavaly 393, az év első felében 183 személyt ítéltek el. Az erőszakos jel­legű bűncselekmények köré­ben a leggyakrabban elő­forduló a súlyos testi sértés. Az e cselekményt elkövetők száma emelkedik. A súlyos testi sértés, valamint a más erőszakos jellegű bűncselek­mények elkövetői többsé­gükben szintén ittas állapot­ban voltak, s az elkövetés helye az italbolt, annak kör­nyéke, valamint a családi otthon. A büntetés kiszabá­sánál a bíróságok a tör­vénynek megfelelő, és egy­ben a jogpolitikai követel­ményeket is érvényre jutta­tó ítélkezésre törekednek. Emberölés, valamint más sú­lyosabb bűncselekményt el­követőkkel szemben a bíró­ságok a törvény szigorát al­kalmazták. és azt teszik a jövőben is. megvalósításán dolgozik. A miniszter szerint, nem kis mértékben az OPI munkáján múlik, hogy terjeszteni tud- juk-e a valóban korszerű műveltséget, kialakulhat-e a sokak által annyira óhajtott nevelő iskola, és elfoglalhat­ja-e társadalmunkban azt a kitüntető helyet, amelyet megérdemel. A köszöntő után Köpeczi Béla Majzik Lászlónénak, Csorna Gyulának és Szabolcs Ottónak az intézetben hosszú ideje kifejtett eredményes munkájuk elismeréseként át­adta a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést. Kilencen a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben ré­szesültek, számosán pedig a törzsgárda-emléklapokat vet­ték át. A kitüntetések átadását követően több előadás hang­zott el, egyebek között az OPI elmúlt húsz évéről; a Szakoktatási és Továbbkép­zési Intézet, illetve a Szak­munkásképző Iskolák Tan­eszköz Ellátási Központja. Ami a polgári ügyeket il­leti, az ítélkezési gyakorlat a hosszabb ideje hatályban le­vő jogszabályok alkalmazá­sánál kiegyensúlyozott, de lényegében ugyanez mond­ható a közelmúltban nagy számban megjelent .új jog­szabályok alkalmazásával kapcsolatban is. Valameny- nyi ügycsoportban érvénye­sül az esetek alapos és gyors tárgyalása, a jogpolitikai el­vek és célkitűzések mellett a szocialista törvényesség. Tár­sadalmi súlyát, és az ügyek számát tekintve legjelentő­sebb terület a családjogi ítélkezés, különösen a bí­róságok házassági bontópe­res és gyermekelhelyezési gyakorlata. Ismeretes, hogy hazánkban magas a válások száma, s ez alól Békés me­gye sem kivétel. Egy meg­hökkentő országos adat: az elmúlt öt évben 1.38 ezer 200 házasságot bontottak fel, s ez — a férfit, a nőt és a há­zasságból származó fiatalko­rúakat tekintve — 392 ezer 200 személyt érintett közvet­lenül. A bontóperekben a bíróságnak meg kell kísérel­nie a házastársak kibékíté- sét. Ennek elsődlegesen az a célja, hogy felkeltse a felek felelősségérzetét. és figyel­meztesse őket arra, hogy az esetleges válás miként hatna ki további életükre és gyer­mekeik sorsára. __ (Folytatás a 3. oldalon.) valamint az Országos Pálya- választási Tanácsadó Intézet tevékenységéről; ezek az in­tézmények tavaly csatlakoz­tak az OPI-hoz. Az ünnepi ülés befejezésé­ül Szabolcsi Miklós akadé­mikus, az intézet főigazgató­ja foglalta össze az elmúlt évben újjászerveződött Or­szágos Pedagógiai Intézet programját és szakmai kon­cepcióját. Egyebek között el­mondotta, hogy az OPI ne­héz, de szép, megtisztelő feladata a jövőben is az, hogy az iskola, az oktatáspo­litikai irányítás és a tudo­mány metszéspontjában áll­va, egyszerre tegyen eleget a minden oldalról szorító igé­nyeknek. Az intézménynek tanulnia kell a pedagógusok­tól, és ugyanakkor segíteni, a szó szoros értelmében: ki­szolgálni őket. Az irányítás, a felügyelet, a tanácsadás, a továbbképzés, az informá­cióátadás nem lehet öncél — mindegyik arra való, hogy a maga módján segítse az oktatásügy feladatait — hangsúlyozta. Október 10. Vállalkozók napja Új telexközpont Békéscsabán Húszéves az Országos Pedagógiai Intézet

Next

/
Oldalképek
Tartalom