Békés Megyei Népújság, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG B MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. SZEPTEMBER 1., SZERDA Ara: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Napirenden az őszi szállítás Vietnami fotókiállítás Tegnap, kedden délelőtt Békéscsabán, a hűtőházban Araczki Jánosnak, a megyei tanács elnökhelyettesének ve­zetésével tartotta kihelyezett ülését a megyei szállítási bi­zottság. melynek munkájá­ban részt vett Kiss Sándor, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője. Először az őszi szállításra való felkészülést vitatták meg a bizottság tagjai. A két '— a sarkadi és a me- zőhegyesi — cukorgyár kép­viselője adott tájékoztatást az idei várható termésről, a be­takarításról. a feldolgozás­ról, majd az egyéb szállítási feladatokat összegezték. Az előterjesztésből egyértelmű­en kitűnt: minden idők leg­nagyobb tömegét kell beta­karítani és elszállítani a me­zőgazdasági üzemeknek, a MÁV és a Volán járművei­nek. Az egyik legnagyobb tö­megű árut ez évben is a cu­korrépa jelenti: a tavalyi 17 ezer 500 hektárral szemben az idén több mint 20 ezer hektáron várható rekord- termés. A Sarkadi Cukor­gyár körzetében 500 ezer, a mezőhegyesi gyár térségében az eddigi becslések szerint 550 ezer tonna cukorrépa várható, ami az időjárást fi­gyelembe véve minden bi­zonnyal nő. A két gyárba a nyersanyag nagyobb hánya­da vasúton érkezik majd, egyelőre az előre meghatá­rozott, szigorú program sze­rint. A MÁV forda vonatok­kal teszi egyenletessé a répa feldolgozását. Ma még gon­dot jelent a nyers répaszelet tárolása: az előzetes igények alacsonyak, pedig a gyárak 20 kilométeres körzetben a kis- és háztáji gazdaságok­nak kiszállítják az olcsó tö­megtakarmányt. A következőkben a lakos­sági áruszállításról szóló elő­terjesztés került megvitatás­ra. A beszámolóból kitűnt: a Volán és a termelőszövetke­zet mellett egyre nagyobb szerep jut a magánfuvaro­zóknak. Jelenleg megyénk­ben 22 magántaxi üzemel, ezenkívül 33 fuvarozó kis­t iparos és 108 kiskereskedő rendelkezik rfagy, illetve kis tehergépkocsival. A harmadik napirendként a szállítóeszközök és rakodó­gépekhez szükséges alkat­részellátást vitatta meg a szállítási bizottság. Az AG- ROKER. és az AUTÓKER igyekezete enyhítette ugyan a gondokat, ennek ellenére a megyében a gépjármű- és a targoncaalkatrész-ellátás to­vábbra sem megoldott, ez or­szágosan ■ sem kielégítő. Egyes NDK és csehszlovák gyártmányú gépek alkatrész- ellátása akadozik, sok a kró­nikus hiánycikk. A mező- gazdasági rakodók, pótkocsik. . s egyéb szállítók, valamint rakodógépek gumi- és akku­mulátorellátása a korábbi esztendőkhöz képest javult. A szállítási bizottság ülése bejelentésekkel ért végét, majd a jelenlevők üzemláto­gatás keretében ismerkedtek a Békéscsabai Hűtőház mun­kájával. • Kép. szöveg: Szekeres András A hutűházból exportra szállítják a gyorsfagyasztott árut A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség kikiáltásának 37. évfordulója alkalmából fotódokumentációs kiállítás nyílt kedden a kőbányai Pa- taky István Művelődési Köz­pontban. Mintegy 70 fotográfia mu­tatja be Vietnam gazdasági életét, -ipari, kulturális, tu­dományos fejlődését. Á láto­gatók megismerkedhetnek a vietnami néphadsereg honvé­dő harcaival, és azzal a te­vékenységgel is, amelyet a katonák békeidőben végez­nek a hazáért. A kiállítást követően viet­nami és magyar dokumen­tumfilmeken mutatták be a két nép baráti, fejlődő kap­csolatait, a vietnami embe­rek hétköznapjait. Húszéves a Barátság kőolajvezeték Huszi esztendeje annak, hogy a Barátság kőolajveze­téken megindult a rendsze­res kőolajszállítás Magyar- országra. Ebből az alkalom­ból tanácskozás kezdődött kedden. Hajdúszoboszlón a vezeték építésében és üze­meltetésben részt vevő or­szágok — Csehszlovákia. Lengyelország, Magyaror­szág, az NDK és a Szovjet­unió — szakembereinek részvételével. A megnyitó plenáris ülé­sen elmondták, hogy a Ba­rátság kőolajvezeték-rend­szer az európai szocialista országok közötti integrációs folyamat egyik előhírnöke­ként épült meg. A vezeték- rendszer északi ágán Len­gyelországnak és a Német Demokratikus Köztársaság­nak, déli ágán pedig Cseh­szlovákiának és Magyaror­szágnak szállít a Szovjet­unió kőolajat a Volga menti mezőkről. A tanácskozáson részt ve­vő szakemberek szekcióülé­seken tárgyalják meg a két évtizedes működés tapasz­talatait, s egyeztetik a kö­vetkező időszak tennivalóit. Vízművek, ellenőrzés Rizstermesztési bemutató Csárdaszálláson Országos rizstermesztési bemutatót rendezett tegnap, augusztus 31-én Csárdaszál­láson a Nádudvari Kukori­ca és Iparinövény Termelési Együttműködés, az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet, valamint a csárda­szállási Petőfi Tsz. Búvár Géza, a KITE igaz­gatóhelyettesének köszöntő­je után dr. Szakái György, a rizs'termesztési főágazat vezetője szólt a termelési rendszer termesztési tapasz­talatairól, terméskilátásairól. Mint mondotta, harminc tag­gazdaság 12 700 hektáron ve­tette el az idén a gabona- növényt. A kései tavaszo- dás miatt a vetéssel is meg­késtek az üzemek. A ked­vező időjárás azonban so­kat javított a táblák álla­potán, Alapvető gondok nem zavarták a rizses szakembe­rek munkáját, bár néhol ta­pasztalható volt bizonyos vegyszerek hiánya. A leg­utóbbi termésbecslések biz­tatóan zárultak: várható, hogy a KTTE-ben termelő­üzemek hozama eléri a há­rom tonnát hektáranként. Schupkégel Sándor, a csárdaszállási Petőfi Tsz el­nöke közös gazdaságuk rizs­termesztéséről számolt be. A szántójuk 17 százalékán termesztett növény a múlt évben kiemelkedő ered­ményt hozott, az idén is ha­sonlóan szép hozamokra szá­mítanak. A tsz-elnök fel­hívta a tanácskozás részt­vevőinek figyelmét, az egyenletes műtrágyaszórás, valamint a vörösherével tör­ténő vetésváltás fontosságá­ra. A tájékoztatók után ke­rült sor a gyakorlati be­mutatóra. Fekete László ágazatvezető a tenyészker- tet, Schupkégel Sándor a nagy hozamot ígérő rizstáb­lákat mutatta be. A nagy­üzemi fajtakísérletek ismer­tetőjét Égető János, az OMFI főmunkatársa tartot­ta. Simonná dr. Kiss Ibolya, a szarvasi ÖKI-kutatója egy új fajtajelölt előnyeiről be­szélt a szemle- résztvevőinek. m. sz. zs. A gyulai vízművek a jól szervezett és eredményesen működő vállalatok közé tar­tozik; előrelátó, helyesnek igazolódott vállalati stratégi­át folytat; szerepe jelentős a város kommunális ellátásá­nak területén, a Várfürdő fejlesztésében, működteté­sében — állapította meg a gyulai Városi Tanács Vég- rejhajtó Bizottsága tegnapi ülésén. A testület előtt meg­különböztetett figyelmet ka­pott Óvári ivóvízellátásának minőségi javítása, bővítése, valamint a Várfürdő szük­séges továbbfejlesztésének megvalósítása. A továbbiakban a testület a hatósági és társadalmi el­lenőrzés tapasztalatait vi­tatta meg a kereskedelem és a vendéglátás területeit ille­tően. A lakosságot érzéke­nyen érintő kérdés kapcsán a végrehajtó bizottság tagjai számos konkrét észrevételt, javaslatot tettek az írásban előterjesztett anyaghoz, amely alapvetően a testület egyetértésével találkozott. Megállapította, hogy a meg­levő gondok ellenére mind a magán-, mind a szerződéses kereskedők hatására bővült a városban az áruválaszték, kulturáltabb és előzéke- nyebb a kiszolgálás. A ven­déglátókapacitás még az igények alatt van; a higié­niás fegyelem gyenge, ta­pasztalni árdrágításokat. To­vább szükséges növelni az ellenőrzések igényességét, javítahi a belső ellenőri munka tartalmát, a fogyasz­tók jogainak propagandáját, és időben megelőző intézke­déseket tenni. A város ke­reskedelme általában, a nyá­ri hónapokban különösen, nem képes maradéktalanul kielégíteni még a lakossági és idegenforgalmi igényeket — összegezte a ' testület, amely dr. Takács Lőrinc ta­nácselnök elnökletével ' ülé­sezett, és meghatározta az ellenőrzési munka további teendőit is. A végrehajtó bizottság végezetül előkészítette a soron következő tanácsülést, s egyéb bejelentéseket tár­gyalt. — e — A MAFILM l'óti filmgyártási részlegét kevésbé ismerik a mozilátogatók. A közelmúltban ez a „díszletváros” két új lé­tesítménnyel is gazdagodott: átadták a filmeseknek a há­romezer négyzetméteres stúdiót, és felépült a Hamlet című tv-produkció díszlete, ami később más játékfilmek készíté­séhez is felhasználható. Jelenleg Seregi László rendező a há­rom évvel ezelőtti Manón Lescaut című produkció díszletét használja fel új tv-filmjének forgatásához. Az új tv-film Planquette Cornevilleü harangok című operettjéből készül (MTI-fotó: Horvát Éva felvétele — KS) Szolidaritási akció Dz MSZB nyilatkozata A Magyar Szolidaritási Bi­zottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidaritá­si akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az ■ emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, el­lentmondásokkal, veszélyek­kel terhes a világ. Az Egye­sült Államok politikájában az éles konfrontáció, a fegy­verkezési verseny új hullá­ma került előtérbe. Földün­kön mélyülnek és szaporod­nak a nemzetközi biztonsá­got fenyegető helyi válságok: mindezek miatj a világ or­szágai növekvő belső gazda­sági nehézségekkel küzdenek — állapította meg bevezető­ben a dokumentum. A békét féltő "tömegek mind bátrabban és erőtelje­sebben lépnek fel az embe­riséget fenyegető veszélyek ellen. E világméretű küzde­lemben — elsősorban a haté­konyabb szocialista építő­munkával — részt vállal a magyar nép is. A Szovjet­unió, a szocialista országok, a világ népei és haladó erői­nek cselekvő szolidaritása, összefogása a békéért, a há­borús politika feletti győze­lem döntő feltétele. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szep­tember 1-től, az antifasiszta világnaptól kezdődően meg­hirdeti hagyományos őszi ak­ciósorozatát. Az akció kere­tében sorra kerülő politikai fórumok, szolidaritási gyűlé­sek. kiállítások és más ren­dezvények segítik, hogy köz­véleményünk minél szélesebb körben megismerje a rendkí­vül bonyolult nemzetközi helyzet összefüggéseit, a vi­lágbékéért, a politikai eny­hülésért, a fegyverkezési haj­sza megállításáért, a lesze­relésért. Európa békéjéért és biztonságáért, a társadalmi haladásért folytatott világ­méretű küzdelem legfonto­sabb eseményeit, az imperia­lizmus ellen küzdő népek jo­gos és igazságos^ harcát. A programsorozat jó alkalom arra, hogy a magyar nép is­mételten kifejezésre juttassa a.nemzetközi helyzet alaku­lásáért, a társadalmi hala­dásért, a szocializmusért, a béke ügyéért érzett mély fe­lelősségét, cselekvő szolida­ritását az elnyomott népek felszabadító anti imperialista harcával. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez: határozottan ítélje el az Ame­rikai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, a NATO- nak agresszív, .a világbéke szempontjából beláthatatlan következményekkel járó kon- frontációs politikáját. Tilta­kozzon Izrael közel-keleti agressziója, a palesztin és a libanoni nép elleni támadá­saival ^szemben. Emelje fel szavát a latin-amerikai né­pek és Afrika déli részének haladó és felszabadítási mozgalma; elleni helyi há­borúk, a független államok bel ügyei be történő beavat­kozás és a reakciós erőknek nyújtott .támogatás ellen. Biztosítsa szolidaritásáról Vietnam, Kambodzsa és La­osz népeit békés építőmun­kájukban. s tiltakozzon a nemzetközi imperializmust támogató kínai hegemoniz- mus és a térség más reakciós erőinek törekvései ellen. Nyilvánítsa ki szolidaritását az afgán néppel. ítélje el az afgán forradalom külső és belső ellenségeinek a politi­kai kibontakozást akadályo­zó provokációit. A bizottság nyilatkozatá- bap köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy az év első felé­ben segítséget nyújtsanak a Palesztinái, a libanoni, az angolai, a namíbiai, a nica- raguai, az etióp, a vietnami, a laoszi', az afganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz, és enyhítsék a függetlenségért, a társa­dalmi haladásért harcoló né­pek szenvedéseit. A dokumentum a továb­biakban • leszögezi: a világ különböző népei a jövőben is számítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szo­cialista hazánk nemzetközi tekintélyét. A Magyar Szoli­daritási Bizottság ezért kö­szönettel fogadja a számlá­jára történő önkéntes befi­zetéseket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció­sorozatot, hogy az a magyar nép internacionalista hagyo­mányaihoz . méltóan ezúttal is kifejezésre juttatja társa­dalmunk egészének tevékeny hozzájárulását a békéért, a nemzetközi enyhülésért ví­vott küzdelemhez, a nemzeti felszabadítási mozgalmak harcának támogatásához — fejeződik be a nyilatkozat. * * * A Magyar Szolidaritási Bi­zottság MNB-egyszámlaszá- ma: 235—96852.

Next

/
Oldalképek
Tartalom