Békés Megyei Népújság, 1982. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-23 / 171. szám

1982. július 23., péntek NÉPÚJSÁG SPORT SPORT SPORT SPORT Pap Jenő világbajnok A római vívó-világbajnok­ság párbajtőr • döntőjében szerdán késő este Kolczonay és a volt olimpiai és világ­bajnok nyugatnémet Pusch kezdett. Kolczonay 10:9-re győzött. Utána már Pap és a szovjet Hondogó következett. Fej-fej melletti küzdelem után Pap kétszer is bevitte a találatot, de ellenfele egyen­lített. Ismét a magyar veze­tett 7:5-re, amikor már csak egy perc volt hátra. 25 má­sodperccel a mérkőzés lejárta előtt Pap 9:7-re vezetett. Hondogónak kellett támadni, a rajt után azonban Pap ro­hamozott, találatot vitt be és a 10:7 a továbbjutást jelen­tette. Így az elődöntőben Kolczonay—Pap párharc ala­kult ki, tehát a magyar dön­tős már biztos volt. Óriási meglepetést hozott az utolsó negyeddöntő, mert az olasz Bellone a szovjet Karagjan ellen 10:5-re győzött. A két magyar vívó kitűnő­en ismerte egymás erényeit és gyengéit, s ezt Pap tudta jobban kihasználni, 6:6 után még akadt ereje az újításra, végül 10:7-re győzött, s be­került a fináléba. Itt Ri- bouddal került össze, aki három évvel ezelőtt egyéni világbajnok volt. A francia már 2—0-ra vezetett, aztán fej-fej mellett haladtak 6:6- ig. Pap igyekezett ellenfelé­hez közel kerülni, és egymás után négy találatot vitt be, közben egyet sem kapott. Az első nyilatkozata: — Amikor eljutottam a döntőbe, min­denáron újabb győzelmekre törekedtem. Párbajtőr egyéni világbaj­nok: Pap Jenő (Magyaror­szág), 2. Philip Riboud (Franciaország), 3. Kolczo­nay Ernő (Magyarország). A római világbajnokság pár­bajtőrgyőztese: Pap Jenő II Bohn SC hengerelt... A mai fiatalok körében ke­veset mond, azonban az idő­sebbek között nagyon sokat jelent a következő névsor: Szigeti, Uhrin, Szaniszló, En­gelhardt, Sipos, Kliment, Odrobinák, Gottre, Bo- tyánszki, Szabó, Mágori. Ed­ző: Jánossy. Más. A SPORT című új­ság X. évfolyamának 21. számában, amely 1932. júli­Nos, az imént felsorolt, ak­kor még fiatal gárda har­colta ki az országos amatőr­bajnoki címet, amit az az imént említett cikk címében is szerepel. A játékosok kö­zül ma már kevesen élnek, hiszen 50 év eltelt azóta. De hatan találkoztak szerda délután Békéscsabán, a vá­rosi sportfelügyelőségen, ahol Fellegváriné Priskin Terézia, városi sportfelügye­lő köszöntötte az idős sport­embereket, a Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vál­lalat és a Békéscsabai Agyagipar Sport Klub nevé­ben pedig Ravasz Pál, a sportkör ügyvezető elnöke nyújtott át számukra emlék­tárgyakat. Ezt megelőzően egyperces néma felállással adóztak az elhunyt csapat­társak emlékének. S mi következett ezután? Előkerültek a régi, megsár­gult fényképek, mérkőzés­jelenetekkel, a felsorakozott csapattársakkal, mások tab­lót hoztak magukkal, illet­ve Sípos Bandi bácsi az us 25-én jelent meg, egy sza­lagcím : HOSSZABBÍTÁS UTÁN, DE NYERT A BSC LENDÜ­LETE, LELKESEDÉSE, ÉS ÍGY CSABAI CSAPAT LETT AZ ELSŐ VIDÉKI ORSZÁGOS AMATÖRBAJ- NOK. S a csupa nagybetűs fő­cím: 1932-es A SPORT című újsá­got. De kik is találkoztak? Zahorán 11. András, örsi Károly, Kopp Sándor, Sipos András, Botyánszki Pál, Valkusz Pál, akik tagjai voltak az 1932-es dicsőséges csapatnak. S a fél évszázaddal ez­előtti élményekből: örsi Károly: — 1924-ben vereséget szenvedett az olimpián Egyiptomtól a magyar futballválogatott, öt évvel később Budapesten járt ugyanez az egyiptomi küldöttség, s'akkor a magyar profi válogatott kínkeserve­sen 3—2-re győzött. Az af­rikaiak hazatértükben út­ba ejtették Békéscsabát, s mit is mondjak? A Bohn SC egyszerűen lehengerelte az egyiptomiakat, 4—1-re győzött. Kopp Sándor, aki fejből idézte az akkori csabai 11-et: Bayer, Gottre, Mágori, La­dányi, Berger, Botyánszki, Szigeti, Kertész, Szaniszló, Engelhardt, Kopp. Csak a góllövőkre nem emlékezem már... Valkusz Pál: — A Nemze­ti Sport így dicsőített ben­nünket: „Új csillag ragyog föl Békéscsabán, a Bohn SC.” örsi Károly: — Volt olyan mérkőzésünk, amikor Lipták csak ennyit mondott: „Meg­parancsolom, hogy győzze­tek!” S győztek is, zsinórban. Nem véletlen, hogy meg­nyerték első vidéki csapat­ként az amatőr bajnokságot. S ahhoz milyen út is veze­tett? Erre is van emlék. Valkusz Pál: — Az 1928— 29-es hivatalos bajnokság­ban valamelyik csapatot 27—0-ra vertük ... Szinte egyszerre kiáltanak föl: — A kétegyháziakat... Aztán szóba kerül a föl­oszlás, amely előtt még 5—0-at játszottak Békéssel, de szóba került a legendás Orth Gyuri, majd a későb­biek során Göröcs és Albert elegáns és intelligens játé­ka, s a mundialt sem lehe­tett kikerülni: Rossi és Olaszország. örsi Károly: — Noha már a labdarúgásban is jellemző a pénz, a fogcsikorgatás, éppen azért nagyon tudtam értékelni, amikor Rossi, az olaszok gólzsákja olyankor is mosolygott, ha nem jött be neki egy-egy csel, vagy jóval a kapu mellé rúgta a labdát... Eleven emlékek, szép gó­lok és védések. A bajnok­csapat tagjai közül már ke­vesen élnek. De számukra a sport, a labdarúgás egy ma is: szórakozás, öröm, kikap­csolódás. Igazi bajnokok ők. Ma is. jp BOHN SC—ETO (GYŰR) 3:2 (1:2, 2:2, 3:2) Az egykori Bohn SC ma élő labdarúgói: ülnek, balról jobbra: Kopp Sándor, Sipos András, Botyánszki Pál, Valkusz Pál. Állnak: Zahorán II. András, Örsi Károly Amikor számok röpködnek az ember fejében Az ifi EB arany margójára A közelmúltban beszámol­tunk arról, hogy Zsilinszki Tünde, a békéscsabaiak alig múlt 14 esztendős, I. osztá­lyú tornásza, az ankarai III. ifjúsági tornász Európa-baj- nokságon a legjobb gerenda­gyakorlatot Ynutatta be, amellyel aranyérmesként hirdették ki. 1956 óta nem volt női tornász nagy világ- versenyen a dobogó> legma­gasabb fokán, az ifjúsági EB-k történetében pedig Zsi­linszki Tünde az első, aki­nek aranyat akasztottak a nyakába. A 146 centiméter magas, 3i kilós újdonsült ifjúsági Európa-bajnok eképp emlé­kezik vissza az ankarai na­pokra: — A versenyt megelőzően, négy nappal korábban in­dultunk el Bukaresten és Isztambulon keresztül Anka­rába, s mintegy négyórás re­pülőút után érkeztünk meg. Ekkor még nem izgultam különösebben, a repülőút miatt sem, hiszen ez volt kö­rülbelül a 25. „felszállásom”. Az első napokban a délelőtt edzéssel, a délután városné­zéssel, sétával telt. Jó, hogy ennyivel előbb kiérkeztünk, hiszen ott már akkor olyan meleg volt, mint e héten itt­hon, Békéscsabán. Furcsa is volt számomra, hogy a káni­kulában az emberek olyan sok cuccban járkálnak az utcán. Aztán eljött a szom­bati első versenynap ... (Zsilinszki edzője, Hajdú László: „A kiutazás előtt azt mondtam fündének: ha ge­rendán és korláton döntőbe jutsz, az már jó”.) — Ugrással kezdtem a ver­senyt — folytatja az újdon­sült ifjúsági Európa-bajnok. — Még a délelőtt folyamán volt egy 9,15-t érő korlát­gyakorlatom, majd a délutá­ni versenyek során a geren­dagyakorlatra 9,8 pontot kap­tam. Ezzel már úgy érez­tem, hogy döntőben leszek, noha nem túl kedvező elő­Az ifjúsági Európa-bajnok Zsilinszki Tünde Fotó: Kovács Erzsi jelekkel indultam a gyakor­latnak. Történt ugyanis: a bemelegítés során az egyik versenyző lelökött a geren­dáról ... (Hajdú László: „A bemele­gítésnél mindig az erőszako­sabb versenyző marad fönn a gerenda tetején.”) — Végül a gyakorlatom tökéletesen sikerült, és an­nak bemutatása alatt is vé­gig nyugodt voltam. E na­pon befejezésképp még 9,55 pontot kaptam a talajgya­korlatra. A négy szer után viszont csak a gerendán ju­tottam tovább a fináléba, mégpedig a 2. helyen. (Hajdú László: „Nem fél­tettem Tündét, hiszen a ta­valyihoz képest nemcsak, hogy megváltozott a gya­korlatanyaga, de jóval ma­gasabb szintűvé is vált. Ré­szint a válogatott vezető ed­zője, Kertész Aliz segítségé­vel új koreográfia született, továbbá egy új elem. Ponto­sabban tavaly is volt egy három elemből álló ugrásso­rozata, az idén még egy ke­rült mellé, amely rizikós C- elemnek számít.( De a gya­korlat egyedülállóságát bizo­nyítja a leugrás is: három kézenátfordulás sorozatban, a harmadik után kézről másfél szaltó hátra.”) — A második napon har­madikként szólítottak a szer­hez. Ezúttal is nyugodt vol­tam, s 9,7 pontra értékelték a gyakorlatomat. A legna­gyobb rivális szovjet ellen­felem, hetedikként mutat­hatta be gyakorlatát. Addig az első helyen álltam. Mit mondjak? Az alig több mint kétperces gyakorlat alatt vé­gig számok röpködtek a fe­jemben: ha ennyit kap, ő az első, ha ennyit, akkor én ... De inkább a saját gyakor­latom sikerének örültem. Ek­kor már éreztem, hogy akár dobogós is lehetek ... (Hajdú László: „Nagyon sokat gyakorolt Tünde. Hogy példával is éljek, egy év alatt csupán a leugrást, körülbe­lül 5 ezerszer megcsinálta az edzéseken.”) — Alig akartam hinni a fülemnek, amikor engem szólítottak a dobogó legfelső fokára. Azt is be kell valla­nom, a Himnusz eljátszása alatt sírtam ... (Hajdú László: „Mivel én nem voltam ott a versenyen, csak az újságból értesülhet­tem Tünde győzelméről. Elő­ször nem is találtam a Nép­sportban. Aztán többszöri átlapozás után a címoldalon rábukkantam. Nagyszerű ér­zés ...”) A magyar női tornasportot az utóbbi időben erősen „le­írták”. Nos, e békéscsabai válasz mindenképp reményt keltő a jövő évi, budapesti női tornász-világbajnokság­ra... Jávor Péter & Cselgáncs A Békéscsabai Honvéd Szalvai SE I. osztályú csel­gáncscsapata július 25-én Krakkóba utazik, ahol tízna­pos közös felkészülésen vesz részt a Wisla csapatával. Hoffmann József, Solti Sán­dor és Sarkadi János vezető edző társaságában a követke­ző cselgáncsozók utaznak Lengyelországba: Dögé, Pa­lik, Csuka, Beck, Nyirati, Ko- varszki P„ Gyáni, Radnai, Domucza, Gajdács, Galam­bos, Mekis, Varga I., Gál, Csikász és Budai. A Wisla cselgáncsozói au­gusztus 8. és 19. között tar­tózkodnak Békéscsabán, és itt folytatják a szalvaisokkal együtt a felkészülést. Majd a közös edzőtáborozás után a krakkóiak tíz cselgáncsozója részt vesz augusztus 21—22- én a Balaton Kupán, melyet Fonyódon rendeznek. Helyzetjelentés Szmirnovról Vlagyimir Szmirnov szovjet tő- röző jelenlegi válságos állapota visszafordíthatatlan — jelentette be hivatalosan a gemelli klinika. (Szmirnov balesete hétfőn tör­tént, egy együttes találatnál nyu­gatnémet ellenfelének, Matthias Behrnek tőre kettétört, és a csonka penge a szovjet sportoló szeme mellett a homloküregen keresztül agyába fúródott.) A baleset óta kiadott harmadik je­lentés szerint Szmirnov életmű­ködését teljes egészében mester­ségesen tartják fenn, minden ref­lexműködése hiányzik. „Dühöng az alkoholizmus...” Don Newcombe, a San Diego Dodgers (ez magyarul San Diego-i kópékat jelent) baseballcsapatának közösségi kapcsolatok intézésével megbízott igazgatója hirtelen, minden átmenet nélkül „keresztesháborúba” kezdett. Az ötvenes években Newcombe. is kiváló baseballjátékos volt. Legutóbb — főként saját pályafutása „alkoholos eseményeire” emlékezve sajtótájékoztatót hívott össze. Itt azzal a meglepő bejelentéssel kezdte, hogy az Egye­sült Államok profi sportolói táborában rendkívül nagy divat az alkoholizmus, sőt bizonyos kábítószerek élveze­te is. — Hazudik az, aki tagadja e szavak igazát — mond­ta Newcombe. — Amikor még én is pályán voltam, a feszült idegzet megnyugtatására, az edzések, mérkőzé­sek utáni feszültség levezetésére mérhetetlen mennyi­ségű alkoholt fogyasztottam, ami végül is korai végét eredményezte pályafutásomnak. Szerintem a mi csapa­tunk 70—80 százaléka alkohol- és kábítószer-fogyasztó. — Amikor alkoholról beszélek, akkor bort, sört és pezsgőt értek alatta, a kábítószereknél pedig a marijua- naélvezet gyakori, sőt mindennapos. Ez olyan gyorsan kiégeti a játékosokat, hogy ők maguk sem hiszik el. Newcombe bejelentése e témakörben nem az első, mert két hónapja már kongresszusi vizsgálat is volt egy másik baseballcsapat hasonló ügyében. Az érdekelt klub, a San Diego Dodgers orvosa, dr. Robert Woods tagadta az igazgató állításainak igazát: — Ha úgy lenne, amint azt Newcombe állítja, akkor a játékosok mindenre alkalmasak lennének, csak nem versenysportra. . Newcombe adatokkal is szolgált arra, hogy mennyi alkohol és marijuana fogy el egyes időszakokban, s neki már csak illik tudnia, hiszen nap mint nap találkozik a játékosokkal. — Korántsem csak a baseballra igaz a megállapítá­som — fűzte még hozzá. — Jártamban-keltemben jég­korongotokkal, kosárlabdázókkal beszéltem, s ők is nagy alkohol- és kábítószer-fogyasztók. Az érdekelt nagy amerikai profi klubok természete­sen egyöntetűen tagadják Newcombe állításainak igazát, arról azonban nincs hír, hogy akár csak egyetlen játé­kost is megkérdeztek volna: vajon igaz, amit New­combe elmondott a sajtónak...? Mert Newcombe sze­rint az amerikai profi körökben dühöng az alkoholiz­mus. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: Séleszt Ferenc. Szerkesztőség: Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-0Z1. Ki­adja a Békés megyei Lapkiadó vállalat, Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 1. sz., 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Arpási Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesitöknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kncr Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2 A, 5600. Vezérigazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom