Békés Megyei Népújság, 1982. május (37. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-28 / 123. szám

1982. május 28., péntek NÉPÚJSÁG SPORT SPORT SPORT Szombaton és vasárnap: Nemzetközi úszóverseny a Vérfürdőben Jócskán benne járunk az idei úszóévadban, de me­gyénkben az első versenyre kerül sor a hét végén, szom­baton és vasárnap Gyulán a Várfürdőben. S nem is akármilyenre: nyitányként a hagyományos négy megye nemzetközi összecsapásaira kerül sor. A Békés megyei színeket a Gyula, Békéscsa­ba, Tótkomlós versenyzőiből álló gárda képviseli, míg a csehszlovák csapatot a Crve- na Hvezda Kosice és a Lo- comotiva Preses úszócsapa­tai, a jugoszláv küldöttséget a zentai és zrenjanini klub, míg a román csapatot a C. Risul Oradea és a Judentan Arad együttese. Szombaton délután 15.30 órakor, vasárnap pedig 9.30- kor kezdődnek a versenyek. Két korcsoportban mérik össze tudásukat az úszók, 15 éven felüliek, illetve az alat­tiak. Mindkét napon kétszer 11 számot rendeznek. Természetesen a Békés megyeiek közül az idei ser­dülőbajnokságon érmes és helyezett versenyzők is rajt­kőre lépnek, így az érdeklő­dők láthatják a gyulai Ko­vács Lászlót, Fábry Györ­gyöt, Jeszenszky Attilát, Tóth Andrást, a békéscsa­bai Nemes Zoltánt, a fiata­labbak közül a gyulai . Ré­vész Irmát, a békéscsabai Tószögi Editet, Fekete And­reát, Herczeg Évát, a tót- komlósi Szokolay Csillát. * * * Az elmúlt hét végén ORV- fordulóra került sor Kecskemé­ten és Szolnokon, amelyen a gyulai és békéscsabai fiatalok Is rajtkőre álltak, A Békés me­gyeiek eredményei: Szolnoki csoport. Gyermek, leány. 50 m hát: 1. Fekete, 2. Tóth. 100 m gyors: 3. Tóth. 200 m mell: l. Herczeg. 400 m vegyes: 2. Tószögi, 3. Szórni (va­lamennyi békéscsabai). Fiú. 50 m hát: l. Matuska. 200 m mell: l. Kősa. 100 m gyors: 3. Szilvás! (valamennyi békéscsabai). Kecs­keméti csoport. Leány. 50 mhát: 3. Révész. 100 m gyors: 2. Török. 200 m mell: 2. Nacsa, 3. Valky. 400 m vegyes: 1. Felföldi. 200 m gyors: 1. Révész, 3. Fehér. Fiúk. 50 m hát: 3. Tóth. 100 m gyors: 1. Czeglédi. 200 m mell: 3. Daka. 400 m vegyes: 3 Szíerle. 200 m gyors: i. Tóth (valamennyien GYSE). Üttörök. Szolnoki csoport. Lá­nyok. 200 m gyors: 3. Békési. Fiúk. 50 m hát: 2. Gyebnár. 100 m gyors: 2. Csabai. 200 m gyors: 3. Gyebnár (valameny- nyien békéscsabaiak). Kecske­méti csoport. Lányok. 50 m hát: 3. Fehér. 200 m gyors: 3. An­nus. Fiúk. 200 m gyors: 2. Je­szenszky (valamennyien GYSE). Békés megyei sakkbajnokság: 1. dr. Kerekes Attila Befejeződtek Békés megye 1982. évi egyéni sakkbajnok­ságának küzdelmei. A két hét végén 9 fordulós „sváj­ci” rendszerben lebonyolított versenyt Békéscsabán, az Épí­tők Trefort utcai kultúrhá- zában rendezték meg. A részt vevő 23 sakkozó vé­gig nagy küzdelmet folyta­tott a minél előkelőbb helye­zésért. A győzelmet dr. Kerekes Attila mesterjelölt szerezte meg. Végig kiemelkedő for­mában küzdött, különösen világos színnel játszott na­gyon eredményesen. Az a meglátásunk, ha többet ver­senyezne, a mesteri cím sem lenne elérhetetlen számára. A második helyen, veret­lenül, biztos játékkal, Brhlik György végzett. Évek óta a megye egyik legjobb játéko­sa, aki még előbbre is lép­het. A harmadik hely dr. Gosztolya Józsefnek jutott, aki végig nagy ambícióval és színesen játszott. Dicsére­tes Mazula negyedik és Gál ötödik helyezése is. Előbbit jó küzdőszelleme dicséri, mert gyengébb kezdés után, kitűnő hajrával jött fel, utób­bi pedig nehéz sorsolása el­lenére érte el a magas he­lyezést. Ki kell emelni még az egykori, többszörös me­gyei bajnok, a 76 éves Ba- csur Imre szereplését, aki korát meghazudtoló tisztes­séggel állta a versenyt a fia­talokkal. Egy-egy partiban többek között felcsillantotta tehetségét Roszik, Andor, Ré­vész és Jankai -is. Néhány játékos formája alatt szere­pelt, de legközelebb remél­hetőleg ők is jobban felké­szülnek a versenyre. A versenybírói feladatokat Er­dős Károly és Gyöngyösi Lázár zökkenőmentesen és nagy szak­értelemmel látta el. A verseny végeredménye: 1. dr. Kerekes Attila (Gyulai SE) 7,5, 2. Brhlik György (Gyulai SE) 6.5, 3. dr. Gosztolya Ferenc (Bé­kési SE) 6,0, 4. Mazula (GYSE) 6,0, 5. Gál (Orosháza) 5,5,6. Ba- csur (Orosháza) 5,5, 7. Roszik (Szarvas) 5,5, 8. Andor (Békés) 5.5, 9—12. Révész (Szarvas), Ba­jusz (Battonya), Jankai (Mező­hegyes), Görgényi (Békés) 5,0, 13—16. Mónus (Orosháza), Cso­mós (Gyula), Gombos (Gyula), Lapusnyik (Bat­tonya) 4,5, 17—19. Marsovszki (Gyula), Balogh (Mezőhegyes), Bánki (Orosháza) 4,0, 20. Herc- berger (Szarvas) 3,5, 21. Csipái (Szarvas) 2,5, 22—23. Lázár (Bcs. Építők), Püski (Békés) 2.0 pont­tal. A bajnokság első három he­lyezettje jogot nyert az orszá­gos vidéki elődöntőn ' való in­duláshoz. i Felvételünkön (balról jobbra) a 2. helyezett Brhlik, a győz­tes dr. Kerekes és a bronzérmes dr. Gosztolya látható Fotó: Szabó János Klampár újabb fegyelmije Klampár nem nyugszik ... A Bp. Spartacus fegyelmi vizsgálatot indított Klampár Tibor, válogatott asztaliteni­szező ellen, mert megtagad­ta, hogy csapatával vonaton utazzon nyugatnémet ven­dégszereplésre. Ismeretes, hogy Klampárnak közvetle­nül az áprilisi Európa-baj- nokság előtt már volt fe­gyelmi ügye egyesületében, de akkor csak igen enyhe büntetést kapott. Labdarúgás Szerdán este a rotterdami Feyenoord stadionban 45 000 néző előtt játszották le a 27. labdarúgó BEK-döntő mér­kőzését. Az esélyesebbnek tartott Bayern München előtt az angol Aston Villa nyerte el a kupát. Az an­golok 1—0-ra győztek, az egyetlen gólt a 67. percben Withe szerezte. így továbbra is az angol klubok uralkodnak a legran­gosabb európai kupában, egy­más után 6. alkalommal ju­tott birtokukba a trófea. Az Aston Villa új győztes a BEK-ben, a 12. csapat, amely a bajnokok között diadal­maskodni tudott. (MTI) * * * Határőr Dózsa—Gyulavári '4—0 (2—0). Gyulavári, 70 néző. V: Kollár. Dózsa: Márta — Tóth, Alberti, Csilek, Nagy — Pajkos, Dinya, Török — Gurzó, Hajda­ra, Czimrák. Edző: Zalai Antal. Gyulavári: Szobek — Dobra, Ku- rucz, Karácsony, Berndt — Sza­bó, Szűcs, Kukla (Szilágyi) — Véres, Szatmári, Bondár (Pet- rovszki). Edző: Himer József. A hazaiak májusban már harmad­szor nyújtottak ilyen gyenge teljesítményt, ez önmagáért be­szél. G: Pajkos. Török, Gurzó, Dobra (öngól). Jó: a vendégcsa­pat minden tagja, a hazaiak kö­zül senkit sem lehet kiemelni. (Kotroczó Dezső) Kézilabda A Bcs. Előre Spartacus kézi­labda-szakosztálya a soron kö­vetkező két női NB I-es' Jiazai bajnoki mérkőzésre — melyet Mezőberényben rendeznek — külön autóbuszjáratot indit (má­jus 29-én és június 2-án). Ekkor a lila-fehérek a Bp. Postás és a Bp. Spartacus együttesével mér­kőznek. A részvételi díj 45 fo­rint, amelyben a belépődíj is benne van. Érdeklődni a sport­egyesület klubszékházában. Bé­késcsaba, Kórház utca 4. szám alatt lehet. Sportnap Okányban Az OSN-hez csatlakozva Okány községben az elmúlt vasárnap — az idei évben harmadik al­kalommal — rendeztek sport­napot. Az érdeklődők változa­tos versenyszámokban — mint a kispályás labdarúgás, lövé­szet, futás, kocogás — mérhet­ték össze tudásukat. A verse­nyen részt vettek a községben élő KISZ-es fiatalok s a szo­cialista brigádok tagjai. Az általános iskola tanulói a délutáni órákban tornabemutatót tartottak a községi sportpályán, ami a több százat kitevő né­zőközönség elismerését vívta ki. Tömegsport Az V. Kulich Gyula ifjúmun­kásnapok harmadik napján a városi, járási KISZ-bizottságok delegációi — összesen 270-en — sportversenyeken vettek részt, melyeken a következő eredmé­nyek születtek. Kézilabda. Nők: 1. . Orosháza város^ 2. Békés város, 3. Szarvas város. Kispályás labdarúgás. Fér­fiak: 1. Orosháza város, 2. Szeg­halmi járás, 3. Gyula város. Sport szellemi vetélkedő: 1. Szarvasi járás, 2. Szarvas varos, 3. Mezőkovácsházi járás. Játé­kos ügyességi verseny: l. Oros­háza város, 2. Szarvasi járás, 3. Orosházi járás. Teke. Nők: 1. Árgyelán Ildikó, 2. Laczó Ani­kó, 3. Nagy Julianna. Férfiak: 1. Jánki József, 2. Kozma Fe­renc, 3. Bagyin György. A KISZ Békés megyei bizott­sága rendezvénysorozatán él­ményt nyújtó bemutatót tartott a MEZŐGÉP SC karate- és a Honvéd Szalvai SE cselgáncs­szakosztálya. Kettős jubileum előtt Annyi bizonyos — hiszen ez közismert sporttörténeti dátum —, hogy hazánkban az első nyilvános labdarúgó­mérkőzést Budapesten a Millenáris pályán vívta 1897. május 9-én a BTC két csa­pata. A kék-fehér mezesek 5—0*ra nyertek a piros-fehér mezesek ellen. Azt viszont csak a most meginduló ala­pos kutatómunka befejezté­vel fogjuk megtudni: Békés megyében hol, mikor és mely csapatok játszották az első futballmérkőzést. A bé­késcsabai futballnyitány idő­pontja viszont ismert: 1912. május 29-én mutatta be ezt a játékot, szabályos körül­mények között a Csabai At­létikai Klub együttese, amely a Nagyváradi AC gárdáját fogadta. A premier fényesen sikerült: a CSAK 3—0 arányban, imponáló bizton­sággal nyert. A találkozót a régi vásártéren, átellenben a mai Kórház utcai sporttelep­pel, körülbelül a szlovák kollégium helyén, hevenyész­ve kijelölt pályán rendezték meg. A kék-fehérek győztes csapata így állt fel: Popper — Tschöpp I., Péterfy — Csapó, Schwézner, Reiner — Zahorán, Freisinger, Tschöpp II., Grünwald, Brücker. Néhány nap múlva érke­zünk el az első nyilvános, békéscsabai labdarúgó-talál­kozó 70. évfordulójához. Ezt az évszámot — biztosra vesz- szük — csak mi tartjuk szá­mon, mert * a CSAK-nak nincs jogutódja (Az egyesü­let 1949-ben egyesült az Elő­re MTE és a Rokka FC-vel. E fúzióból született meg a Békéscsabai Szakszerveze­ti Sport Egyesület.) így most mi hajtjuk meg az elisme­rés zászlaját a legnépsze­rűbb labdajáték úttörői előtt! A 70 éves évforduló után most egy újabb, egy 50 éves jubileum közeleg! A megyeszékhely labdarú­gósportjának második, nagy jelentőségű dátuma 1932. jú­nius 24. Ezen a napon nyert országos amatőrbajnokságot az erzsébethelyi téglagyári csapat, a Bohn-gyár SC együttese. Néhány héttel e nagyszerű fegyvertény fél évszázados jubileuma előtt érdemes felidézni: hogyan jutott el a fekete-fehér me­zes csapat az akkor — és ma is — nagy elismerést ki­váltó büszke bajnoki címig. Az egyesület 1927 augusz­tusában tartotta meg ala­kuló közgyűlését. A csapat fokozatosan, a vezetők ügyes szervezőmunkája révén alakult ki. Nagyon sokat je­lentett az, hogy a nehéz gaz­dasági körülmények ellenére a gyárban biztos kenyérhez jutottak a játékosok. Persze a BSC-fiúk nem voltak pro­fik. Közülük csak hárman dolgoztak irodában, a 16-os keret többi tagja kemény fizikai munkát végzett. A si­ker kovácsa az endrődi szü­letésű, alig 30 esztendős Já- nossi Béla volt. Az az edző, aki évekkel korábban az Előre MTE, majd a CSAK trénere volt. Az együttes a II. osztályban kezdett, 1929- től 1932-ig háromszor nyert dél-kerületi bajnokságot. Kétszer túrázott Olaszország­ban, és 12 mérkőzéséből va­lamennyit megnyerte. Kairó válogatottját — amely Buda­pesten a legjobb magyar profiktól csak 2—0 arány­ban szenvedett vereséget — itt, Békéscsabán 4—1-re verte. Már 1930 nyarán be­került az országos amatőr­bajnokság döntőjébe, de ek­kor még a Budapest-bajnok Törekvés jobbnak bizonyult az erzsébethelyieknél. Amíg elérkezett 1932. június 24-e, kemény csatákat kellett meg­vívniuk a téglagyári fiúk­nak. Csak a harmadik mér­kőzésen tudták megszerezni a Szegedi KEAC ellen az al- osztályi bajnoki címet. Az országos selejtezőben előbb a Tatabánya együttesét győz­ték le, majd megismételt mérkőzésen, az Üllői úton verték 2—0-ra a „kis Fra­dit”, az FTC amatőr csapa­tát. Végre elérkezett az orszá­gos döntő napja. Három­ezer néző előtt, a mai Kór­ház utcai sporttelepen ez a csapat állt fel a Győri ETO ellen: Szabó — Gotre, Má' gori — Kliment, Őrsi-Odro- binak, Botyánszki — Szige­ti, Vhrin, Szaniszló, Eőry- Engelhardt, Sipos. (Hét bé­késcsabai, egy mezőberényi és három Erdélyből érkezett játékos alkotta az együttest.) Heorikus küzdelmet vívott a két kitűnő képességű csapat. Szigeti a csabaiaknak szer­zett vezetést, majd a balsze­rencsés Mágori lábáról per­dült a hazai kapuba a labda. Szünet előtt Kovács a győri­eknek szerzett vezetést. For­dulás után a kisebb sérülést szenvedett Mágori bomba­góllal egyenlített (2—2). Mi- .vel ez maradt a végered­Területi lovasbajnokság 98 lóval és 68 lovassal Szép számú közönség előtt rendezték meg szombaton és vasárnap . Orosházán a terü­leti lovasbajnokság I. fordu­lóját, melyen 98 ló és 68 versenyző indult. Szombaton reggel fogatok és díjlovaglók kezdtek, majd a díjugratás, ügető- és ga­loppversenyek következtek. Az eredmények nem várt Békés megyei sikert hoztak, alig hagytak győzelmet a ri­válisoknak. Igen eredménye­sen szerepeltek és kellemes meglepetéssel szolgáltak a Hódmezővásárhelyi ÁFÉSZ szakcsoport keretében sze­replő békéscsabai és szege­di versenyzők. Szép számban indultak, s a magántenyész­tőknek egyenrangú ellenfelei voltak. Az egyik legszebb küzdelmet a 2000 méteres ügetőverseny hozta, nagyon szoros befutóval. Annál sportszerűtlenebb volt vi­szont az 1600 méteres ga­loppverseny, ahol a ver­senyzők sportszerűtlen rajtja miatt a távot nem lehetett lefutni, illetve a versenybí­róság nem hirdetett ered­ményt. Tanulság: a galoppo- zóknak a rajtot is gyakorol­ni kell. Eredmények. Díjlovaglás: 1. Gyalai, 2. Fehér, 3. Czurkő, 4. Horváth (valamennyien a Hód­mezővásárhely versenyzői), 5. Göttler (Békéscsaba), 6. Novák (Gyula). Díjugratás, kezdő lo­vak, 100 cm: 1. Czurkó (Hmv.), 2. Horváth (Hmv.), 3. Fehér (Hmv.), 4. Krajnyák (Oh. Üj Élet Tsz), 5. Törőcsik (Oh. Oj Élet Tsz). 6. Kecskeméti (Mező- kovácsházi Oj Alkotmány Tsz). Ifjúsági díjugratás, 100 cm: i. Sztojka (Oh. Dózsa Tsz), 2. Krajnyák (Oh. Oj Élet Tsz), 3. Sztojka (Oh. Dózsa Tsz), 4. T8- röcsik (Oh. Oj Élet Tsz), 5. Fe­hér (Hmv.), 6. Huszka (Hjnv.) 120 cm díjugratás: 1. Sztojka (Oh. Dózsa Tsz), 2. Szabó (Vésztői Körösmenti Tsz), 3. Berényi (Szegvári Puskin Tsz). 4. Szabó (Vésztői Körösmenti Tsz), 5. Törőcsik (Oh. Oj Élet Tsz). 6. Szabó (Vésztői Körös­menti Tsz). 130 tm-es díjugratás: 1. Szabó (Vésztői Körösmenti * Tsz). 2. Czurkó (Hmv), 3. Be­rényi (Szegvári Puskin Tsz), 4. Novák (Gyulai Munkácsy Tsz). 6. Horváth (Hmv.), Szabó (Vész­tői Körösmenti Tsz). Kezdő lo­vak, 110 cm: 1. Kecskeméti (Me­zőkovácsházi Oj Alkotmány Tsz), 2. Janiga (Mezőkovácsházi Oj Alkotmány Tsz), 3. Szurkó (Hmv.). 4. Kecskeméti (Mkh. Oj Alkotmány Tsz). 5. Czurkó (Hmv.), 6. Törőcsik (Oh. Oj Élet Tsz). Ifjúsági csapatver­senyben: 1. Szegvári Puskin Tsz, Hódmezővásárhelyi ÁFÉSZ ve­gyes (Dér, Sztojka, Molnár), 2. Oh. Oj Élet Tsz, 3. Vésztői Kö­rösmenti Tsz, Gyulai Munkácsy Tsz vegyes, 4. Oh. Oj Élet Tsz B, 5. Hódmezővásárhelyi Főis­Sipos András, a BSC orszá­gos bajnokcsapatának egy­kori balszélsője mény, hosszabbítás követke­zett. A találkozó IW» percé­ben dőlt el a bajnoki cím sorsa. Szigeti átadását Sza­niszló kapta, ő Síposhoz tol­ta a bőrt, aki Eőry-Engel- hardtot szöktette. Az össze­kötő meg sem állt a hálóig. Ezzel a góllal 3—2-re nyert a BSC! Ebben az évben, il­letőleg korábban a követke­zők szerpeltek fekete-fehér színekben: Báyer, Berger, Juhász, Krnács, Kopp, Ker­tész, Ladányi, Najedli, Za­horán. Az aranyérmes szak­osztály 1932 őszén feloszlott, játékosainak egy része át­lépett a CSAK-ba, zömük azonban másutt folytatta sportpályafutását. A felsza­badulás után újjáalakult a Bohn SC, majd 1948-ban fu­zionált a Sukk MADISZ- szal, s megalakult az Agyag- ipar-Építők MTE. Az erzsé­bethelyi nagy egyesület több mint 30 esztendeje biztosít­ja több szakosztályban is a kerület fiataljainak . sporto­lási lehetőségeit, és a tehet­ségek egész sorát adta és adja a megye labdarúgó­sportjának. ötven év bizony nagy idő; a BSC aranycsapatának tag­jai közül ma már csak 6-an vannak az élők sorában. Sza­niszló János Romániában, Botyánszki Pál, Kopp Sán­dor, örsi Károly, Sipos And­rás, Zahorán András Békés­csabán él. Ha nagy ritkán ta­lálkoznak, felelevenítik a közös emlékeket, az egykori nagy futballcsatákat. Re­méljük, a fél évszázados ju­bileum alkalmából újra ösz- szejönnek az egykori orszá­gos bajnokok, és a megemlé­kezés, az ünneplés nem fog elmaradni. Machalek István kola. Egyéni: 1. Törőcsik (Oh. Uj Élet Tsz), 2. zsidó (Gyulai Munkácsy Tsz), 3. Galgóczi (Bcs. —Hmv.), 4. Krajnyák (Oh. Tjj Élet Tsz), 5. Sztojka (Oh. Dó­zsa Tsz), 6. Sztojka (Szegvári Puskin Tsz). Felnőttcsapat: 1. Oh. Dózsa Tsz (Kárai, Sztojka, Üj), 2. Hódmezővásárhelyi ÁFÉSZ szakcsoport, 3. Szegvá­ri Puskin Tsz, 4. Hódmezővá­sárhelyi Főiskola, 5. Vésztő- Gyula, 6. Mezőkovácsházi Üj Alkotmány Tsz. Egyéni: 1. Czur­kó (Hmv.), 2. Berényi (Szegvár), 3. Sztojka (Oh. Dózsa Tsz), 4. Üj (Oh. Dózsa Tsz), 5. Kovács (ÁFÉSZ), 6. Horváth (Hmv.). Kitartásos ugratás: í. Kovács (Oh. Üj Élet Tsz), 2. Gyalai (Hmv.), 3. Szabó (Vésztő), 4. Salánki, Horváth (Hmv.), Sza­bó, Novák (Vésztő). Vadászug­ratás, 120 cm: 1. Szabó (Vésztői Körösmenti Tsz), 2. Törőcsik (Oh. Üj Élet Tsz), 3. Zsidó (Gyulai Munkácsy Tsz), 4. Sza­bó (Vésztői Körösmenti Tsz), 5. Törőcsik (Oh. Üj Élet Tsz), 6. Horváth (Hmv.). Galoppverseny. Kétévesek, 800 m: 1. Kiss (Oh. Üj Élet Tsz), 2. Dér (Hmv.), 3. Csóka (Gyu­lai Munkácsy Tsz). 1200 m: 1. Pribojszki (Bcs. ÁFÉSZ), 2. Pe- lők (Oh. Üj Élet Tsz). 3. Kiss (Oh. Üj Élet Tsz), 4. Tóth (Gyu­lai Munkácsy Tsz), 5. Virágh (Bcs. ÁFÉSZ). 6. Zsilinszki (Bcs. ÁFÉSZ). Ügetőverseny. 1800 m: 1. Náf- rádi (Oh. Dózsa Tsz), *2. Tor­zsok (Oh. Dózsa Tsz), 3. Gyu- rós (Oh. Üj Élet Tsz), 4. Ros­tás (Oh. Üj Élet Tsz), 5. Sza­kács (Oh. Üj Élet Tsz), 6. Ko­vács (Oh. Béke Tsz). 2000 m: 1. Nagy (Oh. Üj Élet Tsz), 2. Náf- rádi (Oh. Dózsa Tsz), 3. Gyu- rós (Oh. Üj Élet Tsz), 4. Tor­zsok (Oh. Dózsa Tsz), 5. Sza­kács (Oh. Új Élet Tsz). 6'.' Ko­vács (Oh. Béke Tsz). Négyesfogat: 1—2. Mezőhegyes, kombinát, Kiss Imre. (Zsoldos) BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP Békés megyei Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: S él észt Ferenc. Szerkesztőség: Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Tel.: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Ki­adja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Arpási Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hfrlapkézbesitő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2 A, 5600. Vezérigazgató: Háromszéki Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 ______________X. K éziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom