Békés Megyei Népújság, 1982. április (37. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. ÁPRILIS L, CSÜTÖRTÖK Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Felszabadulási_ünnepségek, megemlékezések, koszorúzások megyeszerte Ülést tartott a MÉSZÖV elnöksége Kitüntetéseket adtak át a szövetkezeti mozgalomban dolgozóknak A KSH Számítástechnikai és Ügyvitel-szervezési Vállalatá­nak békéscsabai számítóközpontját március 31-én, szerdán adták át rendeltetésének. A központ átadásáról szóló tudósí­tásunk az 5. oldalon Fotó: Veress Erzsi Április 3-től tavaszi szünet az iskolákban Az általános és a középis­kolákban az idén április 3- án, szombaton kezdődik és április 13-án, kedden fejező­dik be a tavaszi szünet. A vakáció előtti utolsó tanítá­si nap tehát pénteken lesz, a szünet után pedig április 14- én, szerdán ülnek ismét pád­ba a diákok. Azokban az is­kolákban, amelyek már eb­ben a tanévben áttértek az ötnapos tanítási hétre, egy nappal rövidebb lesz a taní­tási szünet. Ezek az intéz­mények választásuk szerint vagy április 13-án már taní­tanak, vagy pedig április 17- én, szombaton tartanak taní­tási napot. A tavaszi szünet idején is várják a napközi otthonok a diákokat; vidám, szórakoztató programokat, kirándulásokat szerveznek ezekben a napokban. Számos kötetlen rendezvénnyel, kul­turális és sportprogrammal készültek a szünidőre az út­törőcsapatok és a középisko­lai KISZ-szervezetek. Ezt követően folytatódik a tanulmányi munka az isko­lákban; az alsófokú neveié­TESZÖV-elnökségi Csárdaszálláson, a községi kultúrotthonban tartotta meg tegnap, március 31-én dél­előtt soron következő elnök­ségi ülését a Békés megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Elnöksége. Ezen az ülésen az elnökség a termelőszövetkezetek és szövetkezeti közös vállalatok 1981. évi tevékenységét ér­tékelve örömmel állapította meg, hogy megyénk közös gazdaságai az elmúlt esz­tendőben a tájegység termé­szeti, gazdasági adottságai­hoz, termelési kultúrájához és mezőgazdasági hagyomá­fró-olvasó találkozó a Gyulai Húskombinátban Felszabadulásunk 37. év­fordulója alkalmából az ün­nepi megemlékezéseken túl több helyütt szerveznek nagygyűléseket, kulturális rendezvényeket. A megye- székhelyen április 1-én szov­jet vendégeket, fogadnak, akik Battonyára és Végegy­házára is ellátogatnak. Békéscsabán, április 3-án, délelőtt tíz órakor rendezik a koszorúzási ünnepséget, es­te 7 órakor a Jókai Színház­ban lesz megemlékezés a szovjet és a román delegá­ció részvételével. Szarvason és Orosházán pénteken délután helyezik el a megemlékezés és hála vi­rágait. Szarvason a művelő­dési központban városi nagy­gyűlést tartanak. Szombaton Orosházán, délelőtt 11 óra­kor a román hősi temetőben lesz koszorúzás az Arad me­gyei delegáció részvételével. Szombaton, délelőtt 9 óra­kor Békésen, a szovjet hő­Békéscsabán, az egészség- ügyi szakközépiskolában teg­nap délelőtt 33 szakközépis­kola honvédelmi felelősei­nek, 10 város, járás általános iskoláiból a honvédelmi munkaközösségek vezetőinek részvételével tartottak érte­kezletet. Először Ivicz Imre, az MHSZ Békés megyei titkára tartott aktuális katonapoli­tikai tájékoztatót. Szólt a nemzetközi fegyverkezésről, az erőegyensúlyról, a béke megőrzésének lehetőségéről, a két nagyhatalom együttes felelősségéről. Ezután a középiskolai honvédelmi felelősöknek dr. Bodó László, a Magyar Pe­dagógiai Társaság hazafias és honvédelmi szakosztályá­nak elnöke az időszerű ne­A lakossági szolgáltatások közül az elmúlt tervidőszak­ban megyénkben a gépjár­műjavítás fejlődött a legdi­namikusabban, bővült a gépjárműjavítással foglalko­zó szervezetek javítókapaci­tása. Gondot még az okoz, hogy a személygépkocsi-állo­mány mintegy 80 százalékát a megye városaiban javítják. A fejlesztések eredménye­ként 1985-ig a kapacitások további 40—45 százalékkal bővülnek, ennek megvalósí­tásához a megyei tanács szol­gáltatásfejlesztési alapjából 18 millió forint támogatást nyújt. Napjainkban mi jellemzi a gépjárműjavító szolgáltatá­sokat? A XIII-AS SZÁMÜ A FIT BÉKÉSCSABAI TELEPÉN évente 268 ezer óra kapaci­tással dolgoznak. A szerviz­ben felhasznált munkaórák 40 százaléka a tehergépko­csikra, 60 százaléka a sze­sök sírjánál rendeznek ün­nepséget, Gyulán 11 órakor koszorúzzák meg a felszaba­dulási emlékművet. Lökös- házán, a felszabadulási ün­nepség alkalmával átadják a községnek adományozott Ki­váló Határőrközség címet igazoló okiratot. A felsoroltakon kívül a megye nagyközségeiben, köz­ségeiben is megrendezik a felszabadulási ünnepségeket és megemlékezéseket. A gaz­dag kulturális programhoz csak ízelítőként említjük, hogy a megyei rendőr-főka­pitányságon felszabadulási plakátkiállítás nyílik meg, Kunágotán Balázs Tibor fes­tőművész tárlatára kerül sor, Szarvason pedig a Ba­lassi táncegyüttes és a váro­si kamarazenekar, Lököshá- zán a gyulai Körös tánc- együttes szórakoztatja a részvevőket. velési kérdésekről tartott előadást, majd a tavaszi szü* netben sorra kerülő honvé­delmi napok szervezési fel­adatairól folyt a megbeszé­lés. Az általános iskolákban működő honvédelmi munka- közösségek vezetőinek Bagi János, testnevelési szakfel­ügyelő és Salamon György, az általános iskolai honvé­delmi munkaközösségek ve­zetője ismertette az április végén, május elején tartandó honvédelmi napok teendőit. A rendezvényen részt vett Fodor Endréné dr., a megyei pártbizottság munkatársa, a megyei polgári védelmi pa­rancsnokság, az Ifjú és Út­törőgárda képviselője. mélygépkocsikra esik. Tóth Jó-.sef, az üzem vezetője el­mondotta: a szóbeli reklamá­ciók mellett írásbeli rekla­mációt is kapnak, tavaly pél­dául öt ilyen eset volt. Vala­mennyi ügyet jegyzőkönyv­ben rögzítenek, és igyekez­nek megnyugtatóan megol­dani. A lakossági igényekhez igazodva április 1-től új munkarendet vezetnek be. A dolgozók egy része reggel 6 órakor kezdi a munkát, majd 7 óra 30 perckor jön be a főműszak és délután negyed 5-ig végzik a munkát. A kis létszámú ügyelet este 8 órá­ig fogadja az ügyfeleket. Az új rendet azért vezetik be, mert az elmúlt évben 1,4 millió forint veszteséget könyvelhettek el a személy­gépkocsi-javításoknál. A szervizben fiatal a szak­embergárda, nagy gondot jelent az idősebb szakmun­kások gyakori vándorlása. Ennek a gondnak az enyhí­tésére új ösztönzőrendszert alakítottak ki — az idősebb A Békés megyei fogyasz­tási szövetkezetek elnöksége tegnap, március 31-én tar­totta soros elnökségi ülését Békéscsabán. Elsőként Sar- kadi István elnök beszélt az utóbbi három hónap munká­járól, majd dr. Balogh Mi­hály ismertette a MÉSZÖV ellenőrzési irodájának előző évi tevékenységét. Mint mondotta, hat országos, hét megyei és tizenhárom cél- vizsgálatot hajtottak végre a takarékszövetkezeteknél, ÁFÉSZ-eknél és lakásszö­vetkezeteknél. A szóbeli ki­egészítés után a hozzászólók megjegyezték: a hibák fel­tárása mellett nagy szükség lenne arra is, hogy az el­lenőrzők segítséget nyújtsa­nak a szövetkezeti egységek gazdálkodásának javításához. A fogyasztási szövetkezetek VI. ötéves képzési tervét és a továbbképzések menetét Szilágyi Imre ismertette. Ba­gi Sándor titkárságvezető az ÁFÉSZ-ek múlt évi munká­ját értékelve elmondta, hogy országosan a Békés megyei ÁFÉSZ-ek nagyságát tekint­ve a harmadikok, árbevéte­lük majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt, mint az orszá­gos átlag. Jövedelmezőségük azonban elmaradt a kívána­Az ENSZ Társaságok Világ- szövetsége (WFUNA) Vég­rehajtó Bizottságának már­cius 27—28‘i genfi ülésén hozott határozat szerint ez év november 9-e és 12-e kö­zött, Budapesten tartják a világszövetség európai regio­dolgozók megbecsülése érde­kében —, az előírtnál többet teljesítő szakemberek 5 szá­zalék prémiumot kapnak. A telep vezetője problémaként említette, hogy amiója meg­szüntették a 8 általános is­kolát végzettek autószerelő szakmunkásképzését, nagyon nehéz — hosszú távon — érettségizett szakembert sze­rezni. A megváltozott gazdasági helyzethez rugalmasan al­kalmazkodva az üzemen be­lül önálló munkacsoportokat hoznak létre — amelyek élén egyszemélyi felelős vezető áll — s mindez segíti a la­kossági igények színvonala­sabb ellátását. Javult a ter­melékenység is, tavaly 17 millió 203 ezer forintot tett ki az anyagmentes munka­díjbevételük, mindezt 129 dolgozóval érték el, míg 1980-ban 17 millió forintot teljesítettek 137 alkalmazot­tal. (Folytatás a 4. oldalon) tostól, ezért a nagy feladat a továbbiakban a hatékonysá­gi mutatók javítása. A ti­zenhat ÁFÉSZ között egy veszteséges sem akadt tavaly, és ez jó eredménynek szá­mít. Galambost László a ta­karékszövetkezetek 1981-es munkájáról szólt. Eszerint a szövetkezetek ismét rekord nyereséggel zárták az évet, a tervezettnél majdnem 17 százalékkal többet értek el — közöttük sem akadt vesz­teséges egység. Az ifjúsági parlamentekről Orosz Sán­dor adott számot. Az elnökségi ülésen felszó­lalt Asztalos Miklósné, a SZÖVOSZ osztályvezetője, Mézes Jánosné, a párt me­gyei bizottságának munka­társa, Rózsa Imre, a megyei tanács osztályvezető-helyet­tese. Az elnökség a beszámo­lókat a kiegészítésekkel együtt elfogadta. Ezután ki­tüntetéseket adtak át a szö­vetkezeti mozgalomban dol­gozóknak. Tízen a SZÖVOSZ által adományozott Kiváló Szövetkezeti Dolgozó kitün­tetést, ketten a Pénzügymi­nisztérium kitüntetését vet­ték át, egy dolgozó pedig a Belkereskedelmi Minisztéri­um kitüntetésében részesült. nális konferenciáját. A vb- ülésen nyolc ország képvi­selőiből álló szervező bizott­ság nevében Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára terjesztette elő a konferencia programjára vo­natkozó javaslatot. Hazaér­kezése után az MTI munka­társának elmondotta: az el­fogadott javaslat szerint a konferencia középpontjában a helsinki záróokmány szel­lemében az együttműködés fokozásának fő feladatai és az ENSZ-társaságok szerepe áll. Ezen belül megvitatják az európai politikai, gazda­sági, kulturális és oktatási együttműködés, valamint a nemzetközi biztonság kérdé­seit. — A vb ülésén kifej­tettem : meggyőződésünk, hogy a jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben az ENSZ- társaságok más haladó tö­megszervezetekkel és moz­galmakkal együtt elősegít­hetik olyan légkör kialakítá­sát, amely megkönnyíti a magasabb szintű együttmű­ködést az országok között, és segíti mind az ENSZ égisze alatt, mind más keretek kö­zött folytatandó leszerelési tárgyalások újraélesztését — mondotta Gömbös Ervin. A budapesti konferencián megfigyelőként Európán kí­vüli országok képviselői, va­lamint a világszövetség ve­zető tisztségviselői is részt- vesznek. A végrehajtó bi­zottság soron következő ülé­sét szintén Budapesten, a konferenciát követően tart­ják. Tegnap, szerdán délelőtt író-olvasó találkozót rendez­tek Gyulán, a húskombinát­ban, amelyen részt vett Iván Mihajlovics Ljadov, a Ma­gyarországon megjelenő szov­jet lapok főszerkesztője, Vla­gyimir Melnyikov, a Mezsk- nyiga Külkereskedelmi Vál­lalat budapesti képviselője, Bányász Béla, a magyar nyelvű szovjet lapok buda­pesti főszerkesztője, Nádhá­zi András, a megyei pártbi­zottság politikai munkatár­sa, valamint Jámbor István, a Magyarországon megjele­nő magyar nyelvű szovjet la­pok megyei politikai felelő­se. A vendégeket elsőként dr. Takács Lőrinc, a városi ta­nács elnöke fogadta, majd az si-oktatási intézményekben, a középiskolák I—III. osztá­lyaiban, a szakmunkásképző intézetekben, gyors- és gép­író iskolákban, valamint az egészségügyi szakiskolák I— II. osztályaiban június 12-én lesz az utolsó tanítási nap. A heti ötnapos munkarend­ben dolgozó iskolások nyári vakációja némileg megrövi­dül: június 18-án fejezik be a tanévet. Különösen a középfokú in­tézmények végzős diákjainak jelent majd nagy megterhe­lést a következő időszak: má­jus 8-án tartják az utolsó órákat a középiskolák IV., továbbá az egészségügyi szakiskolák III. osztályos ta­nulói számára, ök május 17- től kezdődően vesznek részt az érettségi írásbeli vizsgá­kon. A nemzetiségi gimná­ziumokban valamivel koráb­ban — május 14-én — kez­dődik az érettségi; a gimná­ziumok és a szakközépisko­lák esti, illetve levelező ta­gozatán pedig május 31-e az írásbeli vizsga kezdő napja. ülés nyaihoz méltó teljesítményt nyújtottak. E teljesítményt a jövőben az élen járó üzemek kisu­gárzó hatásának növelésé­vel, az átlagos színvonalon termelők gazdálkodásának javításával, valamint a le­maradók fokozatos fölzár­kóztatásával, a nyereséges gazdálkodás feltételeinek megteremtésével kell növel­ni — foglalt állást a Békés megyei TESZÖV elnöksége szerdai, csárdaszállási ülé­sén, amelyen részt vett és felszólalt Csatári Béla, a me­gyei pártbizottság titkára is. — kép — itt kapott tájékoztató utón üzemlátogatáson vettek részt a húskombinát szárazáru­gyárában, ahol Nyíri Ádám, a telep vezetője és Kis Pál Istvánná, az üzemi pártbi­zottság végrehajtó bizottsá­gának tagja kalauzolta. Ez­után rendezték az ankétot, amelyen az olvasók tettek fel kérdéseket a főszerkesztőnek és a főszerkesztő helyettesé­nek. A részvevők behatóan érdeklődtek a lapkészítésről, a magyar nyelvű szovjet la­pok olvasottságáról és ter­jesztéséről. Az ankét után a vendégek felkeresték a Kohán-képtá- rat, majd találkoztak a her lyi ÁFÉSZ vezetőivel. Béla Ottó Sz. J. Honvédelmi felelősök értekezlete Sz. j. Autójavítás a megyében Alkalmazkodnak az Igényekhez m. sz. zs. Hz európai ENSZ-társaságok regionális konferenciája

Next

/
Oldalképek
Tartalom