Békés Megyei Népújság, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-05 / 2. szám

1982. január 4., hétfő SPORT SPORT SPORT Bcs. Előre Spartacus: Zalai László az NB l-es labdarúgócsapat új vezető edzője Edzőváltozás történt a Bcs. Előre Spartacus NB I-es lab­darúgó-csapatánál. Az egye­sület, közös megállapodással, 1981. december 31-el meg­szűnteié Marosvölgyi Károly vezető edzői megbízatását, és egyben megbízta az egyesü­let labdarúgó-utánpótlásának irányításával. Az új vezető­edző a magyar származású, Hollandiából visszatért Za­lai László lett, akinek meg­bízatása az 1981 82. évi baj­nokság tavaszi idényére szól. A lila-fehérek ma, hazai környezetben kezdik meg a felkészülést a bajnokság foly­tatására. Hét I. osztályú, 8 aranyjelvényes cselgáncsozó a Szalvai SE-ben & A Magyar Űttörő- szövetség a csel­gáncs úttörőolim­piát Debrecenben rendezte. A rendezvényen 46 iskola 120 versenyzője vett részt, akik a területi verse­nyeken vívták ki az indulás jogát. A békéscsabaiak kö­zül a 4—8-as számú általá­nos iskola tanulója, Gyeb- rovszki Tamás 52 kg-ban a 12 induló között ezüstérmes lett. Mitykó András (Bcs. 3. sz. Ált. Isk.) a 40 kg-osok kö­zött 3. lett, bronzérmet szer­zett Zsóri Miklós is a 68 kg- os súlycsoportban. Szabó Bálint (Bcs. 1. sz. Ált. Isk.) az 52 kg-os súlycsoportban 5. lett. Mind a négy versenyző a H. Szalvai SE dzsúdósa. A Békéscsabai Honvéd Szalvai SE-ből az 1981-es évben 42 cselgáncsozó szer­zett minősítést. I. osztályúak 7-en lettek: Petrovszki Mi­hály, Gyáni János, Mekis János, Kovarszki Pál, Ko- varszki János, Radnai Csa­ba, Varga I. Sándor. Aranyjelvényesek: Varga II. Sándor, Gajdács György, Szlancsik János, Szlancsik László, Domucza György, Rusznák Károly, Galambos István, Palik György. Az augusztusban leszerelt Schulhoff Ernő elérte a nem­zetközi minősítést, de sajnos ő eltávozott Békéscsabáról. 1982-ben a minősítések megszerzése cselgáncsban nem lesz könnyű; ugyanis csak nemzetközi versenyeken lehet elérni az I. osztályú és a nemzetközi minősítést, de az öt hazai rangsoroló ver­seny is nagyon erős mező- nyű nemzetközi viadal lesz. A Honvéd Szalvai SE eb­ben az évben is indít csel- gáncstanfolyamot. Az első foglalkozások január 11. és 12-én lesznek, s négy hóna­pig tartanak. A rendező sportegyesület az 1964—72 között született fiúk jelent­kezését várja, természetesen a vidékieket is szívesen lát­ják. A jelentkezés határide­je: 1982. január 11. (hétfő) 17.30 és 20 óra között Békés­csabán, az 1. sz. általános is­kolában, Csikász Csaba és Nyitrai Vendel ' edzőknél, míg másnap, január 12-én (kedd) szintén 17'.30 és 20 óra között Békéscsabán, a 11. sz. általános iskolában Beck Antal edző várja az érdeklődőket. II Népújság közvélemény-kutatása Ki volt Békés megye legjobb női sportolója 1981-ben? 1. ___________________________ 2. _ ............................................................... 3 . ______________________________ Ki volt Békés megye legjobb férfisportolója 1981-ben1’ 1. 2. 3. Melyik volt Békés megye legeredményesebb csapata 1981-ben? 2. 3. A szavazó neve, pontos címe: A jubileumi torna Mezőtúron lesz Harminc csapat a XXV. kézilabda Népújság Kupáért Tiszteletre méltó jubileumhoz érke­zett a talán legha­gyományosabb Bé­kés megyei sportesemény. A Békés megyei Népújság, a sportszervekkel karöltve, az idén XXV. alkalommal hir­dette meg téli kézilabda­kupáját, amely mindig jól szolgálta a csapatok bajno­ki felkészülését. Természete­sen távol áll tőlünk az ön­dicséret, csupán a kivételes alkalom diktálja a visszate­kintő sorokat. Megfelelő' szintű terem hiánya miatt az idén a me­zőtúri városi sportcsarnok ad otthont a Népújság Kupá­nak, de nemcsak a helyszín rendhagyó, hanem a kiírás is, hiszen a tornát a Békés megyei Kézilabda-szövetség a Szolnok megyei KSZ-szel közösen bonyolítja le. A szervezők négy csoportot alakítottak ki, s ezekre ösz- szesen 30 csapat nevezett. A résztvevők. NB-S cso­port. Férfiak: Tisza Cipő (megyei I. o.), Bcs. Előre Spartacus (NB II), HÓDI- KÖT SE (NB I B), Kondóro- si TSZSK (NB II), Szarvasi FSSC (NB II), Üjkígyósi TSZSK "(NB II), Kunhegye- si SE (NB II), Mezőhegyesi SE (megyei I. o.). Nők:Szeg­halmi SC (NB II), Bcs. Elő­re Spartacus ifi, Lehel SC (NB II), Szarvasi FSSC (me­gyei I. o.). AFC, Túrkevei VSC, Gerlai TSZSK. A 30 csapat a január 10- től március 7-ig tartó ver­senysorozaton körmérkőzé­ses rendszerben találkozik egymással. A női NB-s cso­portban — tekintettel a kis létszámra — két fordulót bo­nyolítanak le. A játéknapok': január 10, 17, 24, 30, 31; február 7, 13, 14, 21, 21, 28; március 7. A tizenkét játéknap közül a januári ötre már elkészítet­ték a teljes programot. íme, az első forduló műsora: 8.00: Gyulai SE—Túrkeve, férfi I. o. 9.05: Szeghalom—Török - szentmiklós, férfi I. o. 10.00: ünnepélyes megnyitó. 10.10: Szeghalom—Bcs; Előre Sp., női NB-s. 11.15: Tisza Cipő— Szarvas, férfi NB-s. 12.20: Gyula—Lehel SC, férfi I. o. 13.25: Kondoros—Jászladány, női I. o. 14.30: Szarvasi FSSC—Kondoros, férfi NB-s. 15.35: Lehel SC—Dózsa SE, férfi I. o. 16.40: OMTK—Me­zőtúr, női I. o. 17.45: Tisza- földvár—OMTK, férfi I. o. Kívánjuk, hogy a küzde­lemsorozat ezúttal is szolgál­ja nemes célját, a legjobbak pedig sportszerű küzdelem­ben nyerjék el a felújított díszes serlegeket. JÁTÉKVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉS Megyei I. o. csoport. Fér­fiak: Lehel SC, Szeghalmi SE, Bcs. Volán, Bcs. Előre Sp., Törökszenmiklósi SE, Dózsa SE (Orosháza), Gyulai Húsipar, Túrkevei VSE, Orosházi MTK, Tiszaföldvári TSZSK. Nők: Gyomaendrődi Spartacus TK, Jászladányi TSZSK, Kondorosi TSZSK, Orosházi MTK, Mezőtúri A Békés megyei Kézilab­da-szövetség január 9-én, szombaton délután tovább­képzést rendez a játékveze­tők részére. Az előadók — Kocsis János, Nagy Tibor és Nyári Mihály — a teremtor­nák nyitánya előtti aktuális tennivalókról és az új já­tékszabályokról tartanak' elő­adásokat. Asztalitenisz-mérleg ’81 Soha rosszabb évet! Az asztalitenisz-szakveze­tés általános véleménye: so­ha rosszabb évet! Dióhéjban az~ esztendő legjelentősebb sikereiről: Az újvidéki világbajnok­ságon a férfiválogatott ezüstérmes lett; Magyaror­szág ötödször győzött a Szu­per Liga-sorozaton, s húsz mérkőzésen át őrzi veret­lenségét; Európa Kupa-győz­tes a Bp. Spartacus férfi-, il­letve a Statisztika női csa­pata; Klampár Tibor győ­zött az Európa 12 versenyen, az NSZK Nagydíjon és a Világ Kupán; Jónyer István második a mesterek torná­ján; a serdülő leánycsapat Európa-bajnoki aranyérmet nyert. — Az eredmények termé­szetesen jók, bizonyítják, hogy a sportágban változat­lanul fontos szerepet töltünk be, a legjobbak között ha­ladunk — nyilatkozta az MTI munkatársának Bérezik Zoltán. — A sikerek ellené­re azonban nem vagyok és nem lehetek elégedett, mert a férfiélvonal tagjaitól még többet vártam, s a közvetlen utánpótlás legjobbjai, mint például Kriston és Molnár, nem tudtak betörni az euró­pai élmezőnybe. A nők sem maradtak adósak jó eredmé­nyekkel, Magos és Szabó is kezdi visszanyerni régi for­máját, a válogatott egyik legnagyobb bravúrja pedig Dél-Korea csapatának legyő­zése volt. Kellemes helyzet­ben vagyok, mert pillanat­nyilag elég sok az egyforma jó képességű női játékos. Kalauz a természet barátainak A szalonnasütő helyet gye­rekek ülik körbe, természet- védelmi szakkör tagjai. Szinte idáig érezni a nyárs sült szalonnával keveredő illatát. A táborhely mögött sáor feszül, mellette „fali­újság”. Körbe-körbe erdő. A könyv másik, hátoldali képe télen készült, egy ha­talmas tölgy törzsét „ölelik” körbe az ifjú természetbúvá­rok. Talán madáretető-ki­ránduláson kattant a fotós gépe. Ügy hozta a véletlen, hogy öt esztendővel ezelőtt e so­rok írója méltathatta Ré- thy Zsigmond: Békés me­gyei természetvédelmi ka­lauz című munkáját, első megjelenése alkalmából. Ak­kor, mint mindenkinek for­gatni való zsebkönyvet aján­lottuk, felfedezve benne Réthy olthatatlan természet­szeretetét, azzal a nem tit­kolt reménnyel, hogy ezt a barátságot bizonyosan át­plántálja sok olvasójára is. Nincs róla statisztika, va­jon hányán kaptak kedvet olvasmánya nyomán ahhoz, hogy meglátogassák a. déva- ványai túzokrezervátumot, vagy a kígyósi pusztát. Netán visszafogták csúzlijukat a gondolatban már célba vett gyurgyalagról, vagy mégis csak hagyták ősi helyén a Vázába szánt, védetté nyil­vánított vadvirágot. Most újra megjelent a ka­lauz, változatlan címmel, kellemesebb, vonzóbb külső­vel, színes borítóval. Az első szembetűnő változás a ’76-os kiadványhoz képest: a leg­szükségesebb ismereteket immár angolul, németül és oroszul is olvashatjuk. Ré­gi, sokszor hiányolt igény kielégítése ez, és immár nyugodt szívvel adhatják az idegenforgalmi irodák, ven­dégvárók is a hozzánk lá­togatók kezébe a képekkel, rajzokkal gazdagon illuszt­rált kiadványt. A szerző, miután bevezette olvasóit a legfontosabb alapismeretek­be, végigviszi őket termé­szetvédelmi területeinken. Nem tart igényt arra, hogy egyedüli, tévedhetetlen ka­lauza legyen egy-egy időzés­re érdemes helyen olvasói­nak. A szakirodalom megje­lölésével segít abban, hogy akiket mélyebben, részlete­sebben érdekel az illető te­rület, nevezetesség, akkor se legyenek tanácstalanok. Üj ismereteket adó rész a Vésztő melletti Mágorpusz- táról szóló fejezet. A feltá­róhely első rekonstrukciós szakasza 1981*ben fejeződött be, rugalmas volt tehát a szerkesztés. ' Ezúttal is fontosnak tart­ja a szerző a Körös-vidék állatvilágának bemutatá­sát, különösen a madárvi­lágnál időzik, melyet sajnos, Röviden • Totócrcdmcnyek: x, x, I, 2, 1, 1. 1, x, 1, x, 1, 1, 1, 1. # Kanada nyerte a hetedik al- kálómmal megrendezett junior jégkorong-világbajnokságot, a 2. helyen Csehszlovákia, a 3.-on Finnország csapata végzett. # Az MLSZ közli: azzal a hír­rel kapcsolatban, hogy Török Péter, a Vasas SC labdarúgója a közeljövőben egy spanyol együttesnél próbajátékon szere­pel, illetve szerződéskötést ter­vez, semmilyen hivátalos tárgya­lás nem történt. Egyébként az MLSZ és az OTSH az 1981 82-es bajnokság befejezéséig újabb külföldre szóló játékengedélyt nem ad ki. • Tizenegy Földközi-tengeri or­szág hírügynökségének választá­sa alapján Bemard Hinault fran­cia kerékpáros lett 1981-ben a legjobb mediterráni sportoló. Hinault, a háromszoros Tour de France győztes a jugoszláv úszó Petricet, és az ugyancsak jugoszláv asztalitenisz-edzőt. Surbeket előzte meg. A 4. helyre az olasz autóversenyző, Elio de Angelis, került. egyre több veszély fenyeget, mert — Réthy Zsigmondot idézve — „g kultúra szorí­tásában élnek”. Riasztó adat: 12 olyan faj van — közte például a vörös ká­nya, a kígyász ölyv, a réti, parlagi és békászó sas —, amelyet a különösen veszé­lyeztetett kategóriába so­rolnak a szakemberek. Fenn­maradásuk nem csupán a központilag szervezett in­tézkedéseken, mentőakció­kon múlik — mindannyiun­kon, akik lakjuk, „igénybe vesszük” a természetet. Raj­tunk is áll, hogy mikor szű­kül az úgynevezett vöröslis­ta, a veszélyeztetett mada­rak névsora. Mellesleg a kö­tet szerzője .írta az első ma­gyar madártani bibliográfiát is, amivel egycsapásra meg­ismerték nevét szakmai ber­kekben — a tengeren túl is! Visszatérve a szóban forgó kötetére, ez korántsem szű- kebb szakmai rétegnek író­dott. Túl azon, hogy legszí­vesebben minden idegenfor­galmat szervező szakember, valamennyi biológiatanár házi könyvtárába ajánljuk, nagyon hasznos útitársa le­het az alkalmi természetjá­róknak is. Ez a könyv, akár­csak a többi, megyei szervek támogatásával megjelent ha­sonló kiadványa, természete­sen csak egy részfelülete an­nak az összetett tevékeny­ségnek, amely a természet- védelmi propaganda foga­lomkörébe tartozik. Egyszer­re fontos a természeti érté­kek megismertetése — amely most különös jelentőséget kap a megnövekedett sza­bad idő révén —, valamint a bennünket körülvevő élő­világ védelme. Reméljük, hogy a Békés megyei termé­szetvédelmi kalauz második kiadása segít mindkettőben, s egyre többen lesznek ba­rátai a természetnek. Mert „Csak egyetlen föld van”, s benne egyedüli szűkebb mik­rovilágunk is. (fábián) • Az Európai Labdarúgó-szö- vétség XVI. kongresszusát április 28-án, Drezdában rendezik, kö­zéppontjában a választások áll­nak. Hírügynökségi közlések szereim a jelenlegi elnök az olasz, dr. Artemio Franchi, új­raválasztása esetén szívesen be- töltené még négy évig a tisztsé­get. Egyébként kilenc poszton lesz választás. 0 A tervekkel ellentétben, egyelőre" nem utazik túrára a Ferencváros labdarúgó-csapata. A tárgyalások tovább folynak, de a csapat megkezdte kéthetes hévízi alapozását. 0 Bemutató jellegű sakkfog­lalkozást tartott a közelmúltban Sarkadon, Bánszky János mes­terjelölt. A 2. sz. iskolában 25 sakkbarát hallgatta meg a bé­késcsabai mesterjelöltet, majd szimultánra került sor, ahol Nagy Julianna döntetlent ért el vele szemben. 0 A La Gazzetta Dello Sport című' olasz sportláp arról ír, lehetséges, hogy Karl-Heinz Rummenigge, a kétszeres arany- labdás nyugatnémet válogatott játékos a Juventushoz szerző­dik — belátható időn belül. A hír más forrásból még nem megerősített. és elsősorban azért, mivel Rummenigge szerző­dése 1984. június 30-ig szól a Bayern Münchenhez. BÉKÉS MEGYEI Az MSZMP Békés megyéi Bizottsága és a Békés megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Enyedi G. Sándor. Főszerkesztő-helyet­tes: Séleszt Ferenc. Szerkesztőség: Békéscsaba. Pl.: 111. Munkácsy u. 1. sz., 5601. Tel.: 12-196, 12-035, főszerkesztő: 11-021. Ki­adja a Békés megyei Lapkiadó vállalat, Békéscsaba. Pf.: 111. Munkácsy u. 4. sz., 5601. Telefon: 11-051. Felelős kiadó: dr. Arpá-si Zoltán. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesítö postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34 Ft, egy évre 400 Ft. Kner Nyomda Dürer üzeme, Bcs., Szerdahelyi u. 2 A, 5600. Vezérigazgató: Háromszék! Pál. INDEX: 25054 ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom