Békés Megyei Népújság, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS 0 MEGYEI TONÓCS LAPJA 1982. JANUÁR 3., VASÁRNAP Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, l.SZÁM Határozottan haladunk tovább a kipróbált, jó utón Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke január 1-én köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban. Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársak! Üj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor, szokásunkhoz hí­ven, mérleget készítünk a múlt esztendőről, és kifejez­zük egymásnak jókívánsága­inkat az új évre. Milyen is volt a múlt esz­tendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet • kipró­bált, bevált politikánk szel­lemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gazdag ne­gyedszázadunkról méltókép­pen emlékeztünk meg ma­gunk és megemlékeztek má­sok is. Nyugodt lelkiismeret­tel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világ­ban, és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődé­sünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az ered­ményeit nyugodt lelkiisme­rettel vállalhatjuk most, és a következő nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyo­sabb nemzetközi feltételek; ellenére tovább szilárdult, és új módon, az új követelmé­nyeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodásunk­ban már jelentkeznek erőfe­szítéseink első eredményei. Két fő célunknak megfelelő­en a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk politi­kai, gazdasági és társadalmi eredményeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzel fogható jele, hogy a külső piac a világ- gazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megkö­szönöm a párt- és az álla­mi vezetés nevében mun­kásosztályunknak, szövet­kezeti parasztságunknak, ér­telmiségünknek, társadal­munk minden más rétegé­nek, minden jó szándékú ál­lampolgárunknak a közös nagy célok elérése érdeké­ben kifejtett erőfeszítést. Kedves Barátaim! Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink meg­valósításának külső felté­telei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső felté­teleinek alakulásában vi­szont kedvező változások ta­pasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt sza­porodnak a közös gondolko­dás, a közösen végzett mun­ka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti cél­kitűzéseink elérése során ki-ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunk­ban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erő­feszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt kipróbált politikája, a Haza­fias Népfront programja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szo­cialista nemzeti egység, ame­lyet a különböző társadalmi rétegek nemzetiségre, vallás­felekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a saját­juknak éreznek és vallanak, s amelynek örvendetes ered­ménye a politika, a gazdasá­gi és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitat­hatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien , tudjuk, mennyi tennivalónk van még a ve­zetésben, a vállalatok, in­tézmények irányításában, a társadalom fejlesztésében. Szocialista céljaink, gazda­sági helyzetünk realitásai és a világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy mun­kánkban a fő figyelmet az 1982-es esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazda­sági egyensúly további ja­vítására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos körülményeinek fejlesztésé­re. Ez reális, megvalósítható cél. Kedves Elvtársak! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerültek az enyhülés ered­ményei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozí­cióik visszaszerzésére tö­rekszenek. Katonai erőfö­lénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul ven­ni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafor­dítani. Az erőviszonyok egyensú­lya kialakult, és ez a garan­ciája annak, hogy a haladás és béke erői nélkül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a vilá­gon. A mi véleményünk a vi­lág nagy kérdéseiben vilá­gos. A béke elkötelezett hí­vei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseinkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az eny­hülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. En­nek érdekében pártunk és kormányunk a jövőben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szem­pontjából különös fontossá­ga van annak, hogy folytas­suk testvéri barátságunk' ápolását, sokoldalú együtt­működésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üd­vözöltük és támogatjuk len­gyel barátainknak a szocia­lizmus védelmére és a belső rendteremtésre irányuló lé­péseit is. Abban a meggyő­ződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Ma­gyar Népköztársaság hű szö­vetségeseihez, barátja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek, és a bé­kés egymás mellett élés elve alapján korrekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglal­koztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szi­lárd meggyőződésünk, hogy a békeszerető erők meg tud­ják akadályozni a nemzet­közi feszültség fokozódását, a béke megvédése reális le­hetőség. Előbbre akarunk lépni szo­cialista vívmányaink gyarapí­tásában. Szembe kell néz­nünk a világgazdaság, a vi­lágpiac kihívásaival. A kö­vetelmények mind szigorúbb feltételeket támasztanak ve­lünk szemben. Ez a - kény­szerítő erő pillanatnyilag kellemetlen, de hosszú tá­von segíti fejlődésünket ab­ban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Mun­kánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végeznünk, még takarékósabban és okosabban kell gazdálkod­nunk szellemi és anyagi ja­vainkkal- egyaránt. Tisztelt Elvtársak! Kedves Barátaim! Határozottan haladunk tovább a kipróbált, jó úton. Nerh gondtalanul, de maga­biztosan. Nem állhatunk meg, szorgalommal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a' pozitív változásokat. Politi­kánk szellemében mind ész­szerűbb megoldásokat, a boldogulás célszerű módjait keressük. Bizakodva tekin­tünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra tö­rekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szo­rosabbra zárva vállaljuk sok, közös tennivalónkat. Az új év első napján a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kor­mány nevében kívánok ha­zánk valamennyi állampol­gárának, egész magyar né­pünknek, minden barátunk­nak eredményekben gazdag, boldog és és békés új esz­tendőt ! Hivatalba lépett az ENSZ új főtitkára Xavier Perez de Cuellar perui diplomata szilveszter éjszakáján hivatalosan is át­vette az ENSZ főtitkárának tisztségét és hivatalát Kurt Waldheim eddigi főtitkártól. Mint ismeretes, a perui dip­lomata főtitkárrá választá­sa előtt a különleges politi­kai kérdésekkel foglalkozó főtitkárhelyettes tisztségét töltötte be a világszervezet­ben. Búza Barna sarkadi származású, Budapesten élő szobrászmű­vész most készülő alkotása. A 71 éves mÜVéSZ „Fonó aseaony” című szobrát a Budakalászi Lenfonó és Szövőgyár előterében állítják fel Újévi üdvözletek és remények MOSZKVA A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksé­ge, valamint a Szovjetunió Minisztertanácsa újévi üd­vözletét intézett a szovjet néphez. — Az 1981-es év a szovjet emberek számára az új, tör­ténelmi távlatokat kijelölő XXVI. kongresszus, a nagy­szabású alkotómunka, a béke megőrzéséért és megszilárdí­tásáért folytatott kemény harc éve volt — hangoztat­ja a szovjet vezető testületek üdvözlete. Az 1981-es év nem volt könnyű: mostoha időjárás sújtotta a mezőgaz­daságot, feszültebbé vált a nemzetközi helyzet. A Szov­jetunió azonban töretlenül halad előre a kommunizmus építésének útján. Tervszerű­en valósultak meg a szociá­lis programok, milliók köl­töztek’ új lakásba, nőtt a gyermekes családoknak, az anyáknak, a dolgozó nőknek és a fiataloknak nyújtott ál­lami támogatás, felemelték a nyugdíjakat. Köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárulnak orszá­gunk anyagi és szellemi ér­Idegenforgalmi mérleg A különböző idegenforgal­mi irodák elkészítették az év gyorsmérlegét. A teljesség igénye nélkül — tudósítóink Segítségével — arról adunk képet: megyénkben miként fogadták a vendégeket, me­lyek voltak a legsikeresebb programok. IBUSZ A békéscsabai iroda az elmúlt esztendőben a koráb­biaknál jóval színesebb, gaz­dagabb programokat kínált ügyfeleinek. Az iroda 224 országjáró tú­rát indított tavaly hazánk legszebb tájaira. Több mint 130 csoport utazott szocialis­ta és kapitalista országokba. A legtöbben — 43 csoport — a Szovjetunióba látogattak, de sokan vettek részt a hét­végi csehszlovák túrákon, vagy utaztak Bécsbe. Egyre többen töltötték az év végi ünnepeket külföldön. Ezt mutatja, hogy rendkívül nagy volt az érdeklődés a karácsonyi és szilveszteri utak iránt. Az elő- és utószezonban csoportjaik egy részénél »nyugdíjas kedvezményt ad­tak. Kedvező áron ajánlot­ták útjaikat a középiskolá­sok és szakmunkástanulók részére. Az iroda program­jaiban vehetett részt az a hat külföldi és 152 belföldi csoport, amely Békéscsabára érkezett. Megismerkedtek a város nevezetességeivel, s az itt lakó emberek népművé­szetével. Az IBUSZ orosházi irodá­jának kirakatában három plakát csalogatja az utazni vágyókat: az 1981. őszi-téli belföldi üdülési program, öt­napos Orosháza—Opatija— Trieszt és háromnapos Oros­háza—Bécs út. Év végén ál­talában ötven utas ügyét in­tézték naponta, a nyári csúcsforgalomban ennek há­rom-négyszeresét. Az 1980-as 15 millió forintos tervüket teljesítették, ’81-ben pedig megközelítették a 20 millió forintos forgalmat. Tavaly 650 utas jelentke­zett az IBUSZ orosházi szer­vezésében külföldi társasuta­zásokra. A 394 szocialista or­szágba utazó közül legtöb­ben a jugoszláv és a bolgár tengerparton voltak, de szép számmal mentek a Szovjet­unióba és az NDK-ba is. Csoportos nyugati utazáson 256-an, egyénileg több ez­ren jártak az iroda segítsé­gével. A szilveszteri utazások leg­nagyobb részét már kora (Folytatás a 4. oldalon) tékeinek gazdagításához, vé­dik határainkat. Biztosak vagyunk abban, hogy a párt XXVI. kongresszusának és a KB 1981. novemberi plénu­mának történelmi jelentősé­gű határozatait, valamint a XI. ötéves terv célkitűzéseit dolgozó népünk megvalósít­ja. Számunkra a. két legfonto­sabb dolog a kommunista építőmunka és a világbéke megőrzése — folytatódik az üzenet. Pártunk és kormá­nyunk mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a szov­jet emberek békés életét; következetes békepolitikát folytat, együttműködésre tö­rekszik a világ minden né­pével'. Ugyanakkor- határo­zott választ ad a reakciós erők támadására, erőteljesen törekszik a fegyverkezési verseny megfékezésére, s eredményeket akar elérni a leszerelés területén. Nincs emberibb és nemesebb fel­adat, mint az emberiséget fe­nyegető nukleáris katasztró­fa elhárítása. Ezen az estén üdvözletün­ket küldjük, békét és bol­dogságot kívánunk külföldi elvtársainknak és barátaink­nak, a szocialista országok dolgozóinak, földünk min­den népének, amely az im­perializmus, a reakció, va­lamint az emberi, az anyagi és a szellemi energiát pa­zarló fegyverkezési verseny ellen, a békéért és a társa­dalmi haladásért harcol. A Szovjetunió derűlátás­sal, teremtő erejének és energiájának teljében lép az 1982-es esztendőbe, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége megalakulásának 60. évébe. VARSÓ Henryk Jablonski, a len­gyel államtanács elnöke csü­törtökön este a rádió és a televízió által közvetített új­évi köszöntőjében hangoz­tatta, hogy bár az 1981-es év mérlegét a jelenlegi helyzet­ben nehéz megvonni, jelen­tős lépéseket tettek. Ilyenek­nek nevezte a hetvenes évek súlyos hibái megismétlődé­sének akadályozására ho­zott politikai, jogi és szemé­lyi garanciákat, a parlament által elfogadott számos tör­vényt, amely a gazdasági re­formot szolgálja; a helyi ön- kormányzat és az önigazga­tás fejlesztéséről, valamint az új év kezdetére előkészí­tett gazdasági reformot. A továbbiakban rámuta­tott, hogy a megújulás esz­méinek teljes megvalósítá­sát akadályozták azok az erők, amelyek 'szüntelenül sztrájkákciókkal és egyéb módon az államapparátus működésének megbénításá­ra, a népgazdaság szétbom­lasztására törekedtek, veszé­lyeztették az ország szövet- ségesi kapcsolatait. Az anarchia állapotában növe­kedett a bűnözés. — Ebben a helyzetben a kisebbik és a nagyobbik rossz között kellett választani — mondta Jablonski, emlékeztetve Ja­ruzelski karácsonyi beszédé­re, amelyben a Nemzeti Megmentés Katonai Taná­csának elnöke hangsúlyozta, hogy a nagyobbik rossz meg­előzése érdekében vezették be a szükségállapotot. Hang­súlyozva, hogy az intézkedé­seket nem a néppel szem­ben, hanem a népért hozták, Jablonski kijelentette,- hogy a szükségállapot megszünte­tése maguktól a lengyelek­től függ. A lengyel államtanács el­nöke végül köszönetét mon­dott a szocialista országok­nak a Lengyelország prob­lémái iránt tanúsított meg­értésükért és testvéri segít­ségnyújtásukért. RÓMA II. János Pál pápa hagyo­mányos szilveszteri miséjén arról beszélt, hogy a világon ma számos olyan történik, amely nyugtalansá­got, bizonytalanságot kelt. Az embert, az emberi életet, méltóságot és lelkiismeretet fenyegető veszélyek ellenére — folytatta a pápa — van remény, hogy az értelem, a világosság győzedelmeskedik. KALIFORNIA Ronald Reagan amerikai elnök újévi üzenetében azt jósolta, hogy 1982-ben az Egyesült Államokra súlyos próbatételek várnak, de az ország „kétségkívül” túljut a nehézségeken. „Gazdasági visszaesés sújt bennünket, amelyet a hozzá nem értő, több évtizedes kormányzati munka idézett elő. De most az egész ország új nyitás elé néz” — hangzik az üzenet. Az elnök felszólította az amerikaiakat: éljenek meg­győződésük szerint, és „te­gyék rendbe a dolgokat”. Palm Springsben Reagan elnökkel együtt ünnepelt Haig külügyminiszter, Wein­berger hadügyminiszter és a szűkebb kormányzat több más tagja. Szombaton az el­nök Haig külügyminiszterrel tárgyal a Lengyelország és a Szovjetunió ellen elrendelt szankciókról. Kedden ugyanis a Fehér Házba vár­ják Helmut Schmidt nyugat­német kancellárt. A találko­zó egyik fő napirendi kérdé­se éppen a Lengyelországgal összefüggő helyzet lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom