Békés Megyei Népújság, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-24 / 275. szám

1981. november 24., kedd Néprajzi szabadegyetem Szarvason A szarvasi Városi Tanács művelődésügyi osztálya, a Tessedik Sámuel Múzeum, valamint a TIT városi szer­vezete létrehozta a szarvasi Vajda Péter Szabadegyetem népművészeti tagozatát. Az előadássorozat a néprajz alapismereteit kívánja fel­tárni a hallgatóság előtt, s a legújabb kutatási eredmé­nyekről is tájékozódhatnak az érdeklődők. A nyolc előadásból álló so­rozatot a DATE Szarvasi Me­zőgazdasági Főiskolai Karán tartják. Az előadók neves néprajzi szakemberek lesz­nek. Néhány cím jól repre­zentálja, milyen sokféle té­makörrel foglalkozik majd a tagozat: A népi építészet, A szlovák nemzetiség népmű­vészetének fejlődése; A kun és a vásárhelyi hímzés; A szarvasi népi lakáskultúra. A sorozat első előadását november 24-én, ma délután fél 5-től tartják. Ez alkalom­mal dr. Csilléry Klára egye­temi tanár „A népművészet tegnap és ma” címmel tart előadást. A szocialista brigádok és a művelődési ház kapcsolata Csanádapácán (Tudósítónktól) A csanádapácai Széchenyi Tsz-ben mintegy 20 szocia­lista brigád dolgozik. Vala­mennyinek jó kapcsolata van a helyi Arany János Műve­lődési Házzal és a község gyermekintézményeivel. Szép példája ennek, hogy a napokban az Április 4. filmszínházban megrendezett gyermekfilmvetítésen 357 gyermek részére a Gagarin Szocialista Brigád fedezte a költséget. Ahhoz, hogy a gyermekek kellemes körül­mények között nézhették vé­gig a Fehérlófia című színes kalandfilmet, aktívan hozzá­járult a Petőfi Sándor Szo­cialista Brigád. Az évek óta fűtetlen művelődési házban az elmúlt hónapokban új ka­zánokat szerelt az Orosházi KAZÉP. A szerelők részére a szocialista brigád készítet­te elő a helyet, amely 60 ezer forint értékű társadalmi munkát jelentett. A Vásárhelyi Pál Szocia­lista Brigád ugyancsak a na­pokban kicserélte a művelő­dési ház előcsarnokában és tánctermében az elavult vi­lágítási berendezéseket. Rozs Jánosné A hét filmbemutatói A zsarnok szíve, avagy Bocaccio Magyarországon — színes magyar film, rendez­te: Jancsó Miklós. Főszerep­lők: Gállfi László, Teresa Ann-Savoy, Ninetto Davoli és Madaras József. A XV. szá­zadi magyar főúri család if­jú tagja hazatér Itáliából. Hamarosan azt kell tapasz­talnia, hogy az udvarban rej­télyes dolgok történnek, tit­kok veszik körül. . . . Mindenki és senki. Színes, feliratos bolgár film. Rendez­te: Krikon Azarjan. Fősze­replők: Velko Kanev és Ge- orgi Novakov. Egy kis bolgár falu életének megszokott rendjét példátlan esemény dúlja fel. Megöltek egy falu­belit, s minden jel arra mu­tat, hogy rablógyilkosság tör­tént. A 3. számú űrbázis — szí­nes, feliratos tudományos­fantasztikus angol film. Ren­dezte: Stanley Donén. Fősze­replők : Kirk Douglas és Far- rah Fawcett Majors. A távo­li űrállomáson élő tudós há­zaspár életét megzavarja a földről érkezett James kapi­tány és titokzatos robotja; mindketten beleszeretnek a gyönyörű Alexába. Összerakó művészeti játékok A művészeti összerakó játék régóta ismert és közkedvelt szó­rakozása gyerekeknek, felnőttek­nek egyaránt. Fejleszti a logikai készséget, bővíti a látáskultúrát, az ismereteket, társaságban és egyedül is kellemes, hasznos idő­töltés. A Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata népszerű össze­rakó játékai közül tízféle, egyen­ként 240 darabból álló sorozatot 125 forint helyett 80 forintos áron hozott forgalomba a közelgő de­cemberi ünnepek előtt. Az isme­retterjesztést szolgáló játékok kö­zött a magyar képzőművészetet Than Mór, Wagner Sándor, Pe- kéry István, Ferenczy Noémi al­kotásai képviselik, a külföldi művészek közül idős Pieter Brue­ghel neve szerepel a címlistán. A játékokat a kiadó vállalat bu­dapesti (V., Deák Ferenc tér 6.) és kőszegi (Városháza u. 3.) ké­peslapboltjában árusítják. November végétől árusítják or­szágszerte a TRIAL játékboltjai­ban a 480 darabból álló Buda- pest-látkép, Látkép az Erzsébet- híddal, valamint Budapest, Vá- rosliget-Vajdahunyad vára című várostörténeti érdekességeket tar­talmazó játékokat, a 480 darabos művészeti játékok között Kiss Bálint: Dobó Katica című alko­tása szerepel, a 960 darabból álló művészeti összerakó játékok egyike pedig Konsztantinosz Bo- linachi: A Lissai tengeri ütközet című műve. A 480 darabból álló sorozatok irányára 150, a 960 darabos játékoké ped”ig 260 fo­rint. Év vége a tévében (Új Jókai-sorozat indul) Ki-ki tegye a szívére a ke­zét — és vallja be bátran, bizony, akárhogy is nézzük, mifelénk a tévécsúcs min­denképpen az év vége. Az ünnepek, a bejgli -kísérte mélázgatás ideális alkalmat teremtenek, hogy a képernyő rabságában órák hosszat „fogyasszuk” a műsorokat. Mintha maga a tévé is ilyen­kor, tán egyfajta lelkiisme- ret-furdalástól gyötörve — megpróbálja összeszedni minden erejét, hogy a rutin­produkciók után valami új­jal is kísérletezzen ... A decemberi kínálatból — ezt jósolni is felesleges — a legnagyobb érdeklődésre az új, hatrészes Jókai-soro­zat, A névtelen vár számít­hat, amelyet Zsurzs Éva ren­dezett,- a főszerepben Koncz juk a gyilkossággal vádolt, cserfes szobalány fordulatos történetét. A közreműködő színészek: Igó Éva, Huszti Péter, Psota Irén, Darvas Iván, Balázs Péter, Végvári Tamás és Egri Márta. A kor­társ finn drámairodalom je­lentős alkotása C. Andersen A család című műve, a nem is olyan speciális finn famí­lia világáról, Zsombolyai Já­nos rendezésében. Nemere László irányításával vették fel az ugyancsak a hétközna­pokkal foglalkozó V. Ro- zov darabját, A siketfajd fészkét is. A zenei műsorok kínálatá­ban szerepel Beethoven IX. szimfóniája, Bach karácsonyi oratóriuma, a Spartacus cí­mű Hacsaturján-balett szov­jet feldolgozása, Theo Adam Aki ugyancsak fellép az év végén: Bódy Magdi nielle Darrieux neve fém­jelzi Az élet örömei, Michel Simoné Az öregember és a gyerek, Charles Laughtoné pedig A notre-dame-i to­ronyőr című produkciókét. Természetesen újabb epizó­dokkal jelentkezik a Charley angyalai, a Tetthely, A vizs­gálóbíró asszony, s Az új Scotland Yard is. A gyerekek számára ké­szült el Szabó Magda Tün­dér Lala című regényének filmváltozata, Katkics Ilona rendezésében, s ugyancsak nekik szól Cser Gábor A hétpettyes lovag című mese­játéka is, amelyet ugyancsak Katkics Ilona jegyez. A gonosz Bamamakk király lyal szembeszegülő Hétpety- tyes lovag kalandjait töb­bek között Székely Tamás, Kárpáti Tibor, Kővári Judit, Vennes Emmy, Széplaky Endre, Imre István tolmá­csolja. Folytatódik a rendkí­vül népszerű Süsü sorozat is. A régebbi história mellé most négy újabb csatlako­zik, Szabó Attila rendezésé­ben. Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot címmel írt ugyancsak a kicsinyek­nek tévéjátékot — s maga is vállalkozott a rendezésre. A decemberi színházi köz­vetítések tervében találjuk Moliére Tartuffe című da­rabjának miskolci és Shakespeare Szentivánéji álomjának kaposvári elő­adását — felvételről. A sportrajongók többek között ott lehetnek a Tokaj Express nemzetközi párbaj­tőrversenyen, a Magyaror­szág—Egyesült Államok ökölvívó-mérkőzésen, a Ké­pes Sport Kupa teremfoci- találkozóin, s az Izvesztyija Kupáért vívott jégkorong­meccseken. Nemlaha György Annak idején, jó pár éve emlékezetes siker volt a bu­dapesti Madách Kamaraszín­házban Marcel Achard A bo­lond lány című bűnügyi ko­médiája, Dómján Edittel a címszerepben. Most Makk Károly rendezésében láthat­Igó Éva és Huszti Péter A bolond lány forgatásán Koncz Gábor A névtelen vár egyik főszereplője Gáborral, Tordai Terivel és Papp Verával. Mellettük Márkus Lászlót, Szabó Sán­dort, Inke Lászlót, Pécsi Il­dikót, Kézdy Györgyöt, Gál- völgyi Jánost, Zenthe Fe­rencet, Kelemen Évát lát­hatja a néző ebben a ro­mantikus históriában, amely egy titokzatos várkastély és lakói sorsán át ábrázolja a múlt század végi vármegyei életet. Üj tévéjáték a Heltai JeJ nő regénye nyomán forga­tott, A 111-es is, Málnay Le­vente rendezésében. Főhőse a gazdag arisztokrata ifjú, Réthey Zoltgn, akinek az élet csupa könnyelmű ka­land. Vagyona pillanatok alatt elúszik, de nincs na­gyobb szerencséje a szere­lemmel sem. Napjaiba azon­ban fordulatot hoz a vele szomszédos hotelszobában lakó Joe Selfridge-dzsel való megismerkedése. A század- fordulóra oly jellemző his­tória megszólal tatói: Balá- zsovits Lajos, Marek Wal- czewsky, Isabella Troja- nowska, Márkus László, Su- nyovszky Szilvia. ­koncertje, illetve a hagyo­mányos karácsonyi Kálmán Imre-koncert. A filmkedvelőknek kínál izgalmas perceket a hama­rosan induló Humprey Bo- gart-sorozat, s néhány ki­emelkedő egyedi produkció, mint Antonioni Napfogyat­kozása, Zeffirelli Rómeó és Júlia, Welles A csodálatos Andersonék című alkotása. Vidám perceket szerez majd Barbra Streisand és Ryan O’Neal kettőse a Mi van do­ki? című Peter Bogdanovich- komédiában, illetve Lilli Palmer, Jean Soréi, Charles Boyer hármasa a Maugham- regény alapján forgatott Cso­dálatos vagy, Júlia! című filmben. Jean Gabin és Da­KÉPERNYŐ Menő Manó Fantasztikus, mennyi min­dent lehet öt percbe sűríteni! Filozófiát, életszemléletet, humort, művészi hitvallást és rengeteg ötletet. Nem szé­gyellem, hogy szombatonként elsősorban Menő Manó miatt ülök a képernyő elé. Ez az egyetlen vonalból született kis ember többet jelent szá­momra a nagyeszű nyomo­zóknál, a megható szerelmes- pároknál, vagy történelmi hő­söknél. Miért? Talán mert annyira hasonlít rám, ránk, rátok, önökre. Egyszóval si­került ebbe az egyetlen apró figurába belesűríteni az em­beriség kicsinyességét, hiúsá­gát, kíváncsiságát, dühét, ön­zését. Mindezek gllenére még­sem ellenszenves alak Menő Manó. Sőt, inkább rokonszen­ves örök megújulási képessé­ge, rövid ideig tartó lelom- bozódása, mindig újra és új­ra fölkelése, bizakodása. Persze, nem szabad túl nagy filozófiai mondanivalót tulajdonítani Osvaldo Cavan- doli rajzfilmsorozatának, hi­szen fő célja minden mélyebb tartalma ellenére mégis a szórakoztatás. Nevetni önma­gunkon, kinevettetni, s ezál­tal megismerni önmagunkat — sok alkotó és előadómű­vész tűzte már ezt célul ma­ga elé. Álljon itt csak egyet­len név példaként: Chaplin. Persze, hozhatok más példát is, mondjuk Harold Lloydot, akit az ugyancsak szomba­tonként játszott burleszk- összeállításokból ismerhet­tünk meg sokoldalú, érdekes komikus egyéniségként. De vannak rajzfilmpéldák is. A kisemberség összes jegyeit magukon viselő amerikai Flinstonék, vagy a magyar Gusztáv nagyon közeli roko­nai az olasz—angol Menő Ma­nónak. Nem csak azért olyan ked­ves számomra ez a figura, mert ő a legújabb rajzfilm­hős (vagy antihős) a magyar televízióban. Az őt létreho­zóknak sikerült elérniük e műfajban a tömörségnek azt a fokát, amely még nem sú­rolja az érthetetlenség hatá­rát. Hogy mi lehet a titkúk? Talán a vonallal való játék, amely sohasem képes kime­ríteni az emberi fantáziát. A kis ember egyvonalas átalaku­lásait szemlélve Antoine de Saint Exupéry kígyója jut eszembe, „aki” megette az elefántot. Kívülről nézve egészen kalap formájú ez a jóllakott kígyó, de ha belül­ről is lerajzoljuk, minden kétséget kizáróan ott van a gyomrában az elefánt, vagy valami más. Hát efféle „kí­gyó” ez a Menő Manó is. Ha akarom, ilyen, ha akarom, olyan. Egyénisége éppoly vál­tozó, mint külseje, s mégis megmarad állandóan emberi­nek. így hát aki akar magá­ra, aki akar, ellenségére vagy barátjára ismerhet benne. S mivel nem bírál, csupán megmutat, az önkritika Kel­lemetlen érzése nélkül ka­caghatunk rajta — önmagun­MAI MŰSOR KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Helyszínrajz. 8.57: Nótacsokor. 9.44: Rímek és ritmusok. 10.05: MR 10—14. 10.35: Sullivan-operettekből. 11.00: Fauré-hajigfelvételek. 11.40: A Vatikán titka. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Jandó Jenő zongorázik. 13.50: Madrigálok. 14.12: Daloló, muzsikáló tájak. 14.40: Élő világirodalom. 15.10: A győri Városi Tanács fúvószenekara játszik. 15.28: Nyitiiikék. 16.05: Népszerű daljátékokból. 17.07: Mozgásterek. 17.32: Könnyűzene — hangszer­szólók. 17.45: A Szabó család. 19.15: Placido Domingo opera­felvételeiből. 20.05: Tudomány és gyakorlat. 20.35: Népzenekedvelőknek. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A Berlini Filharmonikus zenekar Bach-hangverse- nye. Közben: 23.02: Szakértelem. 23.12: A hangversenyközvetítés folytatása. 23.48: Dzsesszfelvételeinkből. PETŐFI RADIO 8.05: Népzene Jugoszláviából. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.00: Zenedélelőtt. 12.25: Gyermekek könyvespolca. 12.33: Melódiakoktél. 13.30: Táncrend. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Gramofonsztárok. 19.03: Kóté Tibor népi zenekara játszik. 19.23: Az ősközösségi társadalom szellemi élete. 19.33: Csak fiataloknak! 20.33: Magányos utazás. 20.55: Nosztalgiahullám. 21.34: Villon és a többiek. 22.00: A tegnap slágereiből. 23.20: Népdalok, néptáncok. III. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Szimfonikus zene. 11.05: Svéd „új hullámos” zene­karok felvételeiből. 11.50: Üj lemezeinkből. 12.41: Zenekari operarészletek. 13.07: Emlékezetes dzsesszhang­versenyek. 14.00: Független emberek. 14.29: Üj lemezeinkből. 15.24: Arabella. 16.15: Labirintus. 16.30: Népszerű dallamok. 17.30: Harminc perc alatt a föld körül. 18.00: Otto Klemperer vezényli a Philharmonia zenekart. 19.05: Iskolarádió. 19.40: Stuller Gyula hegedűestje. Közben: Kb. 20.20: Modern írók portréi. Kb. 20.40: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.20: Operakettősök. 21.58: Kocsár Miklós műveiből. SZOLNOKISTÜDIÖ 17.00: Hírek. 17.05: Két dal, egy előadó. A Narst Wind and Feuer énekel. 17.15: Munkásélet. Szerkesztő: Merza Jenő. 17.35: A ceglédi pedagóguskórus énekel. 17.45: Micsurin katonái. Riporter: Kutas- János. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: A Hobo Blues Band fel­vételeiből. 18.26—18.30: Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. TV, BUDAPEST, I. MŰSOR 8.00: Tévétorna, (ism.) 8.05: Iskolatévé. Kémia. (Ált. isk. 7. oszt.) 8^35: Magyar nyelv. (Ált. isk. 3. oszt.) 9.05:Orosz nyelv. (Ált. isk. 5. oszt.) (f.-f.) 9.30: Környezetismeret. (Ált. isk. 1. oszt.) 10.05: Osztályfőnöki óra. (Alt. isk. 3—4. oszt.) (f.-f.) 10.25: Bélyegvilág, (ism.) 10.40: Rajz. (Ált. isk. 1—3. oszt.) 11.00: Csak gyerekeknek! 1. Észak-Amerika indiánjai. 2. Mikrobi. 14.00: Iskolatévé. Rajz. (ism.) 14.20: Környezetismeret. 14.40: Osztályfőnöki óra. (f.-f.) 14.55: Kémia. 15.25: Napköziseknek, szakkö­röknek. (f.-f.) 16.10: Hírek, (f.-f.) 16.15: Az álom egy második élet. 17.00: Reklám, (f.-f.) 17.10: Gólyavári esték. 17.50: Reklám, (f.-f.) 18.10: Slágerbazár. 18.30: A póhalmi földfoglalás hi­teles története, (f.-f.) 19.00: Reklám, (f.-f.) 19.10: Tévétoma. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az Onedin család. 20.50: Szép magyar tánc. 20.55: Stúdió ’81. 21.55: Mekkora az állam pénz­tárcája? (f.-f.) 22.25: Tv-híradó 3. II. MŰSOR 20.01: Parabola, (ism.) 20.30: Reklám, (f.-f.) 20.35: Szülők klubja, (f.-f.) 20.55: Tv-híradó 2. 21.15: Reklám, (f.-f.) 21.20: Krimiben tudós, (f.-í.í BUKAREST 16.05: Iskola-tv. 17.15: Fiatalok klubja. 18.00: Üttörőhíradó. 18.50: A legkisebbeknek. 19.00: Tv-híradó. 19.25: Ipari körkép. Í9.50: A vásárlóknak ajánljuk. 20.00: A repülés. Román játék. 21.30: Költészet. 21.35: Harcban a békéért. 22.05: Tv-híradó. BELGRAD, I. MŰSOR 17.10: Tv-napló. 17.40: Hírek. 17.45: A kaland. 18.15: Tv-naptár. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Gyújtópontban — belpoli­tikai adás. 21.00: Az el nem kötelezett or­szágok filmjei: Királyi va­dászat. 22.40: Tv-napló. II. MŰSOR 18.00: Beszéljünk az egészség­ről. 18.30: Tv-napló. 18.45: Népszerű-tudományos film. 19.15: Kis koncert. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Külföldi szórakoz.atőze- nei műsor. 20.55: Arcképek: Franjo Paulik. 21.25: Huszonnégy óra. 21.50: Válogatás az iskolateleví­zió műsorából. SZÍNHÁZ 1981. november 24-én, kedden délután 14 órakor, Békéscsabán: A BRÉMAI MUZSIKUSOK Kincskereső bérlet. 1981. november 24-én, kedden es­te 19 órakor, Békéscsabán: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT „D” bérlet (Klubszínház). 1981. november 25-én, szerdán délután 15 órakor Békéscsabán: A BRÉMAI MUZSIKUSOK Mici Mackó-bérlet. 1981. november 25-én, szerdán es­te 19 órakor, Békéscsabán: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ,,E” bérlet (Klubszínház). MOZI Békési Bástya: 4 órakor: Csap­da az erdőben, 6 és 8 órakor: A biztosan ölő Sárkány Lady. Békéscsabai Szabadság: de. 10 órakor: Ballagó idő, 4, 6 és 8 órakor: A bíró és a hóhér. Bé­késcsabai Terv: fél 6 órakor: Mepihsto I., II. rész. Gyulai Er­kel: Az élet szép. Gyulai Petőfi: 3 órakor: A legszebb ló, 5 óra­kor: Pokoli torony I., II. rész. Orosházi Partizán: ... És megint dühbe jövünk. Szarvasi Tán­csics: 6 és 8 órakor: Ideiglenes paradicsom, 22 órakor: Hambur­gi betegség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom