Békés Megyei Népújság, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 1981. JÜLIUS 1., SZERDA Ara: 1,40 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 152. SZÄM BÉKÉS MEGYEI állami vezetők látogatásai Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára kedden az esti órákban Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetője. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi ve­zetők Mezőkövesden fogad­ták. Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke tegnap meglátogatta néhány budapesti ki­emelt fontosságú létesítmény építését. Képünkön a Miniszter- tanács elnöke a Katona József Színház újjáépítési munkála­tait tekinti meg (Telefotó) Méhes Lajos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja, ipari miniszter hétfőn az esti órákban Vas megyébe láto­gatott. Szombathelyen, a me­gyei pártszékházban Horváth Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára fogadta, s tájékoztatta a megye politi­kai, gazdasági helyzetéről, az idei első félév eredményei­ről, gondjairól, s a további teendőkről. A Politikai Bizottság tag­ja kedden Vas megye nagy üzemeinek vezetőivel talál­kozott, s eszmecserét folyta­tott a megnövekedett gazda­sági feladatokról, teendőkről. Malomban az újbúza Megyénk északi részében a szarvasi Táncsics Tsz dol­gozói kezdték meg elsőként a búza vágását, a hagyomá­nyos Péter-Pál napon, júni­us 29-én. A búza víztartal­ma 19—20 százalékos, tehát kedvező a betakarításra. Dél- Békésben a gádorosi No­vember 7. Termelőszövetke­zet kombájnosai rajtoltak először: tegnap délután kezdték a kenyérgabona ara­tását. Legutoljára 1975-ben fo­gadta június 30-án az újbú­zát a békéscsabai István-ma- lom. Az első idei átadó, a Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet, tegnap délután szállította Mezőme- gyerről a két pótkocsi, mintegy ötven mázsa ke- nyérnekvalót. A mintavétel után kiderült, hogy a gabo­na nem szorul szárításra, nedvességtartalma 14 száza­lék, hektolitersúlya 79,5 ki­logramm, nedves sikér tar­talma pedig 30 százalék. Amennyiben megfelelő mennyiségű búzát tárolnak be a tartályokba, még a hét végén megkezdik lisztté őr­lését, és nyolc nap pihente­tés után már a sütőipar is kaphat belőle. Szovjet pártmunkásküidöttség megyénkben ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Nyikoláj Szamoljovics Pe­runnak, az SZKP KB osz­tályvezető-helyettesének ve­zetésével tegnap délelőtt öt­tagú szovjet pártmunkás-de­legáció érkezett megyénkbe. A küldöttség tagjai között van Iván Fjodorovics Jaku- sev, a Belorusz KB osztály- vezetője; Alekszandr Sztye- pánovics Burkov, az Észak- Oszetyin megyei ob másod­titkára; MakszimVasziljevics Golubev, az SZKP KB alosz­tályvezetője; valamint Igor Szergejevics Szavolszkij, az SZKP KB külügyi osztályá­énak politikai munkatársa. Kiss Emilnek, az MSZMP KB munkatársának kíséreté­ben levő vendégeket Frank Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára; Szabó Miklós megyei titkár és Csaba Já­nos osztályvezető fogadták Békéscsabán. Ezt követően Frank Ferenc első titkár me­gyénk helyzetéről, továbbá a kádermunkáról tájékoztatta a küldöttség tagjait, akik dél­után az újkígyósi Aranyka­lász Termelőszövetkezetbe látogattak. Ott Klampeczki Károlytól, • a járási pártbi­zottság első titkárától, vala­mint a település és a téesz párt-, állami és gazdasági vezetőitől kaptak felvilágo­sítást a járás, a község és a szövetkezet helyzetéről, to­vábbá az e területen végzett kádermunkáról. A szovjet vendégek ma Gyulát keresik fel, ahol dr. Marsi Gyula, a városi párt- bizottság első titkára, vala­mint a város és a húskom­binát párt-, állami és gaz­dasági vezetői fogadják őket. A helyi nevezetességek meg­tekintése után a küldöttség ellátogat a húskombinátba, majd a kora délutáni órák­ban utazik vissza Budapest­re. A megyei pártbizottság székháza előtt Frank Ferenc első tit­kár kedden délelőtt fogadta a magas szintű szovjet pártmun­kásküldöttséget Fotó: Veress Erzsi Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága Tegnap ülést tartott a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusán újjáválasztott Központi Bi­zottsága. Az ülésen részt vett és felszólalt Baranyai Tibor, az MSZMP KB párt- és tö­megszervezetek osztályának vezetője. A testület meghall­gatta Fejti György első tit­kár tájékoztatóját az MSZMP KB június 18-i üléséről, majd Nyitrai Istvánnak, a KB tit­kárának előterjesztésében megvitatta és elfogadta a Központi Bizottság munka­stílusára és munkarendjére vonatkozó javaslatot. A Központi Bizottság meg­állapította, hogy a július 20 —26. között hazánkban meg­rendezendő III. magyar— szovjet ifjúsági barátsági fesztivált nagy várakozás előzi meg. Kedden ugyancsak ülést tartott a Magyar Üttörők Szövetségének Országos Ta­nácsa. A testület érdemei elisme­rése mellett — felmentette Szűcs lstvánnét - a Magyar Üttörők Szövetsége Országos Tanácsa és elnöksége tagsá­gából, főtitkári tisztségéből, és Varga Lászlót megválasz­totta a MUSZ Országos Ta­nácsa és elnöksége tagjának, az úttörőszövetség főtitkárá­nak. NSZK-killdöttség hazánkban Gyenes Andrásnak, az or­szággyűlés külügyi bizottsá­ga elnökének meghívására tegnap Budapestre érkezett a Német Szövetségi Köztársa­ság szövetségi parlamenti Szabaddemokrata Párt (FDP) frakciójának küldöttsége. A delegációt Wolfgang Misch­nick, a frakció elnöke, a párt elnökhelyettese vezeti. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Darvasi István, az országgyűlés külügyi bi­zottságának titkára fogadta. Jelen volt Norman Dencker, a Német Szövetségi Köztár­saság budapesti nagykövete. A Merkur Személygépkocsi-értékesítő Vállalat békéscsabai használtgépkoesi-telepén évente 1200—1500 használt autó cse­rél gazdát. Hétvégeken különösen nagy a telep forgalma; er­ről szól képes írásunk lapunk 5. oldalán. Felvételünkön Wag­ner Antal telepvezető az egyik gépkocsi műszaki állapotát is­merteti a vásárolni szándékozókkal Fotó: Veress Erzsi Mától: ötnapos munkahét Az életszínvonal emelésé­nek fontos minőségi eleme az ötnapos munkahét bevezeté­se. Megvalósítása, az áttérés alapos előkészítő munkát igé­nyel. A gazdálkodó egysé­geknél önerőből, külső segít­ség nélkül kell megteremte­ni azokat a feltételeket, me­lyek mellett a munkaidő csökkenése ellenére a terme­lés, a jövedelem, a minőség szintje nem esik. Éppen ezért az áttérés időpontját a gaz­dálkodó szerv maga állapít­ja meg. a minisztertanácsi határozatban előírt határo­kon belül. Valamennyi munj- káltatónak — kivétel az ok­tatási intézmények és a me­zőgazdaság — 1982. június 30-ig be kell fejeznie az át­térést. Megyénkben is több folya­matos vagy három műszak­ban dolgozó üzemnek volt le­hetősége arra, hogy már áz első lépcsőben, július 1-gyel bevezesse az ötnapos mun­kahetet, ezek közül három vállalat, a PATEX békéscsa­bai és mezőberényi gyára és a Kőolaj- és Földgáztermelő Vallalat kardoskúti üzeme tudta ezt megtenni. Az áttérésnek — egy-egy üzem esetében is — renge­teg vonzata van. Legszembe­tűnőbb talán a közlekedés­re gyakorolt hatás, de nem kevésbé fontos a bölcsődék, óvodák, egészségügyi intéz­mények és egyéb szolgálta­tást nyújtók munkaidejének alakulása sem. Itt, a megyei tanács össze­hangoló, koordináló szerepe a döntő. Minden egyes áttéré­si programot megvizsgál az erre a célra alakított bizott­ság. elemzi az intézkedések várható hatását, és csak ak­kor engedélyezi az ötnapos munkahét bevezetését, ha az senkire, sem a dolgozóra, sem a társvállalatra nem hátrányos. Példa erre a PA­TEX békéscsabai gyárának bölcsődéje, ahová nem csak „PATEX-os” gyerekek jár­nak. Az ő szombatonkénti elhelyezésükről is a gyárnak kell, a megyei tanács segít­ségére támaszkodva, gondos­kodni. Ez feltétele az áttérés­nek. Ugyanígy meg kell ol­dani a közlekedési gondjait is azoknak, akiknél megvál­tozott a munkakezdés és -be­fejezés időpontja. Sz. I. Kereskedők tanácskozása Az év első öt hónapjának áruellátásáról, a forgalomról és az ötnapos munkahét be­vezetéséről tárgyaltak ked­den délelőtt Békéscsabán, a megye kereskedelmi, vendég­látóipari vállalatainak, szö­vetkezeteinek vezetői, a szak- szervezeti bizottságok képvi­selői. Ott voltak a tanácsko­záson a nagykereskedelmi vállalatok; az élelmiszeripari üzemek szakemberei. Krizsán Miklós, a megyei tanács kereskedelmi osztá­lyának vezetője elmondotta, hogy különösen vegyesipar­cikkekből és ruházatból emel­kedett a forgalom, élelmisze­rekből viszont kevesebbet ad­tak el, mint az elmúlt év azonos időszakában. Alapve­tő élelmiszerekből kiegyensú­lyozott az ellátás, ezekből is az olcsóbb cikkeket keresik a fogyasztók. Építőanyagok­ból általában jó a kínálat, néhány termék azonban — a mész, a nyílászárók — hiá­nyoznak időnként. Ezután az ötnapos munka­hét bevezetésének előkészíté­séről tartott előadást. Szólt az általános követelmények­ről, az ágazati sajátosságok­ról, a megvalósítás módsze­reiről. Végül Rákóczi Fe­renc. a KPVDSZ megyei tit­kára és Bagi Sándor, a MÉ­SZÖV elnökhelyettese beszélt a szakszervezet feladatairól, illetve a fogyasztási szövet­kezetek tennivalóiról. II békéről és a leszerelésről Ma kezdődik Budapesten a Szakszervezeti Világszövetség főtanácsának ülése, amely a jövő év februárjára terve­zett szakszervezeti világ- kongresszust készíti elő. Ezt megelőzően ülést tart az SZVSZ irodája is. A tanácskozás résztvevői tegnap regionális üléseken vitatták meg Európa. Latin- Amerika, Ázsia, Afrika és az arab országok dolgozóinak helyzetét, problémáit, a bé­kéért, a leszerelésért, a szo­ciális biztonságért, a munka- nélküliség megszüntetéséért vívott harcaik eredményeit és feladatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom