Békés Megyei Népújság, 1981. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-28 / 150. szám

1981. június 28., vasárnap KULTURÁLIS MELLÉKLET A neve: Hajnali harmat A grúz irodalomban is a líra a vezető műfaj Dr. Tardy Lajos és Manána (Bállá Demeter felvétele — KS) A grúz—magyar irodalmi kapcsolatok egyre eleveneb­bek, rövidesen grúz prózai antológia jelenik meg az Eu­rópa Kiadónál, készül a grúz irodalom kistükre, valamint egy nagyobb költői antológia is, miközben a magyar iro­dalom jelesei grúzul látnak napvilágot. A' kölcsönös kap­csolatteremtésen egy fiatal grúz irodalomtörténész mun­kálkodik: Manána Szaladze több mint tíz éve olvassa a magyar írókat, szerkesztőket, fordítókat. Tökéletesen beszél magyarul — ezt viszont, mint mondja, annak a magyar csa­ládnak köszönheti, amely őt szinte édesgyermekének te­kinti, s amelyben a grúz— magyar kapcsolatok ápolása már régen folyik. Hosszú út vezetett idáig, különös véletlenek láncolata. Még a második világháború idején történt, hogy egy fia­tal magyar tudós hadifog­ságba kerülvén összebarát­kozott a tábor a grúz pa­rancsnokával, akinek ember­sége és jóindulata felkeltet­te figyelmét és vonzalmát a grúz nép iránt. Dr. Tardy Lajos — így hívják az egy­kori hadifoglyot — hazaté­rése után a grúz—magyar kapcsolatok XVI. századbeli történetét választotta kutatá­si témájául, és sok évvel ké­sőbb, amikor már a Széche­nyi Könyvtár régészeti osz­tályának vezetője volt, Tbi­lisziben védte meg disszertá­cióját. 1968-ban ottani láto­gatása során barátkozott meg ő is, felesége is a főiskolá­ról éppen kikerült fiatal tol­mácsnővel, meghívták, s az­óta Manána gyakran látoga­tott Magyarországra. — Anna néni anyai ba­rátnőm volt — mondja Ma- náná, és el is hallgat nyom­ben, szavát veszi az emlé­kezés. Anna néni pár hó­nappal ezelőtt halt meg. A pillanatnyi csend szomorú­ságát a telefon csengetése töri meg, Manánát sokan ke­resik. — Miért választottad szak­tárgyul éppen a magyar nyelvet. — Már a főiskolán volt egy magyar tanárnőm, há­zasság révén került hozzánk, ő beszélt rá, hogy tanuljak magyarul. Hajlottam szavá­ra, és meglepően könnyen ment, mert édesanyám nem grúz, hanem az őszét nyelv­családhoz tartozó kiszti törzsből származik, amely nyelvrokona a magyarnak, ötéves koromig csak kiszti nyelven beszéltem, és ennek struktúrája valóban hason­lít a magyar nyelv szerkeze­téhez. — Tbilisziben nőttél fel? — Nem, édesapám iskola- igazgató egy távoli faluban. Achmedának hívják azt a települést. — Törökös neve van... — Lehet is, 300 évig volt török uralom alatt. De mi úgy tartjuk, hogy Támári ki­rálynő sóhaját őrzi nevében, aki így szolt, amikor meg­látta azt a tájat: Ach! Neda! — Ami annyit jelent, hogy jaj, de jó is lenne... már­mint ott élni. — A te neved — Manána — mit jelent? — Hajnali harmatot. — A kiejtés nem esett ne­hezedre? — Ó, dehogynem! Már na­gyon jól olvastam, javában készítettem a nyersfordításo­kat, de a magyar kiejtéssel még mindig bajoskodtam. A versek nyersfordítása egyéb­ként jó iskola volt. Itt van ez a kis grúz Ady-kötet, ez is így jött létre. Rab Zsuzsá­val sokat dolgoztunk együtt, most egy nagyobb magyar nyelvű antológia készül, melyben nagy költőink mind helyet kapnak majd. — A grúz irodalomban, akár a magyarban, a líra a vezető műfaj. Vajon mi az oka? Bár a grúz kultúra olyan ősi, hogy bizonyára sok, számunkra ismeretlen kincset rejteget. Ügy tu­dom, bibliafordítása is az ötödik századból való, sok­kal korábbi, mint a legtöbb európai népé ... — Valóban így van, min­ket sem Róma, sem Bizánc nem hódított meg, hanem mint egyenrangúval, követet váltott őseinkkel. Hanem a perzsák és a törökök annál nagyobb pusztítást vittek végbe. A X. században tíz­milliós nép voltunk, a tö­rökkel folytatott fél évezere- des küzdelem végére fele se maradt. Nálunk a hagyo­mány szerint úgy művelték a földet, hogy egyik kézben kapa, a másikban fegyver. Máig is él a sok küzdelem emléke a köszönésben: mi nem azt mondjuk, jó napot, hanem hogy „győzelmet kí­vánok!”, és nem viszontlá­tással búcsúzunk, hanem így: „Békétek legyen!”. így érthető, hogy elsősorban a líra bontakozott ki irodal­munkban, a prózához ugyan­is nyugalom kell. — A legkorábbi irodalmi emlékeket is olvashatjuk majd? — Igen, a prózai antoló­giában benne lesz a Szent Susanik mártíromságáról szóló legenda az ötödik szá­zadból, és a Szent Ábelről szóló a nyolcadik századból, de azért javarészt XX. szá­zadbeli szerzők szerepelnek a kötetben. Érthető, mert ed­dig csak egy prózai váloga­tás jelent meg, tíz mai elbe­szélés, karcsú kis könyv volt. — Rusztáveli Tigrisbőrös lovagja viszont annál ismer­tebb nálunk. Kivált a Weö- res-féle fordítás. — A Tigrisbőrös lovag a XII. századbeli reneszánsz terméke. Nálunk ugyanis ko­rábban volt a nagy rene­szánsz felvirágzás, Támári királynő alatt. Egyébként Vi- kár Béla 1917-ben történt át­ültetése az első európai for­dítások között volt. — És ki fordította le — nyersen — Vikár Béla szá­mára? — Akkor folyt az első vi­lágháború. Két grúz hadifo­goly segítségével készült a fordítás. Weöres Sándor is sok grúz verset fordított, így költészetünk már nem is­meretlen Magyarországom Most egy nagy regény átül­tetése is folyik, Biró Margit dolgozik rajta, ő Tbilisziben tanult, és most az ELTE-n a kaukázusi nyelvek tanszékén tanít. — Mennyire ismerős nála­tok a magyar irodalom? — Petőfi hét kiadásban je­lent meg grúzul, aztán ez a kis Ady-kötet, legutóbb pe­dig egy XX. századi antoló­gia: Ady, József Attila, Rad­nóti, Weöres, Illyés Gyula, Vas István, Szabó Lőrinc, Juhász Ferenc, Nagy László, Garai Gábor szólaltak meg benne. — A névsor nem teljes ... — Nem! Még a huszadik századi sem, Babits, Koszto­lányi, Pilinszky és még so­kan hiányoznak, és a XIX. századból Vörösmarty és Arany is bemutatásra vár. De a próza terén még sok­kal több a tennivaló. Hiszen eddig csak Jókai, Mikszáth, Móricz, Heltai Jenő, Szabó Magda, Örkény István és Fe­hér Klára ismeretesek ná­lunk. — Fordítasz is? Ügy ér­tem, hogy nemcsak nyers- fordítást? — Ez további célom, de már elkezdtem. A Pál utcai fiúkat fordítottam le, de még csiszolgatom. Bízom a sikerében. Ez az év a disz- szertációmé, de azután min­den erőmet a magyar iroda­lom hazai bemutatására for­dítom. — Magyar barátaid bizo­nyára segítenek céljaid el­érésében? — A legnagyobb készség­gel! Sokan is vannak, mert tolmácskoromban mindenkit megismertem, aki Grúziában járt. De a legtöbbet Lajos bácsiéknak köszönhetem. Az ő érdemük, hogy három he­lyen vagyok otthon: Tbiliszi­ben, Achmedában, és itt Bu­dán, a Rózsadombon, ahol Mancika a nevem ... Bozóky Éva Egy életmű furcsa paradoxona Oláh Gábor: Két ló beszélget A Két ló beszélget tizen­egy novellát és a Deák György című kisregényt mar­kolja egybe. A kötet, meg­lehet szerkesztői meggondo­lásból is, tükrözi Oláh Gá­bor elvékonyult epikai él­ményvilágát, erős önéletrajzi kötöttségét. A Balgatag sze­relem Laurának, román szár­mazású szerelmének állít em­léket romantikus szertelen­séggel, szenvelgően. A Bakó Mihály-novellák „rettenetes” hősének modellje az édes­apa. (A Bakó beszélő név Oláh Gábornál!) E novellák végre élményszerűek, bővé- rűek, még ha gyarló emberi viselkedést tükröznek is. Az ötödik elbeszélés mutatja Oláh Gábor prózaírói tehet­ségének, ábrázoló művészeté­nek korlátáit is: a szélütött Bakó Mihály megvallja, hogy fiatal korában gyilkolt, s az áldozat pénzéből kecmergett ki a nyomorúságból. „Táltos- fiával” való párbeszéde úgy van előadva, mint egy dialo- gizált filozófiai-etikai érteKe- zés. A Kém című elbeszélés egy Móricz Zsigmonddal megtör­tént anekdotát mesél el jó­ízűen, Oláh Gábornál ritkán csillanó humorral. A Hősi halál pedig az abszurd és groteszk szemlélet megnyil­vánulása lehetne, ha az író magyarázatai nem gyengíte­nék. A címadó novellában könnyen felfejthető allegó­riában vallja meg Oláh Gá­bor a maga politikai közér­zetét a két világháború kö­zött. Eszerint a forradalmak hiábavalók voltak és lesznek, ami az oroszoknak sikerült, az nálunk reménytelen. Három realista fogantatású regénye közül a Deák György az első, még 1919- ben írta. Saját megvilágítá­sa szerint egy magyar típust akart a figyelem fókuszába emelni. Krónikaszerű igény­telenséggel, de a művészi alakítás szándékával kezdte írni Deák György bérkocsis életének lapjait 1914 nyará­tól 1915/16 teléig. Ebbe a történetbe is beleszőtt szá­mos önéletrajzi mozzanatot, Deák Györgyben az apát, Deák Sándor orvostanhallga­tóban pedig saját magát raj­zolta. A kisregény tragikus alap­hangját a művészi előadás­mód keresetlensége helyen­ként meghökkentően felerő­síti. Kegyetlen világ a Deák Györgyöké, amelyben csak az tudott fentmaradni, aki megkérgesedett kívül-belül. Deák György is csak akkor törik meg, amikor már har­madik fia halálhírét hozza a postás. Akkor végre leveszi a falról a király fényképét. Az egyéni veszteség fájdalma döbbenti rá, nem lehet any- nyival elintézni a dolgot, hogy „a háború muszájból van”. Ám nemcsak az egy­kori Dom Miguel baka tuda­tával volt baj. Oláh Gábor meggyőzően ábrázolja, hogy sokan elkerülhetetlennek, sőt, értékeket felszabadító eseménynek tekintették a háborút. Az író maga meg- győződéses antimilitarista volt, szócsöve, Sándor fogal­mazza meg a könyv legfon­tosabb eszméjét: „Ennek a borzalmas világgyilkolásnak nincs értelme”. E regényben Oláh Gábor­nak majdnem maradéktala­nul sikerült eszmei üzenetét művészi formában kifejeznie. Hitelesen dokumentálja, hogy a háború szétzüllesztette csa­ládok egész sorát, nyomort, betegséget, erkölcsi züllést hozott százezrek számára. De ha az élet élni akar, újra kell kezdeni mindent — pél­dázza a végén kissé motivá­latlanul Deák György —, méghozzá munkával. Könnyen áttekinthető szer­kezet, salakot alig hagyó stí­lus jellemzi az író előadás­módját. Mértéktartóan me­rít a debreceni tájnyelvből, de naturalista utánzására nem vállalkozik. Életművé­nek furcsa paradoxona, hogy mindig valami nagyot akart, a magas eszméket kergette, epizodista létére főszerepek­re áhítozott. Ám maradan­dót akkor alkotott, ha köz­vetlen élettapasztalataiból formált műalkotást. (Válo­gatta Tóth Endre. Szépiro­dalmi Könyvkiadó.) Bakó Endre Benyó Judit versei: Hajtom fejem... A töltésre már fehér, gyöngyöző bokrok hajolnak ... Fácán siet a mezőre, egy kiscsikó némán, kikötve áll... Harangszó magasodik. A porzó úton tanyasi lovak, nyárfák, aztán virágoskertek; a kertekben gereblyéző, idős emberek a rózsaszín, lányarcú fák alatt... Minden olyan most, mint az újszülött, majdhogynem sírdogál ez a táj ... Szirmok keringnek, sárgák, fehérek, meg-megremegnek a fűszálak a töltésen, mint hajam szálai. Belehajtom fejem ebbe a nagy, zöld tájba, a Hazámba! Anyám fehér virága Anyám fehér virága hajlik fölém, és a mező is ide száll — az akácos kinő újra, melyben kislánykoromban csücsültem, de az a sok aranyeső, melyet anyám a hajamba tűzött, már nincsen! Benyó Ildikó: Szobrász Benyó Ildikó: Tisza partján

Next

/
Oldalképek
Tartalom