Békés Megyei Népújság, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TflNÚCS LflPJn 1981. MÁJUS 1. PÉNTEK Ára: 1,80 forint XXXVI. ÉVFOLYAM. 101. SZÁM Ünnepi számvetés ■ jemrég gyermekrajz-kiállítást láttam egy általános ■U iskolában. Május 1. — írták az iskolások a rajz­ig lapokra, amelyeken süt a nap, pirosak- a zászlók és a felvonulók egymás kezét fogják. Lesz-e közülük festőművész, ez ma még nem mondható meg a rajzok alapján, de valami más igen. Ezek a gyermekek olyan rendbe, olyan világba születtek, arpelyben máj«s elseje ünnep. Az az osztály, amely az elnyomás elleni küzdelmet, az emberhez méltó igazságos társadalom megteremtését írta zászlajára, szimbólumnak is beillő ünnepet választott, kifejezésre juttatva: a természet májusi újjászületéséhez hasonlatosan a társadalom is megújítható. A II. Interna- cionálé kongresszusa 1889-ben úgy határozott, hogy a munkások minden országban egyidejűleg követeljék a nyolcórás munkanap bevezetését. A következő esztendők májusának első napján már százezrek vonultak az ut­cára, osztályharcos jelszavakban fogalmazva meg a tár­sadalmi igazságosság követelését. Közös volt a zászlók színe, és sokszor nemcsak az volt vörös: vér festette a járdákat, gumibottal, kardlappal verték szét a munkás­tüntetéseket. ... A magaslatról vissza lehet tekinteni a megtett ne­héz útra: május elseje nálunk pihenőnap, amelyet ma békében és szabadon ünnepelhetünk. De a világon sok helyen szólnak a fegyverek, az emberiség feje fölül nem hárult el a nukleáris háború veszélye sem. Sőt, az impe­rializmus hatalmi központjaiban — mindenekelőtt az Egyesült Államokban — az utóbbi időben olyan erők ke­rültek előtérbe, amelyek költséges és veszélyes katonai programok elfogadtatásával á fegyverkezési hajsza új menetét indítják el. A profitérdekek összefonódnak azzal a szándékkal, amely változatlanul jelen van a NATO vezető köreiben: megbontani a nemzetközi erőegyen­súlyt, fölénybe kerülni a Szovjetunióval, s a Varsói Szer­ződés országaival szemben. Ugyanazok a tényezők, amelyek készek a pusztítás szel­lemeit kiengedni a palackból, s magatartásukkal nap-nap után megkérdőjelezik az enyhülés szellemét, az ötvenes évek hidegháborús logikája szerint cselekszenek. Olyan feltételeket állítanak tárgyalási hajlandóságuk fejében a szocialista országokkal szemben, hogy azok mondjanak le a saját elemi biztonsági érdekeikről, a kölcsönös szo­lidaritásról. Ilyen helyzetben különös jelentősége van a szocialista politika válaszadásának. A Szovjetunió Kommunista Pártja nemrég megtartott kongresszusán az imperializ­mus törekvéseire a szilárdság, s egyszersmind a mér­séklet hangján reagált. Moszkva a fegyverkezési verseny helyett a fegyverkezés korlátozására, a helyzet kiélezése helyett higgadtságra, a kontaktusok felszámolása helyett normális kapcsolatokra, párbeszédre hívta fel Washing­tont, s hasonlóan konstruktív szellemben közelítette meg a többi tőkés országhoz fűződő viszony kérdéseit is. Nincs olyan kérdés — hangzott el a kongresszuson —, legyen szó akár a hadászati támadófegyverekről, akár a közép-hatótávolságú rakétákról, Európáról, a Perzsa­öbölről, vagy a Távol-Keletről, amellyel kapcsolatban a Szovjetunió ne lenne kész a viták békés, tárgyalások útján történő megoldására. Egész közvéleményünk érzé­seit, gondjait fejezte ki Kádár János elvtárs, amikor a Hazafias Népfront kongresszusán ezt mondotta: „Mi szívből üdvözöljük, támogatjuk ezeket a javaslatokat, amelyek teljesen egybeesnek a Magyar Népköztársaság törekvéseivel, a magyar nép érdekeivel. A javaslatok to­vábbi sorsát illetően most a Nyugaton a sor. Az ottani közvélemény és a világ népei joggal várják, hogy érdemi válaszok szülessenek.” A nemzetközi célok megvalósításához is nélkülözhe­tetlen népünk egyetértése és cselekvő hozzájárulása. Ezért is lényeges megállapítása a májusi számvetésnek: belpolitikai helyzetünk szilárd, társadalmi rendünk szo­cialista intézményei jól működnek, a párt és a tömegek viszonyát a kölcsönös bizalom jellemzi. Mindig is alap­vető ez, de különösen fontossá válik egy olyan időszak­ban, amikor az építőmunkában nagyobb és sok szem­pontból új követelményeket kell támasztanunk, lehető­ségeink pedig a korábbinál szerényebbek. A hétköznapi tettek mutatják a legszemléletesebben, hogy mind töb­ben megértik: ha életszínvonalunkat meg akarjuk őrizni, akkor azért többet is, de még inkább jobban, okosabban kell dolgozni. Hazánkban a munkásosztály, a dolgozó nép hatalma szilárd. Ennek tudomásulvétele sem feledtetheti el, hogy ellenségeink nem mondanak le a szocializmusellenes aknamunkáról, sőt, az ilyen próbálkozások a jelenlegi nemzetközi helyzetben gyakoribbakká váltak. Azonban ellenfeleinknek is tudni kell: hiú remény az, hogy meg­rendíthetik a magyar nép bizalmát a szocializmusban. A magyar nép, egész közvéleményünk jól tudja, hogy az ország helyzetének elemzését, értékelését pártunk állandóan napirenden tartja, a fejlődés adott szakaszá­ban felmerülő kérdésekkel szembenéz, azokat nem söpri a „szőnyeg alá”, hanem megoldásukon munkálkodik. Ezt teszi, amikor még jobban figyel ideológiai és politikai kérdésekre, a nevelésre, a szocialista demokrácia intéz­ményeinek tartalmas működésére. B Május elseje a teremtő munka, az alkotó ember nJB ünnepe, s a határokon átívelő internacionalista Ifi összefogásé. Azok, akik ezen a napon a zászló­díszt öltött magyar falvak és városok utcáin vonulnak — egyszersmind a nemzetközi szolidaritás forradalmi ereje mellett is hitet tesznek. Vajda Péter Hz ifjúság fáklyás felvonulása A hagyományokhoz híven — dacolva a rossz idővel —, megyénkben több helyen fáklyás felvonulást szerve­zett az ifjúság május 1. elő­estéjén. Orosházán a fiata­lok a Dózsa György úton le­vő emlékoszlophoz vonultak, az 1891-es véres május 1-re emlékezve. Beszédet Szat- tnári István, a városi párt- bizottság munkatársa mon­dott. Fáklyás felvonulás volt tegnap este Békéscsabán is; egy Ifjú Gárda-szakasz és a MÁV-fúvószenekar vezette fel a menetet, amely a Bánszki utcából indult a Szabadság térre. Az itt fel­állított tribünről Vidó György városi úttörőelnök köszöntötte a békéscsabai városi KISZ-bizottság nevé­ben a felvonuló diákokat, munkásfiatalokat, a lakossá­got, a munkaversenyek ki­tüntetettjeit. Rövid beszédé­ben szólt a városi KISZ- küldöttgyűlésről, a KISZ X. kongresszusára való felké­szülésről. Végül, a munka ünnepéről szólva arra emlé­keztette a hallgatóságot, hogy "május elsejét még nem mindenütt ünnepelheti sza­badon a munkásosztály. A fiatalok fáklyás menete ezután a Szabadság térről a Tanácsköztársaság útra, on­nan pedig a Petőfi utcába vonult. A felvonulás után a fiataloknak az Apostol együttes adott koncertet. Zászlófelvonások a fővárosban ­Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére csütörtökön délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszte­letadás közepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi fel- szabadulási emlékműnél. Ülést tartott KPVDSZ megyei bizottsága Az 1980. évi munkaver­seny- és újítómozgalomról, az idei vállalásokról, vala­mint a kollektív szerződések megkötésének tapasztalatai­ról tárgyalt csütörtöki ülésén a Kereskedelmi, Pénzügyi és- Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének megyei bizottsága. A testület meg­állapította, hogy a vállalások összhangban voltak a nép­gazdaság feladataival, rugal­masan alkalmazkodtak az új követelményekhez. Növelték a közvetlen ipari beszerzése­ket, fokozták a felvásárlást, a kereslet-kínálat egyensú­lyának megteremtésére tö­rekedtek. A vállalatok és a szövet­kezetek nagy gondot fordí­tottak az újításokra, az ész- szerűsítésekre.. Közülük is kiemelkedik a Békés megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, hiszen az elmúlt két esztendőben 220 újítást nyújtottak be, amelyből 38- at elfogadtak. A tapasztala­tok szerint az újítómozga­lom a szocialista munkaver­seny része lett. Jó példa er­re, hogy az újítások több mint a fele a szocialista kol­lektívák tagjainak nevéhez fűződik. Emelkedett a kifi­zetett díjak összege is. Az Univerzál Kiskereskedelmi Vállalat tavaly és 1979-ben az 59 újítást csaknem 100 ezer forinttal honorálta. Gratulálunk kitüntetett kollektíváinknak Az V. ötéves terv, vala­mint a kongresszusi és fel- szabadulási munkaverseny időszakában kimagasló ered­ményeket elért vállalatokat, szövetkezeteket és szocialista brigádokat a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, a Minisztertanács, és a SZOT elnöksége, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága és a KISZ Központi Bizottsága a haladó hagyományokhoz híven, a munka ünnepéhez kapcsoló­dóan tüntette ki. A Minisztertanács Vörös Zászlója kitüntetésben része­sült: a kamuti Béke Tsz, meg a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ. Az MSZMP Központi Bi­zottsága kongresszusi okle­véllel tüntette ki: A Békéscsabai Kötöttáru- gyár Dózsa Szocialista Bri­gádját, a füzesgyarmati Vö­rös Csillag Tsz március 15. brigádját, a gyulai KÖVI- ZIG sarkadi üzemmérnöksé­gének Béke kubikos brigád­ját, a Kner Nyomda Dürer üzemének lapelőállítő Rózsa Ferenc Szocialista Brigádját, a konzervgyár Kandó Kál­mán Szocialista Brigádját, a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát traktorosainak Tessedik Szocialista Brigád­ját, illetve a Mezőkovácshá­za és Vidéke ÁFÉSZ József Attila Szocialista Brigádját. A KISZ Központi Bizott­ságának kongresszusi okleve­lét érdemelte ki: A Békés megyei Gyógy­szertári Központ orosházi gyógyszertárának Paracelsus Ifjúsági Szocialista Brigádja. A Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja lett: A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat orosházi üzemének Hunyadi János Szocialista Brigádja, a Békéscsabai Baromfifeldolgo­zó József Attila Szocialista Brigádja, és a mezőkovács­házi Új Alkotmány Tsz Au­gusztus 20. Szocialista Bri­gádja. Az Ágazat Kiváló Brigád­ja kitüntetést érdemelte ki teljesítményével: A Békés piegyei Beruházá­si Vállalat Ybl Miklós Szo­cialista Brigádja, a Békés­csabai MÁV Vontatási Fő­nökség Sallai Imre Szocia­lista Brigádja, a Gyulai Kö- VIZIG Zrínyi Miklós Szocia­lista Brigádja, a Gyulai Víz­mű Vállalat November 7. Szocialista Brigádja, az end- rődi Takarékszövetkezet Tye- reskova Szocialista Brigádja, az Orosházi Üveggyár Vihar­sarok Szocialista Brigádja, és a KÉV hódmezővásárhelyi Főépítésvezetősége gyulai ki- rendeltségének Erkel kubi­kos Szocialista Brigádja. A MÁV Kiváló Brigádja kitüntetésben részesült: a Békéscsabai Vontatási Fő­nökség Kandó Kálmán Szo­cialista Brigádja, a Békés­csabai Kereskedelmi Főnökség Munkácsy Mihály Szocialista Brigádja, és a MÁV-állomás Lenin Szocialista Brigádja. Az 1980-as termelési és gazdálkodási versenyben ki­magasló eredményeket elért gyárak, üzemek és gazda­ságok közül az alábbiak kapták meg a Kiváló Válla­lat, Kiváló Szövetkezet és Kiváló Társulás címet: a Békés megyei Tanácsi Ter­vező Vállalat, a Békés me­gyei Tüzeléstechnikai Válla­lat, a Békés megyei Szolgál­tató és Termeltető Ipari Szö­vetkezet, a Békés megyei Univerzál Kiskereskedelmi Vállalat, a KPM Békéscsa­bai Közúti Igazgatósága, a MÁV Békéscsabai Körzeti Üzemfőnöksége és Építési Főnöksége, a Békéscsabai In­gatlankezelő Vállalat, a bé­késcsabai Városi Tanács Költségvetési Építőipari Üzeme, a Gyulai Kertészeti és Városgazdálkodási Válla­lat. a gyulai SERKÖV, az orosházi KAZÉP Ipari Szö­vetkezet, az orosházi Dózsa Tsz és az orosházi Üj Élet Tsz, a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ, a szarvasi Dózsa Tsz, a Szarvasi Vas- és Fém­ipari Szövetkezet, a szarvasi Szirén Ruházati Ipari Szö­vetkezet. a mezőkovácsházi CITÉV és a szeghalmi Sár­réti Tej Közös Vállalat, a gyomai Győzelem Tsz, az endrődi takarékszövetkezet, a Mezőhegyesi Mezőgazdasá­gi Kombinát, a békéssámso­ni Előre Tsz, a dombegyházi Petőfi Tsz, a füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz, a kardos- kúti Rákóczi Tsz, a kétsop- ronyi Rákóczi Tsz, a mező- berényi Aranykalász Tsz. a muronyi Lenin Tsz és a nagyszénási Október 6. Tsz. Az OKISZ elnökségének vándorzászlaját nyerte el a versenyben az Endrődi Ci­pész Szövetkezet. Miniszteri elismerő okle­véllel tüntették ki a békés- szentandrási Zalka Máté Tsz-t, a gyomai Viharsarok Halászati Tsz-t, a Magyar- bánhegyesi Baromfikeltető Szövetkezeti Közös Vállala­tot, a medgyesbodzási Egyet­értést Tsz-t. a Mezőkovács­házi Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalatot, és a tót* komlósi Kossuth Tsz-t. Miniszteri dicséretet a Bé­kés megyei Üdítőital-ipari Vállalat kapott. A Tröszt Kiváló Vállalata kitüntető címet érte el a MEZŐGÉP Tröszt Békéscsa­bai MEZŐGÉP Vállalata, valamint a gyulai 2. számú gyáregység. Ugyancsak trösz­ti kiváló lett a HAFE bé­késcsabai 3. számú gyára. A Békéscsabai MÁV Villamos- vonal Főnökség Élenjáró Szolgálati Hely címet, a Ve­tőmagtermeltető és Értékesí­tő Vállalat orosházi területi központja Szocialista Terü­leti Központ címet kapott. Éljen május elseje! Herényi Jenő Május l-én című szobra

Next

/
Oldalképek
Tartalom