Békés Megyei Népújság, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-10 / 8. szám

1981. január 10., szombat Ünnepi ülés a megyei bíróságon Fotó: Martin Gábor Tegnap, pénteken délután Gyulán, a megyei bíróságon ünnepi ülést tartottak. Az elnökségben helyet foglalt Frank Ferenc, az MSZMP KB tagja, a Békés megyei pártbizottság első titkára, dr. Borics Gyula, az Igazság­ügyi Minisztérium államtit­kára, Gyulavári Pál, a me­gyei tanács elnöke, dr. Fe­kete Antal megyei főügyész, dr. Haraszti János megyei rendőr-főkapitány, Pagyoga Lajosné, a Közalkalmazot­tak Szakszervezetének me­gyei titkára és dr. Bereczki Lajos, az ügyvédi kamara A két testvérváros, Bé­késcsaba és a jugoszláviai Zren janin 1981-re szóló, konkrét programokat tartal­mazó együttműködési megál­lapodását 1981. január 7-én aláírták a két város vezetői.' Az okmányt ezúttal a zren- janiniak készítették elő, és aláírására,' valamint a múlt évi program végrehajtása során szerzett tapasztalatok rövid összegzésére Szegeden került sor. Itt, a megyei-jo­gú városi tanácsnál Papp Gyula, Szeged város tanács­elnöke fogadta a két testvér- város delegációját, ezután következett a hivatalos meg­beszélés. Az együttműködési megállapodást Miroljub Ge- cin, a zrenjanini községi képviselőtestület elnöke és Araczki János, Békéscsaba város tanácselnöke írta alá. A megállapodás szerint az idén több gazdasági egység Ki tudja mi okból, de pon­tosan ennyi év kellett a te­levíziónak ahhoz, hogy a Radó Gyula rendezte Akik kimaradtak a szereposztásból című dokumentumfilm (?) képernyőre kerüljön. Ez a tény enyhén szólva hosszas találgatásokra adott okot a több milliós nézősereg köré­ben. (Lássuk be, nem ok nél­kül ...) Először is tehát il­lett volna némi magyaráza­tot fűzni a film végén fel­villanó 1977-es dátumhoz. Egyéb gondolatok is fel­merültek e szokatlanul hosz- szú „érési idő” kapcsán. Elő­ször is: a filmben megszólal­tatott művészek helyzete az­óta megváltozhatott. A há­rom éve mondottak talán ma már aktualitásukat, ízüket veszthették. Az itt-ott még felcsillanó optimizmus is megkophatott már. Másod­szor: ha mégsem, akkor még szomorúbb ennyi idő távla­tából a végkövetkeztetés. Mert a már akkor is meg­késve érkezett figyelmeztetés, elnöke. Dr. Vermes Vilmos, a megyei bíróság elnökhe­lyettesének megnyitója után dr. Borics Gyula szólalt fel. Elmondta, hogy dr. Jakucs Tamást az Igazságügyi Mi­nisztérium felmentette a me­gyei bíróság elnöki beosztá­sából, január 1-ével a mi­nisztériumba helyezte, és ki­nevezte a bírósági főosztály helyettes vezetőjévé. 1968-tól irányította a megyei bírósá­got. Magas színvonalon, a szocialista törvényességnek és a jogpolitikai elveknek maradéktalan betartásával vezette az igazságszolgáltató tevékenységet. Frank Ferenc képviselői érkeznek a test­vérvárosból Békéscsabára, il­letve utaznak innen zrenja­nini tapasztalatcserére. Má­jus utolsó hetében rendezik a békéscsabai napokat Zren- janinban, ahol a vendéglátó­ipari vállalat dolgozói, sza­kácsok, felszolgálók, zené­szek ismertetik meg a zren­janini közönséggel a csabai ételeket és ízeket. Szeptem­berben utazik egy orvosdele­gáció a jugoszláv városba, onnan pedig május, június­ban a Tosa Jovanovic szín­ház művészei érkeznek ven­dégszereplésre Békéscsabára. Lesznek közös sportverse­nyek, társadalmi és tömeg­szervezetek képviselőinek cserelátogatásaira is sor ke­rül. Az év kiemelkedő ese­ménye lesz a két testvérvá­ros kapcsolatában a zrenja­nini várospolitikai delegáció látogatása Békéscsabán. segítő szándék, talán néhány színművész esetében a 25. órájába lépett. De — a ha­sonló szándékkal készített, csak terjedelmesebbre sike­redett Szirtes Ádám-portré, s az előbb említett doku­mentumfilm tanulsága azért megmaradt. S ez pedig nem a közönségnek szól! De a ma színházvezetői, rendezői is erős dilemmába kerülhet­tek: vajon ennyi idő múltán mennyi érvényes a filmben elhangzottakból? Vajon le­het-e még, s hogyan segíte­ni? E szinte csak kérdőjelek­ből összeálló kis írás végére még egy ideillik: vajon ki­nek higgyek? Az úton-út- félen félholtra foglalkozta­tott „menők” panaszának, akiket lassan unásig ont a film, a televízió, a színház, vagy annak a sok száz — mert bizony sokan vannak — színművésznek, akik ilyen vagy olyan okból a színész­társadalom munkanélkülijei­vé váltak? B. S. E. ennek az eredményes mun­kának az elismeréseként nyújtotta át dr. Jakucs Ta­másnak a megyei pártbizott­ság emlékplakettjét. Gyula­vári Pál a megyei tanács vá­lasztott testületében végzett tevékenységéért adta át a megyei tanács ajándékát. A Közalkalmazottak Szakszer­vezetének megyei szervezeté­ben végzett eredményes munkát Pagyoga Lajosné, a megyei bíróság és a társ­szervek között kialakult pél­damutató kapcsolatot pedig dr. Bereczki Lajos és dr. Haraszti János méltatta. Ma már nem elegendő az, ha minden felkínált árut el­szállítanak, mert ezzel ko­ránt sincs kitöltve a kapaci­tásuk ; fokozottabb kereske­delmi tevékenységgel, fuvar­szerző és -szervező tevé­kenységgel kell helytállnia a vasútnak is — hangsúlyozta a MÁV pénteki sajtótájékoz­tatóján Szűcs Zoltán vezér- igazgató, aki beszámolt a vasút múlt évi munkájáról, idei feladatairól, elképzelé­seiről. A tavalyi tapasztalatok ar­ra utalnak, hogy a személy- és árufuvarozásban meg­szűnnek a növekvő mennyi­ségből adódó feszültségek, így a túlterheléstől megsza­badulva a korábbi erőfeszí­téseket szolgáltatásainak ja­vítására fordítja a vasút. A személyforgalom már tavaly mérsékeltebben csök­kent — csak a rövidebb tá­volságokon volt kevesebb az utas —, így az idén némi emelkedéssel, összesen 288 millió utassal számolnak. A személyszállítás javítása ér­dekében a távolsági forga­lomban kevesebb személyvo­natot közlekedtetnek, ugyan­akkor bővítik a gyorsvonati hálózatot, a nagyvárosok, a megyeszékhelyek közötti közvetlen összeköttetéseket. A munkásszállításban a fő­város körzetében sűrítik a járatokat, a közlekedés rend­jével, menetrendszerűségé­vel, a vonatok tisztaságával, a zsúfoltság csökkentésével teremtenek kulturáltabb, ké­nyelmesebb utazási lehetősé­geket. Megszüntetik a gőz­vontatást a megyeszékhe­lyek körzetében is. A hazai és a nemzetközi forgalom­ban 156 korszerű személy- és étkezőkocsit helyeznek üzembe; 30 új étkezőkocsit például már az első negyed­évben. Az áruszállításban is a mi­nőségi munka fejlesztése a fő feladat, miután a legtöbb közlekedési vállalatnak fölös kapacitása van. A várható igényeknek megfelelően 133 millió tonna áru elszállításá­ra készült fel a vasút. Megbízhatóbb munkával arra törekszik a vasút, hogy visszaszerezze azokat a hosz- szú távú fuvarokat is, ame­lyekkel az elmúlt években kapacitás hiányában a köz­Gépvásárlásra társultak Ha kevés a gép, lassabban megy a munka. A gép viszont drága, egy üzem csak nehezen tudná megvásárolni. Ezért ha­tározott úgy a békési Körös— Berettyói Vízgazdálkodási Tár­sulat és a békési Egyetértés Termelőszövetkezet, hogy közö­sen vásárol nagy teljesítményű, tőkés beszerzésű alagcsövező gé­pet. Az „okos” masinát az év elején rendelik meg, várhatóan az év közepére meg is érkezik. Ara £ millió forint, s a szövet­kezet és a társulat egyenlő arányban osztoznak a költsé­gen. Az együttműködés haszna, hogy a társulat dolgozói üze­meltetik a gépet, elvégzik a szövetkezet területén szükséges alagcsövezést. A társult szövet­kezet előnyöket élvez, hiszen ol­csóbban dolgoznak nála a víz­gazdálkodási társulat szakembe­rei, és kizárólagos joga a mun­ka igénylése. De nemcsak a bé­kési Egyetértés, a füzesgyarmati Vörös Csillag, a sarkadi Lenin, a szeghalmi Sárréti és a körös- ladányi Magyar—Vietnami Ba­rátság Tsz is érdeklődik a tár­sulás iránt. Szóba került, hogy az említett tsz-ek is belépnek, s így lehetőség nyílik még egy nagy teljesítményű alagcsövező vásárlására. Ez a lépés feltétle­nül azt jelentené, hogy a teljes körű talajrendezések egyik mű­velete, az alagcsövezés nagy len­dületet kapna, meggyorsulna. Az erről szóló egyeztető tárgyalás­ra a jövő héten kerül sor. úti közlekedést bízták meg az üzemek, a vállalatok. A fejlesztési tervek szerint egyebek között folytatják a Budapest—Hegyeshalom fő­vonal rekonstrukcióját, a Szerencs—Nyíregyháza, a Püspökladány—Debrecen, a Hatvan—Füzesabony és a Sárbogárd—Dombóvár közöt­ti vasútvonal korszerűsítését. Befejeződik Debrecen vasút­állomásának felújítása, s folytatódik a Nyugati pálya­udvar és Kispest—Kőbánya állomás építése. Az energia­racionalizálási program alap­ján megkezdik Kiskunfélegy­háza és Szeged között is a vasútvonal villamosítását. A már említett személykocsi­kon kívül 21 villamos moz­donyt és 500 teherkocsit vá­sárolnak, a korszerű fuvaro­zási technológia bővítésére pedig 400 konténert szerez­nek be. Ö osszú időn át vala­hányszor visszavit­tem az üres boros- es söröspalackokat, konzer- vesüvegeket az ABC-áruház- ba, mindig éreztem egy kis bűntudattal vegyes csodála­tot az üvegvisszaváltóval szemben, aki gépi gyorsaság­gal számolta, rekeszekbe rak­ta a hosszú nyakú és öblös palackokat, emelgette a meg­telt súlyos ládákat. Sajnál­tam, hogy a nehéz munkáért ö fizet nekem, s szinte rös- tellve vettem át a betétdí­jast. Dehogy jutott volna eszembe, hogy utánaszámol­ja! Néha ugyan felébredt bennem a gyanú: pár héttel előbb ugyanennyi üvegért a kollégája mintha több pénzt adott volna ... Gyorsan el­hessegettem a gondolatot, el­végre nem tévedhet, amikor naponta gyakorolja az egy­szeregyet. őszintén szólva mostanáig nem tudtam, hogy igazából mennyi is a különböző nagy­ságú és formájú, színű üve­gek visszaváltási ára. így aztán a bolti eladók elnyer­ték teljes bizalmamat, me­lyet a jövőben sem kívánok megvonni azoktól, akik nem élnek vissza vele. Boldogok a jámbor üveg­tulajdonosok, mert a palac­kokért járó forintot aján­dékként fogadják el. .. Én js közéjük tartoztam, míg lel­kem békességét az Országos Anyag- és Árhivatal meg nem zavarta. Nemrég ke­zembe került az Árszabályo­zás és Termékforgalmazás című hivatalos lap 1980. no­vember 17-i száma, mely részletesen ismerteti az élet­be lépett rendelkezést az üvegpalackok és öblös üve­gek új betétdíjairól, a for­galmazási változásokról. Kí­váncsiságból beleolvastam, nem telt bele tíz perc, a könnyű pénzszerzési lehető­ségtől hajtva összeszedtem vagy kéttucatnyi üveget, és irány az ABC! Beálltam az „üveges” sor­ba, s mint egy magolós diák ismételgettem magamban: rajnai, bordói hétdecis és minden tokaji 3 forint, a pezsgés. 0,75 literes 7 forint, a sörös, ha zöld, ha barna 2 forint, likőrös, pálinkás, kok- télos, golyvás félliteres 3 forint és így tovább. Aztán ahogy közelebb kerülteqi a pulthoz, együtt kezdtem szá­molni a visszaváltóval, csak úgy önbizalmamat erősíten­dő, olyan „vagyok olyan fej­számoló művész mint te” alapon. Már az első kliens­nél „elvétettem”, mert há­A Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalatnál folyó rekonst­rukció keretében, a már átadott szociális létesítmény része­ként elkészült az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat által üzemeltetett ABC-áruház. A bolt az üzem dolgozóinak be­vásárlását segíti gazdag árukészletével Fotó: Veress Erzsi Zrenjanin-Békéscsaba Együttműködési megállapodás 1981-re Versenyben a fuvarpiacon Három és fél rom forinttal többet számol­tam, a másodiknál (ejnye, már megint?!) 2 forint volt a tévedésem a vevő javára. Utána egy kisfiú következett literes ásványosüveggel, megkapta az érte járó 5,50- et. Majd egy férfi kétsza- tyornyi koccanással valósá­gos ármádiát zúdított a pult­ra. A beváltó szemsugara fényszóró-villanásnyi idő alatt végigpáztászta a hár­mas sorba rakott üvegoszlo­pot. elmormolt egy varázs­igét, s így szólt: hetvenket­tő. Mire a férfi: téved, nyolc­vankettő. Rövid csend kö­vetkezett, a köpenyes újból számolt, ujjaival most már araszolva végigzongorázott az üvegeken. Majdnem iga­za van — mondta —, de így is csak hetvenkilenc. A fér­fi bosszúsan, de helybenha- gyóan legyintett, pár forin­tért nem érdemes ölre men­ni. Én következtem, s nem várva bűvészmutatványra, előre kiböktem: 57 forint 50 fillér jár. A beváltó lehelet­nyi meghökkenéssel díjazta vakmerőségemet, majd eny­he gúnnyal közölte: csak 52 forint, az unikumosüveget nem váltom be, mert üzle­tünk nem árusítja ezt az italt. — Na de a rendelet ki­mondja — ágáltam —, bár­hol vettem, minden üveg-' visszaváltó helyen kötelesek elfogadni... Ekkor ő némán a falon levő feliratra muta­tott, s ebből is értesülhet­tem, csak a náluk forga­lomba hozott italok palack­ját váltják vissza. Mit tehettem? Álltam vol­na le vitatkozni, hogy fittyet hánynak a rendeletnek? Pe­dig ismerik, mert az új ár­jegyzéket is kirakták. Ra­vasz módon felét eltakarják az egymásra rakott palack- tároló rekeszek. Legalább adnak a látszatra. indezt nem azért a két-három forintért, az önkényes borra­valóért írtam, de: valahogy nem szeretem, ha madárnak néznek, átejtenek, becsap­nak — mindezt szemérmet­lenül kisstílűén. Mert azt még elviselem, ha valaki agyafúrt ötlettel, csavaros észjárással, szellemes fon­dorlattal csalja ki zsebemből a forintokat — úgy kell ne­kem, miért nem voltam job­ban résen —, de aki visz- szaél a jóhiszeműséggel, és a másik ember tájékozatlansá­gát kihasználva, csalással „keresetkiegészítéshez” jut: az. ha engedik neki, nagyobb gazemberségre is képes! Horváth Anita üveggyári tájékoztató Az üzemi demokrácia gya­korlati megvalósításának ta­pasztalatairól ír többek közt a közelmúltban megjelent Gyári Tájékoztató, amely az Orosházi Üveggyár üzemi lapjának tekinthető. Az írás szerzője megállapítja; az el­múlt években fokozatosan a kisebb közösségekre tevődtek át az üzemi demokrácia köz­vetlen fórumai. Ennek ta­pasztalatai biztatóak, hisz megszokott kollektívában a dolgozók bátrabban, őszin­tébben mondják el vélemé­nyeiket. Ezt az utat kell jár­ni, segíteni és támogatni. El­sősorban a tartalmi munkát kell fejleszteni. Érdemes na­gyobb gondot fordítani a dol­gozók tájékoztatására, az ész­revételek, javaslatok megvá­laszolására. A tájékoztató ezenkívül tartalmazza Farkas Bertalan űrhajósnak az irodai Puskás Tivadar Szocialista Brigád­hoz írt levelét. Olvashatunk az üzemi lapban a termelés alakulásáról, a munkakörül­mények javításáról, a Koma­rov, a Mező Imre, az- Auro­ra, a Táncsics Mihály, a dr. Münnich Ferenc szocialista brigádok munkájáról, életé­ről és egy ifjú pályakezdő beilleszkedéséről. Önkényes borravaló

Next

/
Oldalképek
Tartalom