Békés Megyei Népújság, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-31 / 305. szám

1980. december 31., szerda Szilveszter előtt Dobozon A dobozi utcák, ilyenkor, hétköznap délelőtt néptele- nek. Mindenki a munkahe­lyén van, aki meg ilyen­olyan okból otthon maradt, nincs kedve kimozdulni a jó meleg szobából a csípős hi­degre. Tanácstalan vagyok. Ki­hez forduljak a kérdéssel: hol, hogyan szilvesztereznek a doboziak? Aztán döntök: felkeresem a tanács elnökét, ő talán tud jó ötletet adni, merre induljak? Szatmári János készséggel fogad, ám mikor elmondom jövetelem célját, tanácstala­nul széttárja a kezét. — Nehéz lenne mindent sorra venni. A vendéglő, a bisztró, a sportbüfé és a presszó egyaránt szervez szil­veszteri mulatságot. De so­kan otthon, vagy baráti kör­ben búcsúztatják az óévet. Mi is ismerősökkel töltjük a szilvesztert. De mindjárt el­viszem én egy Dobozt jól ismerő emberhez, ő bizonyá­ra több mindent tud erről. Komlósi Mátyás, a községi tanács előadója elmosolyo­dik: — Hogy ismerem-e a köz­séget? Hát a nálam 20—30 évvel fiatalabbak között már akad olyan, akiről nem tu­dom kicsoda. De az időseb­beket jól ismerem, és tudom, ők jobb szeretnek családi körben ünnepelni. Ahogy mi is. Áthívjuk a szomszédot, elkártyázgatunk majd. Az asszony már mondta, csinál egy kis kocsonyát, meg há­jas tésztát, ennyi lesz a me­nü. Elgondolkodik, mit is mondhatna még, aztán ezzel folytatja. — Régen másképpen volt. A kocsmák halpaprikásra, meg rántott halra invitálták az embereket. Jöttek is amennyien befértek. Ma már inkább a fiatalok mennek a szórakozóhelyekre. A diszkó nem a mi kenyerünk. De várjon csak. Felhívom a fia­mat, ő többet tud erről, mint községi KISZ-titkár, és egy­ben az ifjúsági klub veze­tője. Telefonál. Sikerül. Benn van, már indul is. „Ez az­tán a szerencse” — nyugtá­zom magamban örömmel. Néhány perc múlva szem­üveges fiatalember lép be az irodába, ifjabb Komlósi Má­tyás. — Az ifjúsági klubban tervezgettük, hogy együtt szilveszterezünk a művelődé­si házban. Igen ám, de ak­kor vacsora is kellett volna, azt meg már nem tudtuk megoldani. így aztán abban maradtunk, mindenki megy a maga belátása szerint. Én a presszóban töltöm az év utolsó éjszakáját. A fiatalok nagy része bizonyára hason­lóan dönt. Komlósi Mátyás hallgata­gon nézi fiát, amint beszél, aztán mikor az kifogy a szó­ból, felém fordul: — A régi szokások nem érdeklik? Mert vannak, akik máig is hisznek a baboná­ban : szilveszterkor csak disznót, még inkább disznó­fejet kell enni, mert az elő­túrja a szerencsét. Tyúkot viszont a világért sem vág­hatnak! Mit gondol, miért? Látva tanácstalanságomat, elneveti magát, úgy vála­szol: — Hát, mert az hátrafelé kaparja a szerencsét! De ha vár egy percet, áthívatom A. Szabó Mihály bácsit is. Ö az­tán tudna régi szilveszter éj­szakákról mesélni... A pult mögött: Békési Lajos — Hú! De hideg van oda­kint! — toppan be az öreg­ember. — A varjakat már nagyon ette a fene, nem tud­tak elülni. Mondtam is, új­évre nagy hideg lesz. Hát itt van, megérkezett. Leül, figyelmesen végig­hallgatja, mire vagyunk kí­váncsiak. A régi mulatságok emlékére huncut fény csil­lan a szemében. —■ Hogy voltak a régi szilveszterek? Hát kóbolni mentünk, családostul. Úgy este 6—7 óra körül elindul­tunk, aztán éjfél előtt haza sem mentünk. Bekopogtat­tunk ide is, oda is, minde­nütt a legjobbakat kívántuk, aztán elénekelgettünk, elbo- rozgattunk. Az asszonyok ré­test sütöttek, meg elénk rak­tak mindenféle finomságot. Ha tíz gyomrunk lett volna, az sem lett volna elég. Elárulja, hogy most éri majd meg a 82. szilveszterét. Hogy melyik volt a legem­lékezetesebb, erre is hamar kész a válasz: — Az 50 évvel ezelőtti. Akkor is mindenütt mulat­tak, nálunk meg jajgattak. Azon az éjszakán született meg az első fiam. Most ün­nepeljük az 50. születésnap­ját. Korán kelünk majd, le­vágunk egy disznót, van már vagy 3 mázsa. . . Aztán együtt maradunk, akár haj­nalig is. Jön a 3 gyerek, a 11 unoka, még a dédunokák is ott lesznek. * * * Mielőtt hazaindulnánk még benézünk a presszóba is. Békési Lajos áll a pult mögött, most egyedül szolgál ki. — Szilveszterre mindhár­man szolgálatba állunk. Ko­ra délután jövünk be. Na­gyobb asztalokat helyezünk el, és feldíszítjük a termet lampionokkal. Este 6-tól már jöhetnek a vendégek, lesz­nek vagy 120-an. Reggel 5- ig mehet a diszkó. Csak ad­dig szakítjuk meg a mulat­ságot, amíg a nyertes tombo­lákat kihúzzuk. A főnyere­mény az idén is egy élő ma­lac lesz. És mondja ezek után va­laki, hogy a disznó nem hoz szerencsét! Aki megnyeri majd szilveszter éjszakáján, mi más, ha nem szerencsés ember? Nagy Agnes Fotó: Gál Edit A két Komlósi Mátyás és Á. Szabó Mihály bácsi beszélgetés közben A Fővárosi Operettszínházban bemutatták Seregi László rendezésében John Kander: „Chicago” c. musicaljét. Képün­kön: Galambos Erzsi (MTI-fotó: Horváth Éva felvétele — KS) Félidőben a nyíregyházi színház rekonstrukciója Az óesztendő utolsó nap­jaiban munkájuk félidejé­hez értek ,a nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színház új­jászületésében közreműködő építőbrigádok. A kommunális beruházó vállalat irányítá­sával 7 vállalat kollektívája veszi ki részét az intézmény teljes rekonstrukciójából. A Nyíregyházi Építő-Szerelő Vállalat dolgozói befejezték a színház fűtésének korsze­rűsítését. A következőkben elvégzik a nézőtéri ülések teljes cseréjét, elhelyezik a hangtechnikai vezetékeket, a nézőtér falába, majd tel­jes kárpitborítást kap ,a te­rem. Üj burkolatot kap a főbejárat, felújítják a tető- szerkezetet és új homlokza­tot alakítanak ki. A színház rekonstrukció­jának első üteme 1981. jú­niusában ér véget. Ezt kö­vetően megkezdődhet az idő­közben megalakítandó ifjú színtársulat első próbája. Az építkezés azonban nem feje­ződik be: n színház műkö­dése közben új próba- és kamaratermet, díszlet- és kelléktárakat, műhelyeket, öltözőket, és irodákat alakí­tanak majd ki a színház melletti új szárnyban. Tanárok továbbképzése Az Eötvös Loránd Tudomány- egyetemen januárban megkezdik a tanárok 1981. évi továbbképzé­sét. Tíz megyéből jelentkeztek a tanárok — a többit a szegedi és a debreceni egyetemen ké­pezik tovább. Mintegy százan kérték ismeretkiegészítő oktatá­sukat, főleg magyar, történe­lem, pedagógiai vezetés, mate­matika, fizika, kémia és föld­rajz szakon kívánnak tovább­tanulni. Számuk több, mint ahányan tavaly, vagy az ezt megelőző évben vettek részt a továbbképzésben, de még így is kevés. Az egyetem ugyanis fel­ajánlotta : évenként mintegy 300 tanár továbbképzéséről gondos­kodik, s kérte a megyei taná­csokat. mielőbb jelezzék, hogy a következő öt évben hány tanár igényli ezt, és milyen szakon. Győr-Sopron, Baranya, Tolna megye — élve a felkínált lehető­séggel — már közölte a távlati tervét. A továbbképzésben részvevők tanulmányi eredményeit a kö­vetkezőkben is „Kiválóan meg­felelt”, „Jól megfelelt”, „Meg­felelt” minősítéssel értékelik. A „Kiválóan megfelelt”-ek ezt kö­vetően a kétéves felsőfokú to­vábbképzés szervezeti keretei között gyarapíthatják ismeretei­ket. Tudományos munkát végez­nek, s annak eredményét disz- szertációban összegzik. Akik eredményesen megvédik érteke­zésüket, elnyerik a doktori cí­met. MOZI Hölgyem, isten áldja! Néhány héttel ezelőtt ve­títették a magyar mozik a Kaliforniai lakosztály című amerikai filmet, amelynek forgatókönyve Neil Simon vígjátéka alapján készült, s a filmet Herbert Ross ren­dezte. Karácsony előtt a te­levízió a Vidékiek New Yorkban című, tíz esztendő­vel ezelőtt forgatott filmet, amely ugyancsak Neil Simon-adaptáció. Ezekben a napokban pedig megyénk mozijaiban láthatja a kö­zönség az alkalmi Si- mon-sorozat harmadik da­rabját, ugyancsak Her­bert Ross rendezésében, a Hölgyem, isten áldja! cí­mű színes, magyarul beszé­lő amerikai filmvígjátékot. Nem kétséges, hogy a Simoni sztorikat meg kell emészteni, de ez nagyon ne­hezen megy. Más érdekes öreg kontinensünk lakóinak, megint más a tengerentúli­aknak. Ha az a vidámság tárgyaként szerepelne, akkor főleg. Mert ez ritkán esik egybe, mint az emlékezetes Furcsa pár esetében. A Höl­gyem, isten áldja! címűben ez az egybeesés nem sikerül­hetett. „Nem valami jól kez­dődik, mi?" — mondja a film elején a kilenceszten- dős Lucy. (A kislány név a filmben mindennek ej tű csak éppen úgy nem, aho­gyan kellene..'. Ez a ma­gyar fordítás egyik bosszan­tó hibája!) És a baj nem itt van. Nemcsak nem kezdő­dik, de nem is folytatódik jól. Úgy is fogalmazhatnánk: unalmas, középszerű, bu­gyuta ez az „amerikai álom” néhány érdektelen napját illusztráló filmecske. A ka­maszközönség néha-néha fel­vihog a moziban: ilyenkor pár obszcén mondat hang­zik el. A fentiekből következik, hogy az Oscar-díjas Richard Dreyfuss (a férfi főszereplő) és Marsha Mason (aki „ci­vilben” Neil Simon felesége, és A szerelmes Blume című filmben is láthattuk már) szinte semmit sem tudott megmutatni színészi, mű­vészi képességéből, tehetsé­géből. Herbert Ross rendezé­se is ehhez a langymeleg semmihez igazodott, amit kitűnően segített David M. Walsh negédeskedő fotogra- fálása. Sajnos, csalódnunk kellett Neil Simonban, Rossban, az amerikai vígjátékban. Ha a következő években is az amerikai (és- bármely más ország) filmtermésének kö­zépszerű darabjait vesszük meg magyarországi forgal­mazásra, akkor a moziba já­rók száma megint csökkenni fog. S erről nem a szórakoz­ni és nevetni vágyó közön­ség tehet, hanem jóval in­kább filmvásárlóink, film- forgalmazóink. A rosszat nem menti a nagy név, ha művészi olcsóság bújik meg mögötte! (Nemesi) MM MŰSOROK KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Világablak. 8.58: Beszélni nehéz. 9.08: A denevér. Részletek. 9.44: Kis magyar néprajz. 9.49: Tarka mese, kis mese. 10.05: Irodalmi rejtvénymüsor. 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. 10.50: Mikrofonlánc. A miskolci körzeti stúdió válogatása az esztendő portréműsorai közül. 11.20: Kovács Apollónia népda­lokat énekel. 12.30: Házunk tája. 12.45: Operaslágerek. 13.15: Dzsesszmelódiák. 14.15: Híres előadóművészek fel­vételeiből. 15.48: Kritikusok fóruma. 16.05: Arany János dalai Adám Jenő feldolgozásában. 16.31: Elbert János és dr. Szé­kely György beszélgetése a Világszínház elhangzott ciklusáról. 17.07: Művészlemezek. 18.15: Hol volt, hol nem volt. .. 18.40: Oly vig volt szívem... 19.46: Gloria Gay nor hangverse­nye az 1980-as sopoti dal- fesztiválon. 19.30: B. O. É. K. — 1981! A Rá­dió Kabarészínházának szilveszteri bemutatója. 24.00: Éjféli óraütés. 0.10: Rock és diszkó! PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Gyurkovies Mária és Bar- tha Alfonz operettfelvéte­leiből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: Tudományos könyvespolc. 9.33: Fúvőszene táncritmusban. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: Lakatos Sándor népi ze­nekara játszik. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Véleményem szerint. Ne­mes György Írása. 13.30: Színes szőttes. 14.00: A pécsi körzeti stúdió műsora a Nádor kávéház­ból. 14.35: Slágermúzeum. 15.32: Komolyan vett képtelensé­gek a világsajtóból. 15.52: Vidám beszélgetés egy ko­moly papagájjal. 16.17: A beat kedvelőinek. 17.12: ötödik sebesség. 18.33: A magyar popzene sike­rei külföldön. 19.16: Nótaest. 20.23: A Rádió Dalszínháza. Paj­zán históriák. Balzac el­beszélése rádióra alkal­mazva. 22.00: Szilveszteri dallamkoktél. 24.00: Éjféli őraütés. 0.10: A Szilveszteri dallamkok­tél folytatása. IH. MŰSOR 9.00: Romantikus szerzők mű­veiből. 10.10: Magyar művészek opera­felvételeiből. II. 05: Kamarazene. 12.02: Az apostol. II. rész. 13.07: Zenekari muzsika. 14.00: Kívánságműsor. 16.00: Bach: Das Wohltemperier­te Klavier. Glenn Gould zongorázik. 17.00: öt földrész zenéje. 17.09: Magnósok, figyelem! 17.56: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar hangverse­nye a Zeneakadémia nagy­termében. 19.05: Korok és emberek. Lukia- nosz: Hetérák párbeszédei. 19.52: A kamarazene kedvelői­nek. 20.57: Thomas Beecham vezényli a Royal filharmonikus ze­nekart. 22.44: Haydn: A patikus. 24.00: Éjféli óraütés. 0.10: Rock és diszkó! SZOLNOKI STÜDIÓ 17.00: Alföldi kabaré. Szerkesz­tő: Kovács Katalin, rende­ző: Verebes István. Köz­reműködnek a Szigligeti Szinház művészei. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Francia táncdalok. 18.26—18.30: Műsorzárás. BUDAPEST, I. MŰSOR 8.00: Tévétorna, (ism.) 8.05: Szünidei matiné. A schil- dai polgárok. Éljen a ka­nász! (ism.) 8.20: Nemtudomka, a költő, (f.-f.) 8.40: A cirkusz fényei. 9.05: A bűvös erdő — mesejá­ték két részben. (ism., f.-f.) 10.35: Delta, (ism.) 11.15: Sándor Mátyás, (ism.) 12.15: Lehet egy kérdéssel több? (ism., f.-f.) 14.28: Műsorismertetés. 14.30: Telesport. (A december 18—i adás ismétlése.) 14.55: Hírek, (f.-f.) 15.00: Estély az idővárban. 16.00: Reklám, (f.-f.) 16.05: Mindenki közlekedik . . . 16.20: öt perc meteorológia. 16.25: Reklám, (f.-f.) 16.35: Fehér Toll. Amerikai ka­landfilm. (ism.) 18.15: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. (f.-f.) 18.20: Szilveszteri reklámshow. 10.30: Szuperbola. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. (f.-f.) 19.30: Tv-híradó. SZILVESZTER, 1980. 20.00: Hol colt, hol nem colt. (Szilvesztern.) 20.30: Alfonshow. Alfonzó műso­ra. 20.40: Az öt dudás visszatér. 21.20: Házibuli. Elképzelhetetlen bűneset. 21.50: Tiszta őrültek háza. Hofi Géza műsora a Mikrosz­kóp Színpadról. 22.30: A holnapra koccintunk. A Televízió nyilvános szil­veszteri műsora, a Főváro­si Operettszínházból. 24.00: Himnusz. 0.30: örökzöld dallamok. Tánc­dalok, operettrészletek. II. MŰSOR 19.05: Mindenki közlekedik . . . (ism., f.-f.) 19.20: öt perc meteorológia, (ism.) 19.30: Tv-hiradó. 20.00: A denevér. Balett, J. Stra­uss operettje alapján. 21.30: Non-stop, pop-rock, ’80. A Televízió szilveszteri tánc­zenei műsora. BUKAREST 10.00: Szünidei matiné. 11.05: Szovjetunió—Csehszlová­kia jégkorongmérkőzés. 21.30: Szilveszteri összeállítás. 21.30: Prológus. 21.50: Miniatűrök. 22.10: Három dal. Három elő­adóművész. 22.25: Költészet. 22.35: Balett. 22.40: Vidám percek. 23.00: Gyermekvilág. 24.00: BUÉK 1981. BELGRAD, I. MŰSOR 15.30: Üjévi műsor gyermekek­nek. 16.30: Alkalmi műsor. 17.20: Tv-naptár. 17.45: Kollázs-műsor. 18.30: Kis sláger — döntő. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 20.00: Üjévi műsor. II. MŰSOR 17.30: Dokumentumműsor. 18.30: Népi muzsika. 19.55: Ma este. 20.00: Üjévi műsor. MOZI Békési Bástya: 4 órakor: Az in­kák kincse, 6 és 8 órakor: Sze­relem szieszta idején. Békéscsa­bai Szabadság: de. 10 órakor: Csizmás kandúr a világ körül, 4, 6 és 8 órakor: Bosszúvágy. Békéscsabai Terv: fél 6 órakor: Töredék az életről, fél 8 órakor: Pantaleon és a hölgyvendégek. Gyulai Erkel: fél 6 órakor: Jú­liusi találkozás, fél 8 órakor: Ki öli meg Európa nagy konyhafő­nökeit? Gyulai Petőfi: 3 és 5 órakor: A Fekete Kard román­ca, 7 órakor: Szelíd motorosok. Orosházi Partizán: fél 4 órakor: Az acélváros titka, fél 6 és fél 8 órakor: A pap, a kurtizán és a magányos hős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom