Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-10 / 34. szám

1980. február 10., vasárnap KÖRÖSTÁJ KULTURÁLIS MELLÉKLET „Új bibliát írok” Darvas József ifjúkori költői törekvéseiről Aligha van író, aki pályá­ját ne költői próbálkozások­kal kezdte volna, még ha ezek a próbálkozások csak kis titkos, belső használatú füzetkékbe, noteszekbe ke­rültek is, s a nyilvánosság igénylése nélküli, de dédel­getett szülemények voltak, melyeket az ígéretből kitel­jesedett alkotóvá lett írójuk vagy vállalt, vagy egyszer volt saját magát megmoso­lyogva, kvázi lemondott ró­luk, maga is elfelejtette. Miért lenne kivétel az ifjú­kori versírás buzgalma alól éppen Darvas József? Költeményeivel az olvasó- közönség — egy-egy szórvá­nyos megjelenéstől eltekint­ve — nem találkozhatott ugyan, s arról nincs tudo­másunk, hogy szándékában lett volna innen-onnan ösz- szekeresgélni őket, beszélni Ez a megrendelőív, me­lyet Darvas ismerőseinek, barátainak is szétküldött, Kiskunfélegyházán, a Feuer Nyomdában készült. Valószí­nűleg itt nyomtatták volna a könyvet is. Szerencsés véletlen, hogy a körlevél kiegészítéseképpen egyik ifjúkori szerelméhez, az orosházi B. Sárihoz írt levele részeként megma­radt Darvasnak a kötethez szánt utóhangja, mely már fontos utalás tartalmi vonat­kozásokban, hisz a levél­ben is így vezeti be írója: „... Leírom a letiltott kö­tet utóhangját, az sűrítve tartalmazza egész fiatal, lá­zongó életem célját: — Látjátok: mutató ez a könyv rövid tizenkilenc évem terméséből. Látjátok: még gyerek vagyok, nem vagyok még megállapodott ember, hiszen rövid életem kevés valósággal csapott az arcomba — de látjátok: én meg tudom érezni milliók keresztjét, legalább tudok zokogni milliók őrült arányú kriptája előtt, ha már vi­gasztalásra nem nyílhat szám. Látjátok: én tudok és akarok lenni a kisemmizet­tek, a kenyértelenek, az el- panamázott életűek acéliz- mú, lángoló vérű harcosa, és figyeljetek csak rám: én még föl fogom húzni a ma­gyar égre a héroszok nagy­szerű lángolását.” Egy ezt követő levélben további írói terveiről be­szél, arról egyebek között, hogy Elszegődöttek címmel él benne egy regény, de egyelőre nem tud írni, nincs meg a kellő nyugalma. En­nek okát is megírja: „ ... pénteken rendkívüli konferencia lesz az ügyem­ben, valószínűleg akkor fo­gok esküdözni égre-földre. Különben majd megírom magának, akarom, hogy mindent tudjon, ami velem történik.” A megrendítő, válságos napok — sőt hónapok — leghitelesebb krónikáját, lé­lektani drámáját adják ezek a levelek, melyek a leginti­mebb, legbizalmasabb, leg­őszintébb hangon íródtak B. azonban sokszor beszélt ró­luk, különösen olyankor, ha írói pályájának indulásáról kérdezték, faggatták. Ennek a pályának a „megválasztá­sában” ugyanis meghatáro­zóan kényszerítő tényező­ként voltak jelen korai ver­sei, melyek élete megvívan­dó küzdelmei sorában talán az első sorsdöntő csatának okául szolgáltak. Nevezetesen arról a fe­gyelmi eljárásról van szó, melyet Kiskunfélegyházán, a tanítóképzőben folytat­tak le vele szemben 1932. ta­vaszán, amikor Üj bibliát írok címmel jelent volna meg első kötete. Becses értékű dokumen­tumot közöl a tervezett kö­tet megjelenésének előké­szítésével kapcsolatoson Ba- ta Imre, az Üj Aurora 1974- ben megjelent 3. számában: Sárihoz, aki így jellemzi őket: „szerelmes levelek, Darvas módra.” Egyik, ápri­lisban kelt levelében — ígé­retének megfelelően — így számol be fegyelmi ügyéről és a vele járó lelkiállapotá­ról: „A fegyelmi ügyem befe­jeződött ! Befejeződött, még­pedig egy olyan aktussal, ami agyonzúzott bennem minden eddigi célt, minden fanatizmust, minden szent hitet életem nagyszerű elhi­vatottságában. A tanári konferencia két választási lehetőséget adott: vagy megesküszöm, hogy többé olyan „szélsőséges” dolgo­kat egész tanítói működé­sem alatt nem írok, vagy most elhagyom a képzőt és megyek, amerre látok, őrült bizonytalanságok elé. Egy órai gondolkodási időt ad­tak. Gondolja el azt az egy órát. Ügy lázadozott ben­nem a keserűség, szinte könny marta véresre a sze­mem, mikor itt álltam éle­tem egyik nagy választása előtt. A józan ész azt dik­tálta, hogy tegyem le az es­küt, hiszen egész jövő éle­tem, nyugalmas pályám agyonvágom, ha nem enge­dek. És mégis: szerettem volna akkor eldobálni ma­gamtól minden ígért nyu­galmat, szerettem volna őszinte, szent vallomást tenni életem örök fensége mellett, szerettem volna föl­rúgni minden dogmát, ami köt... És mégis, mégis: egy óra múlva megesküdtem ... Megesküdtem, hogy nem sí­rok többet a sírókért és éhezőkért, nem engedek lel­kemben többet szent zso­lozsmát zendülni a robotosé. és mégis-szép élet elé, meg­esküdtem, hogy fölrúgom eddigi nagy-nagy álmaim, és leszek a „szürkék hegedűse”, véleménytelen, életfakír sen­ki, aki nem mer sírni, ha megmarkolja szívét az élet, és nem mer szívből ujjon­gani, ha a szent banalitá­sok megpezsdítik benne a vért — mert fél, hogy sírá­sa vagy újjongása esetleg nem fog tetszeni a feljebb­valóknak ... És mégis meg­esküdtem: mert engem egy egyszerű, öreg, és nagyon- nagyon megfáradt asszony vár, akinek még nem ju­tott simogatás az élettől, aki kevésszer feküdt le még a holnap mardosó kétségei nélkül. Engem az én anyám vár, és nekem kötelességem őt boldoggá tenni, hiszen minden öröme, reménye bennem van ...” ... Nagyon bánt álmaim szörnyű pusztulása, nagyon fáj első komoly összecsapá­som az élettel. Még nem tu­dom, hogy hogyan lesz, nem tudok reálisan gondolkozni, sokkal frissebb a seb, sem­mint vígan táncoljak vele, de azt érzem, hogy hiába volt a kényszereskü: a sza­vak, az érzések, a gondola­tok szent forrása végül is előtör minden kényszer alól, és megöntöz sok-sok fájóvá száradt életet.. Témánkat illetően hossza­san idézhetnénk még Darvas leveleiből, de szólnunk kell arról a közegről is, mely az adott körülmények között azt a Darvas Józsefet formálta, akinek megismerésére törek­szünk. Lelki alkatának és lel­kivilágának az eddigiekkel vázolt — helyesebben: a már ismertetett kiegészítő, ár­nyaló — vonásai mellett if­júkori verseinek tartalmát ugyanis olyan tudati ténye­zők is meghatározzák, me­lyek az otthonról hozott, ter­mészetszerűen beivódotta- kon túl programszerű előké­szítését jelentik eljövendő művészi-közéleti jövőjének. Arra a tényre kell tudniil­lik fontos figyelmet fordíta­nunk, melyről — mások mel­lett Székely Béla is beszél A rebellis osztály című írásá­ban (Magyar Nemzet, 1961. november 16.), s e sorok író­ja is részletesebben szól A város hív (Üj Aurora, 1977/3.) és Darvasnak van egy köl­teménye (még kéziratban) cí­mű dolgozataiban: a képző ifjúságának volt egy haladó A halála után előkerült költemények közül közread­juk még az Üj magvetőt, melynek eredeti kéziratát szellemű, baloldali beállított­ságú csoportja, melynek — iskolatársai egybehangzó vé­leménye szerint is — a je­lenleg Balatonbogláron élő Békés István volt a kiemel­kedő tudású, magát forradal­márnak tartó igazi szellemi vezére. A köréje csoportosu­ló fiatalok közé tartozott Darvas József is, aki életé­nek erről az időszakáról ké­sőbb így vallott: „Az 1931— 32-es esztendő ... elhatározó jelentőségűek voltak az éle­temben. Ekkor ismerkedtem meg a marxizmussal. Az út — mint akkoriban a legtöbb magamfajtájú fiatal értelmi­séginél ... — Adyn, Szabó Dezsőn, Móricz Zsigmondon keresztül vezetett... Még Ady és Szabó Dezső volt a prófétánk, de már Bebelt, Kautskyt, Engelst, Lasalle-t, Marxot olvastuk, titokban; az erdélyi Korunk című marxista folyóirat néhány száma is elkerült hozzánk.” Ennek az intézeten kívüli szellemnek is köszönhette, hogy végzős saját magára így emlékezhetett később: „Mire 1932 nyarán elvégeztem a ta­nítóképzőt, már marxistá­nak, szocialistának vallottam magam... S amikor, 1932 végén, egy ködös októberi napon, az egykori iskolai zöld faládámban egy anyám- sütötte kenyérrel, azzal az elhatározással, indultam el Budapestre, hogy író leszek, ezt már így fogalmaztam meg magamban: szocialista író.. Pestre kerülése — mint is­meretes — azt követően volt, hogy otthon, Orosházán nem választották meg tanítónak, amibe az új biblia írásának szándéka is jelentősen bele­játszott. A fiatal Darvas osz­tályöntudatának nevezhetjük már ezt az elhatározást, mely Pesten rövidesen az il­legális kommunista mozga­lomhoz irányítja, s már 1933- ban egy lebukottak elleni vádiratban együtt szerepel a neve Rajk László, Olt Ká­roly, József Attila, s volt félegyházi barátai: Békés Ist­ván, Székely Béla és Seres Béla, valamint az ugyancsak orosházi E. Kovács Kálmán és még 25 társuk névsorá­ban. A Nyugat 1934-ben a Vi­lágosságot! című versét kö­zölte: Békés István őrizte meg, s ajándékozta az orosházi Szántó Kovács Múzeum Dar­vas-archívumának : Taposom a pusztát: piros csodákkal ébred az élet, sugárba szökik az éji nap bomló feketéje. Virágos a kalap a fejemen s ajkamról zeng új arató ének... Taposom a pusztát: piros barázdák kacagnak felém: előttem a halál ekéje szántja a véres emberrögöket. A szél víg muzsikája lengeti elém \ a Jövőt... a puszta beszél... Taposom a pusztát: kacajom a szél messze viszi szét s hangom a bús rögök felett új hegyibeszéd ... Szórom a magot: az új magvető s új csodákkal riad a nagy mező, ha termő könnyeimmel besírom a pusztát... Szórom a magot... Kacagásom ének lesz új világok boldog emberének ajkán, ha dajkám: a régi, bús világ a teremtő dalt másnak adja át... ...Addig: víg magvető: taposom a pusztát... B. Z. KÖRLEVÉL azokhoz, akik tudnak, és akarnak segíteni egy most induló poétasorsot. Első kötetem most van sajtó alatt, s e körlevél célja az, hogy megkeresse azokat, akik hajlandók meghall­gatni egy eddig teljesen ismeretlen író fiatal hangját. A kötet január első napjaiban jelenik meg Új bibliát írok! címen. Tartalma: versek és regényrészletek, ára 2 pengő, mely összeg átvételkor fizetendő. Mivel szeretnénk a kibo­csátandó példányszámot hozzávetőlegesen megállapítani, kérjük az alábbi kérdőív kitöltését, és azok visszaküldését december 10-ig erre a címre: Darvas József, Kiskunfélegy­háza, Tanítóképző intézet. Tudom, hogy ebben a csődös, bajokkal orgiázó világban nehéz a telkekről elűzni a közömbösség fojtó ködét, de kell, hogy sikerüljön! Kérem ehhez pártfogását. Kiskunfélegyháza, 1931. december 1. Darvas József Rázd le magadról a babonák tömjénes zubbonyát keresd magad körül aki éhbérért örök robotra kényszerít és kalapácshoz kötözi a kezed aki piszkos sikátorok vámpírjává teszi a lányod téged pedig bömbölő ágyúk elé gázok lila ködeibe küld hogy asztalán telve maradjon a pezsgős pohár hogy ágyában föl ne riadjon a pénzeden vett szerető. Nézd! én már szabad vagyok szemem sugarát nem moshatják el sötét mesék meztelen tenyérrel cibálom a tövises tőkét s majd fölmutatom szétmarcangolt kezem Pardi Anna: Túszdráma, utólag Túl rajtad, túl rajtam, túl kötődésen és szakadáson, elfojtott tüzeid túsza voltam élted csalódásaira. Magad elé húztál, hogy védekezz, míg ropogott, múlt és fegyver, és az az örök kiszolgáltatottság, hogy hogyan értessük meg másokkal magunk s a szubjektív-objektívet. > Endrődi Szabó Ernő: Lassan zúzmara hommage a Krúdy lassan zúzmara a szőlőhegy oldalát... ösvény járhatatlan, csúszik, roggyan a láb, hideg eső mossa, fényesíti a présházak falát pincében pezseg a bor merengő szilfák őszi jóízekre — must, csurranó óboros-est, szivarfüstben kéklő ingmell, mosolygó rokolyák, krizantémszemű ablak, vízivárosi szobák ... és tovább — kaszinók, kasszírnők, lányok és madámok: ellengő csodák, kocogó konflis-hajnal, snapszok, kisváros-kandallók, másnap-sör-komák pincében pezseg a bor de már lassan zúzmara ösvény — adieu madam malhereux la vie — köd-országúton fekete delizsánsz ... csak csönd, csönd, erjedő avar nesze ... fehér harang kong ... virrasztó hallgatás ... Kései vallomás K.-nak ' * . Láttalak egy hajnalon a parti szélben: két pillanat közötti végtelen lebegtetett s a hullámverés csipkeöiöne el-eltakart majd ismét fölfedett... ... mígnem egy nap (félrészeg kábulat) újra te lopóztál gondolataimba mint lassú ősz párákkal ködökkel bontakozón sejlett föl képed — a napok hónapok és évek (kudarcok és megveretések) szövedéke mögött képed most úgy tűnt elő oly pillanatnyin mint villanófény ha lobban (s mintha régi fotó talán egy hajdanvolt leányszoba falán) vagy mint ismerős hang ha dalol s én tűnődve fülelek: egyszer rég már hallottam valahol — így derengett föl később is emléked őszben dalban két pohár bor közötti életemben s így fog minden időkben föltámadni ha meg-megérint örök körforgásban a _hiányoddal ballagó sehol... Székelyhídi Attila: Nádházi András

Next

/
Oldalképek
Tartalom