Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-22 / 44. szám

Budapest kétezer éve Állandó kiállítás nyílt a I házasság iskolája Testi-lelki harmónia várbeli Budapesti Történeti Múzeumban „Budapest két évezrede” címmel. A kiállítás a római kortól a felszabadulásig mutatja be a város történetét, arra tö­rekedve, hogy a társadalmak történetének útját követve a sajátságosán budapesti ese­ményeket, jellegzetessége­ket emelje ki. Négy témakört ölel föl a kiállítás: az itt élt népek politikatörténetét, gazdasá­gát, életmódját és kultúrá­jának történetét, illetve ezek összefüggését, mutatják be. Tizenkét korszakot különíte­nek el olyan korfordulók, események alapján, mint például a honfoglalás, török hódoltság ideje, a reform­kor, a bontakozó kapitaliz­mus vagy az ellenforradalmi rendszer korszaka. A kiállí­tás szerkezetében ezek a ko­rok nem különülnek el éle­sen: az installációk labirin­tusában az érdekességeket böngésző vendég ugyanúgy talál magánakvalót, mint a rendszerező hajlandóságú lá­Fortuna—Nike istennő szob­ra a in. századból togató. A beszédes tárgyak, eszközök mellett kétóránként a múzeum munkatársai ve­zetik a nézőket az önállóan szemlélődök pedig a színvo­nalas, ízléssel szerkesztett kiállításvezető könyvecské­ből meríthetnek. Üj forma a négyóránkénti színes tv-be- mutató, .amelynek műsorán a témához kapcsolódó har­minckilenc dokumentumfilm pereg. Tízmillióba került a kiállí­tás megrendezése, a gyűjtés és feldolgozás. Könnyítette e feladatot a múzeum gazdag fotód okumentum-gyűjte- ménye, amely ma is gyarap­szik; minden lebontásra ke­rülő épületet, jellegzetes műhelyt, üzemet stb. meg­örökítenek; archívumunk száznegyvenezer ilyen egysé­get őriz. Ezenfelül huszon­kilenc társmúzeum járult hozzá kölcsönzésekkel az új kiállítás sikeréhez, köztük az isztambuli Topkapi Sze- ráj Múzeum vagy a New York-i Metropolitan. K. T. Nyomdagép az egykori Heckenast Nyomdából A jó házasság: titok. Re­ceptjét a legönzetlenebb em­ber sem árulhatja el, mert rendszerint maga sem ismeri az összetevőket, ám ha még­is, másnál úgysem válik be. Benedek István írja valahol, hogy a házassággal kapcso­latban minden szokásos fel- tételezés éppoly helytálló, akár az ellenkezője. Jó, ha a házasok hasonló korúak, de láttunk már nagyon bol­dog párt nemzedéknyd kü­lönbséggel, még olyat is. ahol a feleség volt negyedszázad­dal idősebb a férjénél; kívá­natos, hogy műveltségük, érdeklődési körük, életstílu­suk egyezzék, de — Goethe a klasszikus példa rá, s raj­ta kívül még mennyien! — nagy szellemek olykor igen megelégedetten tudnak élni roppant egyszerű lelkekkel; helyeselhető, ha a tempera­mentum egyformán heves vagy nyugodt, de hányszor vonzzák egymást éppen az ellentétek, kiegészítést ke­resve a másikban. Ha foly­tatnánk a sort, végtére is ahhoz a feltételezéshez jut­nánk el, hogy a házasság teljes sötétbe ugrás. Pedig ha recepttel nem is szolgálhatunk, valószínűsé­get mégis mutat az élet. Jól­lehet vannak nagyon külön­böző ég mégis boldog párok — ők a kivételek. És ők sem különböznek mindenben. Ha egy-egy szembetűnő vonás el is tér, mennyi más lehet még a látszat mögött, ami egyező! Az a nagy kérdés, ki mit vár a másiktól? Lehetséges, hogy nagy különbségek el­lenére is ki tudják elégíteni a felek egymás kívánságait. (Goethe bizonyára nem kere. sett irodalmi kritikust a fe­leségében, a Curie házaspárt viszont éppen a közös mun­ka hozta össze; van aki ki- kapcsolódást keres társában, más szilárd támaszt ingatag egyénisége mellé, és van eset, amikor két egyforma szabású jellem tudja lépteit tökéletesen összehangolni.) A válási statisztikák — negatív módon — minden­esetre amellett szólnak, hogy a hasonló neveltetés nagy kötőerő, mert az el­váltak között a „heterogén” házasságok aránya három­szorosa a „homogénokének”. (A heterogén házasság azt jelenti, hogy a felek más­más tájegységből, társadalmi rétegből, családi helyzetből érkeznek, eltérő igényekkel, életmóddal, szokásokkal, műveltséggel.) A sok tekin­tetben különböző, ellentétes gyermekkori emlékeket hor­dozó emberek összehangoló- dása igen sok türelmet, megértést igényel, annak be­látását, hogy ami más, az azért még nem rossz; és persze időt is, amiből ma­napság mindenkinek kevés van. Kezdetben a szerelem sok mindent, eltakar, és aki fia­tal, el sem tudja képzelni, hogy a múló idő miként változtat érzést, embert, összetartozást. A legnagyobb titok: miként lehet megőriz­ni a szerelem lángját, hogy az ne fúljon az unalom ha­mujába? Az egyetlen bizto­síték a lelki harmónia, mely ha megvan, a szerelmet, is ébren tartja. Valahogy olyanformán, amint a ke­nyeret, kávét, teát sem ún- juk meg, noha napi táplálé­kunk, s minél inkább meg­szoktuk, annál kevésbé tud­juk nélkülözni. Igen, a sze­retetté növekvő szerelem pó­tolhatatlanná teszi a mási­kat. A lelki harmónia sok szá­lon fonódik Beletartozik, az is, hogy a férj az anya, s a feleség az apaeszményt ke­resi a másikban, és rendsze­rint csak akkor találja meg, ha az megbecsüli az őt fel­nevelő családot. Minden em­ber magában hordja az őt elindító család képét, lenyo­matát, s így valójában nem két ember, de két család házasodik egymással a fia­talok személyében, még ak­kor is, ha ők ennek nincse­nek tudatában. Lázadozhat­nák, bírálhatják felmenőiket, ahogy múlnak az évek, azon mind elevenebben élnek bennük. & beletartozik a lelki harmóniába a másik alkatá­nak, lényének elfogadása és tiszteletben tartása. Régen rossz, ha valaki azzal a szándékkal házasodik, hogy majd „megneveli” a párját. Mindketten fejlődnék, vál­toznak az évek során, de ah­hoz, hogy együtt, egy irány­ba fejlődhessenek, az is kell, hogy tiszteljék egymás egyé­niségét, s ne akarják azt a maguk képére gyúrni. Ide­tartozik egymás körének, barátainak, könyveinek, kedvteléseinek tisztelete, el­viselése is. A mai városi ember idő és tér nyomása alatt él: szabad ideje kevés az ösz- szeszokáshoz, a tér, amely párjával összezárja viszont szűk: nagyon meg kell gon­dolnia, kivel fogja élethosz- szig bírni az összezártságot ? És kibírja-e együttlétük a gyermekek terhelését? Tud- nak-e majd alkalmazkodni egymáshoz és ahho7. az új közösséghez, amelyet ők hoz­tak létre, de amelynek mind­ketten részei lesznek? Szeretet, jószándék, alkal­mazkodó készség esetén a házasság sok mindent kibír. Csak egyet nem: az önzést. Aki önm,agát szereti a vilá­gon a legjobban, az lehető­leg ne házasodjék. Bozóky Éva HUMOR — Tudod mi történne, ha nem lenne víz? — Tudom. Nem lenne mi­ben megtanulnunk úszni... és mindenki megfulladna. * * * — Hogy hívják önt? — Szabó. — Férfi vagy női? * * * — Szakaszvezető elvtárs, ez a kenyér kemény. — Ha Napóleon katonái ezt a kenyeret kapták volna, élvezettel ették volna meg. — Azt elhiszem, akkor még puhább volt. * * * Történt egyszer, hogy egy tehetségtelen fizikus Eins­teint kollégának nevezte. — Hogyhogy — kiáltott fel Einstein —, mi kollégák va­gyunk? Talán ön is reumá­ban szenved?! * * * A csinos titkárnő oktatja az újdonsült tisztviselőt: — Persze, elmesélhetném, monsieur, hogyan értem el a fizetésemelést, de nem hi­szem, hogy ez hasznára le­hetne önnek... A Dél-alföldi Tégla- és Cserép­ipari Vállalat, Orosháza, II. sz. téglagyára felvételre keres vil­lanyszerelő szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet az Orosháza, II. sz. téglagyár vezetőjénél, Oros­háza, Vásárhelyi u. 70. sz. Fémedények ég eszközök a török korból Munkáslakás konyhája a századforduló idején Tárgyi emlékek a fővárosi villamosközlekedés múltjá­ból; a 42-es villamos modellje a húszas évek végét idézi Felveszünk MŰSZAKI FEJLESZTÉSI MUNKAKÖRBE főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. 3—5 év gyakorlattal rendelkező MŰSZAKI SZAKEMBERT. JELENTKEZÉS: a főtechnológusnál. Vízgépészeti Vállalat II. sz. gyáregysége, Gyula, Béke sugárút 54—60. szám. REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM APRÓHIRDETÉSEK Gyökeres szölővessző — cseme­ge- és bor-, 8—10-fajta válasz­tékban kistermelőknek is, meg­rendelésre felajánljuk. Cím: Kossuth Tsz, iroda, Csongrád­Bokros. Tel.: Bokros 6. _________ 5 00 tő aradi hibrid ültetni való paprikapalánta van eladó. Gyu­la, Póstelekl utca 25. sz.________ S tefanovits István lakáskarban­tartó kisiparos megkezdte mű­ködését. Vállal: tapétázást, hő- szigetelést és parkgondozást. Cim: Gyula, Első u. 13. Cj fogtechnikai motor komp­letten eladó. „Debrecenben 007 998” jeligére a debreceni hirdetőbe.________________________ 12 00-as Volkswagenhez minden­féle alkatrészek, jutányos áron eladók. Hódmezővásárhely V. kér., Rárósi út 32._______________ K ét db egyéves pej csikó eladó. 5666 Medgyesegyháza, Deák Fe­renc utca 19._____________________ K ét db négyéves Igásszamár el­adó. 5666 Medgyesegyháza, Len­kei u. 18.______________________ G yulavári, Petőfi S. u. 33. szá­mú, központi fűtéses ház, nagy telekkel eladó. Érdeklődni: ál­landóan.__________________________ Gyula-Üjvári, Bajesy-Zs. u. 26. számú ház, beköltözhetően el­adó;______________________________ E gy közelellős, 6 éves, hasas és elsőéves, borjas tehén eladó. Sarkad, Keresztúri u. 34.______ 13 00-as Polski Fiat eladó. 5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 23. 10 hónapos üszőborjú és 3 éves tehén eladó. Érdeklődni: dél­előtt. 5650 Mezőberény, Belen­céresl u. 9._______________________ Eladó hasas ló, gumis kocsi, szamár és kecskék. Békéscsaba, Wagner utca folytatása, jobbra a 3. tanya. _______________________ K ét és fél szobás, OTP-s lakás eladó (kp. plusz OTP-átválla- lással). Békéscsaba, Tanácsköz­társaság útja 29—33. A/3 25._____ T ermelésre alkalmas, vízpartra nyúló kert kiadó. Gyula, Klap­ka u. 5.________________________ Ü ltetni való H—2-es cecei papri­ka- és paradicsompalánta eladó. Gyula, Kerecsényi u. 14.________ G yula, Thököly 9/B (Krinolin), épületüvegezést, színes, mintás üveggel, falikép-keretezést vál­lalok. Nyitva: mindennap dél­után 3 órától.____________________ S ürgősen eladó Békés, Hajó út 18. számú, összkomfortos ház, (Omniához közel.) 300 négy­szögöl telekkel.__________________ S ürgősen eladó Békésen, új, összkomfortos lakás. Fizetési kedvezménnyel. Békés, Asztalos út 74/1. (A Gyulai úttól harma­dik ház.)_________________________ K ettő és fél szobás, összkomfor­tos lakás kp. plusz OTP-átválla- lással eladó. 5600 Békéscsaba, Lencsés! út- 25--27. IV. 24,_______ B élyeget, régi leveleket, tábori lapokat, levelező- és képesla­pokat veszek. Farkas Antal, 6725 Szeged, Szél u. 63. Szeged belvárosi, másfél szo­bás, összkomfortos, új bérházi lakásomat, orosházi kis magán­házra cserélem „Tavaszi beköl­tözés 134 977” jeligére a szegedi hirdetőbe.________________________ L ambérialécek, szalagparketta, nagy választékban kapható. Sarkad, Kossuth Lajos u. 20. Barkácsbolt. Eladó Gyulán, emeleti, össz­komfortos, kétszobás, teher­mentes öröklakás garázzsal. Ér­deklődni lehet: Eötvös u. 6. szám, mindennap 16 óra után. 100—150 mázsa, jó minőségű ve­gyes széna van eladó. Érdek­lődni lehet: Gyula, Mikszáth K. u. 13. szám.______________________ Ü ltetésre alkalmas, H—2-es paprikapalánta eladó. Gyula, Sarkadi út 5. szám. (Tüzelő­olajkút mellett.)_________________ K ettő és fél szobás, összkom­fortos lakás kp. plusz OTP-át- vállalással eladó. 5600 Békés- csaba, Lencsést út 25—27. IV. 24, Vennék közművesített házat, nyaralót Gyulán, fürdőhöz kö­zel. Ajánlatot: Mózer, Szeged, Odessza 202.______________________ Egy db seprűkötő gép eladó. Medgyesegyháza, Báthorl u. 7. .Gyulavári, Dénesmajor, Állomás u. 3. számú családi ház, nagy portával eladó. Érdeklődni: va­Sámap ugyanott.________________ H áz beköltözhetően, sürgősen eladó. Gyulavári, Dénesmajor, Állomás u. 17. Érdeklődni: a helyszínen._______________________ G yula, Ív utca 18. szám alatti ház eladó._______________________ H ároméves Lada 1500-as sze­mélygépkocsi eladó. Érdeklődni lehet: hétköznap 17 óra után, szombaton 13 órától. Cím: Gyu­la, Wesselényi u. 18/A.__________ S zentendrén öröklakás. OTP-vel, májusi beköltözéssel eladó. Ér­deklődni lehet: Gyula, Szegedi Kis István utca 27. szám alatt, K. Szabó.________________________ 6 000 db POR ültetni való papri­kapalánta azonnali elszállítással eladó. Árban megégyezünk. Gyula, Újvári, Szőlőskert u. 3. Baji M.______________ S zölőoltványok, tavaszi szállí­tásra, utánvéttel megrendelhe­tők: Irsai Olivér, chasslas, sző­lőskertek királynője, rizlingszil- váner. I. osztályú 16 forint, II. osztályú 10 forint/db. Dér Jó­zsef, szőlőoltvány-termelő. Aba­sár, Almási u. 2._________________ Tápkockás H—2-es paprikapalán­ta és uborkapalánta kapható. Gyula, Bicere 4. Csabai út. Mol­dován Illésnél. _________________ Most vizsgázott Lada Combi eladó. Gyula, Városház 23.______ E ladó 75 000 kilométert futott, garazsirozott, műszaki vizsgá­zott, kitűnő állapotú 1500-as Polski Fiat. Érdeklődni: Békés- csaba, Ihász u. 3. II. em. 2, Wartburg 1000-es alkatrészen­ként eladó. Érdeklődni: Békés­csaba, Trefort u. 22., szombaton egész nap, vasárnap 10-től. ______ Z B-s rendszámú Trabant Spe- ciál 35 000 kilométerrel eladó. Szarvas, Körös utca 1.__________ 6 00-as NSU Princz eladó. 5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 2. A gyulai Munkácsy Mg. Termelőszövetkezet felvételre keres — EROS- ÉS GYENGEÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUSOKAT — RADIÖ-TV ELEKTROMŰSZERÉSZ — VILLANYSZERELŐ szakképzettségű dolgozókat az alábbi munkakörökbe: — szakfelülvizsgáló — mérős — valamint speciális biztonsági berendezések telepítésére, karbantartására, javítására — saját gépkocsihasználattal. Erkölcsi bizonyítvány szükséges. lefentkezni: a termelőszövetkezet biztonságtechnikai üzeménél lehet, Gyula, Siórét 2. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom