Békés Megyei Népújság, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-10 / 34. szám

1980. február 10., vasárnap o m c?" — Értünk már nem kár, de a gyereket sajnálom. — Ezt apám mondta. — Micsoda világ!... Mi­csoda világ!... — sóhajto­zott anyám — Nagyon szeretem a fi­unkat, ki sem lehet monda­ni, hogy mennyire szere­tem ... ölni tudnék érte ... De az apját csak nem öli meg az ember... egy fél zsák lisztért!? — Apjának tartja ezek után? — Ingerült válasz: — Az egészen semmit sem változtat az, hogy én minek tartom. Feszülten figyeltem. Rög­tön megértettem, hogy a fa­luban nagyapámnál jártak, és azt is, hogy a nagyapámék- hoz való viszonyuk még job­ban elmérgesedett. Csak fel­nőtt fejjel tudtam meg apám bűneit. Nem magához való nőt vett feleségül, és a kö­zösbe is beólálkodott. Külö­nösen az utóbbi miatt hihe­tetlenül haragudott ránk nagyapám. „De a harag, a megvetés is múlandó” — így okoskodhatott apám, mikor elindult, hogy újig egy ke­véske lisztet kérjen. „ ... majd megmondtam, mi­csodát a beletekbe!” — fo­gadta nagyapám. Szó szót követett. Amikor odaért anyám is, nagyapa az ajtóra mutatott: „Kívül tágasabb!” — Megfagyunk ebben a jégveremben. — Ki kellene feszíteni az ajtót. — Azt már nem! — tilta­kozott anyám. És csak egy lélekbúvár tudná megmagyarázni, hogy miféle erők hatására ma­radtam fekve, még talán ma­gamnak is alvást színlelve. Virradatkor nyitottam ajtót, akkor is csak azért, mert... ki kellett mennem. Szüleim asztalra borulva aludtak. Csoszogásomra apám felébredt. A rossz álomtól még kábán odatén- fergett az ajtóhoz. Leakasz­totta a fenőszíjat. — Mit csinál maga, Vil­mos? — Eridj! Eridj, mert rád is rádhúzok! — Kicsi fiam! ragadott ki anyám a karjai közül. — Tönkreteszi a gyereket! Így megrémíszteni! Gyere, kicsi fiam! Gyere! Adok tisztát. Reggel anyám nem kelt fel az ágyból. Kilenc órakor a láza meghaladta a negy­ven fokot. „Az én tudomá­nyom is véges” — mondta tizenegykor az orvos. * * * A minap szülőfalumban jártam. Meglátogattam a kö­zel ötezer hektáron gazdál­kodó modern mezőgazdasá­gi nagyüzemet, a II. Rákóczi Ferenc nevét viselő téeszt is. A látogatás utáni napon apró bosszúság ért: elvesz­tettem a lakáskulcsomat. Idegesen toporogtam saját ajtóm előtt. Ott és akkor ju­tott eszembe ez a réges-régi történet. TÉKA Képzőművészeti könyvek Sokáig nem értették sem írásait, sem festészetét an­nak a művésznek, akit Ady, Juhász Gyula, Keleti Artúr is nagyra értékelt. Gulácsy Lajos nem sorakoztatható be egyik izmushoz sem, ta­lán az angol preraffaelisták- hoz hasonlítható leginkább az a különös, néhol para­noiás képi látásmód, ez az álmodó fantázia, melynek aztán csak évtizedekkel ké­sőbb támadtak lelkes tiszte­lői és gyűjtői. írtak róla is­mertetőket, egy kismonográ­fiát is már 1922-ben, de ar­ra ezidáig még senki sem vállalkozott, hogy életművét, a rejtélyeset, a könnyen fél- reérthetőt megvilágítsa. Gu- lácsynak gyűjteményes kiál­lítása mindezidáig nem volt — kivéve a nevezetes 1966- os székesfehérvári bemuta­tót, mely úttörő volt ugyan, de az életműnek csak egy részét mutathatta be. Most a Corvina Kiadó gondozásá­ban jelent meg Szíj Béla monográfiája Gulácsyról, az első tudományos igényű összefoglalás, mely nemcsak a festőt, de az írót is be­mutatja — jószerivel eddig ismeretlen képei, kéziratai alapján. Gulácsy értékelését nemcsak a teljes áttekinthe­tőség hiánya, hanem az is zavarja, hogy jó néhány kritikusa művészetét a pszi­chopatológia felől közelíti meg. Köztudomású, hogy Gulácsyt az első világháború kitörése annyira megrázta, hogy idegileg teljesen ösz- szeomolva intézetbe került, de ott is folytatta különös álomvilágú, néhol rokokós hangulatú festészetét, írói próbálkozásait. Kritikusai — a könnyebb ellenállás irá­nyában — később aztán minden művének magyará­zatát innen eredeztetik, még azokat is, melyek idegössze­omlása előtti időkben ke­letkeztek. Szij Béla, Gulá­csy legjobb magyar ismerője minden elfogultságtól men­tesen, szigorú esztétikai mércével rajzolja fel a zse­niális festő életművét. A kötet olvastán, s mindenek­előtt a színes reprodukciók­ban gyönyörködvén — me­lyek így együtt még soha nem voltak láthatók — egy­re sürgetőbb igény támad az emberben egy gyűjtemé­nyes, életművét bematató kiállítás iránt. Egy kiállítás egyébként önmagában is művészet, el­rendezésével, vizuális lát­ványával, önálló esztétiká­jával, didaktikai hatásával vagy a felhasznált anyagok, formák sokaságával és egy­ségével. E témának adja széles skáláját a Corvina Kiadó Művészet és elmélet című, egyre jobb és izgal­masabb sorozatának új köte­te, Gergely István műve: A kiállítás művészete. A szer­ző a kiállítást mint a komplex kommunikáció egyik formáját mutatja be, részletezve annak kifejezési eszközeit és módszereit, a legkülönfélébb kiállítás­típusok jellemzőit. A terve­zéstől, a kivitelezésig, a megrendelő elképzeléseitől a közönségig részletesen, a té­ma nemzetközi szakirodai­mának birtokában vázolja fel a belső téralakítás s sa­játos művészetét. A fonna művészete a de­sign is. (A design kifejezés­nek még nem találtuk meg a pontos és egyszavas ma­gyar megfelelőjét. A latin eredetű szó, angolos for­mában honosodott meg, s legjobban talán tárgyalakí­tásnak fordíthatnánk, me­lyen közhasznú ipari forma- tervezést értünk.) Az esztéti­kum objektív társadalmi szükséglet, s ez vonatkozik az autótól a telefonkagylóig, a fogkefétől a pohárig, egy iroda berendezésétől a közle­kedési táblákig, a szerszám­tól a bölcsőig. Magyarorszá­gon az ipari termékek vagy a közhasznú tárgyak forma- tervezése sokáig meglehető­sen elhanyagolt terület volt. E hiány pótlására megje­lentette a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata a De­sign című kötetet a Képző- művészeti zsebkönyvtárso- rozatban. A kötet válogatás a téma nemzetközi szakiro­daimából, sok fekete-fehér és színes fotóval illusztrál­va. Székelyhídi Attila: 14 óra 34 pere Székelyhídi Attila: Krasznahorkai Géza Székelyhídi Attila: Tar Ferenc Ménesi György: Kulcs Tavasszal költöztünk a ta­nyába. Apám állatgondozó lett Szekercés helyett, akit agyontaposott a csoport bi­kája. Tíz fejőstehénre és vagy harminc sertésre lett gondja egyszeriben. A tavasz is, a nyár is el­telt anélkül, hogy csak egy­szer is visszakívánkoztam volna a faluba. A határt rót­tam nap mint nap. Bogár — Szekercéstől örököltük — jó cimborának bizonyult. Nem volt szép kutya, se fajtiszta, de ha a csősz rám ijesztett — Hej, te gyerek, ’sza erre meg arra! —* mindig meg­védett eszeveszett csaholás- sal. Apám egyre nagyobb kedvvel végezte a munkáját. Arca úgy kipirult, hogy aki ekkor látta először, biztosan rendszeres borivónak vélte. — Csak a háború előtt, le­gény koromban éreztem ilyen jól magam! — szokta volt mondani. — Nyugtával dicsérje a napot! - — óvatoskodott anyám. — Ne felejtse el, hogy még azt esszük, ami a két kisholdon termett. Majd ha az elfogy... — És ezt a mondatot sohase fejezte be anyám. Majd ha az elfogy ... Hát elfogyott! — Az időjárás kiszámít­hatatlan. Bolond, aki ezt fi­gyelmen kívül hagyja — Képeink Mai számunkban Szé­kelyhídi Attila gyulai festőt mutatjuk be. 1964- től rendszeresen kiállít. A gyulai nyári művész­telep egyik alapító tag­ja. Az elmúlt héten — hat, a művésztelepen állandóan részt vevő fes­tővel, grafikussal — tár­lata nyílt a budapesti Bartók ’32 Galériában. A most közölt alkotáso­kat e kiállítás anyagá­ból válogattuk. Székelyhídi Attila mű­veiről a következőket mondja: „A személyek és tárgyak karakterének érzékeny rögzítésére tö­rekszem. Mindezt tár- gyiasan, a szubjektum ál­tal fidott határokon belül téve.” A képzőművészeti ne­velésben kifejtett mun­kássága is jelentős. Évek óta — jelenleg középis­kolás korúnknak — szak­kört vezet Gyulán. bölcselkedtek a módosabb kívülállók. Ezek góréjába, padlására került kukorica meg búza is. A csoportnak viszont mindenét elverte a jég. Aztán hónapokig egy szem eső sem esett. Mikor beköszöntött a tél, kukori­ca- és búzaliszt keverékéből sütött kenyeret ettünk. Mire megjött az igazi tél, fogytán volt a kukorica is. — Mik vagyunk mi, disz­nók!? — lökte el maga elől a tányér puliszkát apám. Töb­bet nem szólt, csak ünnep­lőbe öltözött. Megütközve néztük. Keze már a kilin­csen volt, amikor azt mond­ta: — Bemegyek a faluba. Anyám mosogatáshoz lá­tott (alig volt mostlan), s közben sóhajtozott: — Jaj, ez az apád!... Jaj, ez az apád!... — Hirtelen lecsapta a félig elmosott tá­lat, megtörölte a kezét a kék kockás konyharuhában. — Hozd csak a félkabáto­mat, kisfiam! — El nem tud­tam képzelni, hogy mi ütött beléjük. — A konyhaajtót bezárom. Ha idegen zörget­ne, maradj csendben! — Az­zal elment. Csend ... Éhség .. Hi­deg ... És egyre erősödő fé­lelem. Ráz a remegés. A kis­ágyig vonszolom magam. Zaj. Befogom a fülemet. A sze­memet is behunyom. Iszo­nyatosan nagy és förtelmesen csúnya emberek rohannak felém. Szeretnék elfutni. Ül­dözőim üvöltenek: — Hej, te gyerek, ’sza er­re meg arra! — És akkor ott termett mellettem a Bodri. Lekuporodott a földre, csak annyi időm volt, hogy föl­pattanjak rá, s — usgyi! Sötétedett már, amikor föl­ébredtem. Boldog voltam, mert nem kerültem az em­berek kezébe. Boldogságom azonban nem tartott sokáig. Éhes voltam. De mire elpi- tyeredtem volna emiatt, új­ból elnyomott a buzgóság. És ha megszentülök, ak­kor sem tudok visszaemlé­kezni arra, hogy mikor zár­tam kulcsra a szoba ajtaját. Pedig kulcsra kellett zár­nom, magától nem záródott az be! Apámék, a hóviharban va­ló négy kilométernyi gyalog­lás után, ezt az éjszakát a fűtetlen konyhában töltötték. Ébresztgettek ugyan vagy két óra hosszat, azután — mi mást tehettek volna sze­gények? — beletörődtek a sorsukba. Jól mondom: éb­resztgettek? Hiszen, ha alud­tam volna, most nem idéz­hetném beszélgetésüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom