Békés Megyei Népújság, 1979. november (34. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Tanácskozott a gazdaságpolitikai munkabizottság Az egység jegyében Befejeződött a Varsói Szer­ződés tagállamai egyesített fegyveres erői katonai taná­csának október 29—31. kö­zött Bukarestben megtartott ülése, amelyen Viktor Kuli­kov, a Szovjetunió marsallja, a Varsói Szerződés tagálla­mai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka elnö­költ. A tanácskozás munká­jában részt vettek az egye­sített fegyveres erők katonai tanácsának tagjai, a bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar néphadsereg, továb­bá a Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphad­serege, a Román Szocialista Köztársaság hadserege és a szovjet hadsereg képviselői. A katonai tanács összegez­te az 1979. évi hadműveleti és harcászati felkészítés eredményeit, megvizsgálta az 1980. évi feladatokat. Az ülé­sen megvitatták az egyesí­tett fegyveres erők tevé­kenységének néhány idősze­rű kérdését, s ezekkel kap­csolatban egyeztetett ajánlá­sokat fogadtak ej. A tanács­kozás tárgyszerű, baráti lég­körben, a Varsói Szerződés tagországai szoros egységé­nek jegyében zajlott le. Az Országos Takarékpénz­tár Békés megyei Igazgató­sága és a Hazafias Népfront megyei bizottsága tegnap, október 31-én a világtakaré­kossági napon megyei ün­nepséget rendezett, melyre ezúttal az Orosházi Üveg­gyárban került sor. A gyár kultúrtermében a meghívot­takat, közöttük Balogh Já­nost, a megyei pártbizottság osztályvezető-helyettesét, Bangó Ferencnét, az OTP főosztályvezetőjét, Mihály Andrást, Orosháza tanácsel­nökét, Tarján Józsefet, az üveggyár pártbizottságának titkárát, Martincsek Lászlót, az OTP megyei igazgatóját Szikszai Ferenc, a Hazafias Népfront megyei titkára kö­szöntötte. Ezután Németh Ferenc, Orosháza országgyű­lési képviselője beszélt a vi­lágtakarékossági nap alkal­mából a takarékoskodás, az ésszerű gazdálkodás fontos­ságáról, az OTP tevékenysé­géről, eredményeiről. „A takarékosságnak min­denütt nagy a jelentősége, az egyén, a család szempontjá­ból éppúgy, mint a népgaz­daság különböző területein” — kezdte beszédét, majd így folytatta: „Ma a világtaka­rékossági napról emlékezünk meg, s ennek kapcsán rövi­den említés történt az egész népgazdaságban szükséges takarékosságról. Mindemel­lett legalább ilyen jelentősé­ge van az egyéni pénztaka­rékosságnak. Az üzemen be­lül csak úgy képzelhető el takarékos gazdálkodás, ha a dolgozók saját háztartásuk­ban megtanulták és alkal­mazzák a takarékos gazdál­kodást, és ez a szemlélet vé­rükké vált.” Az Országos Ta­karékpénztár tevékenységé­ről szólva Németh Ferenc megemlítette többek között, hogy az idén 30 éves pénz­Tegnap, szerdán a megyei pártbizottság székházában ülést tartott a megyei gaz­daságpolitikai munkabizott­ság. A bizottság tagjai — Csatári Bélának, a megyei pártbizottság titkárának el­nökletével — elsőként a trösztök, nagyvállalatok me­gyénkben működő üzemei­nek helyzetéről, a termelési szerkezet korszerűsítéséről, a fejlesztések tervezett irányá­ról tanácskoztak. Megállapították, hogy a hosszabb ideje tartó egyez­tető tárgyalások sorozatán jó­részt sikerült közös nevezőre jutni a megyében működő, nem megyei székhelyű válla­latok, trösztök vezetőivel. A tárgyalásokon részt vettek a párt-, az állami, a gazdasá­gi vezetés képviselői, és az eddig elért eredményeken kí­vül szóba kerültek a VI. öt­éves tervi feladatok is. A trösztök, nagyvállalatok jó­váhagyott VI. ötéves tervvel még nem rendelkeztek ugyan, de már kialakították kon­cepcióikat, rfíelyek a további feladatok meghatározásának alapját képezték. Az egyeztető tárgyalásba bevont vállalatoknál a ter­mékszerkezet felülvizsgálata megtörtént. A változások mértéke ágazatonként eltérő. intézet kezelésében a lakos­sági megtakarítások összege az idén elérte a 132 milliárd forintot. Külön említést tett az ifjúsági betétről, amely a családalapító fiataloknak nyújt segítséget, a KST-kröl, melyek taglétszáma megha­ladja az egymilliót. Ami a hitel-, kölcsönnyújtást illeti: a lakossági hitelállomány ez év októberében elérte a 91 milliárd forintot. Megyénk takarékpénztári, postai és ta­karékszövetkezeti betétállo­mánya szeptember 30-án több mint 4 milliárd 640 mil­lió forint volt. Számottevő és Jelentős a gépipar már meg­valósított és folyamatban le­vő termékszerkezet-módosí­tása. Ennek kapcsán dinami­kusan nőtt a termelés, és ezt segítették a különböző beru­házások is. Az iparág terme­lése szempontjából meghatá­rozó MEZŐGÉP Vállalat ál­tal gyártott termékek több mint egynegyed része három évnél fiatalabb. Az építőanyagiparban nőtt a korszerű termékek ará­nya, a feldolgozottsági fok, a választék, és ez na­gyobb teret biztosított az ex­portlehetőségeknek. A Tég­la- és Cserépipari Vállalat az üreges, jól szigetelő termé­kek arányát 80 százalékra növeli, az Orosházi Üveg­gyár nagymértékben fokozta a megmunkált üvegek gyár­tását. A könnyűiparon belül javult a textil- és textilru­házati ipar termelési folya­matának szervezettsége, tech­nikai színvonala és munka- fegyelme. A FÉKON Oros­házán és Békéscsabán a koo­perációs bérmunka arányá­nak erőteljes növelésével ja­vította a termelés szervezett­ségét és technikai színvona­lát. Negatívum, hogy a PA- TEX megyei gyáraiban kon­zerválódott a technológia és a termékszerkezet, bizonyta­elismerésre méltó megyénk­ben az OTP-nek az a törek­vése is, amellyel a lakásépí­tést, a családiház-építést tá­mogatja, illetve maga is építtet lakásokat. Németh Ferenc beszéde után Martincsek László és dr. Ambrus Pál, az üveggyár főosztályvezetője a takaré­kosságban élenjáró üveggyá­ri Petőfi Sándor brigádnak jutalmat adott át, és juta­lomban részesült az üveg­gyár KST-ügyintézője is. Be­fejezésül a megjelenteknek levetítették az üveggyárról készült filmet. lan a hosszabb ideje terve­zett fejlesztés. A BUBIV gyu­lai gyárának jelenlegi adott­ságai nem teszik lehetővé a termékszerkezet megfelelő átalakítását. Az élelmiszeripar termék- szerkezetében az adottságok­nál fogva kisebb mértékű a változás. A termelést meg­határozza a helyi nyers­anyagbázis, valamint a trösz­ti irányítás. A vállalati gaz­dálkodásban pozitív változá­sok tapasztalhatók, a koráb­binál jobb a piac, a termel­tetés és a feldolgozó kapaci­tás összehangolása. A Gyu­lai Húskombinát új száraz- és töltelékáruk gyártását, va­lamint előrecsomagolt nemes húsrészek forgalomba hoza­talát tervezi. A tejfeldolgozás bővítésével a Hajdú megyei Tejipari Vállalat a megyei igényeken kívül az Alföld nagy részének ellátását is Békés megyéből biztosítja. A hűtőház a különféle gyümöl­csök nagyobb arányú export­ját tervezi, a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Vállalat békéscsabai gyárában folya­matban van a gazdaságtalan tojásfeldolgozás megszünteté­se. Az építőiparban a szegedi DÉLÉP a jövőben is segít a' kapacitáshiány miatt előálló felszültségek feloldásában, és a házgyári rekonstrukcióval a megye panelszükségletét is kielégíti. A gazdaságpolitikai mun­kabizottság ezután az ipari szövetkezetek tízéves prog­ramjának végrehajtásáról tárgyalt. Megállapították, hogy a növekedés dinamikus volt, és a szövetkezetek több­sége ma már képes arra, hogy korszerű, exportálható termékeket gyártson. A lehe­tőségeket kihasználva, a szö­vetkezetek további erőfeszí­téseket tesznek a korszerű termékszerkezetek kialakítá­sára, és a nem rubel elszá­molású export fokozására. A gazdaságpolitikai mun­kabizottság az előterjesztése­ket elfogadta. L. L. „Kulcsrakész” export Idén tovább bővül az ex­portnak az a gazdaságosabb, értékesebb formája, amely egyes termékek helyett komplett gyárak, egészség- ügyi és más létesítmények szállítását teszi lehetővé. A kulcsrakész beruházások ar­ra kötelezik az iparvállalato­kat, hogy a külkereskedelmi vállalatokkal együttműköd­ve, felelősséggel, összehan­goltan szervezzék munkáju­kat. A múlt év óta csaknem megkétszereződött a komp­lett erőművek exportja. A TRANSELEKTRO tőkés ki­vitelében 25-ről 45 százalék­ra emelkedett a kulcsrakész szállítások aránya. Az idén erőművet adtak át Finnor­szágban, különböző transz­formátorállomásokat Kuvait- ban és Irakban, komplett távvezetékrendszert építettek ki Jordániában, s megkezd­ték a görög és a török meg­rendelésre gyártott erőművi kazánok és más egységek szállítását is. Németh Ferenc a takarékos gazdálkodás fontosságáról beszél Fotó: Veress Erzsi H Világtakarékossági Kapón Megyei ünnepség Orosházán A Mezőhegyesi Állami Gazdaságban a közelmúltban kezdte meg a termelést a 145 millió forintos beruházással épült új vetőmagüzem. A beruházás körülményeiről, a vetőmagter­mesztés és -feldolgozás kapcsolatáról szóló írásunk lapunk 5. oldalán Fotó: Veress Erzsi Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt "Központi Bizottságának ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészítésével kap­csolatos feladatok megvitatását javasolja a Központi Bi­zottságnak. Napirenden a kevermesi takarék- szövetkezet és a vendéglátás Tegnap, október 31-én ülést tartott a MÉSZÖV el­nöksége, Sarkadi István ve­zetésével. Áttekintette a Ke- vermes és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet munká­ját. Megállapította, hogy az utóbbi időben erőteljesen ja­vult a körzetben a takarék­szövetkezeti szolgáltatás. En­nek alapját tulajdonképpen az adja, hogy Kevermesen, Kunágotán, Dombegyházán, Lökösházán, Dombiratoson és Nagykamaráson 10 ezer szövetkezeti tag 100 millió forint fölé növelte betétállo­mányát. Ennek következté­ben a kölcsönzési tevékeny­ség fokozódott: a háztáji és kisegítő gazdaságok részére mezőgazdasági termelést szolgáló hiteleket adtak; se­gítették a belvíz által meg­rongált épületek helyreállí­tását; áruvásárlási és szemé­lyi kölcsönöket folyósítottak. A továbbiakban Bagi Sán­dor, a MÉSZÖV elnökhelyet­tese a szövetkezeti vendéglá­tás ételforgalmának helyze­téről terjesztett elő anyagot. A fogyasztási szövetkezetek ilyen irányú munkája nagy jelentőségű, már csak azért is, mert 1979 első felében a szövetkezeti vendéglátóipar a megyei-ágazatban 58,6 szá­zalékos részarányban kép­viseltette magát. Az 1979. évi áremelések előtt dina­mikusan fejlődött az étlap szerinti ételforgalom vala­mennyi szövetkezeti vendég­látó egységben. Az áremelés után ételforgalom-növeke- dést tapasztaltak Dévavá- nyán, Gyomán, Memkovács- házán és Oroshá/ • A töb­bi helyen -visszaesni az ét­lap szerinti ételforgalom. Ugyanakkor a munkahelyi étkeztetés szervezéséből az ÁFÉSZ-ek nagyobb részt vállaltak, így az étkezők száma megkétszereződött. Je­lenleg 1 millió adag ételnél is többet forgalmaznak a fogyasztási szövetkezetek a munkahelyi étkeztetés kere­tében. Az elmúlt években szá­mottevően fejlődött a szö­vetkezeti vendéglátóipar Bé­kés megyében. Ezt tanúsítja az is, hogy hét új étterem és hat bisztró jellegű egység nyílt a megye különböző községeiben és városaiban, örvendetes, hogy nemcsak a felnőttek veszik igénybe a szövetkezeti vendéglátást, hanem a városokban és a nagyközségekben a gyerme­kek és a diákok is. A MÉSZÖV elnöksége a továbbiakban 100 ezer forint juttatást szavazott meg a Gyomai Mezőgazdasági Szak­munkásképző Intézetnek, ahol a fiatalok iskolaszövet­kezetei hoztak létre. * * * Témájában ide tartozik egy másik hír is: a másod- osztályú vendéglátó üzletek­ben november 1-től átlago­san 10 százalékkal csökken­tik az ételárakat — jelentet­te be a Belkereskedelmi Mi­nisztérium szerdai sajtótájé­koztatóján Gellai Imre fő­osztályvezető. Elmondotta, hogy ellenté­teleként ezekben az üzletek­ben emelik az égetett sze­szes italok és a sör árát. A minisztérium — nem kötele­zően — javasolta a vállala­toknak, hogy a kereslet ala­kulását és a vendégkört fi­gyelembe véve az osztályon felüli és az első osztályú ét­termekben 17—20 százalék­kal mérsékeljék az ételek árát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom