Békés Megyei Népújság, 1979. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. OKTÓBER 2., KEDD Ara: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Vetik a búzát Azt mondják, az ősz az elmúlás jelképe, hogy a le- zörgő falevelek, a rozsdáso­dó erdő, a bágyadtan sütő nap, az esők lehangolnak. De a vetkőző fák mellett pótkocsis vontatók, teher­autók robognak, pirosló pa­radicsommal megrakottan. A barnuló, sárguló erdők mentén szénfekete sorokat hasítanak a földbe az ekék. A nap langyuló fényében kisiskolások baktatnak új feladatok felé. Az esők pe­dig... Nos, az esők pedig ez al­kalommal a már-már poro­sodó magágyat puhítják a szunnyadó, készülődő élet­nek. Mert az Ősz lehet az el­múlás jelképe, ébreszthet — külsőségeivel — borongós hangulatot, mégis a készü­lődés, az alapozás időszaka. Sorsdöntő néhány hónap a szeptember, az október. Azzá teszi a tanévnyitó, naprafor­gó-aratás, a kukoricatörés, a cukorrépaszedés, de a vetés is. Amit elvittek ugyanis a fagyokkal, a belvizekkel más évszakok az éléskamrá­ból, azt az ősz most rendre visszahordja. S nem egysze­rűen arról van szó, hogy a napraforgó és még inkább a kukorica kárpótol ezen az őszön bennünket azért a csalódásért, ami a búzater­mesztésben ért bennünket. Ennél is fölbecsülhetetle- nebb az ősz ajándéka. Nem hiszem, hogy akadna vállalkozó, aki akár kompú- ter segítségével is nekiülne fölértékelni: mennyi üzem­anyagot takaríthattak meg az őszi munkák idején a ter­mények betakarítói, a tarló- hántók, a magágykészítők a kellemes szeptemberi napsü­tésben. Továbbá azt, hogy a száraz időben mennyivel töb­bet hozhattunk le a földek­ről abból, ami megtermett, s végül, hogy mennyivel kerül kevesebbe a napon száradt kukorica, mint az, amelyet mesterségesen kell szárítani. Ütemesen, lendületesen halad minden: hántolják a rizst, főzik a cukorrépát, ve­tik a búzát. Sehol semmi nyoma az elmúlásnak. Sőt, sokkal inkább a készülődés jegyében telnek az őszi na­pok. Jól érzékelhető, látható szerte a megyében: a gazda­ságok immár a maguk javá­ra fordították mindazt a ta­pasztalatot, tanulságot, ame­lyet az egymást követő rend­kívüli évek, rendkívüli ne­hézségeikkel hoztak. Tény, hogy tarolt a fagy, pusztított a belvíz, de az is tény, hogy ahol valóban idő­ben és jól előkészített mag­ágyba, előírásszerűén került megfelelő mélységbe a vető­mag, ott volt ideje kikelnie, megerősödnie a búzanövény­nek. Az is igaz, hogy mind­ezt csak leírni ilyen egysze­rű. Esőben, sárban, elhúzó­dó betakarítással egy időben meg is valósítani, annál ne­hezebb. De ez mindig is így volt, így is lesz — akármi­lyen csodálatos gépek, a technika, a biológia bármily csodálatos leleményei segítik is a reményeit, terveit búza­magba álmodó, termékenyí­tett talajra, esőre, napsütésre bízó embert. Ezért nem lehet az ősz semmiképp az elmúlás jel­képe, főleg ha ráadásul még olyan reménykeltő is, mint az idei. Kőváry E. Péter Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának vezetésével október elején párt- és kormánykül­döttség utazik Berlinbe, hogy — a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­Az ideihez hasonlóan 1980- ban is 388 300-an tölthetik szabadságuk egy részét szak- szervezeti üdülőkben — erről határozott hétfői ülésén a SZOT elnöksége. Ezúttal újabb üdülőt nem nyitnak, de gondoskodnak a zalaka- rosi, a hévízi Postás, és Park, a balatonszéplaki Ezüstpart, a soproni pedagógus, a gyu­lai 'és a szántódi kemping­üdülők, valamint a hévízi szanatórium tervszerű építé­séről. Több mint 48 000-en nya­ralhatnak együtt családjuk­kal, csaknem tízezren vehet­nek részt külföldi csereüdül­tetésen, s 55 hajó is indul külföldi útra, körülbelül tíz­ezer üdülőutassal. A leány­falui Panoráma üdülőt egy­hetes turnusokban nászuta­sok rendelkezésére bocsátják. 1980. január 1-től — a ki­adásokkal azonos mérték­ben — emelkednek az üdü­lők térítési díjai. A felnőtt- és a családos üdültetés napi 8, a csoportos gyermek- és szakmunkástanuló-üdülte­tés napi 6 forinttal kerül többe az eddiginél. Vagyis felnőttek számára az első csoportba sorolt üdülőkben napi 48, a második csoport­ban 36, a harmadik csoport­ba sorolt üdülőkben és üdü­lőszanatóriumokban 30, a szülőkkel együtt üdülő 15 évesnél nem idősebb gyerme­kek után napi 22, a nyári csoportos gyermeküdülésben és az iskolás gyógyüdülésben résztvevők után, valamint a szakmunkástanuló üdülők­ságának, az NDK államta­nácsának és Minisztertaná­csának meghívására — részt vegyen a Német Demokrati­kus Köztársaság megalaku­lásának 30. évfordulója al­kalmából rendezendő ün­nepségeken. ben napi 16 forintot kell fi­zetni. A harmadik és a to­vábbi, önálló keresettel nem rendelkező gyermekek után térítési díjat nem kell fizet­ni. A szakmunkástanulók gyógyüdültetése és az állami gondozottak üdülése is in­gyenes. Üj intézkedés, hogy a SZOT-üdülő-sziinatóriumok- ba minden év október elseje és a következő év április 30- a között a sz ikszervczeti bizottságok — h;. azzal az ágazati, iparági központ, il­letve a szakszervezetek me­gyei tanácsa is < gyetért — szakszervezeti tagsággal ren­delkező, saját jogú nyugdíja­sokat is beutalhatnak. A SZOT elnöksége felhív­ta a szakszervezetek és az SZMT-k elnökségeit, hogy még nagyobb goiddal ügyel­jenek a beutalójegyek igaz­ságos elosztására, jobb fel- használására. Szóvá tette például, hogy 1978-ban a beutalójegyekből jó néhá­nyat nem használtak fel. Gondoskodni kell arról, hogy nagyobb arányban üdülhes­senek munkások, alacsony keresetűek és nagycsaládo­sok. A beutaló jegyek elosz­tásakor érvényesülnie kell a bizalmiak jog- és hatáskö­rének, s a beutalásoknak szé­les körű nyilvánosságot kell biztosítani. Az elnökség megvitatta a Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézetének múlt évi munkáját, valamint idei és jövő évi feladatait is. Október 2-4: Munkavédelmi tanácskozás Budapesten Kedden Budapesten há­romnapos munkavédelmi tu­dományos tanácskozás kez­dődik, amelyen csaknem 20 ország szakembereinek köz­reműködésével felmérik a kutatások eredményeit és vázolják a munkavédelem­mel összefüggő feladatokat — jelentette be hétfői sajtó- tájékoztatóján az újságíró szövetségben Nagy Gyula, a SZOT Munkavédelmi Tudo­mányos Kutató Intézetének igazgatója. ,A- tanácskozáson az inté­zet alapításának 25. évfor­dulója alkalmából a negyed­század tapasztalatait össze­gezik, kiemelve a legújabb kutatási irányokat, az idő­szerű teendőket. Az első időszakban a gé­pek védőberendezéseit, kü­lönféle porelszívó készüléke­ket és az áramütés elleni vé­delem módszereit dolgozták ki. Kerestek és találtak olyan megoldásokat is, ame­lyek segítségével veszélyes foglalkozási betegségeket, köztük a szilikózist és az ólombetegséget erőteljesen visszaszoríthatják. Szoros kapcsolatot ^vitettek ki ipa­ri vállalatokkal, kutató és fejlesztő intézetekkel, s együttműködésük az utóbbi időben már harminc ország ötven intézményére is kiter­jedt. Az intézet a negyed­század alatt félszáz talál­mányt dolgozott ki, köztük például a gázrobotot, amely most már körülbelül 500 helyen előzi meg a gázrob­banást. Jelentős erőket koncentrál­nak különféle elektronikus munkavédelmi eszközök, egész rendszerek, felszerelé­sek kutatására, vizsgálatára és elterjesztésére, a munka­helyi környezet káros hatá­sainak elhárítására, a tűz­és robbanásveszély megelő­zésére, a légzőszervek, a szem, a hallás védelmére, őrködnek azon, hogy csak kifogástalan, szabványos egyéni munkavédelmi felsze­relések kerülhessenek forga­lomba. Időszerűvé vált a munkavédelmi szabályozás korszerűsítése, amelyben az intézet szakemberei is tevé­kenyen közreműködnek. A jövő évi üdültetés a SZOT elnökségének napirendjén rtWWWWWHWWWWHWWWWWWWWWWMWMWWVWWrtWWWWHWWWWWWWWW Sokat váratott magára az idei őszön az eső, s ez megnehezítette a talaj-előkészítést. A kö- rösladányi Magyar—Vietnami Barátság Tsz földjei is megsínylették ezt, s rögös, száraz ta­lajba vethetik a rozst Fotó: Veress Erzsi A Kaposvári Tejipari Vállalat tejüzeme megkezdte az íze­sített joghurt gyártását. Jelenleg meggyel és őszibarackkal ízesítik a joghurtot. A keresett tejtermékből Somogy me­gyén kívül Baranyába is szállítanak. A töltősorról naponta öt-hatezer pohár joghurt kerül le (MTI-fotó — Gyertyás László felvétele — KS) Békés megyeiek Bábolnán „A hatékonyság növelését segítő eljárások bemutatása, az energia- és anyagtakaré­kos, a veszteségeket minimá­lisra csökkentő eljárások propagálása” — röviden így jellemezhető az október 4—6. között Bábolnán sorra kerülő bábolnai napok rendezvény- sorozat és kiállítás. A mezőgazdasági technika vívmányait ismertető kiállí­tásokon ott találhatók a Bé­kés megyei üzemek gyárt­mányai is. így, a békéscsabai MEZŐGÉP Vállalat orosházi gyárának RR 601-es szár- rendrakója és új, hétsoros kukoricabetakarító adaptere. Üjdonság a Stalker szárfel­szedő is, amellyel a békés­csabai MEZŐGÉP mutatko­zik be. A szakmai találkozó­kon megismerkedhetnek a résztvevők a szarvasi Öntö­zési Kutató Intézet munká­jával, eredményeivel, munka­társaival is. » Csehszlovák gazdasági és műszaki napok í Hétfőn a Technika Házá­ban ünnepélyesen megkez­dődött az V. csehszlovák gazdasági és műszaki napok egyhetes eseménysorozata, amelyen 30 előadás hangzik el, egyebek mellett 'a leg­újabb csehszlovák építőipari, számítástechnikai, szerszám­gépipari eredményekről, új technológiai eljárásokról. Az eseménysorozaton, ame­lyet Ajtai Miklós, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöke nyitott meg, részt vett Marjai József és Rudolf Rohlicek miniszterelnök­helyettes. — E napok célja — mondotta előadásában Rudolf Rohlicek — a ma­gyar szakemberek tájékozta­tása a legújabb csehszlovák műszaki eredményekről. Ez azért is fontos, mert kölcsö­nös gazdasági kapcsolata­inkban fokozott figyelmet fordítunk az ipari együtt­működés fejlődésére és el­mélyítésére. Jelenleg 28 koo­perációs, illetve szakosodási egyezmény van érvényben a két ország vállalata között. Marjai József beszédében elmondta: Magyarország és Csehszlovákia gazdasági és- műszaki-tudományos együtt­működése a kölcsönös bará­ti és elvtársi segítségnyújtás szellemében fejlődik. E kap­csolatokat erősíti az is, hogy mindkét ország számára lét­kérdés a nemzetközi munka- megosztásba való minél in­tenzívebb bekapcsolódás. Megkezdődött Budapesten a szocialista országok tipográfusainak tanácskozása A könyvművészeknek mind­inkább élniük kell a mo­dern nyomdatechnika, a fényszedés, a számítógépek adta lehetőségekkel, hogy a nagy példányszámban ké­szülő könyvek ■ is mind esz- tétikusabban, külszínben is tetszetősen kerüljenek az ol­vasókhoz — hangoztatták a szocialista országok tipográ­fusainak hétfőn megnyílt első tanácskozásán. A Ma­gyar Könyvkiadók és Könyv- terjesztők Egyesülése által rendezett szakmai fórumra Bulgáriából, Csehszlovákiá­ból, Lengyelországból, Mon­góliából, az NDK-ból, a Szovjetunióból és Vietnam­ból érkeztek vendégek, hogy a magyar könyvművészekkel közösen felmérjék a tipográ­fia és a könyvtervezés hely­zetét, megvitassák a szép könyvek előállításának idő­szerű kérdéseit, és előmoz­dítsák a könyvművészet fej­lődését. Ez alkalommal először kí­nálkozik lehetőség, hogy a szocialista országok tipográ­fusai közösen vitassák meg a könyvtervezés és -készítés azon módszereit, amely az olvasót és az olvasást, a szocialista kultúrát még job­ban szolgálja — hangoztatta megnyitójában Gábor Vik­tor, a Kulturális Minisztéri­um kiadói főigazgatóságának vezetője. Az1'ünnepi meg­nyitót követően előadások hangzottak el a könyvterve­zés időszerű kérdéseiről, a tipográfiai esztétika és a technika fejlődése közötti kapcsolatok, a gyermekköny­vek grafikai megformálásá­ról, s a vietnami könyvmű­vészetről. A szakmai tanácskozás keddtől — október 6-ig — Keszthelyen folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom