Békés Megyei Népújság, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-28 / 227. szám

1979. szeptember 28., péntek A művész és a közönség találkozásai Az első díjas brigád már a műsort nézi A vállalat szeretetének jegyében V eszprémben egy mo­ziban történt, a szo­kásos tévészemlék egyikén. Levetítették az új íilmet, ami akkor még nem szerepelt a képernyő műso­rán, udvarias taps után be­mutatták a rendezőt, alkotó­társait, majd a közönség kér­dezni kezdett. A rendező azonban, mindenki meglepe­tésére, azt mondta: ő ezek­re a kérdésekre nem tud vá­laszolni, mert ha nem sike­rült megértetni magát a film­mel, akkor felesleges élőszó­val magyarázgatni olyasmit, amit a műalkotásnak kellett volna elmondani. A válasz roppant kínos volt — mint ennek a vitának a „hivatalból kirendelt” ve­zetője, haza is küldtem a kö­zönséget —, mert ha ez volt a rendező véleménye, akkor miért vállalta el, hogy részt vesz filmje ankétjén? Miért jött el, hagyta, hogy a vetí­tés után ülve maradjanak a nézők, kérdezzenek, csak utána közölje, hogy nem lát­ja értelmét az ilyen anké­tolásnak? Ám egyébként ez a rende­ző nem áll egészen egyedül véleményével. Többen van­nak művészek, akik némi idegenkedéssel hallgatják a művész és közönség találko­zásokat jelölő gyanús „kap­csolatok” kifejezést. Azt tart­ják: a közönségnek a műal­kotással kell kapcsolatba ke­rülni, nem a művész szemé­lyével, hiszen ami legjobb, legtöbbet érő egy alkotó em­berben, az benne van abban, amit létrehozott. Ami pedig nincs az alkotásban, az való­színűleg nincs a művészben sem, a személyes találkozás ezért többnyire kiábrándító. El kell ismerni: nem kevés igazság van ebben: a műal­kotás, különösen, ha jó, ott ragyog a maga csillogó sok­színűségében, s ezzel a mű­vész, gyarló esendőségében, egyszerűségében, nehezen tudja felvenni a versenyt. (Még színészeknél sincs ez másként, hacsak nem játsza­nak ilyenkor is egy speciális, a saját személyiségükről ki­gondolt szerepet.) S ha már kegyetlenül őszinték vagyunk a művé­szekkel szemben, legyünk a közönséggel szemben is. Évi 30—50 filmankét tapasztala­tai arra biztatnak, hogy pró­báljak igazságos lenni mind­két irányban. (Az ankétveze­tőnek úgy is az a dolga, hogy a vita inspirátora, és a két fél objektív közvetítője le­gyen.) Bizony, nem kevesen csak azért vesznek részt ilyen találkozókon, mert kíváncsi­ak arra, hogy is néz ki X. Y. művész. Akik még kíváncsib­bak, azok tovább is merész­kednek, megkérdezik, ki a művész férje, felesége, me­lyik a kedvenc labdarúgó- csapata, táncdalénekese (ha fiatal), kedvenc étele (ha idősebb),, hogyan szokott írni, filmet rendezni, játszani, mi­kor és miért határozta el, hogy éppen ezt a művészeti ágat választja, és így to­vább? Az ilyen típusú kérdések után bizony a művész intelli­genciája, szellemessége, ízlé­se dönti csak el, hogy a vá­laszok miatt érdemes volt-e időt, fáradtságot, nem ritkán pénzt áldozni a találkozások­ra. S aztán vannak más tí­pusú ankétozók is. (A meg sem szólalok nagy csoportjá­ról most ne is essék szó.) Ilyen típus például a felhá­borodó. Lehet, hogy mikor eljött, még nem tudta, hogy fel fog háborodni, de vala­mi mindig felbosszantja. Mondjuk a filmben hallható trágárabb kifejezések (idő­sebb felszólaló), vagy éppen a nem eléggé odamondogató, lagymatag dialógusok (fiata­labb felszólaló), a film túl merész képi világa vagy az állítólag kivágott részletek. Felháborodnak a pénz miatt, amit erre a műre kidobtak, vagy éppen az áldozatválla­lás hiánya miatt, hogy ilyen szegényes lett. A filmforgal­mazás gyengéi miatt, a ren­dezők gátlástalansága miatt, és így tovább. Aztán van a felszólaló típus, amelyik a „valóságot jobban ismeri”. Szerinte a csendőrök kalap­ján másképp állt a toll, a nagyapjától hallotta, hogy a kaszát akkor nem ilyen moz­dulatokkal köszörülték, és a szomszédja fia is megmond­hatja, hogy az a rockegyüt­tes nem is olyan népszerű, mint a filmben mondják. A felszólalók típusait még hosszan lehetne sorolni, de már itt fel kell tenni a kér­dést: ha a művészek nem kí­vánják, a közönség meg nem nagyon tudja ezeket a- kap­csolatokat megteremteni, ki­használni, akkor minek az ilyesmit erőltetni? Erőltetni valóban nem érdemes, tény­leg jobb lenne gazdaságosab­ban bánni minden értelem­ben ezekkel a találkozókkal. Ám mindez mégis a dolgok­nak csak egyik oldala. Mert a másikon ott vannak azok az írók, zenészek, rendezők, akik gyötrődnek amiatt, mert nem érzékelik személyesen, hogyan hatott a közönségre mindaz, amit létrehoztak. Ott nevettek, ott sírtak-e, vajon ott gondolkodtak-e el, ahol ők ezt szerették volna? Személyes benyomásokat akarnak szerezni arról, ho­gyan fogadták a művet azok, akik miatt megalkották. Az ilyen művészek számára — akik sokan vannak — min­den találkozó fontos, mert a meg sem szólaló résztvevők is jeleznek valamit a szá­mukra. S ha elég sok ankét- ra elmennek; hozzávetőleges képük alakul ki arról: mi a visszhang. Azután a közönség sem csak kíváncsiskodókból, fel- háborodókból, meg tudáléko­sokból áll. Vannak — s szin­tén nem kevesen —, akik azt próbálják megfogalmazni, hol és hogyan hatott rájuk a mű, saját életük milyen tapasz­talatai igazolják vagy cáfol­ják a látottakat. Vannak, akik a művésztől az után ér­deklődnek, milyen társadalmi mozgások ösztönözték a mű létrehozására ? Egyáltalán: mi a művész véleménye a va­lóságról? Mert ebben a kér­désben a művész és a kö­zönség teljesen egyenrangú vitapartner. N em véletlen, hogy a résztvevők rendsze­rint ott érzik magu­kat igazán jól, ahol a mű csak kiindulópont, alkalom, hogy a jelenlevők az élet dolgairól — politikai, társa­dalmi, gazdasági, oktatási és egyéb dolgairól — őszintén eszmét cseréljenek. S hogy ilyenkor az esztétikáról ke­vesebb szó esik? Annyi baj. A közönség nem művésznek készül, nem is esztétának; az élet dolgaiban szeretne job­ban eligazodni; ezt várja a műalkotásoktól, ezt a mű­vésztalálkozóktól. Ezért vi­szont már érdemes erősíteni azokat a bizonyos kapcsola­tokat. Bernáth László Egy vállalat élete sok mindenben a családéhoz ha­sonlatos. Abban is, hogy ápolja a hagyományokat, vannak tradíciói. Megbecsüli magát azzal, hogy számon tartja a nevezetes esemé­nyeket, így a születésnapot. S az mindenkinek egyfor­mán nagy jelentőségű, és ezért együtt örülnek, ké­szülődnek a jeles napra. A Békéscsabai Ingatlanke­zelő Vállalat 1949. szeptem­ber végén kezdte meg mű­ködését. A harmincéves év­fordulót azonban nem szűkí­tették le egyetlen napi ün­nepségre, hanem az egész idei esztendőt jubileumi év­nek tekintették. Minden ren­dezvényük ezzel volt össze­függésben, ennek a jegyében zajlott le. Egész nyáron fo­lyamatosan követték egymást a kispályás labdarúgó-mér­kőzések a szocialista brigá­dok által alakított 16 önál­ló csapat között. Férfi és női asztalitenisz-mérkőzések, biliárd- és sakkversenyek folytak. Az elmúlt héten pe­dig a MÁV-pályán szabá­lyos atlétikai versenyt ren­deztek, melyen több távon futás, váltófutás szerepelt, továbbá súlylökés, magas- és távolugrás. A labdarúgó­döntőt az ünnepség napjára időzítették, s ugyanekkor még villámtornát is rendeztek. A jubileumi közművelődési vetélkedő is hónapokkal előbb elkezdődött 13 szocia­lista brigád részvételével. Két felkészülési szakaszra oszlott, az egyik az elődöntőt segítette, a másik pedig a most lezajlott döntőt. Ez utóbbin a politikai, nyelv­tani és munkavédelmi kér­dések mellett, hogy a közön­ség is jól szórakozzon, és a versengés is színesebb, sőt nehezebb legyen: ügyességi számok is szerepeltek. Eze­ken kívül még a vállalat 30 évére vonatkozó adatok, is­meretek feldolgozásával két­féleképpen lehetett előnyre szert tenni. Az egyik a vál­lalat történetének rövid le­írása, melyhez a versenyzők a régi, nyugdíjas dolgozókat A Megyei Művelődési Köz­pont ebben az évben változ­tatott a főhivatású népműve­lők továbbképzésének eddig kialakult rendszerén. Csök­kentették az évközi összejö­vetelek számát, s növelték az intenzív képzési formák szervezését. A szakképzetlen munka­társak részére minden évben februártól májusig (heti egy alkalommal) egyetemi, főis­kolai előkészítő tanfolyamot szerveznek. Az évközi össze­jöveteleken aktuális művelő­déspolitikai tájékoztatót tar­tanak a főhivatású népműve­lőknek. Egyhetes, bentlaká­sos, emelt szintű továbbkép­zést szerveznek az egyete­met, főiskolát végzetteknek, míg a kezdő munkatársakat is felkeresték; a másik pe­dig a képi illusztráció volt. Mindkettő sok és alapos munkát kívánt, s hogy min­den brigád mennyire komo­lyan vette a feladatot, az az egyenkénti felolvasás alkal­mával és a tablók bemutatá­sakor derült ki. A tablók ötletesek és szebb­nél szebbek voltak. Színes és fekete-fehér fotók a kezdet­től máig terjedő időt jele­nítették meg, az első talics­kától, a lovaskocsitól a mo­dern gépekig, felszerelésekig, s a mosdótáltól a fürdő-öl­tözőig. Bemutatták a tizen­kétszeres kiváló vállalat építkezéseit, okleveleket, ün­nepségeket, brigádvetélkedő­ket. A művelődési munkát attól az időtől kezdve, ami­kor még stráfkocsival járta a kultúrbrigád a tanyákat, valamint a társadalmi mun­ka egyes eseményeit, és a sportrendezvényeket. A vál­lalat régi és új telephelyét, és a közös erővel épített Kö­rös-parti hétvégi pihenőhá­zat. És a szocialista brigád­mozgalmat 1967-től, amikor még egyetlen brigádjuk volt csak, a mai napig, amikor 39 brigád verseng a munkában, köztük 13 önkormányzati formában. A sok vidámsággal fűsze­rezett vetélkedőt a Tiro brigád nyerte meg, második a Zrínyi Ilona, harmadik pe­dig az Előre brigád lett. De az eredményhirdetéssel még nem ért véget a program, ezután következett a félórás kabaréműsor, melyet a dol­gozókból alakult együttes írt és adott elő — nagy sikerrel —, s minden egyes szám a vállalat hajdani és mostani életével foglalkozott humo­ros, paródisztikus formában. A rendezvénysorozat a ju­bileumi ünnepséggel fejező­dött be, szabad szombaton, hogy mindenki ott lehessen. Ekkor került sor többek közt a sportversenyek és a köz- művelődési vetélkedő díjai­nak átadására; a törzsgárda- tagság és a társadalmi akti­visták jutalmazására. Vass Márta alapismereti tanfolyamon ta­nítják az előzőhöz hasonló formában. Az alapismereti tanfolyamot az idén a Szol­nok megyei Művelődési Köz­ponttal szervezik november 12-től 17-ig Békésen, Október 8-tól 13-ig Szolnokon rende­zik az emelt szintű képzést Szolnok, Heves, Nógrád és Békés megye szakemberei­nek. November 26-tól 29-ig tapasztalatcsere-látogatásra hívja a művelődési központ a népművelőket. A cél az, hogy Szoliíok, Nógrád és He­ves megye néhány települé­sének közreműködésével, a módszertani központok mun­kájával ismerkedjenek. A ki­rándulásra október 1-ig je­lentkezhetnek a népművelők. Főhivatású népművelők képzése Múzeumi és műemléki hónap megyénkben Október elsején, délután 14 óra 30 perckor tartják az idei múzeumi és műemléki hónap megyei megnyitóját, s ezzel gazdag programsorozat veszi kezdetét. Október 5-én nyílik a bé­késcsabai múzeumban Sisa Béla fotókiállítása „Népi műemlékek” címmel. Ugyan­csak itt tekinthető meg, ok­tóber 13-tól Schéner Mihály kiállítása. „Napjaink madár- védelme.” Éz a címe annak a kiállításnak, amely Mur,ay Róbert fotóit mutatja be a nagyközönségnek, október 6- tól, s ugyanezen a napon nyílik a másik békési bemu­tató, Szászfalvi Ilona belső- építész és Zahorán Mária grafikus munkáiból. Dér Endre október 12-én, dél­után 17 órától a Móricz Zsig- mond emlékkiállítást nyitja meg, amely november 4-ig tart, majd nyitva Gyulán, a Dürer teremben. Több kiál­lításon tárlatvezetéseket is tartanak majd. A múzeumi és műemléki hónap keretében nem egy ér­dekes előadást is meghallgat­hatnak az érdeklődők. Hogy' csak néhányat említsünk : október 5-én „Találkozásaim Kohánnal” címmel Takács Győző, a gyulai Kohán Mú­zeumban, október 5-én, 12- én, és 19-én „Az élet lényege és keletkezése” címmel pe­dig dr. Kovács Gyula, a bé­késcsabai Közgazdasági Szakközépiskolában tart elő­adást. Megyén^ természetvé­delméről az orosházi művelő­dési központ október 8-i ren­dezvényén lesz szó, míg a szarvasi múzeumban októ­ber 15-én régészeti előadás lesz. Ugyancsak 15-én ,a batto- nyaiak, községük két világ­háború közötti történetével ismerkednek dr. Vass István előadásán. A nagybánhegyesi művelődési házban a „Népi társadalom, hagyományos kultúra” címmel dr. Bencsik János lesz ,az előadó. Sché­ner Mihály művészetéről a békéscsabai múzeumban Menyhárt László tart tájé­koztatót. Mindezek mellett a puhatestűek jelentőségéről esik szó, a régészeti kutatá­sokban Orosházán, Szarva­son és Békéscsabán. A múzeumi és műemléki hónap szervezői a gyerme­kekről sem feledkeztek meg. Október 6-án, a fáspusztai állami gondozottaknak tart előadást a békéscsabai mú­zeumban dr. Tábori György a régi gyermekjátékokról. A kis vendégek ezt követően maguk is készítenek majd játékokat. Népi játékok ké­szülnek 18-án, 20-án és 27- én is, 6—10, illetve 9—12 éves gyermekeknek a múzeum közművelődési csoportjának munkatársai segítségével. A békési múzeum képzőművé­szeti vetélkedőre várja a fel­ső tagozatos diákokat. Gyu­lán és Békéscsabán múzeumi órákat is tartanak. A múzeumi hónap prog­ramját. hétfőn és szerdai na­pokon filmvetítésekkel szí­nesítik majd. A hónap ki­emelt rendezvénye lesz ok­tóber 29-e és 31-e között az a tudományos tanácskozás, melyet „Népi műemlékek hasznosítása” címmel Béké­sen rendez meg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Műemléki Fel­ügyelőség, a Békés megyei Tanács tudományos-koordi­nációs szakbizottsága, a bé­kési Városi Tanács, valamint a Békés megyei Múzeumok Igazgatósága. A Televízióból jelentjük Az írástudó igazsága Az Írástudó, akinek majd fejét veszik ebben a külö­nös, fantasztikus történetben, gyanútlanul tért be az imént a gazdagon feldíszített, dél­kelet-ázsiai motívumokkal díszített ivóba. Felesége tár­saságában gondtalanul szőlőt kóstolgat és cseveg a baljós­latú hangnemben fogalmazó korcsmárossal. — Még nem kérdeztem, ki küldött, kit szolgálsz? — fag­gatja az ivó tulajdonosa. — Senkit, írástudó vagyok, de hivatalom még nincs! — Amit tudsz felejtsd el. Itt mifelénk, mint a kutya a csontot, úgy elkaparja eszét az ember — tanácsolja a korcsmáros. — Annyit élsz, amennyit érsz! A jó tanács, mint minden jó tanács, ebben a hangula­tosan induló, sejtelmes dél­kelet-ázsiai történetben is nagyon helyén való. De mint minden jó tanács, ez is ké­sőn érkezik. Néhány perc múlva hatalmas termetű, fél­meztelen, korbácsot suhogta­tó fogdmegek rontanak be az ivóba, és kegyetlen játé­kot űznek szegény írástudó­val. Ám mindez csak apró előjáték. Megérkezik ugyanis a vidék hatalmaskodó Főhi­vatalnoka (Bozóky István), s mivel megtetszik neki az ide­gen jövevény asszonya, sze­met vet rá. A tv-játék, amelyet „Feje- nincs Írástudó” címmel for­gat Rajnai András, néhány napja a tv IV-es stúdiójá­ban, különös fordulattal, a Főhivatalnok érthetetlen ha­lálával kezdődik. Láthatat­lan kéznek, egy félelmetes, keleti isten szobor kezének és késének esik áldozatul! Megérkezik a Vizsgáló és megkezdi a gyilkosság felde­rítését. A bűncselekmény azonban lezárt, lepántolt aj­tók, fegyveres őrök vigyázá- sában történt, és nyom se­hol! Mindenki tanácstalan, ám ekkor megszólal a lefejezett írástudó elrabolt asszonya. Szokolay Ottó, aki az Írás­tudó szerepében csak az imént szabadult ki fogdmeg- jei kezéből, két képbeállítás között igyekszik értelmezni ezt a sajátos hangvételű, ázsiai históriát. — Az Írástudó, aki kulcs­figurája ennek a játéknak, különös ajándékot tartogat a főhivatalnok számára, egy tükröt, amely képes vissza­tükrözni az abba beletekintő gondolatait, vágyait, abban az esetben, ha az hisz ben­ne. Ez a tükör mindkét em­berre végzetes. A Főhivatal­nak felajánlja, az írástudó­nak, hogy hivatalhoz juttat­ja, de a tükörből rögtön megérti: a jövevény máris a helyére pályázik! Az Írástu­dó is meglátja, hogy szolgá­lataiért a Főhivatalnok a fe­leségét akarja... — Mit mond nekünk ez a sajátos história? — A mese a hatalommal való szembeszegülést példáz­za, az igazságkeresést! Az írástudó ugyanis lefejezteté- se után a tükör segítségével ismét visszatér, de most már mint a Főhivatalnok lelkiis­merete, aki ettől kezdve szüntelen önmagával folytat vitát. A Főhivatalnok titok­zatos halála a zárt ajtók mö­gött, úgy hiszem, jelkép, amit meg kellene fejtenünk. A tv-játékban az említett színészeken kívül Bordán Irén, Bencze Ferenc és Csur- ka László játszanak. Szémann Béla SZÍNHÁZ, mozi 1979. szeptember 28-án, pénte­ken délután 16.00 órakor Végegy­házán : CSIPKERÓZSIKA * * * Békési Bástya: 4 órakor: Sztrogof Mihály, 6 és 8 órakor: Griffin és Phoenix. Békéscsabai Építők Kultúrotthona: 5 órakor: Vidám gazfickók, 7 órakor: Szöktetés. Békéscsabai Szabad­ság: de. 10 órakor: Zahar Ber- kut, 4 és 6 órakor: Iskolai val- cer, 8 órakor: A vágy titokza­tos tárgya. Békéscsabai Terv: Keoma. Gyulai Erkel: Minden szerdán. Gyulai Petőfi: 4 és 7 órakor: Csillagok háborúja. I., II. rész. Orosházi Béke: A ked­ves szomszéd. Orosházi Partizán: fél 4 és fél 7 órakor: Csillagok háborúja. I., II. rész. Szarvasi Táncsics: 6 órakor: Munkahelyi románc. I., II. rész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom