Békés Megyei Népújság, 1979. szeptember (34. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT Ara: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 204. SZÄM Ne legyen harmadik! Ülést tartott az Elnöki Tanács Diplomakiosztó ünnepség a Békés megyei Oktatási Igazgatóságon A két világháború legfőbb tanulsága, hogy meg kell akadályozni a harmadikat. A múlt nagyon is beszédes, ha akarunk és tudunk olvasni belőle: az olyan alkalom, mint a második világháború kitörésének negyvenedik év­fordulója, lehetőséget ad a hasznos" emlékezésre. A második világháború fölfegyverzett népek óriási csatája volt, politikai, gazda­sági, társadalmi, eszmei küz­delem. Negyven esztendeje, a Lengyelország ellen intézett német fasiszta támadás rob­bantotta ki. Hat évig tartott, ötvenmillió ember életét ol­totta ki, városok és falvak százait pusztította el. Ez elég ok arra, hogy aggódva kér­dezzük: fenyegeti-e az embe­riséget hasonló katasztrófa ? A lelkiismeretünk válasza ez: fennáll a veszély, de megvan elkerülésének min­den lehetősége is. A háborút diplomáciai nyelven az ál­lamok közötti viták fegyve­res megoldásának nevezik. Nemcsak a múlt, a jelen sem mentes a feszültségektől, az érdekellentétektől, a helyen­ként robbanásveszélyes súr­lódásoktól. Küzd egymással a régi és az új, a két alapvető társadalmi rendszer, a gaz­dasági problémák olykor sú­lyos válságokat okoznak. Gyors változásban van a vi­lág, s a béke egyik kulcsa: meggyőzni minél több pol­gári erőt, csoportot, kor­mányzatot, hogy fegyverke­zéssel, fegyveres nyomással, háborús fenyegetéssel sem állítható meg a haladás. Napjainkra kialakultak azok a biztató jelek, amelyek azt mutatják, hogy az embe­riség — a történelemben elő­ször — meg tudja akadá­lyozni a nagyméretű háború kirobbanását. Ha a múltban végzetszerűnek tekintették is a háborút, amióta a szocia­lizmus világrendszerré vált — már nem az. A félelem egyensúlya alakult ki, mond­ják — s valóban, a mai fegyverekkel el lehetne pusz­títani az egész civilizációt. De ha elolvassuk a szocia­lista politikusok beszédeit, a Szovjetuniónak és szövetsé­geseinek állásfoglalásait, ma és hosszú évekre visszame­nőleg, kiderül: nem a féle­lemre, hanem az ésszerűség­re akarják építeni a jövőt. S e tekintetben is szolgált tanulsággal a második világ­háború: nagy veszély esetén összefoghatnak, együtt küzd- hetnek a különböző társa­dalmi rendszerű országok. Akkor a felfegyverzett és támadó fasizmus rémuralma fenyegette az emberiséget, ma az atomháború. t A Szov­jetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia — ellen­tétek hosszú korszaka után ugyan, de — végül is össze­fogott a nácizmus ellen. Ez a múltbeli tanulság történelmi méretű biztatást ad a mára és a jövőre, a különböző tár­sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésé­nek megteremtéséhez. Ha a félelem kormányoz­ná a világot, két vagy több sündisznóállásba húzódó, puskacsővel egymás felé me­redő csoport különülne el egymástól, amely legjobb esetben is tartós bizalmat­lanságban élne. Ennél azon­ban sokkal többet lehet ten­ni. A verseny, amely orszá­gok és rendszerek között fo­lyik, megengedi az együtt­működést, sőt meg is köve­teli azt. Nézzünk körül ' a világban: a nemzetközi ke­reskedelem soha nem hálóz­ta be úgy a földet, mint a XX. század második felében. Száz ország árucikkeit vásá­rolhatjuk, kooperációk, gaz­dasági együttműködési szer­ződések kötnek össze erős szálakkal egymástól igencsak különböző országokat. A vi­lág kisebb lett, az államok egymásra utaltak. A béke jóval több haszonnal kecseg­tet, mint a háború — ha a múltban ez nem is volt min­dig nyilvánvaló, ma egyér­telműen az. Mindez azonban nem ér­vényesül önmagától, a ve­szélyek és a jó lehetőségek birkóznak egymással... Ezért dolgozták ki a Szovjetunió és szövetségesei a különböző társadalmi rendszerű orszá­gok békés egymás mellett élésének tételét, s valósítják meg azt a gyakorlatban a helyzetet felismerő nyugati partnerekkel karöltve. Há­rom és fél évtized Európája és a nagyhatalmak világmé­retű viszonya megmutatta, hogy járható az út, de to­vább kell rajta menni. Biz­tosítékokat kell teremteni ar­ra, hogy senki ne vihesse a vitákat a fegyveres megoldás útjára, meg kell szilárdítani az alapvető bizalmat a kor­mányok, államok, csoporto­sulások között. E fontos fel­adat megvalósításának to­vábbi kulcsa: a fegyverzet­korlátozás. Különböző nem­zetközi tárgyalóasztalokon szocialista javaslatok sora fekszik, s küzdünk életbe lé­pésükért. Nem könnyű küz­delem ez. A béke: kemény politikai helytállást, bölcses­séget, taktikai érzéket, hig­gadtságot, erélyt, megértést, szívósságot követel. A visz- szaemlékezés a második vi­lágháborúra új erőt ad eh­hez a fáradságos munkához. Tatár Imre A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács törvényerejű rendelet­tel újraszabályozta a bírósá­gi végrehajtást. A korszerű­sítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabályait továbbfejlődött társadalmi-gazdasági viszo­nyainkkal, másrészt egysze­rűbbé és gyorsabbá teszi a vagyonjogi,, családjogi és munkajogi követelések bíró­sági végrehajtását. Többek között: megkönnyíti a tartás­díj behajtását, a gyermek el­helyezésére és átadására vo­natkozó határozat végrehaj­tását, hatékonyabb eszközö­ket biztosít a bírósági dön­Tegnap, pénteken megkez­dődött a bányásznapi ünnep­ségsorozat, amely még a jö­vő héten is folytatódik. Me­gyénkben az olajbányászok közül elsőként a Kőolajku­tató Vállalat orosházi üze­me, valamint a Kőolaj- és Gázipari Tröszt kardoskúti termelőüzeme rendezte meg tegnap délután, illetve este a bányásznapi megemléke­zést, vacsorával egybekötve. Ezt megelőzően a szovjet hő­sök orosházi emlékművét ko- szorúzták meg, ezen az ese­ményen az Alföldi Kőolaj- és Gázipari Gépgyár oroshá­zi dolgozói is részt vettek. Ez alkalommal a kutató- és feltáróüzem olajmunkásai közül öten kaptak arany, nyolcán ezüst; tizenöten pe­dig Bányászati Szolgálati Ér­demérem bronz fokozatot. Ugyanakkor tíz munkásuk átvehette a Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntető címet. A kardoskúti termelőüzemnél U-en kaptak vállalati kitün­tető oklevelet, ezenkívül egy ezüst és 16 bronz fokozatú Bányászati Szolgálati Érdem­érmet osztottak ki. Új taneszközök az iskolákban Az idén a korábbiaknál több taneszközt juttat el az iskolákba a TANÉRT. Csu­pán augusztus végéig 130 millió forint értékűt bocsá­tottak a diákok és a pedagó­gusok rendelkezésére, és de­cemberig ezt várhatóan még 70 millió forint értékűvel megtetézik. Az Oktatási Minisztérium úgynevezett alapfelszerelési jegyzékeken rögzítette az utóbbi években azoknak a tanulást és tanítást segítő szemléltető eszközöknek a körét, amelyek valamennyi iskolában nélkülözhetetle­nek az eredményes nevelő­oktató munkához, a kormány pedig évente 60 millió forin­tos támogatással egészíti ki a tanácsok erőforrásait. El­mondható: a TANÉRT meg­birkózott a rendkívül nagy feladattal: ma már az alap­vető szemléltető eszközök túlnyomó többsége ott van az általános iskolákban. A most szeptemberben életbe lépő új tantervekhez (Folytatás a 3. oldalon) tésből fakadó kötelezettsé­geiket nem teljesítő állam­polgárok és szervek elleni hatékonyabb fellépésre, ez­zel szilárdítja az állampol­gári és állami fegyelmet. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép ha­tályba. Az Elnöki Tanács ez­után személyi kérdésekben döntött: Zara Lászlót, a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bi­zottság tagját — nyugállo­mányba vonulása miatt — felmentette tisztségéből, ez­zel egyidejűleg Balogh Ist­vánt, a Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság tagjai sorába beválasztotta. Az Elnöki Ta­nács végül bírákat válasz­tott meg és mentett fel. A Gáz- és Olajvezeték­építő Vállalat az ünnepséget szeptember 7-én Kecskemé­ten tartja, amelyen termé­szetesen ott lesz a kardoskú­ti telephely 29 dolgozója is. Közülük 27-en kapnak bá­nyásznapi jutalmat. Ugyan­csak szeptember 7-én tartja az ünnepséget az Alföldi Kő­olaj- és Gázipari Gépgyár is. Vasárnap kerül sorra Szol­nokon, a vállalat központjá­ban a Kiváló Munkáért ki­tüntető jelvények adományo­zása. Mezőgazdasági élelmiszer- ipari tájkiállítás nyílt meg augusztus 31-én, pénteken Mezőtúron, a Debreceni Ag­rártudományi Egyetem Me­zőgazdasági Gépészeti Főisko­lai Karán. A kiállítást Laka­tos Tibor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­Társadalmi valóságunk a fejlett szocialista társada­lom, amelynek felépítésében az eszmei-politikai nevelő munka jelentősége fokozot­tan nő, s ezért a pártpropa­gandában számítunk a most diplomát szerzett elvtársak­ra : legyenek a szocialista társadalmunk elkötelezett propagandistái — mondotta dr. Herczegh Ferenc, a Bé­kés megyei Oktatási Igazga­tóság helyettes vezetője teg­nap délelőtt azon az ünnep­ségen, amelyen Juhász Jó­zsef, az oktatási igazgatóság vezetője elismeréssel nyúj­totta át a tanári kar jelen­létében a négy, egyeseknél a hét évig tartó politikai ta­nulmányi munka sikeres be­fejezését dokumentáló diplo­mát százharminchárom vég­zett hallgatónak. Közöttük harminchármán, akik mind­végig jeles eredménnyel vizs­lyettes nyitotta meg. Az ese­mény céljáról szólva a mi­niszterhelyettes elmondotta, hogy a rendezők szándéka bemutatni a háztáji és kise­gítő gazdaságok fejlődését szolgáló korszerű módszere­ket, új eljárásokat. A bemu­tató egyben lehetőséget kí­gáztak, vörös diplomát kap­tak. Az oktatási igazgatóság az 1967. évi, első diplomakiosz­tó ünnepségén tizenhatan ‘kaptak főiskolai végzettséget igazoló oklevelet. Az eltelt tizenkét év alatt, a mosta­niakkal együtt, nyolc és fél- százan végeztek, s vehették át diplomájukat az MSZMP Békés megyei Bizottsága Oktatási Igazgatósága. A most diplomát kapott, volt hallgatók nevében Jan­kó Zsófia mondott az MSZMP megyei bizottságá­nak, az oktatási igazgatóság tanárainak, vezetőinek kö­szönetét azért a hosszú éve­ken át nyújtott segítségért, amely lehetővé tette szá­mukra a marxizmus—leni- nizmus magas fokon történő elsajátítását. Mindannyiuk nevében ígérte a tanultak eredményes hasznosítását. nál arra, hogy megismer­tessék a látogatókkal a nagy­üzemek háztáji gazdaságokat integráló tevékenységét. A háztáji és kisegítő gaz­daságok jelentőségét bizo­nyítja, hogy évente több mint 100 milliárd forint értéket ál­lítanak elő. Ma Magyaror­szágon 1 millió 800 ezer csa­lád folytat Ilyen tevékenysé­get. Az itt előállított termé­kek fele saját szükségletet elégít ki, másik felét pedig áruként értékesítik. A mezőtúri kiállításon öt megye: Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok mezőgazdasági üze­mei és kistermelői mutatják be termékeiket. A 80 önálló kiállító között találhatunk ipari vállalatokat, termelő- szövetkezeteket, állami gaz­daságokat, kutatóintézeteket és fogyasztási szövetkezete­ket. Békés megyét három ÁFÉSZ: az Orosháza és vi­déke, a Gyoma—Endrőd és vidéke, valamint a Szegha­lom és Vidéke Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet képviseli. A kiállí­tók között találjuk a gyo­mai Győzelem, a nagybán- hegyesi Zalka Máté Tsz-t és a Mezőkovácsházi Zöldség­vetőmag Modelltársulást is. Mezőtúr másodszor ad ott­hont hasonló jellegű bemu­tatónak. A kiállítás egyben alkalmat ad arra, hogy a termelők a bemutatott gépe­ket, szaporítóanyagot és könyveket megvásárolják. A Szolnok megyei AGROKER kisgépbemutatóját kísérte a legnagyobb érdeklődés a mezőtúri tájkiállításon Kép, szöveg: Kepenyes János Bányásznap rendezvények menvénkben — e — Mezőgazdasági tájkiállítás Mezőtúron

Next

/
Oldalképek
Tartalom