Békés Megyei Népújság, 1979. augusztus (34. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-03 / 180. szám

Megalakult a MEZOGEP Tröszt irányítási, szervezési Folyamatos munkavédelmi ellenőrzést! és számítástechnikai irodája Tizenöt mezőgazdasági gép­gyár fejlesztésének összehan­golására, munkájának segí­tésére augusztus elsején meg­alakult a MEZŐGÉP Tröszt irányítási, szervezési és szá­mítástechnikai irodája. Ez­zel egy időben megkezdték a korszerű információs rend­szer kialakítását is a leg­újabb munka- és üzemszer­vezési módszerek, számítás- technikai eszközök felhasz­nálásával. A tröszt vezetői azzal számolnak, hogy né­hány éven belül megsokszo­rozhatják a hatékony mun­ka- és üzemszervezésből szár­mazó gazdasági eredményt. A mezőgépiparban éven­te mintegy 200 munka- és üzemszervezési feladatot va­lósítanak meg, ami 45—50 millió forint eredménnyel jár. Az intézkedések zöme növelte a termelékenységet, biztosította a gyártókapacitá­sok jobb kihasználását, javí­totta a készletgazdálkodást. Az új iroda felkészíti a tröszt vállalatait és magát a tröszt központját a számító- gépes termelésirányítás be­vezetésére. összegyűjtik a Magyar Vagon- és Gépgyár­ban, a Csepel Művekben, az Ikarusban szerzett tapaszta­latokat, s figyelemmel kísé­rik az NDK-beli és lengyel testvérvállalatoknál már al­kalmazott, hasonló módsze­rek eredményességét is. A tervek szerint a következő két-három évben a tröszt két legnagyobb vállalatánál szervezik meg a számítógé­pes termelésirányítást, 1985- ig pedig valamennyi válla­latnál. Tegnap, augusztus 2-án ülést tartott a békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsá­ga. A részvevők először be­számolót hallhattak a vb le­járt határidejű határozatai­nak a végrehajtásáról, majd az általános iskolákban fo­lyó oktató-nevelő munkáról. Ezek után Blahut Lajos, a vb termelés-ellátásfelügye- leti osztályának vezetője ele­mezte Békéscsaba és kör­nyéke 9 termelőszövetkezeté­nek munkavédelmi helyze­tét. Elmondta, hogy a szö­vetkezetekben dolgozó mun­kavédelmi megbízottak képe­sítése jó, alkalmasak felada­tuk ellátására. Hat termelő- szövetkezetben működik munkavédelmi bizottság, te­vékenységük összességében megfelelő, az azonban ke­vésbé megnyugtató, hogy az utóbbi két évben egyik sző­Körkép a pályakezdő pedagógusok elhelyezkedéséről Az iskolaigazgatókat, a helyi tanácsok illetékeseit ezekben a napokban sok pályakezdő pedagógus kere­si fel, jóllehet a számukra meghirdetett álláspályázat és pótpályázat már lezárult. Az elhelyezkedés tapasztalatai­ról, az üres katedrák gond­jának eredőiről tájékoztat­ták az MTI munkatársait a fővárosban, Szolnok, Csong- rád, Vas és Hajdú-Bihar megyében. A Budapesten meghirde­tett álláshelyek egyharmada jelenleg még betöltetlen: a 939 állásból 319 üres, 38 óvónő, 105 tanító, 59 általá­nos iskolai tanár, 5 gyógy­pedagógus, 4 zenetanár és 108 középiskolai tanár hi­ányzik. Az okok szerteága­zóak. A tapasztalatok sze­rint a fiatal diplomások nem mindegyike helyezke­dik el a pályán. A Fővárosi Tanácsnál hangsúlyozták: a friss dip­lomások és az iskolák gond­jain egyaránt enyhítene, ha a főiskolák és az egyetemek is részt vennének a pálya^ irányításban, ők küldik el ugyanis egy iskolába, egy szakra 10—15—20 végzős hallgató pályázatát. A főisko­lákon és az egyetemeken kellene fölhívni a figyelmet arra, hogy a fiatalok ne pályázzanak egyszerre ugyanabba az iskolába ak­kor, amikor másutt üresen állnak a katedrák. A Fővá­rosi Tanácsnál azt is el­mondták hogy az új tanév­ben 660 nyugdíjas pedagó­gust kérnek föl munkára. Szolnok megyében — az ösztöndíjasokkal együtt — jelenleg betöltött 106 stá­tus mellett 103 még üres. Óvónőből 50-et várnak, de ez ideig csak 23-an jelent­keztek. Komoly gondot okoz, hogy a 27 középiskolai tanári állás közül mindössze hatot sikerült betölteni, pe­dig a városokban, így Tö- rökszentmiklóson és Túrke- vén is várják őket. A négy gyógypedagógiai tanári ál­lásra egy sem, a 7 zenetaná­rira pedig csak egy pályá­zó akadt. A hiányszakok listája élén továbbra is az ének és a testnevelés áll. A tanács messzemenő támo­gatást nyújt a pályakezdők­nek : kényelmes és olcsó szolgálati szobák várják őket, és jelentős- az anyagi segítség is. Csongrád megyében az új tanévben 112 pedagógus kez­di meg hivatásának gya­korlását. Negyvenöt nevelői állást azonban hiába hirdet­tek meg — üresek. Főként a megyeszékhelytől, Szeged­től távolabb levő községek­ben betöltetlenek az ál­láshelyek. A jövő azonban biztatóbb: a következő tan­évben a főiskolai hallgatók közül 33-an kapnak ösz­töndíjat azzal a feltétellel, hogy tanulmányaik befeje­zése után a községekben tanítanak. A Vas megyei tapasztala­tok hasonlóak: a több mint száz pályakezdő közül sokan még mindig erősen ragasz­kodnak a városokhoz. A fia­talok egy része nem megy falura tanítani, jóllehet a kisebb településeken állást vállalók magasabb alapfize­tést, területi pótlékot, egyes helyeken — mint például Egyházashetyén, Felsőszöl- nökön és Egervölgyben — segélyt, lakást, szolgálati szobát kapnak az indulás­hoz. Nem szívesen vállal­ják a fiatalok a napköziott­honos nevelői munkát sem. Hajdú-Bihar megye váro­saiban és községeiben 174 pályakezdő számára hirdet­tek meg új állást, ebből 23-at névreszólóan. Kedve­ző tapasztalat, hogy a kis­községekben és a távoli te­lepüléseken a korábbinál nagyobb figyelmet fordíta­nak a friss diplomások fo­gadására: több helyen kap­nak lakást, pótlékot. Mégis csaknem 30 állás üres. A pályakezdők ebben az esz­tendőben is Debrecenre fi­gyeltek: a megyeszékhelyen meghirdetett 19 állásra négyszeres volt a jelentke­zés, s akadt olyan katedra is, amelyet 50 pedagógus pályázott meg. A megye na­gyobb községeiben, sőt még Debrecenben is gondot oko­zott, hogy a kiírtnál sokkal többen jelentkeztek angol— matematika szakra, tíz tor- natanári állás viszont betöl­tetlen maradt. Budapesten és a megyék­ben mindenütt nagy gondot fordítottak, s fordítanak a pályakezdő pedagógusok fo­gadására, munkájuk segí­tésére. Meghívták őket a nevelőtestületi értekezletek­re, ahol már megismerked­hettek a leendő kollégák­kal, s tájékozódhattak az intézmény nevelő-oktató munkájáról. Az iskolák igaz­gatói mindenkivel személyre szólóan ismertetik a teendő­ket, s a friss diplomásokat tapasztalt pedagógusok pat­ronálják. Az intézményeken belül tapasztalatcserékkel, hospitálásokkal, továbbkép­zésekkel is segítik a pálya­kezdőket. Léhetőséget kap­nak képességük, tudásuk fejlesztéséhez, önállóságuk növeléséhez. ABC-kisáruház nyíl! Rákóczitelepen Jelentős létesítménnyel gaz­dagodott tegnap, augusztus 2-án Orosháza legnagyobb munkáslakta kerülete: Rá- kóczitelep. ABC-kisáruházat avattak a kerület központ­jában, amely az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ beruházása. A 442 négyzetméter alapte­rületű üzletet 5 hónap alatt készítette el a Békés megyei SZÖVTERV terve alapján az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ ipari osztálya, melyben kő­művesek, szakiparosok tevé­kenykednek. A fejlesztésre alig költöttek valamivel töb­bet négymillió forintnál, s ezzel Rákóczitelepen az oros­házi Csillag Áruházhoz ha­sonló élelmiszer-ellátást biz­tosítanak. Az üzlet havi for­galmát 1 millió forintban je­lölték meg. Ezt az árusítás­ra bocsátott cikkek mennyi­ségi és minőségi választéká­val jelentősen túl is teljesít­hetik. Az átadó ünnepségen ott voltak a rákóczitelepiek, az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ igazgatóságának vezető mun­katársai. Az áruház létreho­zásának körülményeiről dr. Tóth Sándor ÁFÉSZ-elnök beszélt. A forgalomnak Sar­kad i István, a Békés megyei MÉSZÖV elnöke adta át az impozáns ABC-áruházat. vetkezetben sem volt mun­kavédelmi újítás. A bizton­ságtechnika javítása főként a munkák gépesítésére irányult az eltelt időszakban. A leg­fontosabb életvédelmi eszkö­zökkel mindegyik tsz rendel­kezik, viszont az időszakos ellenőrzések nem eléggé kö­rültekintőek. Az anyagi le­hetőségekhez képest jók a szociális körülmények. A 9 tsz-ből háromnak van üzem­orvosi rendelője, egységesen rögzítettek a védőitalok, -éte­lek juttatásának feltételei. II gyermektalálkozó programja Az európai gyermektalál­kozó résztvevői csütörtökön a zánkai úttörővárosba utaz­tak. Este a zánkai úttörővá­ros főterén fanfárok hangja jelezte az ünnepélyes tábor­nyitás kezdetét. Felvonultak nemzetük zászlójával a kül­földi delegációk, miközben a balmazújvárosi és -barcsi út­törőzenekarok gyermekdalo­kat, indulókat játszottak. Felsorakozott a táborban tartózkodó mintegy 3000 út­törő, és a magyar Himnusz hangjai mellett ünnepélyesen felvonták a CIMEA és a gyermekév zászlaját. Nádhá­zi Lajos, az úttörőváros ve­zetője köszöntötte a fiatalo­kat és megnyitotta az euró­pai gyermektalálkozó zánkai táborozását. Ezt követően a fiatalok fanfárok hangjai mellett ünnepélyesen átvet­ték az úttörőváros alapító- levelét, kulcsát és zászlaját, majd fellobbant a béke és barátság tüze, amely a világ gyermekeinek összetartozá­sát jelképezi. Kedvező az egészségügyi fel­világosítás és a higiénés vi­szonyok, egyedül a nagytes­tű állati tetemek megsemmi­sítésével van gond, ezt több­nyire azok elásásával oldják meg. A múlt évben az előzőhöz képest nőtt a balesetek mi­atti kiesések időtartama, emelkedett a személyek esé­sével, kéziszerszám-haszná­lattal, állatokkal és jármű­vekkel kapcsolatos balesetek száma. A beszámolót követő vitá­ban elhangzottak után a vb arra a következtetésre jutott, hogy figyelembe véve a vá­rosi Népi Ellenőrzési Bizott­ság ez évi utóvizsgálatának tapasztalatait, a jövőben tár­sadalmi méretűvé kell tenni a munkavédelmet, a bekö­vetkezett súlyosabb esetek­ben pedig következetesen ér­vényesíteni kell a felelősség­re vonást. A munkavédelem stagnálása a technikai fejlő­dés és a munkavédelem tech­nikájának aránytalansága miatt van, ezért szükséges ennek mielőbbi kiküszöbölé­se. A Csaba Szőnyegszövő Hsz battonyai részlegében fél év alatt mintegy 1500 négyzetméter szőnyeget szőnek Fotó: Martin Gábor Megnyílt a Georgikon nyári egyetem Keszthelyen Keszthelyen, az Agrártu­dományi Egyetem díszter­mében csütörtökön megnyílt a Georgikon nyári egyetem. Európa első mezőgazdasági főiskolája, az 1797-ben ala­pított Georgikon hagyomá­nyait ápolva rendezik meg évről évre a mezőgazdasági szakemberek és kutatók nyári egyetemét. Az idei tanfolyam több mint 140 hallgatója túlnyomórészt az NDK-ból, az NSZK-ból, Csehszlovákiából és Len­gyelországból érkezett. A kéthetes program során el­sősorban a növényvédelem­mel, a mezőgazdaság kemi- zálásával, a környezetvéde­lemmel és a talajerő-gazdál­kodással foglalkoznak. Is­mertetik az ezzel kapcsola­tos hazai kutatásokat és gyakorlati tapasztalatokat. A nemzetközi hallgatóság több szakmai kiránduláson is részt vesz. Augusztus első napjaiban kezdik meg Csorváson a HÖDIKÖT új telepén a gépek átte­lepítését, a technológiai szerelést. Az új üzemcsarnok és a szociális helyiségek műszaki átadása előtt most a környezet szebbé tételén dolgoznak Fotó. yeress Erzsi BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. AUGUSZTUS 3., PÉNTEK Ára: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom