Békés Megyei Népújság, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-01 / 152. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! s ■ NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. JÚLIUS 1., VASÄRNAP Ara: 1,60 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ■ ■ BÉKÉS MEGYEt Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1979. június 29-i üléséről Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára hazánkba látogat ■ ■ Púja Frigyes külügymi- • niszter meghívására dr. Kurt £ Waldheim, az Egyesült Nem- ■ zetek Szervezetének főtitká- ; ra és felesége a közeli na- £ ■ pókban hivatalos látogatásra S Magyarországra érkezik. A Dunai Vasmű üstelőkészítő műhelyében Síinger típusú ho­mokröpítő gépet alkalmaznak az acélmű öntőüstök monoli­tikus béléseinek készítéséhez. A gép munkába állításával megszűnt a nagy vibráció miatt rendkívül egészségtelen fi­zikai munka, s míg azelőtt hat fő egy műszakban egy üstöt készített el, azt a munkát most a gép négy dolgozóval fél­óra alatt elvégzi (MTI-fotó — KS) A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága 1979. június 29-én Kádár János elvtárs elnökletével kibővített ülést tartott. Az ülésen a Központi Bizottság tag­jain kívül részt /vettek) a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke és titkára, a Központi Bizottság osztályvezetői, a megyei párt bi­zottságok első titkárai, ß budapesti párt- bizottság titkárai, a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának titkárai, a Minisztertanács tagjai, az Országos ;Anyag- és Árhivatal el­nöke és elnökhelyettese, a Központi Sta­tisztikai Hivatal elnöke, a KB gazdaságpo­litikai, valamint ipari, mezőgazdasági és közlekedési osztályának vezető munkatár­sai, a központi napilapok főszerkesztői. A Központi Bizottság megvitatta és elfo­gadta: — Gyenes András elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának előterjesztésében az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tá­jékoztatót; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának előterjesztésében az 1979. iévi népgazdasági terv végrehajtásá­nak eddigi tapasztalatairól és a további feladatokról szóló tájékoztatót; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának előterjesztésében a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kong­resszusának összehívására vonatkozó javas­latot. I. Dél-Békés megyében 350 kombájn arat A Központi Bizottság átte­kintette a nemzetközi hely­zet alakulását, a pánt- és ál­lami szerveknek a legutóbbi ülés óta végzett külpolitikai tevékenységét. O A Központi Bizottság meghallgatta a hivata­los, baráti látogatáson ha­zánkban járt szovjet párt- és kormányküldöttséggel folyta­tott tárgyalásokról szóló je­lentést. A magyar kommu­nisták, a magyar nép örömé­re szolgált, hogy ismét ha­zánkban üdvözölhettük a testvéri szovjet nép képvise­lőit, a küldöttség vezetőjét, Leonyid Iljics Brezsnyev elvtársat, a . Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnökét, a nemzetközi kommunista mozgalom kiemelkedő alak­ját, igaz barátunkat. A Központi Bizottság nagy­ra értékelte a szívélyes elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folyta­tott legfelsőbb szintű tárgya­lások eredményeit. A tár­gyalások újabb lendületet adnak pártjaink, népeink, or­szágaink kapcsolatai erősíté­sének, testvéri barátsága el­mélyítésének, internaciona­lista együttműködése fejlesz­tésének. A Központi Bizott­ság hangsúlyozta: a magyar —szovjet barátság megingat­hatatlan alapokra, elveink, céljaink, érdekeink azonossá­gára épül. A minden terület­re kiterjedő gyümölcsöző együttműködés a Szovjet­unióval-»*.biztonságot ad és szilárd támaszt jelent a ma­gyar nép szocialista építő­munkájához. A Központi Bizottság alá­húzta, hogy azok a kétoldalú megállapodások, amelyek a közelmúltban születtek, jól szolgálják a magyar—szovjet gazdasági együttműködés el­mélyítését, sokoldalú kapcso­lataink fejlesztését. A tárgyalásokon ismétel­ten kifejezésre jutott, hogy a nemzetközi helyzetet azono­san ítéljük meg. Céljaink változatlanok, törekvéseink közösek. A jövőben is együtt­működünk az enyhülés ered­ményeinek megszilárdításá­ért és katonai területre tör­ténő kiterjesztéséért, a fegy­verkezési hajsza megfékezé­séért, a nemzetközi bizton­ságért, a helsinki ajánlások megvalósításáért. Közösen lépünk fel a vi­tás nemzetközi kérdések igazságos, az érintett népek érdekeinek megfelelő politi­kai rendezése, a helyi hábo­rús feszültségek megszünte­tése érdekében. A magyar— szovjet tárgyalások megerő­sítették a két nép szolidari­tását a kíhai agresszió követ­kezményeinek felszámolásá­ért küzdő szocialista Viet­nammal. A Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetői­nek megbeszélésein kifeje­zésre jutott, hogy a két párt egyaránt érdekelt a nemzet­közi kommunista és mun­kásmozgalom egységének megerősítésében, a testvér­pártok közötti elvtársi együttműködés fejlesztésé­ben. Pártjaink értékelik a Marx, Engels, Lenin tanítá­sait alkalmazó és továbbfej­lesztő kommunista és mun­káspártok alkotó útkeresé­sét, ami akkor eredményes, ha egyaránt tekintettel van az osztályharc, a szocialista átmenet és építés általános törvényszerűségeire, vala­mint az adott ország konk­rét sajátosságaira. A Központi Bizottság ki­emelkedő jelentőségű ese­ményként értékelte a Szov­jetunió párt- és kormány- küldöttségének magyaror­szági látogatását, amely a magyar és a szovjet nép test­vériségének elmélyítése mel­lett jól szolgálta a szocialis­ta közösség országai összefo­gásának, egységének erősíté­sét, a társadalmi haladásért, a békéért folytatott nemzet­közi küzdelmet. O A Központi Bizottság meghallgatta és jóvá­hagyólag tudomásul vette a Bolgár Népköztársaságban hivatalos, baráti látogatást tett párt- és kormánykül­döttségünk jelentését. A Ká­dár János elvtárs és a Todor Zsivkov elvtárs által vezetett küldöttségek baráti tárgya­lásain ismételten kifejezésre jutott, hogy azonos módon ítéljük meg a szocialista épí­tés, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom, valamint a nemzetközi hely­zet alapvető kérdéseit. A lá­togatás, a tárgyalások tovább mélyítették a pártjaink, or­szágaink közötti együttmű­ködést népeink ,és a szocia­lista közösség javára. O Hazánk és a szocialis­ta országok együttmű­ködésének, sokoldalú kap­csolatainak további fejlődé­sét szolgálták a magyar— szovjet és a magyar—bolgár kormányfői tárgyalások, a Kubai Köztársaság parla­menti küldöttségének buda­pesti látogatása, valamint a bolgár, a csehszlovák, a ju­goszláv, a koreai, a lengyel és az NDK-beli testvérpárt vezető képviselőivel • folyta­tott megbeszélések. O A Központi Bizottság megemlékezett a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsa megalakulásának 30. évfordulójáról. Hangsúlyozta, hogy a KGST-ben megvaló­suló együttműködés eddig is jelentősen segítette a tagor­szágok műszaki, tudományos fejlődését, gazdasági fel- emelkedését. A KGST pó­tolhatatlan szerepet tölt be országépítő céljaink valóra váltásában. Pártunk és kor­mányunk a jövőben is min­dent megtesz annak érdeké­ben, hogy a szocialista gaz­dasági integráció a nemzeti és a közös érdekeknek meg­felelően hozzájáruljon or­(Folytatás a 3. oldalon) Dél-Békés megye vala­mennyi termelőszövetkezeté­ben elkezdődött az aratás. A 36 közös gazdaságban 41 000 hektár kalászos vár betaka­rításra. Az 1500 hektár őszi árpa aratását viszonylag jó eredménnyel már mindenütt befejezték — Kaszaperen több mint 58 mázsát adott hektáronként az árpa —, és vágják laz őszi káposztarep­cét is. Az egyik legnagyobb nyári munkában a kenyérgabona betakarításában 350 kombájn és a tavalyihoz hasonlóan 1000 ember vesz részt. A bú- 3a aratását elsőként hétfőn a tótkomlósi Kossuth Terme­lőszövetkezet kezdte el a Dél-Békés megyei Tsz-Szö­Szombaton Nyíregyházán a Széchenyi István Közgazda- sági Szakközépiskola aulájá­ban ünnepélyesen megnyi- tötták a IV. országos nép- művészeti kiállítást. A több mint 300 kiállító 1814 munkáját — hímzése­ket. szőtteseket, fafaragáso­kat, népi ihletésű bútorokat, gyermekjátékokat — a kö­zönség július 31-ig tekintheti meg. Az ünnepi megnyitó al­vetség területén. Jövő hét elejétől már valamennyi ara­tócséplő munkába áll, hogy ha az idő engedi, egyetlen ro­hammal végezzenek a búza betakarításával. A tsz-ek a rendelkezésükre álló gépparkkal egyébként jó idő esetén nyújtott műsza­kokban 12 nap alatt végez­hetnek ezzel a munkával. Az aratás a tavalyinál köny- nyebbnek ígérkezik ugyan, de a termés mennyisége az. eddigi tapasztalatok szerint kevesebb lesz, mint 1978-ban. Valamennyi gazdaságban készenlétben állnak a szárí­tók. Eddig azonban a betaka­rított termény alacsony ned­vességtartalma miatt nem volt szükség munkájukra. A kalmából adták át a rendező szervek díjait. 40 egyéni al­kotónak és alkotócsoportot képviselő szakkörvezetőnek nyújtották át az országos pá­lyázat arany, ezüst és bronz plakettjeit, valamint a moz­galom legmagasabb elisme­rését, a gránátalma-nívódí- jat. Ez utóbbiban részesült Császi Ferenc hajdúszobosz- lói, Tőke Imre nagytilaji, Kozák Éva mezőtúri, Veszp- rémy József né szombathelyi, termelőszövetkezetekben ele­gendő a szállítójármű. Ezen a területen külső segítségre nem lesz szükség. A hét kö­zepén, csütörtökön az Oros­házi Malom fogadta a helyi Béke Tsz újbúzaszállítmá­nyát. Néhány napon belül meg­kezdődnek a járulékos mun­kák, a szalmabetakayítás, a tarlóhántás és a szántás vég­zése is. A szövetkezetek ve­zetői az aratás szervezésén túl nagy figyelmet fordíta­nak hőségben szinte em­berfeletti munkát végzők el­látására. Minden közös gaz­daságban meleg étellel, hű­sítővel látják el a munká­sokat. Papp Mihályné székesfehér­vári és Tóthné Petrás Anna budapesti népművész. Ugyancsak gránátalma-nívó- díjat kapott a fóti gyermek- város hímző- és szövőszak­köre. Vasárnap Nyíregyháza vá­rosközpontjában népművé­szeti vásárt rendeznek, ahol több mint 100 népművész kí­nálja majd portékáit a vár­hatóan nagyszámú érdeklő­dőknek. Megyénk északi részén is megkezdődött az aratás. Képünk a füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz őszibúza-tábláján készült Fotó: Martin Gábor Országos népművészeti kiállítás nyílt Nyíregyházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom