Békés Megyei Népújság, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-03 / 128. szám

1979. Június 3., vasárnap o Postánkból Miért kevés a bábelőadás megyénkben és Békéscsabán? Portrévázlat Szerencsi Éváról „A siker: hogy megszeretett a közönség! A Békés megyei Népújság május 13-i számában jelent meg B. Sajti Emese „Báb­meditáció” című jegyzete. Az ebben felvetett gondolatokra szeretnék válaszolni, mint az érintett bábegyüttes vezetője. Az újságíró azt hiányolta, hogy együttesünk, a Békés­csabai KPVDSZ Napsugár bábegyüttese kevés előadást tart Békéscsabán. De miért is játsszunk olyan keveset? Előre szeretném bocsátani, hogy nem lustaságból, kénye­lemszeretetből, nemtörődöm­ségből. Azon a bizonyos elő­adáson, amelyről az újság­cikk szól, az ifjúsági és út­törőház előcsarnokában több szülőtől elhangzott, hogy az együttes nyilván több elő­adást tartana, ha tagjai na­gyobb anyagi támogatásban részesülnének. Még ez sem lehet oka a kevés előadásnak, mivel az együttes tagjai a produkció­kért és egyáltalán tevékeny­ségükért nem hogy kis, de semmilyen anyagi juttatást nem kapnak. Az előadások alacsony szá­mának, a gyakoriság hiá­nyának sokkal komolyabb okai vannak. Az együttes semmivel sem tart kevesebb bábjátékot az utóbbi évek­ben, mint a megalakulásától eltelt harminc évben. Nem a műsorok száma változott meg, hanem az igény a báb­előadások iránt. Amíg úgy tíz évvel ezelőtt az együttes­nek körlevelekben s más propagandaeszközök segítsé­gével kellett műsorait reklá­mozni művelődési házakban, iskolákban, hogy meghíváso­kat kapjon, addig az utóbbi években egyre-másra a meg­hívások visszautasításának kellemetlen gesztusához kell folyamódnia. A megváltozott helyzetet mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy pél­dául májusban (a nemzet­közi gyermeknap hava), s de­cemberben (a Télapó-ünnep­ségek hava) lehetőség volna arra, hogy elsejétől 31-ig mindennap játsszon az együttes Békéscsabán és Bé­kés megyében a művelődési házak, iskolák, vállalatok ünnepségein. Tudnunk kell azt is, hogy a bábelőadások iránt meg­növekedett érdeklődés nem békéscsabai és nem Békés megyei, hanem országos je­lenség, és országos jelenség az is, hogy az amatőr együt­tesek képtelenek e megnöve­kedett érdeklődésnek eleget tenni. Miért? A választ megint csak szűkszavúan tudnám megfogalmazni: egyszerűen az amatőrjellegből adódóan. Az amatőrjelleg fontos meg­határozója e tevékenység­nek. Amatőr csoport eseté­ben a bábjáték csupán esz­köz a csoporthoz tartozó em­berek szellemének, művésze­ti ízlésének, műveltségének, emberi magatartásának fej­lesztésére. Vagyis, az amatőr bábegyüttes nem téveszten­dő össze a bábszínházzal. Míg a színházra a kifelé- fordulás. addig az amatőr bábegyüttesre a befeléfor- dulás a jellemző. Az amatőr bábegyüttesben a művészet­nek, a bábjátéknak közös­ségalakító, közösségmegtar­tó, emberépítő szerepe van. Tehát nem annyira a pro­dukció, a nyilvános szerep­lés, mint inkább a belső ne­velőmunka a fontos. Ebből egyenesen következik, hogy az amatőr együttesek nyilvá­nos szereplései alkalomsze­rűek, kis gyakoriságúak, rendszertelenek. Tehát báb- tzínházpótló szerepre nem ;ényszeríthető, mert ez egy- észt jellegével ellenkezik, lásrészt, mert bármennyire is kényszerítjük a nem neki megfelelő szerepre, szerve­zeti felépítése folytán képte­len ennek eleget tenni. Mint minden amatőr mű­vészeti együttesnek, úgy a Napsugár bábegyüttesnek tagjai is dolgozó emberek. Minden munkanapon 8-tól 17 óráig munkahelyükön kell helytállniuk. A napnak csak a munkaidőn túli óráival rendelkeznek szabadon. Ezt az időt használják föl ked­venc művészetük művelésé­re. A Napsugár bábegyüttes szeptembertől következő év júniusáig tart, hétköznapo­kon próbákat heti 6 órában. A szabad idejüket érintik az előadások is, amelyek egy viszonylag „kényelmes” hó­napban is havi 14 órát tesz­nek ki. Durván számítva te­hát egy bábjátékos szabad idejéből havonta mintegy 36 órát tölt el bábjátékkal. Tíz hónapon át ez 360 óra. Szép summa, ha mindezeken túl figyelembe vesszük, hogy a bábjátékos is ember, akinek joga van a pihenéshez, a szó­rakozáshoz, a kikapcsolódás­hoz, ahhoz, hogy családja körében is eltöltsön néhány gondtalan órát. Mindezekből kitűnik ta­lán, hogy nálunk, amatőrök­nél az időtényező rendkívül befolyásolja a gyakoriságot. Ehhez még annyit; az elő­adások megtartására nincs lehetőség hétköznapokon, hi­szen. mint már említettem, az együttes tagjai dolgoznak. Esti előadást pedig — éppen mert gyerekeknek játsszunk — nem lehet tartani. Mindezeket nem azzal a céllal írtam le ilyen részle­tességgel, hogy az amatőrök áldozatvállalásának nagysá­gáról bárkit is meggyőzzek, vagy hogy közsajnálatot éb­resszek irántuk. Örömmel jelenthetem ki — jól ismer­ve az esyüttes tagjait —, hogy mindezt természetes­nek tartják, elfoglaltságok­kal járó fáradságos felada­tot tudatosan vállalják. Sze­retik a gyermekeket, és ér­zelmi kielégülést jelent szá­mukra egy-egy sikeres elő­adás, tökéletes honorárium minden fáradozásukért a gyermekek tapsa, nevetése. Válaszlevelem végén az lenne a szép, ha jobbnál jobb javaslatokkal állhatnék elő arra vonatkozóan, ho­gyan lehetne a jelenlegi helyzeten változtatni. Sajná­lattal közlöm, hogy még kö­zepes javaslatot sem tudok adni, nemhogy jót. 1978-ban megpróbáltuk saját erőből változtatni a helyzeten. Az évi átlagosan 30 előadásszá­mot 50-re ugrasztottuk. Nem kis megterhelést jelentett, ezt őszintén kijelenthetem. Hiszen nagyjából ez azt je­lentette. hogy az év minden hetére esett egy előadás. Ugyanakkor az eredmény si­ralmas volt. Ki vette észre a városban és a megyében a mi 50 előadásunkat? Senki, ötven előadás egy ilyen me­gyében csepp a tengerben, Ha figyelembe vesszük, hogy ennek tízszeresét is szívesen fogadná a közönség. Az együttes minden igyekezete és jóakarata ellenére sem tud változást előidézni, holott ré­szünkről tudván tudott, hogy e bizonvos helyzet még rom­lani is fog. Az együttes nem fog több előadást tartani — mert nem tud —, ugyanak­kor a kívülrekedtek száma bizonyára egyre nagyobb lesz. Lenkefi Konrád, a békéscsabai KPVDSZ Napsugár bábegyüttes művészeti vezetője Ezekben a napokban a Jó­kai Színház színpadán egy XIV. századi angol szerző, Geoffrey Chaucer; Canter­bury mesék című népi zenés komédiáját láthatja közön­ség. Női főszerepét a buda­pesti József Attila Színház művésznője, Szerencsi Éva alakítja. A Csiszár Imre ven­dégrendező által színpadra állított darab igen nagy si­kert arat nemcsak karikírozó szókimondásával, a középkor mára ds sok mindenben ér­vényes szatirikus „meséivel”, hanem a vendégszínésznő alakításának élményével is. Az egyik esti előadás ‘ után válaszolt a Minimagazin kér­déseire Szerencsi Éva. — Mit jelent az új, a csa­bai közönséggel találkozni? — Bár még az előadássor elején vagyunk, a darab is alakul. Az ötqdik-hatodik este után lehet igazán érez­ni a közönséget, azt, hogy milyen is valójában. — Milyen a jó közönség? — A csabai biztosan az lesz. Milyen? Aki jól reagál az előadás minden egyes mozzanatára, akivel — mint színésznek — együtt lehet érezni, dolgozni. Ebben a darabban a dramaturgia egy része is arra épül: a közön­ség, a néző reakciói, tetszés-, vagy nemtetszésnyilvánítása nélkül nagyon nehézzé válna a színész munkája. — Mi az a feladat, ame­lyik nagyon kifárasztja, s mi az, amely pihenteti? — A rossz munka, a rossz rendező, a rossz rendezés. Ez tud igazán, értelmetlenül ki­fárasztani. A mostani mun­kám ennek az ellenkezője. Mert az értelmes, a hasznos fáradság tanít, s nagyszerű érzést okoz. Ha jól sikerült az aznapi előadás, bennem is megszületik az érzés: a mai napon együtt volt a csapat, s köztük ott vagyok én is. Utána jöhet a pihenés! — önre javarészt gyer­mekasszonyok, igen-igen fia­tal nők szerepét osztják ... — Hát persze! A külső megjelenés ellen nincs mit csinálni! Szerintem ez így is van jól. Ahogy telik az idő, majd változik ez a felfogás is, velem együtt. Ez nekem ma még megfelel; szeretem és élvezem a szerepeimet. — Ismert, a nézők körében közKédvelt színész. A Szabó Magda-regényből készített „Abigél" című tévéfilm után tetőzött népszerűsége. Ha ön­re csodálkoznak az utcán, milyen érzés fogja el? — Ha az valóban őszinte rámcsodálkozás, természete­sen örülök neki. Minden mű­vésznek jólesik, ha közönsé­ge, akár az utca embere is, ráismer. Munkánknak ez is az egyik apró, eredményt jel­ző mérője. — Mi volt eddigi pályájá­nak legnagyobb sikere, ku­darca? — A siker: hogy megsze­retett a közönség. Azt mond­ják, népszerű színész vagyok. Ez mindennél többet ér ne­kem. A kudarc: amit nagyon akartam, de mégsem sike­rült megoldani. — Milyen a kapcsolata a gyerekekkel, a fiatalokkal? — Ügy hiszem, nagyon jó. A gyerekek a leghálásabb közönség, de hiszen ez köz­tudott. Volt egy háromne­gyed órás gyerekműsorom, azzal jártam Budapesten. Sajnos, a sok-sok tennivaló egyelőre meggátolta ennek folytatását. Most a nyáron építőtáborokban lépek fel. Várom a találkozásokat! — Mik a tervei? — Otthagyom Budapestet, ősztől Miskolcra, a Nemzeti Színházhoz szerződöm. A pá­lyatársak rám csodálkoztak: Pestet elhagyni ? ... Tanulni megyek Miskolcra, ahol Csi­szár Imre rendez. Tudom, vele jó együtt dolgozni; ren­dezői felfogása, módszerei, a színház haladásának ügyét szolgálják. Ezt majd tanulni: ez a legfőbb okom, amiért megyek. S a nyáron? Remé­lem, pihenésre, üdülésre is marad időm ... Ma, vasárnap délután és este ismét a csabai színpadra lép Szerencsi Éva. A közön­ség tapssal köszönti színháza vendégét... (nemesi) Fotó: Martin Gábor Audendo virtus ereseit, tar- dando timor. A merészség növeli a bátor­ságot, a tétovázás a félelmet. (Publilius Syrus 44) Audentem forsque Venusque iuvant. A véletlen is, Venus is a me­részt segíti. (Ovidius, Ars amat. 1, 608) Aurea mediocritas. Arany középszer. (Horatius, Carm. 2.10,5) Auribus frequentius quam lingua utere. Gyakrabban használd a fü­let, mint a nyelvet! A nemzetközi gyermekév jegyében szervezett rendez­vények zöme a gyermeknap köré csoportosult. Az elmúlt hetekben számos meghívót, majd beszámolót kaptunk a Minimagazinnak címezve. Köszönjük a szíves' invitá­lást. Valamennyinek érthető módon nem tudtunk eleget tenni, de természetesen a jövőben is várjuk és a le­hetőségekhez mérten helyt adunk a „miniben” az úttö­rőcsapatok, KlSZ-szerveze- tek, egyes gyermekintézmé­nyek híradásainak, beszámo­lóinak. Ezúttal egy Okány- ból és egy Bélmegyerről ér­kezett levélből idézünk. „Óvodánkban a gyermek­napot az idén az eddigiektől eltérő módon, színesebben, emlékezetesebben ünnepel­tük meg. A Haladás Tsz ve­zetősége gondoskodott autó­buszról. A falunktól 25 km- re, egy szép, romantikus er­dőbe tettünk kirándulást, ahol az óvó nénik színes programról, játékról, a nap­közi finom élelemről, a szü­lői munkaközösség pedig sokféle üdítőről, édességről gondoskodott. Balogh Lászlóné vezető óvónő, Okány * * * Kétnapos program fogad­ta a múlt hét végén a bél­megyeri gyermekeket. Már reggel olyan volt a település, mint a felbolygatott méhkas, a szülők együtt drukkoltak a gyerekekkel: kinek lesz legjobb a főztje, ki lesz az első a rajzversenyen, az iro­dalmi vetélkedőn, a sakk­csatákban, az akadály-, majd a kerékpárversenyen?! Va­sárnap a művelődési házban színházi előadás volt szá­mukra, majd a tágas iskola­udvart vették birtokukba, ahol a gyermeknapra készült el a bitumenes kézilabdapá­lya. Nagy Sándor tanár (Seneca, De mór. 104) Auro pulsa fides, auro vena- lia iura. Az arany elűzi a hűséget, arannyal megvásárolható az igazság. (Propertius 3, 13, 49) Auro solent adamantinae etiam perfingi fores. Az arany áttöri az acélajtót is. (Apuleius, Métám. 9, 18) (Szabó György: Sötétben tündöklőbb a fény című könyvéből válogattuk az idé­zett római szállóigéket, afo­rizmákat.) „Nem vagyunk több, csak egy-egy tégla... 99 Az Orosházi 4-es számú Általános Iskola Martos Fló­ra Üttörőcsapata pajtásainak rajzaiból, montázsaiból, pa­pírkivágásaiból, fogalmazvá­nyaiból, kézimunkáiból ren­dezett kiállítása az ifjúsági házban nyílt meg, és igen sok nézőt, főleg iskolásokat vonz. E kiállításon találkoz­tam Hajdú Mária, Király Judit, Moldován István és Molnár Zoltán, V. osztályo­sokkal, az iskola tanulóival, akik kalauzoltak. Velük be­szélgettem. — Iskolánk, úttörőcsapa­tunk egy esztendős történe­tét mutatjuk itt be— mond­ják. Mindjárt a bejáratnál ha­talmas kompozíció fogadja a látogatót. Ez a tanulók raj­zaiból készült. s amely a gyermeki kézzel emel ma­radandó emléket az építők­nek. Az iskolaépítés külön­böző mozzanatait örökítették meg a színes rajzok. Az al­kotás címe: „Iskolát épít a város”, jelképes is lehet, ami az összefogást példázza. A rajzok az iskolai pályázat munkáiból kerültek ki, s méltók arra, hogy megőriz­zék, és az iskolában a folyo­són elhelyezzék. — A mi iskolánk társadal­mi összefogással épült — mondta az egyik fiúcska, nem kis büszkeséggel. — De az üveggyári munkások igen sokat segítettek, ők tet­ték a legtöbbet — kontrázott rá a másik, mintha ő sem akarna kimaradni a büszkél- kedésből, a beszélgetésből. A leányok kevésbé közléke­nyek, így Süléné, Baranyai Ilona, az ifjúsági ház megbí­zott igazgatója folytatja: — Ez a kiállítás egy soro­zat része. A gyermekév je­gyében állt össze az anyag. A kiállításon tematikus összeállítások láthatóak: a csapat névadóját mutatják be, montázs a KMP megala­kulásáról, a békéről, a nő­napról, a tanácsköztársaság­ról és természetesen minden­hol a gyermek áll a közép­pontban. A gyermekek val­lanak a gyermekről; önma­gukról. Igen érdekes része a be­mutatónak a pajtások által készített régi gyermekjáté­kok kiállítása. — Mi is lát­ható itt? — kérdezem, és már sorolják is: — Kukoricaszár-hegedű ... — Csutkaökrök ... — Csuhébaha... — Szekér ... csutkatank, rongylabda ... gyufás skatu­lya bútor, bölcső és kissze- kér... gumicitera ... Régi, ma már alig ismert játékok. Kérdezem is mind­járt ,a gyerekeket, hogy tud­nak-e játszani ezekkel, meg a hangszereken. Nemleges a válasz. Dicséret illeti az irányító pedagógusokat, akik hagyo­mányőrzést, s ezáltal alkotó játékot tanítanak. Ez pedig az egyre inkább túlmotorizá- lódó játékvilágban is igen fontos. A kiállítás mottója: „Nem vagyunk több, csak egy-egy tégla, de együtt mi vagyunk a ház!” Igen szépen fejezi ki a közösségi hovatartozást, az úttörőcsapat kollektív érzé­sét, amelyet példaként lát­hattak abban a munkásösz- szefogásban is, amelyből az az Orosházi 4-es számú Ál­talános Iskola is született. —fb— „Figyelj, így kell ezt megkötni!” Fotó: Császár Lajos ********* *•****■**](< ************************* Szállóigék, aforizmák

Next

/
Oldalképek
Tartalom