Békés Megyei Népújság, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. JÜNIUS 1., PÉNTEK Ára: 1.20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Hz Októberi Forradalom Érdemrenddel tüntette ki leonyid Brezsnyev a csepeli munkáskollektívát Díszvacsora a Parlamentben Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtökön délelőtt Leonyid Iljics Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének és a vezetésével hivatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttségnek a programja. A vendégek a Parlament delegációstermében a magyar munkásosztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő jubileumi munka­verseny Csepeli kezdeményezőivei, az országos mozga­lomban élen járó kollektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közösségek küldötteivel, állami díjasokkal, a szocialista munka hőseivel találkoztak, Leonyid Iljics Brezsnyev tegnap a Parlamentben a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájának átnyújtotta az Októberi Forradalom Érdemrendet. Képünkön: Emszt Antal, a Cse­pel Művek pártbizottságának titkára átveszi a kitüntetést (Képtávírón érkezett) Leonyid Iljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kárával együtt érkezett a te­rembe, ahol már ott voltak a szovjet párt- és kormánykül­döttség tagjai: Andrej Gro- miko, az SZKP KB'Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere, Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, Viktor Dob- rik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának póttag­ja, a lvovi területi pártbi­zottság első titkára, valamint Vlagyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió magyaror­szági rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete. Politikai, társadalmi köz­életünk számos vezetője vett részt a forró hangulatú ba­ráti összejövetelen. Ott vol­tak: Gáspár Sándor, a Ma­gyar Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkára és Maróthy László, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség Központi Bizottságának első titkára, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai; Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Méhes Lajos, a buda­pesti pártbizottság első tit­kára, Púja Frigyes külügy­miniszter, Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagyköve­te, Szépvölgyi Zoltán, a Fő­városi Tanács elnöke, Her- czeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgo­zók Szakszervezetének főtit­kára, Soltész István kohó-és gépipari miniszter, Varga István, az MSZMP KB osz­tályvezető-helyettese, Biró Györgyné, a Textilipari Dol­gozók Szakszervezetének fő­titkára. A legnagyobb budapesti munkáskerületek vállalatai­nak, kommunistáinak képvi­seletében ott volt a találko­zón Emszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbi­zottságának első titkára, Ga­rat Vilmos, a Csepel Vas- és Fémművek verzérigazgatója, Kovács Károly, a XIII. ke- • rületi pártbizottság első tit­kára, Zarnóczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, Szer Ferenc, a XXI. kerületi pártbizottság titkára. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőjének ta­lálkozóján Leonyid Iljics Brezsnyev mondott beszédet: Kellemes kötelességet tel­jesítek ma: átadom Vörös Csepel dicső munkáskollek­tívájának az Októberi Forra­dalom Érdemrendet. Kötelességem kétszeresen is kellemes, mivel magamat is csepelinek tartom. Jól em­lékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzsgárdatag megtisztelő cí­met adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van, amelyre mél­tán lehet büszke minden munkás, technikus, mérnök, mindenki, aki a csepeli üze­mekben dolgozik. Most két olyan eseményről szeretnék szólni, amellyel Vörös Csepel nemzetközi hí­re sok vonatkozásban össze­függ. Mindenekelőtt a csepeliek aktív részvételéről a Magyar Tanácsköztársaság megte­remtésében. És bár abban az időben Magyarországon a néphatalom nem maradha­tott fenn, a Tanácsköztársa­ság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. A második.— a maga ne­mében szintén nagy jelentő­ségű — esemény 1977 janu­árjában történt. Vörös Cse­pelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő munkaversenyre szóló felhívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli 1918-ból érkező sta­fétabotot. Lendületük egy tőről fakadt a moszkvai ren­dezőpályaudvar munkásainak lelkesedésével, amelyben Le­nin a munkához való kom­munista viszony csíráit lát­ta. Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt, ami szinte a levegőben volt. Éppen ezért vették át a csepeliek kezde­ményezését a testvéri orszá­gokban és ezért indulhatott útjára nemzetközi méretek­ben az októberi jubileum tiszteletére hirdetett munka­verseny. Nagyon jó az elvtársak, hogy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. A Szovjetunió, Magyaror­szág és a többi szocialista or­szág munkássága, a tőkés országok munkásmozgalma szinte naponta bizonyítja magasfokú internacionalista öntudatát, bajtársiasságát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű példája ennek a hős Vietnam támogatása. Valóban éppen a munkás- mozgalom internacionaliz­musához kötődnek döntő mértékben az emberiségnek a békéhez, a szabadság, a jó­akarat és az igazság eszméi­nek diadalához fűzött remé­nyei. Engedjék meg, kedves elv- társak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes, test­véri üdvözletét a magyar munkásosztálynak, minden magyar dolgozónak. Szívből köszöntőm a cse­pelieket a megérdemelt ki­tüntetés átvétele alkalmából. A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB fő­titkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke átnyúj­totta a Csepel Vas- és Fém­művek kollektívájának ado­mányozott Októberi Forrada­lom érdemrendet. Az összetartozást, a két nép munkásosztályának testvéri­ségét is kifejező magas elis­merésért Emszt Antal mon­dott köszönetét: — Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy is­mét személyesen üdvözölhet­jük önt, Leonyid Iljics Brezs­nyev elvtárs, Csepel tiszte­letbeli törzsgárdatagját, és hogy öntől vehettük át e magas kitüntetést —~ mon­dotta a nagy múltú gyáróriás pártbizottságának első titká­ra, majd az ünnepi esemény, a felejthetetlen találkozás emlékéül átnyújtotta Leo­nyid Iljics Brezsnyevnek a Csepel Vas- és Fémművek dolgozóinak ajándékát, So­mogyi József, Kossuth-díjas szobrászművész martinász szobrának bronzba öntött kicsinyített mását, s a Ta­nácsköztársaság hírét Lenin­hez eljuttató csepeli szikra- távíró makettjét. A köszönő szavak, a forró kézfogások, a jövőre szóló jó­kívánságok után Gáspár Sán­dor, a Magyar Szakszerveze­tek Országos Tanácsa, négy és fél millió szervezett ma­gyar dolgozó, párttagok és pártonkívüliek, a fejlett szo­cialista társadalmat építő dolgozó népünk nevében kö­szöntötte tisztelettel és sze­retettel Leonyid Iljics Brezs- nyevet, a kedves szovjet ven­dégeket. — A szocialista Magyaror­szág több mint 3 évtizedes történelmében ez a mai ün­nepi esemény az első, ami­kor egy magyar nagyvállala­tot, annak dolgozóit, munká­jukat ilyen magas külföldi elismerésben, kitüntetésben részesítik — hangsúlyozta.— Meggyőződésünk, hogy ez a kitüntetés további lelkese­déssel tölti el munkásosztá­lyunkat, dolgozó népünket, s újabb sikereket eredményez majd alkotó tevékenységé­ben, szocialista hazánk, a Ma­gyar Népköztársaság, a fej­lett szocialista társadalmat építő magyar nemzet felvi­rágoztatásában, így tovább erősítjük népeink megbont­hatatlan barátságát, testvéri együttműködését országaink, a szocializmus közös ügyé­nek javára. * A találkozó hosszan tartó tapssal ért véget. (Folytatás a 3. oldalon) A budapesti Lengyel Kultúra képviselőit Szikszai Ferenc, a HNF Békés megyei titkára fogadja Békéscsabán Fotó: Martin Gábor Magyar—lengyel barátsági nap Kunágotán Május 31-én, tegnap dél­előtt a Hazafias Népfront Bé­kés megyei bizottságának meghívására megyénkbe ér­kezett Jan Likowski, a bu­dapesti Lengyel Kultúra igaz­gatóhelyettese, a Lengyel Külkereskedelmi Kamara magyarországi képviselője és felesége, valamint Medo- varszky György, az intézet kulturális osztályának mun­katársa. A vendégeket a HNF megyei székházában Szikszai Ferenc "titkár és Vichnál Pál politikai munka­társ fogadták Békéscsabán, akik a megye társadalmi, gazdasági és kulturális hely­zetéről adtak rövid tájékoz­tatást .A baráti hangulatú be­szélgetésen jelen volt Hütt­ner Vilmos, a megyei pártbi­zottság PMO munkatársa is. Délután a Lengyel Kultú­ra képviselői Kunágotára utaztak, s megismerkedtek a község és a mezőkovácsházi járás párt-, állami és társa­dalmi szerveinek vezetőivel, majd ellátogattak a barom­fiüzembe és a termelőszövet­kezetbe is. Este az MSZMP községi bizottságának előadó­termében rendezett magyar— lengyel baráti találkozón a testvéri lengyel nép életéről Jan Likowski igazgatóhelyet­tes tájékoztatta az ünnepség résztvevőit, s válaszolt kér­déseikre is. —y—n Ülésezett a Minisztertanács A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tartott. Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese be­számolt a KGST Végrehajtó Bizottságának 90. üléséről. A kormány jóváhagyólag tudo­másul vette a jelentést. Meg­bízta a nemzetközi kapcsola­tok bizottságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedé­seket az ülésen elfogadott ajánlásokból adódó feladatok végrehajtására. A Minisztertanács jóváha­gyólag tudomásul vette a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter jelentését a mezőgazdasági termékek mi­nőség szerinti átvételének helyzetéről és a további fel­adatokról, valamint a Terme­lőszövetkezetek Országos Ta­nácsa főtitkárának a napi­rendhez kapcsolódó tájékoz­tatóját. A belkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a munka- és üzemszervezés helyzeté­ről a belkereskedelemben. A kormány tudomásul vette a beszámolót és a tervezett in­tézkedéseket. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány kor­szerűsítette az országos ha­táskörű állami szervek fe­letti felügyeletről szóló 1968. évi határozatát, A Minisz- tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Nemzetiségi politikánk érvényesítéséről tárgyalt a békéscsabai Városi Tanács Lapunk május 31-i számá­ban közöltük azokat a leg­fontosabb napirendi ponto­kat, amelyekről Békéscsaba város Tanácsának tegnap dél­előtti ülésén tárgyaltak a je­lenlevők. A tanácskozást Araczki János tanácselnök nyitotta meg és üdvözölte az elnökségben helyet foglaló Castiglione Endrét, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­talának főosztályvezető-he­lyettesét, Such Jánost, a Ma­gyarországi Szlovákok De­mokratikus Szövetségének fő­titkárát, dr. Varga Istvánt, a megyei tanács osztályvezető­helyettesét, továbbá Békés­csaba párt-, állami és társa­dalmi szerveinek képviselőit és az ülés valamennyi részt­vevőjét. Az eltelt időszak munká­járól, s a lejárt határidejű tanácsi határozat végrehajtá­sáról szóló tájékoztató el­hangzása után Fekete János- né tanácselnök-helyettes A nemzetiségi politika érvénye­sítésével összefüggő állami feladatok megoldása c. írá­sos beszámolójához szóbeli kiegészítést fűzött. B tsz-ek társadalompolitikai munkája Tegnap a Körösök Vidéke Tsz-szövetség elnöksége, a békéscsabai Május 1. Terme­lőszövetkezetben a tagszövet­kezetek társadalmi, politikai tevékenységéről tanácskozott. Az elnökség munkájában részt vett dr. Nyíri Béla, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkárhe­lyettese. A társadalmi-politikai te­vékenység elemzésekor a résztvevők egyebek között — megállapították, hogy tovább fejlődnek a termelőszövetke­zetek szocialista jellegű tu­lajdonviszonyai, nőtt a fel­halmozás, valamint az oszt­hatatlan szövetkezeti va­gyon. A szövetkezeti demok­rácia fórumrendszerében a térség 12 mezőgazdasági üze­mében egyre nagyobb sze­rephez jutnak a munkahelyi közösségek — állapították meg többek közt az elnöksé­gi ülés résztvevői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom