Békés Megyei Népújság, 1979. május (34. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-31 / 125. szám

Tudomány — technika-HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM Hogyan készül a hideg? Sok országba exportálják az NDK-beli Halle gépgyárának a hűtőgépeit. A gépeket a hűtő- iparban, raktárakban és légkondicionáló berendezések üzemeltetésére használják (MTI Külföldi Képszolgálat) Hétköznapi életünkben any- nyi gondot okoz a meleg fej­lesztése, hogy meglepőnek tetszhet: sokkal bonyolultabb feladat lehűteni egy testet, azaz hőenergiát vonni el tő­le, mint felhevíteni. A házi­asszony a tűzhelyen hamar felforralhatja a jeges vizet, de aligha tudna egy nulla Celsius-fokú jégdarabot mí­nusz 100 fokra lehűteni. A testek lehűtésének leg­egyszerűbb módja az, ha a meleg testet egy hidegebbel hozzuk érintkezésbe, hogy annak átadhassa hőenergiá­ja egy részét, például egy meleg vasdarabot hideg víz­be teszünk. Így azonban nem jutunk túlságosan messzire; honnan vegyünk eléggé hideg anyagokat, ha a környezet­nél alacsonyabb hőmérsék­letre van szükségünk? Csak egyetlen lehetőségünk marad, és voltaképpen minden hű­tési eljárásnak ez az alapja: a lehűtendő test hőenergiá­jának egy részét valamilyen más energiafajtává kell át­alakítani, például mechanikai munkát kell végeztetni vele, vagy külső erők ellen (pl. dugattyú mozgatásakor) vagy belső erők ellen (atomok vonzásának legyőzésekor), vagy mindkettő ellen. A hűtéshez a hő elvezeté­sének egyik leghatékonyabb módja az, hogy összenyomott gázt kiterjesztünk. Ha kerék­párgumit pumpálunk, a pum­pában összenyomott levegő felmelegszik. Ugyanennek az ellenkezője is végbemegy; ha az összenyomott gáz kiterjed — miközben elnyom egy du­gattyút, tehát munkát végez — lehűl. Az összenyomott gáz a gya­korlatban az előhűtőből cső­vezetéken, hőcserélőn át áramlik, és ott tovább hűl. A hőcserélőben egyébként ép­pen ez az erősen lehűlt gáz hűti le az előhűtőből belépő friss gázt. E folyamatot egy­más után többször alkalmaz­zák és így elérik akár a gáz cseppfolyósításához szüksé­ges alacsony hőmérsékletet is. A nyomásra szolgáló komp­resszor és az expenziós gép rendszerint dugattyús készü­lék, bár az utóbbi esetben újabban turbinát is alkal­maznak. Védőruha — hő és gázok ellen A modern ipar számos te­rületén egészségre ártalmas tényezők között kell az em­bernek bizonyos tevékenysé­geket kifejtenie. A vegyipar különösen mérgező gázokkal veszélyeztetheti például a be­rendezéseket karbantartó munkásokat, más területeken részben a hőhatás, részben az ugyancsak mérgező gázok ha­tását kell elviselni, például a bányamentőknél. Világszerte a legkülönfélébb védőruhá­kat, védőberendezéseket dol­gozzák ki ezekre a célokra. Ezek a ruhák lehetővé te­szik a mentést, még akkor is, ha a külső hőmérséklet 150 Celsius-fok, és a levegő mér­gesgázokkal van tele. Az egyik szovjet ruhatípus bú­váröltözetre emlékeztet és 10 liter cseppfolyós levegőt tar­talmazó kristály tartozik hoz­zá, amit a mentő magával visz. Ez lehetővé teszi szá­mára, hogy egy óra hosszat a bázistól bizonyos távolság­ban dolgozzék. A másik faj­ta hűtéshez szükséges ener­giát a bázistól kapja. A hő­védelmet a ruha szövetébe épített vékony csövekben cir­Nem űrhajósok, nem is ide­gen bolygóról ideérkezett élő­lények, hanem különleges vé­dőruhában dolgozó munká­sok, akik egy nyugat-német­országi vegyigyárban ellenőr­zik a csővezetéket, tartályo­kat kuláltatott víz tartja fenn, hűtéséről jég gondoskodik, amit a mentő tartályban visz magával. E ruhák minden olyan helyen sikeresen al­kalmazhatók, ahol az embe­reket a magas hőmérséklet hatásától kell védeni. Egy másik kutatóintézet­ben olyan védőruhát szer­kesztettek, amely két kezes­lábasból áll, amelyet egymás­ra lehet felhúzni. Az alsó erős szálú kötött anyagból van, és vékony, jól szigetelt hűtő csőrendszer hálózza be. A második, a külső kezes­lábas különleges, alumíniu- mozott szövetből készült. Ez a szövet visszaveri a hősu­garak jelentős részét. Az al­só védőruha csőrendszerébe egyrészt vizet vezetnek be, másrészt friss levegőt. Mivel a ruhába vezetett levegő min­dig belülről kifelé áramlik, taszítva a befelé törekvő gá­zokat, ezért a kettős védőöl­tözetben mérgező gázokkal telt levegőben is lehet dol­gozni, menteni. A vegyipar területén is számos védőruha van forga­lomban, amelyek legtöbbje természetesen olyan álarccal is fel van szerelve, amelynek védőbetétje kiszűri a káros gázokat. APRÓHIRDETÉSEK Gyula, Mártírok útja 82. számú ház, azonnali beköltözéssel elaao. Kertes ház villannyal, kúttal, ugyanott, Üjosztáson, 400 négy­szögöl telek kúttal, gyümölcsös­sel eladó. Érdeklődni: Orosháza, Bónum 57. Hódi._________________ T 28-as traktor üzemképes álla­potban, 2 kerekű utánfutóval, RS—09-es fűkasza és Trabantból átalakított munkagép üzemképes állapotban eladó. Dombegyház, Irányi Dániel u. 73. sz. _________ E lcserélném tatabánya-újvárosi egyszobás komfortos lakásomat békéscsabai hasonlóra. Levél­cím: Tatabánya V., Martos Flóra tér 6. Gazsó Győzőné.___________ A mager őszi káposzta-, Kéksza­lonna karalábépalánta, Csillag­fürt Lupinusz kapható. Csorvás, Bartók B. u. 34. Konyecsnl. Békéscsaba, Fövenyes út 24. IV. e. 14. kétszobás egyedi gázfűté­ses öröklakás, azonnali beköltö­zéssel eladó. 160 000 -f havi rész­let + OTP-átvállalással. Érd.: június 2-án és 3-án személyesen, egyébként Fövenyes út 22. III. em. 10. 17 óra után. _____________ E ladó Orosháza, Gyopárosi ugarok 5. számú beköltözhető ház, 700 négyszögöles telekkel, fizetési kedvezménnyel. Érdek­lődni: Orosháza, Tátra u. 1., délután 4-től._______________• C F-es 601-es Trabant és Zsiguli- főtengely sürgősen, olcsón el­adó. Tótkomlós, István u. 18. A kakasszéki állomáshoz közel, Székkutas V. kér., 23. sz. alatti tanya sürgősen eladó, esetleg le­bontásra is, azonnal elfoglalha­tó. Érdeklődni a kakasszéki ál­lomásom_________________________ S záraz raktárhelyiség kiadó. Orosháza, Kelet u. 61.___________ 4 07-es Moszkvics alkatrészenként is eladó. Orosháza, Achim u. 16., délután.__________________________ 1 979. június 12-én de. 10 órakor értékesítésre kerül Orosháza, Aradi u. 24. számú házingatlan, áraj ánlat a helyszínen.__________ 2 éves csikó eladó. Érdeklődni: Gyopárosi ugarok 27. Bartók. Ulőfürdőkádat keresek megvé­telre. 5900 Orosháza, Csengeri u. 43.________________________________ C T-s Trabant eladó. Érdeklődni: egész nap. 5600 Békéscsaba, Lencsési út 132. I. 6. _________ R égi festményt, vitrintárgyakat veszek. ,.Hobbi” jeligére az orosházi hirdetőbe.______________ E ladó Orosháza, Arany János u. 14. számú beköltözhető fürdő­szobás ház. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap.___________________ 1 2 db vemhes birka eladó. Szán- tó Imre, állami gazdaság, Ficsér. Dácia megkímélt állapotban el- adó. Gyula, Eminescu u. 7. 1 db Komfort BS gáztűzhely (robbanásmentes) fehér színű palackkal eladó. Ugyanitt 1 db olajkályha és 1 db 3 éves, törzskönyvezett német juhász kutya — tanított — eladó. Cím: 5600 Békéscsaba, Tanácsköztársa­ság' u. 39._________________________ 5 630 Békés, Kispince u. 43. sz. ház, beköltözhetően eladó._______ 5 db 165 x 13 szovjet radiál kö­peny eladó. Békéscsaba, Tolnai u. 10. C lépcsőház ül. 11. 5 után. ID-s rendszámú Skoda S 100-as olcsón eladó. Szabadkígyós, Kastély u. 19._____________________ 3 53-as Wartburg-sebváltó és egy km-óra eladó. Orosháza, Kígyó u. 32. Lehel utca felől van be­járó._____________________ E ladó kertes családi ház, be­költözhetően. Orosháza, Szondi u. 12.______________________________ K akasszéki Üjosztáson porta el­adó. Érdeklődni: Orosháza, Te­réz u. 13. sz. alatt.______________ U I rendszámú 412-es Moszkvics, 1980. júliusig érvényes műszaki- val eladó. Orosháza, Hold u. 10. Wartburg-főtengely és blokk és féltengely csillaggal eladó. Oros­háza. Vásárhelyi út 50.__________ Ú jszerű állapotban levő TS vagy Trophy 250 köbcentiméteres MZ-t vennék. Ajánlatot levél­ben, ármegjelöléssel kérek. Ha- vancsák László, Dévaványa, Széchenyi 6._____________________ C sopakon vízparti, 3 szobás, fél­kész üdülőház befejezésért IBUSZ-on keresztül vállalatnak kiadó. Esetleg eladó! Érdeklőd­ni: Gyoma, Bartók B. 29. Cser­venné. _______________ 1 500-as Polski alkatrészenként eladó, mindennap 17-től, szom­bat, vasárnap egész nap. Békés­csaba, Pásztor 148. fszt. 2._____ E gyéves Simson Schwalbe eladó. 5600 Békéscsaba III., Schwidel u. 16.________________________■ K étszobás családi ház beköltöz­hetően eladó. 5600 Békéscsaba, Kézai u. 34/2. Érdeklődni: vasár­nap 8-tól 16-ig.__________________ D innyepalánta kapható. 5741 Kétegyháza, Úttörő u. 47. Olvassa lapunkat! Felvételre keresünk karbantartó műhelyünkbe GÉPLAKATOST, VALAMINT KOCSIKÍSÉRŐKET ÉS FÉRFI RAKTÁRI DOLGOZÓKAT. JELENTKEZÉS: Vldia Kér. V. kirendeltsége Békéscsaba, Szerdahelyi út. MUNKMLK0L0M A Hódmezővásárhelyi Közúti Építő Vállalat orosházi főépítés- vezetősége, Mezőkovácsháza és Battonya környéki munkahe­lyekre felvesz forgalomterelőket és a főépftésvezetőség működési területére kotrós nehézgép keze­lőket. Jelentkezni lehet az oros­házi főépítésvezetőségen, vala­mint a mezőkovácsházi aszfalt­keverő telepen. A Gyulai Kertészeti és Város­gazdálkodási Vállalat azonnali belépéssel felvételre keres: buszvezetőt, tehergépkocsi-veze­tőt, autószerelőt, mezőgazdasági gépszerelőt, betonkeverő gépre gépkezelőt, udvari munkára ud­varost. Jelentkezni lehet: a Két- egyházi úton, a vállalat Ipartele­pén, a telep vezetőjénél. Mezőgazdasági gépszerelőt, álta­lános lakatost, autószerelőt, autóvillamossági szerelőt, vizsgá­zott kombájnvezetőket, vizsgázott erőgépvezetőt azonnal felvesz a kétsopronyl Rákóczi Mgtsz. Je­lentkezés a gazdaság központi Irodájában, a műszaki vezetőnél. Kőműveseket, autószerelőt, tar­goncavezetőt, gépkocsivezetőt, üdítőital-töltéshez nőket, vala­mint kőműves mellé segédmun­kásokat felvesz a Szlkvfz- és Szeszipari Vállalat, Békéscsaba, Luther u. 5/B. _____ ___ A GMV orosházi keverőüzeme fizikai dolgozókat és lakatos karbantartót vesz fel. Jelentke- zés: Orosháza, Szentesi út 26. Felvételre keresünk „D” kategó­riával rendelkező gépkocsiveze­tőt, vontatóvezetőt, környezetvé­delmi ellenőrt, környezetvédelmi őrt, telepőrt, hegesztőt, víz-, gázszerelőt, karosszériafestő­fényezőt, parkgondozási kisgép­kezelőt, kézi kaszásokat (lehet nyugdíjas is), kertészeti szak- és segédmunkásokat. Jelentke­zés: Kertészeti és Köztisztasági Vállalat, Békéscsaba, Széchenyl­Uget. _____________________________ A Szabadkígyóst Szakmunkás- képző Intézet pályázatot hirdet raktárosi állás betöltésére._____ A FÉKÖN Ruházati Vállalat orosházi üzeme felvételre keres varrónőket, férfi segédmunkást és portást._______________________ É lelmiszer- és vegyi kereskede­lemben jártas szakembert ke­reskedelmi képviselő munkakör­be felveszünk. Kocsikísérőket al­kalmazunk. FUSZÉRT, Orosháza, Gyártelep u. 2. (Bogárzó) Az Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ megnyitotta Gyopárosfürdő strand területén létesített nyírfii csArdMt Nyitva tartási idő a strandon belül 10-től 22 óráig 18 óra után bejárás, illetve megközelíthető Gyopároson a volt kisvasúti megállónál. Mindenkit szeretettel várunk. Hideg, meleg ételek, hűtött italok. Ételkülönlegességek nagy választékban. Minden szombaton zene, tánc. Területi Hirdessen lovasbainokság lapunkban! I. fordulóját 1979. június 2—3-án Orosházán, HIRDETÉSFEL VÉTELI a bogárzói lovaspályán HELYISÉGÜNK: rendezik meg. Békéscsaba, Szeretettel várjuk Munkácsy u. 4. az érdeklődőket. RENDEZŐSÉG Telefon: 12-035, 41. sz. mellék. BÉKÉS MEGYEI BÉKÉSCSABA A Békés megyei Állami Építőipari Vállalat gép- és járműjavító üzeme felvesz: MOTOR- ÉS GÉPSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT, GÉPLAKATOS SZAKMUNKÁSOKAT, GÉPSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT, KAROSSZÉRIALAKATOST, AUTÓFÉNYEZŐ SZAKMUNKÁST, ANYAGGAZDÁLKODÁSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ RAKTÁROSOKAT. Jelentkezés a vállalat központjában, a gép- és járműgazdálkodási osztályon, Békéscsaba, Kazinczy u. 4. Engedményes bútor-, ruházati és iparcikkvásár GYOMÁN — ENDRŐDÖN — HUNYÁN, AZ ÁFÉSZ ÜZLETEIBEN 1979. MÁJUS 28-TŐL JŰNIUS 9-IG. Különféle áruk árából 20, 30 százalék árengedményt adunk. VÁSÁRI AJÁNLATUNK: Munkácsy Color színes tv vásárlása esetén 1000,— Ft vásárlási utalványt adunk ajándékba. Riga 16 Moped Komár Moped Dallam háló Danszk konyha Jugoszláv étkező garnitúra 4 800,— Ft-ról 5 980,— Ft-ról 24 640— Ft-ról 17 300,— Ft-ról 10 200,—-Ft-ról 3 800,— Ft-ért 4 480,— Ft-ért 17 248,— Ft-ért 12 110,— Ft-ért 6 120,— Ft-ért KERESSE FEL SZAKÜZLETEINKET. AHOL KÜLÖNBÖZŐ ÁRUKAT HOZUNK ÁRENGEDMÉNNYEL FORGALOMBA. Gyoma—Endréd és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága

Next

/
Oldalképek
Tartalom