Békés Megyei Népújság, 1979. május (34. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

1979. május 3., csütörtök NÉPÚJSÁG TELEX így ünnepelt a világ jfc MOSZKVA A Nemzetközi Lenin-béke- díj Bizottság Nyikolaj Blo- hin akadémikus elnökletével megtartott ülésén odaítélte a nemzetközi Lenin-békedíjat. A népek közötti béke meg­szilárdítása érdekében 1977 —78-ban végzett tevékenysé­géért nemzetközi Lenin-bé- kedíjat kapott Kurt Bach­mann, a Német Kommunista Párt vezetősége elnökségé­nek tagja, Freda Brown (Ausztrália) a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség elnöke, Vilma Espin de Castro neves kubai társadal­mi személyiség, a Kubai Nő­szövetség elnöke, Angela Da­vis, neves amerikai társadal­mi személyiség, Krisna Me­nőn, az indiai—szovjet kul­turális kapcsolatok társasá­gának elnöke és Halina' Skibniewska, a lengyel nem­zetgyűlés alelnöke kapta. * * * Különös nyilatkozatot adott * a The Washington Star tu­dósítójának Leonard Wood­cock, az Egyesült Államok jelenlegi pekingi nagykövete. A diplomata — a Vietnam elleni kínai agressziót érintve — kijelentette: úgy tűnik, hogy a vietnamiak nem ta­nultak a leckéből, lehetséges, hogy még egyszer meg kell leckéztetni őket. Képmutató- án azért hozzáfűzte: remél­jük, hogy erre nem lesz szük­ség. Kijelentésének provoká­ciós jellegén azonban mit sem változtat ez a közvéle­ménynek szánt frázis — ál­lapítja meg kommentárjában a TASZSZ hírügynökség. & BUDAPEST Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az SZVSZ elnöke a Felvonulási téren találkozott azokkal a külföldi szakszervezeti veze­tőkkel, akik 35 országból és a Szakszervezeti Világszövet­ség képviseletében részt vet­tek a budapesti dolgozók május 1-i ünnepségén. * PÁRIZS Szélsőbaloldali terroristák a francia fővárosban hét po­kolgépes merényletet követ­tek el szerdán hajnalban kü­lönböző középületek, hivata­lok ellen, és tetemes anyagi kárt okoztak. A robbantáso­kat egy telefonbejelentés szerint a „forradalmi cso­portok koordinációs bizottsá­ga” elnevezésű szervezet kö­vette el. TEHERÁN Az iráni közvéleményt mélyen megrázta és felhábo­rította Morteza Motahari ajatollah meggyilkolása. Bár a kormány csütörtökre hir­detett országos gyászt, Irán nagyvárosaiban már szerdán bezártak az üzletek és az iskolák, az üzemekben abba­hagyták a munkát. Teherán­ban és több vidéki városban ezrek özönlöttek az utcákra és békés tüntetéssel ítélték el az ajatollah meggyilkolá­sát. * NUUK Grönland, a Föld legna­gyobb szigete 258 évi dán fennhatóság után május 1- től önkormányzatot kapott. Az erről szóló okmányt II. Margit dán királynő kedden nyújtotta át az április elején választott helyi parlament elnökének, Lars Chemnitz- nek. * KYOTO Kiemelkedő magyar kultu­rális események színhelye volt Japán két művelődési központja, Kyoto és Nara. Kyotoban a Szangjo Kaikan, az iparegyesület székháza színháztermében magyar es­tet rendezett az ország leg­nagyobb példányszámú napi­lapja, az Aszahi Simbun és a japán—magyar baráti tár­saság. A zsúfolásig megtelt teremben nagy sikerű hang­versenyt adott Koté László hegedűművész, MOSZKVA: Kétórás szín­pompás felvonulással kö­szöntötték kedden a moszk­vaiak a nemzetközi munkás- osztály ünnepét, május else­jét. Az idei felvonulás új­donsága a hadsereg katonái­nak látványos katonai sport- bemutatója, az alaki kikép­zésből összeállított rendkívül fegyelmezett gyakorlata volt, amely a sportolók korábbi bemutatóit váltotta fel ez alkalommal. A több százez­res felvonulás derűs, vidám hangulatú volt, az időnként csepergő eső sem rontotta el a jókedvet. Az ország más városaiban, falvaiban, a köz­társaságok fővárosaiban ugyancsak megrendezték az ünnepi felvonulást. * * * BELGRAD: Jugoszlávia fő­városában, Belgrádban, vala­mint az ország köztársasági székhelyein tüzérségi dísz- sortűz köszöntötte május 1- ét, amelynek ünnepségei az idén összekapcsolódtak a Ju­goszláv Kommunista Párt megalakulása 60. évforduló­jának jubileumi rendezvé­nyeivel. A központi ünnepsé­get hétfőn este a hagyomá­nyoknak megfelelően a belg­rádi parlament előtt tartot­ták meg. S ezt színpompás tűzijáték követte. BERLIN: Milliók gyűltek össze az NDK városaiban, falvaiban — minden telepü­lésén — meghirdetett május 1-i felvonulásokra, nagygyű­lésekre, ünnepségekre. Berlinben, a Kari Marx Allén hűvös, változékony idő­ben reggel kilenc órákor kez­dődött meg az NDK főváros több százezer lakójának órá­kon át tartó színes demonst­rációja, s a fiatalok és spor­tolók látványos menete. A tömegfelvonuláson — élükön Erich Honeckerrel, a NSZEP Központi Bizottságának fő­titkárával, az NDK Államta­nácsának elnökével — részt vettek az NDK párt- és álla­mi vezetői. A berlini ünnep Kedden este Teheránban meggyilkolták Morteza Mo­tahari ajatollahot, Khomeini egyik vezető tanácsadóját. A merényletet — egy ismeret­len telefonáló szerint — a Forghan nevű szélsőjobbol­dali szervezet hajtotta végre, ugyanaz a csoport, amely fe­lelős Mohamed Vali Gharan- nak, a forradalmi hadsereg Taraki sajtiértekezlete Nur Mohammed Taraki, az Afganisztáni Népi Demokra­tikus Párt Központi Bizott­ságának főtitkára, az Afga­nisztáni Demokratikus Köz­társaság Forradalmi Taná­csának elnöke egy kabuli sajtóértekezleten hangsú­lyozta, hogy az afganisztáni forradalom elleni összeeskü­vésben külső erők vesznek részt, s hozzáfűzte: az ese­mények alakulása azt mu­tatja, hogy a pakisztáni kor­mányzatnak köze volt a fegyveres osztagok afgán te­rületre való betöréséhez. En­nek ellenére — mondotta — fejleszteni kívánjuk a ba­rátságot Pakisztánnal, s re­méljük, hogy a pakisztáni kormányzat ráébred ezeknek a cselekményeknek a káros­ságára és nem engedi meg, hogy megismétlődjenek. Ki­tért arra is, hogy Irán szin­tén beavatkozik Afganisztán belügyeibe. vendége volt számos ország szakszervezeti küldöttsége, köztük a magyar szakszerve­zetek delegációja. 3jc VARSÓ: A lengyel fővá­rosban a kultúra és tudo­mány palotája előtt felállí­tott dísztribünről Edward Gierek, a LEMP KB első tit­kára, Henryk Jablonski, az Államtanács, és Piotr Jaro- szewicz, a Minisztertanács el­nöke, -a kormány és a po­litikai bizottság tagjai üdvö­zölték a felvonulókat. Varsó és az ország lakóit Edward Gierek köszöntötte az ünnep alkalmából. * * * RÓMA: Az olasz szakszer­vezetek és a demokratikus erők felhívására országszerte felvonulásokat, gyűléseket tartottak a munka ünnepén. Rómában a délelőtti órák­ban 30 ezer ember vonult fel a Colosseumtól a Szent Já­nos térre és nagygyűlésen ün­nepelte május 1-et. A kom­munista, szocialista és más baloldali szervezetek zászla­ja alatt felvonuló tömeg egyik jelszava az volt, hogy „a dolgozók elítélik a terro­rizmust”. * * * TEHÉRÁN: Az iráni sajtó hétfőn május elsejéről írt cikkeiben megállapítja: húsz év óta ez az első alkalom, hogy az iráni dolgozók nyíl­tan részt vesznek ezen a nemzetközi munkásünnepen. Khomeini ajatollah ked­den rádióbeszédében arra szólította fel az iráni mun­kásokat és parasztokat, hogy lelkiismeretesen dolgozza­nak. Az ország kétkezi mun­kásaihoz fordulva az ország igazi vezetőinek nevezte és arra kérte őket, ne engedje­nek azoknak, akik el akar­ják téríteni őket a munká­tól. * * * HAVANNA: A Kubai Kommunista Párt központi lapja, a Granma május else­jének szentelt szerkesztőségi első vezérkari főnökének meggyilkolásáért is. Szemta­núk szerint Motaharit két fegyveres pisztollyal fejbe­lőtte, amikor egy barátjánál tett látogatás után hazain­dult. A síita főpap kórházba szállítás után éjféltájban be­lehalt sérüléseibe. Morteza Motahari meg­gyilkolása miatt az ideigle­nes kormány csütörtökre nemzeti gyásznapot hirdetett. A teheráni rádióban beolva­sott kormányközlemény sze­rint csütörtökön zárva lesz­nek a közhivatalok, a válla­latok és az üzletek. A gyász- szertartást Teherán központi mecsetjében tartják majd meg. Közleményében a kor­mány mély fájdalmának adott hangot a merénylet mi­att, elítélve az ellenforradal­márok terrorját és gyilkossá­gát. Egyiptomból jelentik Az egyiptomi baloldali nemzeti haladó párt ellen in­dított hadjáratban újabb for­dulat következett be: az ál­lamügyészség kedden kiadott nyilatkozata azzal vádolja a pártot, hogy „kapcsolatot tart fenn az iraki Baath-párttal, s annak megbízójaként, poli­tikai céljainak végrehajtója­ként tevékenykedik Egyip­tomban”. Mint ismeretes, a baloldali párt elleni hajsza akkor bontakozott ki, ami­kor az határozottan kiállt Szadat megalkuvó politikája ellen és meghirdette az Iz­raellel való különbékét el­ítélő álláspontját. Válaszul az iráni lépésre, Egyiptom megszakítja diplo­máciai kapcsolatait Iránnal — jelentették be hétfőn Kairóban. Tizenhat arab or­szág után hétfőn Irán volt az első nem arab mohamedán ország, amely az egyiptomi— izraeli különszerződés miatt megszakította diplomáciai kapcsolatait Egyiptommal. cikkében a kubai nép test­véri üdvözletét tolmácsolja a szocialista közösséghez tarto­zó országok munkásainak és parasztjainak, mindenekelőtt a Szovjetunió dolgozóinak és a szabadságukért küzdő né­peknek. * * * BONN: A szakszervezeti és pártrendezvények, nagygyű­lések sorával emlékeztek meg szerte az NSZK-ban a munka ünnepéről. Az egysé­ges Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) központi rendezvényén, Saarbrücken- ben Helmut Schmidt kancel­lár és Heinz-Oskar Vetter, a DGB elnöke mondott be­szédet. Willy Brandt, a szo­ciáldemokrata párt elnöke Bonnban az SPD tömeggyű­lésén beszélt, amelyet a kö­zelgő Európa-választások je­gyében tartottak. \ többi párt is elsősorban az Euró- pa-parlament választási kam­pányának keretébe ágyazta május elsejei rendezvényeit. * * * ANKARA: Törökországban a legtöbb tartományban a hétfő éjjeltől szerda hajnalig elrendelt szigorú kijárási ti­lalom érvénybe lépése előtt a nagy szakszervezetek ve­zetői kilátásba helyezték, hogy szembeszegülnek a ti­lalommal. Izmirben, azon nagyváro­sok egyikében, amelyekre nem vonatkoznak a rendkí­vüli állapot előírásai, mint­egy 30 ezren vettek részt a május elsejét megünneplő felvonulásokon. ’ * * * SANTIAGO: Santiagóban kedden 348 személyt tartóz­tattak le, mert május 1. al­kalmából tüntetést próbáltak rendezni a Pinochet-rezsim ellen — jelentették be chilei hivatalos forrásból. A jelen­tés szerint a letartóztatottak között volt mintegy 40 kis­korút nem sokkal később el­bocsátották, a többieket, köz­tük 40 asszonyt „az ország belbiztonságának megzavará­sának” vádjával bíróság elé állítják. Píirtpr a SÜLT—II mellett Heltai András, az MTI tu­dósítója jelenti: Carter ame­rikai elnök hétfői sajtóérte­kezletén ismét arról beszélt, hogy szeretné mielőbb meg­kötni az új SALT-egyez- ményt, de a várható idő­pontról ezúttal is hallgatott. Carter cáfolni kívánta az amerikai sajtóban elterjedt értesüléseket, hogy előbb a lakosság körében akar támo­gatást szerezni a SALT-nak, mert fél, hogy a szenátus idén elutasítaná az egyez­ményt. Sem ő, sem a kor­mány egyetlen tagja nem tervezte soha, hogy elodáz­zák a megállapodást, jelen­tette ki az elnök. Amennyi­ben sikerül a szerződést „vi­szonylag hamar” megkötni, reménye szerint a szenátus sürgősségi alapon foglalkozik majd vele, s még az idén jó­váhagyja — mondotta Car­ter. Carter — szembeszállva a SALT amerikai ellenfeleivel — ismét kijelentette, hogy meggyőződése szerint a szer­ződés aláírásának napjától megfelelően ellenőrizhető lesz. Ez a véleménye Brown hadügyminiszternek is és Turner, a CIA vezetője ugyancsak támogatja a meg­állapodást — tette hozzá. Carter kijelentette, hogy „személyes véleménye sze­rint” mind a Szovjetunió­nak, mind Kínának meg kell adni a legnagyobb kereske­delmi kedvezményt. * * * Kedden Vance amerikai külügyminiszter és Dobri- nyin szovjet nagykövet újabb tanácskozást tartott a máso­dik SALT-egyezmény kérdé­seiről. A küldöttségekhez kö­zel álló körök szerint a ta­lálkozó további haladást ho­zott és remény van rá, hogy (feltehetően egy-két további találkozó után) a jövő héten lezárhatják a megbeszélése­ket. Ezt követően jelentik be a szovjet—amerikai csúcs- találkozó időpontját, egyes források szerint június első felére. Megölték Khomeini egyik tanácsadóját hírek hírek hírek Ma: Irma napja A Nap kél 4.25 — nyugszik 18.58 órakor. A Hold kél 10.09 — nyugszik 0.20 órakor. ÉVFORDULÓ Nyolcvanöt évvel ezelőtt, 1894. május 3-án született és 1942. március 20-án halt meg Jósé Diaz, a spanyol és a nemzetközi munkásmozgalom kimagasló harcosa. — FOGADÓÓRA. Csepregi Pál, a Békés megyei Tanács elnökhelyettese május 5-én, szombaton 9 órától 12 óráig fogadóórát tart békéscsabai hivatali helyiségében (Felső- Körös sor, Irodaház, I. eme­let.) — DÉVAVÁNYÁN zárt kert­ben, illetve külterületi föl­deken 1250 kisgazda ter­meszt zöldséget, gyümölcsöt, állatainak takarmányt. A te­rületek harmada — 20Ö hek­tár — szántó, a többi legelő és gyümölcsös. — SARKADI IMRE: ELVE­SZETT PARADICSOM című nagy sikerű drámájával is­merkednek meg május 4-én, egy rendkívüli irodalomóra keretében a szeghalmi Péter András Gimnázium és Szak- középiskola diákjai. A művet a békéscsabai Jókai Színház művészei mutatják be a gimnáziumban. — AZ ÉPÍTŐIPAR műszaki fejlesztése érdekében az idén a vállalatoknak több mint száz építési kísérletét segíti anyagilag az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztéri­um. Széles körben terjeszt­hető megoldásokat keresnek többek közt arra, hogy ne csak a paneles ház fala, fö­démé, hanem az épület alap­ja,' és úgynevezett fogadó­szintje is gépesített módszer­rel és előre gyártott termé­kek felhasználásával épüljön. r — A KÉTSOPRONYI köz­ségi és termelőszövetkezeti művelődési házban május 1- én kézimunkakiállítást nyi­tottak meg. A község ügyes kezű leányainak és asszo­nyainak munkáit szombaton és vasárnap tekinthetik meg az érdeklődők. — GEOTERMIKUS ENER­GIA. A közelmúltban Gyu­lán járt dr. Bérezi Gyula, az SZVTT főtitkára. A helyi szervekkel megbeszélést foly- tátott egy, az ősszel Gyulán sorra kerülő tanácskozás elő­készítéséről. Ezen vitatják meg hazánk geotermikus energiafelhasználásának helyzetét és lehetőségeit. — GERLÄN, az általános is­kolában, sok éve először az idén dicsekedhet azzal a vég­zős nyolcadikos osztály, hogy minden tanulója továbbtanul valahol a következő évben. — NAPOSCSIBE. Megszigo­rítják a tenyésztojás és a naposbaromfi minőségének ellenőrzését. A hazai forga­lomba évente 160 millió na­poscsibe kerül a nagyüze­mekből, további 30-32 mil­liót adnak az ÁFÉSZ-ek kel­tetői. Az elhullás csak né­hány százalékos csökkentése is jelentősen javíthat a ba­romfitenyésztés gazdaságos­ságán. — KOOPERÁCIÓ, a Gyulai Fa- és Fémbútoripari Szö­vetkezet jelentős kooperációs kapcsolatokat tart fent. Igya szarvasi bútoripariak íróasz­talszekrényeket gyártanak számukra, a PLASTOLUS pedig műanyag alkatrészeket küld. A fémbútorok krómo­zását Nyíregyháza és Máza- szászvár végzi, egyes lap­munkákat pedig a mezőtú­riak. Változékony idő Várható időjárás ma estig: változóan felhős, szeles idő, többfelé záporesővel, zivatar­ral. Elénk, gyakran erős, többször viharos, eleinte or­szágszerte déli, csütörtökön a Dunántúlon északnyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5—10 fok között, legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtökön északnyugaton 12, délkeleten 20 fok körül. * — FÖLDGÁZ ÉS PB. Jelen­leg 111 ezer pb-gázfogyasz- tója van megyénknek. A ve­zetékes hálózat Békéscsabán 53 kilométert tesz ki, de emellett más városokban és községekben is használják már a földgázt. Tavaly a DÉGÁZ megyénkbe több mint 150 millió köbméter földgázt juttatott a fogyasz­tókhoz. — PATKOLÓKOVÁCS. Mú­zeumba került a drávacsehi kovácsműhely. A 70 eszten­dős Fábián Ödön, okleveles patkoló kovács, a híres or­mánsági kovácsdinasztia utolsó tagja fél évszázadon át forgatta a kalapácsot az üllő mellett, szép és nehéz szakmáját azonban senki sem folytatta a családból. Az életműve: körülbelül ne­gyedmillió patkolás. — SZÁRAZ- ÉS KAMIL- LÁS GŐZ. A tervezett fel­újítási munkák befejeztével, tegnap óta újra fogadja ven­dégeit Budapesten a Király fürdő gőzosztálya. A felújí­tási munkák ez év januárjá­ban kezdődtek a nagy hírű, patinás fürdőben. Ennek so­rán kicserélték az elszívó­berendezést, felújították a szigetelést, a nedves- és szá­razgőzkamrák új, rozsda- mentes keretet kaptak. — PÁLYÁZAT, a Magyar Újságírók Országos Szövetsé­gének székházában szerdán ünnepség keretében adták át a KISZ KB és a MUOSZ új- ságíró-tehetségkutató pályá­zata nyerteseinek a bíráló bizottság által odaítélt 14 díjat és 50 oklevelet. A múlt év végén meghirdetett pá­lyázatra 1134-en, több mint 3000 pályamunkát küldtek be. — SEGÍTIK A HÁZTÁJI TERMELÉST. A gyulai já­rásban működő termelőszö­vetkezetek az elmúlt ‘évben 100 millió forint értékű ta­karmányt értékesítettek a háztáji és kisegítő gazdasá­gok állattartóinak. A járás­ban évről évre növekszik az átadott hízott sertések szá­ma, amelyből a háztáji gaz­daságok 1980-ban már 100 ezret adnak át a felvásárlók­nak. — A SZARVASI Vas-, Fém­ipari Szövetkezet öntödéje napjainkban nem a legkor­szerűbb körülmények között működik, ennek ellenére ha­vonta másfélmillió forintos termelési értéket állítanak elő. Az idén főleg gépesítés­re, és a nehéz fizikai munka felszámolására mintegy tíz­millió forintot fordítanak a szarvasiak, természetesen je­lentős KISZÖV-támogatással. — BALESET. Kiskunfélegy­háza külterületén Djukic Drágán 49 éves gépkocsive­zető, jugoszláv állampolgár, titogradi lakos jugoszláv tu­ristákat szállító autóbusszal egy álló — kivilágított — kamion tehergépkocsinak üt­között. A baleset következté­ben Djukic Drágán életve­szélyes, a busz utasai közül két személy súlyos, és kilenc fő könnyű sérülést szenve­dett. A vizsgálat eddigi ada­tai szerint az autóbusz veze­tője nem a látási viszonyok­nak megfelelő sebességgel vezetett. A rendőrség tovább folytatja a baleset vizsgála­tát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom