Békés Megyei Népújság, 1979. március (34. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM MSZBT-programok a magyar—szovjet tudományos együttműködési megállapodás aláírásának 30. évfordulójára Nagy elmélyülést igényel a rajzolás. A békéscsabai 3. számú iskola ötödikesei élvezettel oldják meg feladatukat a kor­szerűen berendezett rajz szaktanteremben Fotó: Gál Edit ■wuwvwuMvuwummmwwHtwuvmtu« Minőség! Pontosság! Határidő! Gazdaságpolitikai célokról — népfrontaktíváknak Ülést tartott a KISZ KB Szerdán Maróthy László­nak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a KISZ Központi Bizottsága első tit» kárának elnökletével össze­ült a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­sága. Részt vett a tanácsko­záson Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Polinszki Károly oktatási miniszter és Pozsgay Imre kulturális mi­niszter. A testület meghallgatta és tudomásul vette Barabás Miklósnak, a KISZ KB tit­kársága tagjának tájékozta­tóját a nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom időszerű kérdéseiről. A többi között szólt arról a nemzetközi fel­háborodásról, amelyet a pe­kingi militarista körök Viet­nam elleni agressziója vál­tott ki. Világszerte fiatalok milliói emelték fel tiltakozó szavukat a barbár kínai tá­madás ellen, s követelték: vonják ki Vietnam földjéről az intervenciós erőket. A KISZ KB a továbbiak­ban Barabás Jánosnak, a KISZ KB titkárának előter­jesztésében megtárgyalta a fiatal művészek társadalmi helyzetéről és a KISZ kö­rükben végzett tevékenysé­géről szóló jelentést. Munkahelyi döntő a Május 1. Tsz-ben A békéscsabai Május 1. Tsz-ből az előző években csak 1—2 brigád nevezett a megyei közművelődési ve­télkedőbe. Ebben az évben már 6 szocialista brigád ké­szül rendszeresen a vetél­kedő fordulóira. Fehér Mik­lós, a tsz elnökhelyettese a napokban szervezte meg a versenyzők szakszerű felké­szítését a politikai, az iro­dalmi és a tv-játékok téma­köréből. A férfiak közül há­rom gépszerelő, 2 traktoros és mellettük 1 női szocialista brigád vetélkedik majd a munkahelyi döntőben, már­cius 10-én, szombaton dél­előtt a gerlai kultúrházban. Az MSZBT és a munkahe­lyi, az iskolai tagcsoportok — tagságának milliós tábo­ra — gazdag programmal emlékezik meg a magyar— szovjet tudományos-műszaki együttműködési megállapo­dás aláírásának 30. évfordu­lójáról. Tudományos ülés­szakon, előadásokon, kiállí­tásokon és filmvetítéseken tárják az érdeklődők elé a szovjet tudomány és techni­ka legújabb vívmányait, népszerűsítik együttműködé­sünk eredményeit — mon­dotta Tétényi Pál akadémi­kus, a Minisztertanács tudo­mánypolitikai bizottságának titkára, az MSZBT alelnöke. A Barátság Házában szerdán tartott tájékoztatón ott volt Tavalyi munkájukat, fel­ajánlásaik teljesítését érté­kelték a napokban a Békés megyei Víz- és Csatornamű Vállalat szocialista brigád­vezetői. Véleményezték a munkaverseny-felhívást, és döntöttek a Kiváló Vállalat pályázatra való nevezésükkel kapcsolatban. Kiderül már a fentiekből is, hogy a jelzett témák kap­csán gyakorlatilag egész el­múlt évi munkáját értékelte a vállalat. A szocialista kol­lektíváknak és a verseny- mozgalomban részt vevő többi csoportoknak, szerve­zeti egységeknek nincs szé­gyenkezni valójuk. Termelé­si tervüket túlteljesítették (108 százalék), a termelé­kenység növekedését pedig Nagy Mária, az MSZBT fő­titkára is. Tétényi Pál kiemelte: az évforduló jó alkalom arra, hogy a magyar közvélemény változatos rendezvényeken pillanthasson be együttmű­ködésünk e kiemelkedő te­rületének hétköznapjaiba, a magyar és a szovjet tudó­sok közös munkájának ered­ményeibe. Hiszen — mint hangsúlyozta — a megálla­podás aláírása tette lehető­vé, hogy a hazai tudományos kutatás olyan új területeket is meghódítson, min* az atomfizikai, a magfizikai ku­tatások. Közös szellemi erő­feszítések dicsérik az űrku­tatásban kimunkált újszerű megoldásokat is. Természe­tes tehát, hogy az elkövet­jól mutatja, hogy ezt az eredményt az előző évinél ötvennel kisebb létszámmal érték el. Ebben különösen a szocia­lista brigádok jeleskedtek, amelyek közül huszonhár­mat arany, kilencet ezüst, újabb kilencet bronz foko­zat, ötöt vörös zászlós jel­vény, további hatot pedig oklevél elnyerésére tartott érdemesnek az értékelő bi­zottság. Valamennyiük kö­zül kiemelkedik a gépészeti és szállítási csoport Rákóczi brigádja, amelyet „A Válla­lat Kiváló Brigádja” cím elnyerésére javasoltak, s nem alaptalanul. Bevételi tervüket több mint 400 ezer forinttal túlteljesítették, kommunista műszakokat vál­kező hónapokban az évfordu. lót köszöntő ünnepségeken magyar és szovjet tudósok is sűrűn tartanak majd elő­adást együttműködésünk fejlődéséről, s a jövő elkép­zeléseiről. Szeptemberben állami szintű ünnepségsorozaton vesz részt magas szintű szov­jet tudósküldöttség; a többi között ünnepi ülést, tudomá­nyos ülésszakot rendeznek hazánkban. Bevonják a barátsági munkába a Szovjetunióban végzett magyar szakembere­ket is. A volt szovjet ösz­töndíjasok, mint a baráti társaság aktivistái sok he­lyen tartanak majd élmény- beszámolót. látták a békési szociális ott­honban és lakásépítkezése­ken, elkönyvelhetnek csak­nem kétezer óra társadalmi munkát. Kivették részüket a közművelődési munkából is: jó eredményt értek el a megyei vetélkedőn és a szer­vező munkát is eredménye­sen segítették. A legjobb kollektívák jutalmazására te­kintélyes összeget: csaknem 423 ezer forintot fordított a vállalat. A versenymozgalomnak egyébként az elmúlt évben új vonása bontakozott ki: a fiatalok fokozottabban be­kapcsolódtak a feladatok megoldásába. Az Alkotó If­júság pályázatra benyújtott 16 munkából ötöt jutalmaz­tak, de a többi is hasznos volt. A korábbinál lényege­sen jobb eredmények szü­lettek a takarékossági moz­galomban. Mind az ivóvíz­kitermelésnél, mind a szennyvízelvezetésnél jobban spóroltak az elektromos árammal, és így csaknem 5(J ezer forintot takarítottak meg. Mindezek után a tanács­kozáson ismertették a Kivá­ló Vállalat cím elnyerésének feltételeit és részletesen meg- t vitatták, hogy a tavalyi eredmények alapján jó eséllyel pályázhatják-e meg ezt. A hozzászólások, vala­mint az igen alapos írásos előterjesztés, amit a részve­vők kézhez kaptak, sokolda­lúan bizonyította, hogy igen. Csak egyetlen példa a rész­letes értékelésből: az 1977- ben benyújtott 51 újításuk­kal szemben — amelyből huszonhármat fogadtak el és hasznosítottak —, tavaly 88 újítást munkáltak ki a vál­lalat dolgozói, s az elfoga­dott 42 zömét a gyakorlat­ban is bevezették. Mindezek alapján a vízművállalat — a tanácskozáson részt vevők megállapítása szerint — tel­jesítette a pályázat követel­ményeit, s a pályázat doku­mentációját a döntést hozók elé terjesztették. — v. j. — Tegnap délelőtt a megyei népfront gazdaságpolitikai munkabizottsága Békéscsa­bán, a TIT megyei szerveze­tének klubhelyiségében ak­tívaülést tartott. Ezen Ba­logh János, a megyei pártbi­zottság gazdaságpolitikai osztályának vezetőhelyettese arról tájékoztatta a részve­vőket, hogy mik a mezőgaz­daság, valamint az élelmi­szeripar feladatai Békésben. A célokat és a tennivalókat — mint mondotta — az MSZMP KB 1978. márciusi határozatainak megfelelően vizsgálták, elemezték és fo­galmazták meg a jövőre vo­natkozóan itt a megyében is. A pártbizottság viszont sem az élelmiszeriparban, sem a mezőgazdaságban tényleges, pontos tervszámokat — ért­hető okok miatt — nem ál­lapított meg. De a következő dologban konkrétan döntött, éspedig: mindkét ágazatban megyénknek az országos ütemnél gyorsabban, illetve magasabb szinten kell foly­tatnia a termelést. Tekintsük át vázlatosan, mi várható el a VI. ötéves tervidőszakban a főbb élel­miszergyártó vállalatainktól. A ma már üzemelő Gyulai Húskombinát 1980-tól — mint ismeretes — csaknem egymillió sertést dolgoz* fel évenként. Tavaly a sertésál­lomány 60 százalékát a ház­táji gazdaságok, a többit a nagyüzemek adták. Kívána­tos lenne, ha ez az arány „megfordulna” a jövőben. Nem a kisgazdaságok visz- szafejlesztéséről van szó, ha­nem arról, hogy a nagyüze­mek jobban és folyamato­sabban tudják majd biztosí­tani a szükségleteket. A ba­romfiiparban 5200 vagon hús és mintegy 140 millió tojás szállítását irányozták elő. A felsőbb pártszervek is számí­tanak a kisállattenyésztő ágazatok növekvő ütemű fejlesztésére. A gazdálkodás minden te­rületén fokozott ellenőrzésre van szükség annak érdeké­ben, hogy minél előbb kiala­kuljon a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termelés gazdaságos szerkezete és ja­vuljon a szerződéses fegye­lem — ezt állapították meg a MÉM-ben szerdán meg­rendezett értekezleten, ame­lyen a gazdasági ellenőrzés­sel foglalkoztak. Megállapí­A tejipariban új létesít­mények építésére, a cukor- és a konzervgyártásban, va­lamint a malomiparban bi­zonyos rekonstrukciókra, s az alacsony szinten termelő részlegek felújítására kerül sor a következő tervidőszak­ban. , A mezőgazdaságban előál­lított termények (hagyma, burgonya) gyakran tárolási nehézségek miatt károsodtak. A jövőben azt is figyelembe kell venni, hogy egyes nö­vényfajtákat kisebb terüle­ten fognak termelni. Búzá­ból például 50—55 mázsa át­lagtermést szeretnének elér­ni hektáronként. Mint jelez­tük : a mezőgazdaságban sem 'határozta meg a megyei pártbizottság a konkrét nö­vekedési ütemet már csak azért sem, mert sok múlik az időjáráson, valamint a termelők szemléletváltoztatá­sának sikerén is. Ami az állattenyésztést il­leti, a szarvasmarha-állo­mány növelését a szakem­berek külön nem ütemezték be. A juhtenyésztés fejlesz­tését viszont érdemes szor­galmazni, mert úgymond korlátlan lehetőségek nyíl­nak a piaci értékesítésre. A kisgazdaságok főként a ser­téstenyésztés, a friss zöld­ség-, gyümölcsellátás és a kisállattenyésztés segítségé­vel járulhatnak hozzá me­gyénk gazdasági célkitűzései­nek eléréséhez. Természete­sen ehhez az kell, hogy a vetőmag, a tenyészanyag, a növényvédő szer és bizonyos fajta kisgép megfelelő meny- nyiségben álljon a termelők rendelkezésére. A népfront — más társa­dalmi szervekkel együtt — már eddig is hatékonyan tá­mogatta a gazdaságpolitikai határozatok végrehajtását, és ezt kívánják tenni a mozga­lom aktívái a jövőben is. Az előadó a részvevők kér­déseire válaszolt. tották: az eddiginél többet kell tenni az ellenőrző appa­rátus szakmai felkészültsé­gének javításáért és jobban számon kell kérni a vállala­toktól, hogy mit valósítottak meg az ellenőrök javaslatai­ból. Különösen ügyelni kell a szerződéses fegyelem ja­vítására, ezzel kapcsolatban a hatósági, illetve a vállala­ti belső ellenőrök idén ki­terjedt feladatokat kapnak. ............................................................................................................................................................ A MEZŐGÉP kecskeméti gyárában külföldi rű mezőgazdasági gépcsaládot. A korábban biztosító — magágyelőkészítő gépből az idén RAU 6 talajművelő kombinátor összeszerelése Kisebb létszám — jobb eredmény Kiváló címre pályázik a vízmű vállalat-y-n Ellenőrzési értekezlet a MÉM-ben licenc alapján készítik a RAU-kombinát ne- importból vásárolt — sima, egyenletes talajt kilencszáztizenötöt gyártanak. A képen: a (MTI-fotó — Cser István felvétele — KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom