Békés Megyei Népújság, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! I NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1979. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,20 forint XXXIV. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Az ÁFÉSZ-ek árbevétele 10, a takarékszövetkezetek betét­állománya 17,6 százalékkal nőtt Újkígyóson tartotta küldöttközgyűlését a MÉSZÖV A Fogyasztási Szövetkezetek Békés megyei Szövetsége tegnap, szerdán Újkígyóson tartotta idei első küldöttköz­gyűlését a nemrég megnyílt Róna étteremben. Az "ülést Bagi Sándor MÉSZÖV-elnökhelyettes nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. Az elnökségben többek kö­zött helyet foglalt Kiss Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője, dr. Sipos Sándor, a SZÖVOSZ elnökségi főosztályvezetője, Steigerwald György, a megyei tanács kereskedelmi osztályvezetője, és Rákóczi Ferenc, a KPVDSZ megyei bizottságának titkára. A mezőgazdasági könyvhónap ünnepélyes megyei megnyitó­ját ma, csütörtökön délután 16.45 órakor rendezik meg Gyo- mán, a mezőgazdasági szakmunkásképző intézetben. A meg­nyitó után a gyoma—endrődi ÁFÉSZ könyvesboltja kiállí­tást és vásárt rendez a legújabb szakkönyvekből. Képünkön Hankó Faragó Mihály, a szakmunkásképző igazgatóhelyet­tese és Lichtenstein Katalin tanárnő a könyvhónap kiadvá­nyaiból válogat a gyomai könyvesboltban Fotó: Gál Edit A külkereskedelmi törvény végrehajtásáról tárgyalt AZ ORSZÁGGYŰLÉS KERESKEDELMI BIZOTTSÁGA Ezután Sarkadi István, a MÉSZÖV elnöke mondott szóbeli kiegészítőt. Szólt a megye fogyasztási szövetke­zeteinek múlt évi tevé­kenységéről, majd ismertet­te az 1979. évi feladattervet, végezetül jelentést tett a MESZÖV-elnökség és a kül­döttközgyűlés közötti idő­szakban végzett munkáról. Beszéde bevezető részében a MÉSZÖV elnöke hangsú­lyozta az MSZMP Központi Bizottsága 1978. december 6-i ülésének azon megálla­pításait, amelyek a fogyasz­tási szövetkezetek számára is meghatározzák az idei esztendő tennivalóit. A múlt év hasonló idő­szakában megtartott megyei küldöttközgyűlés a szövetke­zeteknek többek között az árbevétel, a bolti kiskeres­kedelem és a felvásárlás nö­velését, valamint az álló- és forgóeszközök tervszerű, ará­nyos fejlesztését, a termelé­kenység fokozását és a ta­karékosság jobb érvényesí­tését jelölte meg. Ezeket a célkitűzéseket — mondotta a szövetség elnöke — a moz­galom alapvetően teljesítet­te. Ez abban jutott kifeje­zésre, hogy az ÁFÉSZ-ek összes árbevétele 10 száza­lékkal haladta meg az 1977. évit, ami változatlan dina­mizmust jelez. A kisgazdaságokkal való intenzív törődést, termelésük fokozottab segítését minden­nél jobban példázza az az 1 milliárd forint értékű áru, amelyet az ÁFÉSZ-ek 1978- ban felvásároltak. Olyan nagy értékű és nagy meny- nyiségű zöldséget, gyümöl­csöt, kisállatot és egyéb ve­gyes cikket még soha nem vásároltak fel e szövetkeze­tek, mint tavaly. Mindezek ismeretében a kisgazdaságok termelésének segítése, a fel- vásárlási munka tervsze­rűbb, jobb megszervezése hosszú távú feladat. Az ed­diginél nagyobb figyelmet igényel a termelést irányító szakapparátus kialakítása, a felvásárlás technikai feltéte­leinek megteremtése a ter­melőkkel, a ZÖLDÉRT-tel és más feldolgozó, illetve fel­vásárló szervekkel való kap­csolat jobbá tétele. Jelentős javulás követke­zett be 1978-ban az ÁFÉSZ- ek gazdálkodásában is. Ez­zel azonban még korántsem lehet elégedett a mozgalom. Ugyanis a hatékonyság messze elmarad a követel­ményektől, valamint az or­szágos átlagtól. Továbbá na­gyok a differenciák, főként a bér-, az eszközhatékony­ság, az eredmény és a költ­ségek alakulása területén. Mindez akkor is igaz — folytatta Sarkadi István —, ha tudjuk, hogy javult a szövetkezetek központjaiban a vezetés politikai és szak­mai színvonala. A beszámo­ló egyértelműen tette szóvá a nyereségszint elégtelensé­gét is, amely alig haladja meg a 2,5 százalékot, mi­közben az országos átlag 3,21 százalék. A takarékszövetkezetek fejlődése 1978-ban is jelen­tős volt. Betétállományuk 17,6 százalékkal nőtt. A kis­gazdaságokból felvásárolt ál­latok és termékek ellenérté­keként — megbízás alapján — tavaly 463 millió forin­tot fizettek ki. Továbbá 28 millió forint új biztosítást kötöttek, 18,6 millió forin­tos díjbevétellel. 1978-ban e szövetkezeti pénzintézetek körében tovább folytatódott a koncentráció. így Szegha­lom központtal egyesült a körösladányi, a dévaványai, Folyó nincs a közelben, mégis árvízi hangulat ural­kodik Nagykamaráson. Az utcák, házak ostromállapotot tükröznek. Legóvatosabb becslések szerint is a köz­ség kétharmad területén ve­szélyezteti a belvíz a lakó­épületeket. Több helyen már átvágták az utakat is, hogy a víz mielőbb levonulhasson. A nagy teljesítményű kotró­gépek újabb és újabb árko­kat alakítanak ki a kertek végében. Szivattyúk dübö­rögnek, a. KÖVIZIG szak­emberei, pontosabban a gyulai szakaszmérnökség műszakijai irányítják a vé­dekezést. Az emberek szemei kial- vatlanok. A tanácstitkár éj­jel egy órakor feküdt le, de négy órakor már újra riasz­tották. A kártételekről sza­kadatlanul érkezik a beje­lentés a tanácsházára, amely most nem békés közigazga­tási centrumhoz, inkább há­borús főhadiszállásra hason­lít. A tanácselnök, Köböl András nem győzi csitítgat- ni az asszonyokat, akik sír- va-ríva kopogtatnak az aj­taján: az isten szerelmére, jöjjenek már, kiönt a víz a házból. Az egyik szobában rádió adó-vevő készülék, amely az összeköttetést biz­tosítja Gyulával. — Lakókocsi vagy bódé kellene — mondja Pfeifer József mérnök —, a szivaty- tyú kezelői legalább éjsza­kára tudjanak behúzódni egy kicsit melegedni. Van aki a füzesgyarmati, a vésztői és az okányi takarékszövet­kezet. Ugyanakkor tovább korszerűsödött az üzletháló­zat : Sarkadkeresztúron és Dombegyházán új pénzinté­zeti egységek megnyitására került sor. A megye lakásépítő és -fenntartó szövetkezetei te­vékenysége figyelmet érde­mel. Az építőszövetkezetek időarányosan teljesítették az V. ötéves tervidőszak fel­adatait. Ugyanakkor jelentő­sen nőtt a fenntartó szövet­kezetek kezelésében levő la­kások száma. Ezt követően Seres Mi- hályné, a MÉSZÖV nőbi­zottságának elnöke, majd Szokai János, a MÉSZÖV ifjúsági bizottságának elnö­ke beszámolóját hallgatta meg a küldöttközgyűlés. Az elhangzott három be­számolót vita követte, majd Benkó Imre, a MÉSZÖV fel­ügyelő bizottságának elnöke ismertette a megyei szövet­ség 1979. évi költségvetési előirányzatát, amit a kül­döttközgyűlés jóváhagyólag elfogadott. A MÉSZÖV idei első kül­döttközgyűlése Bagi Sándor­nak, a szövetség elnökhe­lyettesének zárszavával fe­jezte be munkáját. már 24 órája van talpon, ál­mos is, meg fázik is. A tanácselnök térképet vesz elő, s rajta mutatja. — Kevermes felől jön a víz, a KÖVIZIG emberei, gépei, meg a lakosság is már zárógátat .épített, még most is magasítják, ezzel meg tud­juk akadályozni, hogy után­pótlást kapjon a falu, s így a szivattyúk hatékonyabban működhetnek. Itt tevékenykedik a záró­gátnál a KÖVIZIG AKSZ- csapata is, mintegy 50 dol- . gozóval. Pátrialemezekkel erősítik a zárógátat. A Kossuth utcában, ahol átvágták az úttestet, a víz Magyar küldüttség a BVT ülésére A magyar békemozgalom képviseletében Sebestyén Nándoménak, az Országos Béketanács elnökének, a Bé- ke-világtanács elnöksége tag­jának vezetésével öttagú kül­döttség utazott szerdán Ber­linbe, a Béke-világtanács február 1—5. között tartandó ülésére. A tanácskozás na­pirendjén olyan fontos kér­dések megvitatása szerepel, inint a leszerelés, az enyhü­lés, a nemzetközi szolidaritás erősítése Vietnam, Laosz és Kambodzsa népeivel, a nem­zeti felszabadító mozgalmak­kal a társadalmi haladásért küzdő erőkkel. A plenáris és a szekcióülésekkel párhuzá- mosan tanácskoznak a Béke­világtanács bizottságai is, hogy végleges formába önt­sék a nemzetközi békemozga­lom 1979. évi akcióprogram­ját. Tanácskozás a fejlődő világról A nemzetközi békemozga­lom idei fórumainak előké­szítéséhez, az állásfoglalások kimunkálásához a Béke-Vi- lágtanácsnak is elküldik a szerdán befejeződött buda • pesti tudományos szeminári­um több mint félszáz előadá­sának s a vitának az anya­gát. A fejlődő világ jelenlegi helyzetének és jövőjének leg­fontosabb kérdéseit tárgyaló budapesti tanácskozás záró­napján ezt is elhatározták, amikor a szeminárium ta­pasztalatait összegezték. hatalmas erővel zúdul, sza­bad lefolyást talált és mint­ha valamit javult volna a helyzet. Az udvarokon igaz csak 2-3 centimétert apadt mindössze a víz, de a re­mény már önbizalmat ad az embereknek, hogy hamaro­san lehúzódik az udvarok­ból, a lakóházak falától. Se­gítenek a tűzoltók is szivaty- tyúikkal. Igaz szerényebb teljesítményűek, de hát a kisebb víztükrök eltávolítá­sához, a sürgős segítségnyúj­táshoz elegendő. A falu felső részén, ellen­tétben a Kossuth utca kör­(Folytatás a 3. oldalon) A külkereskedelmi tör­vény meghozatala óta mi­nisztertanácsi határozat, több külkereskedelmi miniszteri rendelet és más jogszabá­lyok segítették elő a törvény végrehajtását — mondotta el Szalai Béla külkereske­delmi államtitkár szerdán az országgyűlés kereskedelmi bizottságának ülésén. A kép­viselők Palkó Sándor elnök­letével megvitatták a tör­A kormány zöldségprog­ramjának végrehajtása jó ütemben halad. Hazánkban a zöldség-gyümölcsellátás színvonala változatos és ki­elégítő, de gyakran a házi- aszonyoknak és a termelők­nek is vannak ezzel kap­csolatos megjegyzéseik. A termelőknek az, hogy sok­szor indokolatlanul is aka­dozik az átvétel, a háziasz- szonyoknak pedig elsősor­ban az árral és a minőség­gel szemben vannak jogos kifogásaik, — hangsúlyozták a Hazáfias Népfront Orszá­gos Tanácsának szövetkezet- és agrárpolitikai, valamint gazdaságpolitikai bizottságá­nak szerdai közös ülésén, amelyen a zöldség-gyümölcs­ellátás tapasztalatait és vár­ható tendenciáit vitatták meg a szakemberek. A Nagyvásártelepen meg­A keddi művelet után, amikor katonai szakirányí­tással sikerült a kitörésgát­ló roncsot kiemelni a láng­tengerből, éjjel és szerda délelőtt folytatták a tűz el­oltásának előkészületeit Zsa- nán. Az égő gázlángot ugyanis csak részben sike­rült függőleges irányba te­relni, még mindig erőtelje­sek az oldalirányú lángok, ami megnehezíti a szemre­vételezést, illetve az oltást. Az éjjeli szolgálatosok mun­kája egy széles árok kikép­zése volt az aknanyíláshoz, amely kettős célú: ponto­sabban mérhetik fel a gáz áramlását, a lángok eloltá­sánál pedig ott csapolhatják vény végrehajtásának négy­esztendős tapasztalatait. A törvény jó alapot ad nemzetközi fórumokon irá­nyítási rendszerünk bemuta­tására, törvényességének, át­tekinthetőségének hangsú­lyozására, s tájékoztatást ad arról is, melyek azok az alapvető törvényben lefek­tetett elvek, amelyeket szer­ződő partnereinknek is tu­domásul kell venniük, kap­csolataik kialakításánál. tartott tanácskozáson a résztvevők az előbbiekhez azt is hozzáfűzték: napja­inkban a zöldség-gyümölcs- forgalmazás fejlesztése az a láncszem, amelyik a fogyasz­tás növekedését, az áruk mi­nőségének javítását és a ter­melés stabilizálását megha­tározó jelleggel befolyásol­ja. Ezért mindenekelőtt a forgalmazásban kulcsszere­pet betöltő vállalatok ke­reskedelempolitikai szemléle­tét, munkájuk szervezettsé­gét és telephelyeik, üzemeik felszereltségét kell javítani. S bár az utóbbi években ezen a területen számos új és hasznos tendencia bonta­kozott ki a zöldség-gyü­mölcsellátás javítása érde­kében, az érintett szakem­berek és vállalataik számá­ra változatlanul ez a legfon­tosabb feladat. le a nagy mennyiségű vizet. A munkálatok befejeződtek, a kitörésvédelmi parancs­nokság felkészült a lángok eloltására. Ehhez elegendő a vízkészlet. Az 1000 köbméte­res víztároló mellé egy újab­bat képeztek ki. A négy csőkútból, illetve a közeli, vízállásos területről nagy teljesítményű szivattyúk töl­tik a tározókat az oltáshoz. Az egy hét óta tartó küz­delemben összehangoltan, fe­gyelmezetten állnak helyt a speciális brigádok, a tűzol­tók három műszakban egy­mást váltva 250-en dolgoz­nak a zsanai gázkitörés el­fojtásán. '' Balkus Imre Szervezett védekezés Nagykamaráson Több házat ki kellett üríteni A gazdasági udvar legtöbb helyen víz alatt áll Népfront-tanácskozás a zöldség-, gyümölcs- forgalmazás helyzetéről Újabb előkészületek a zsanai gázkitörés elfojtásához

Next

/
Oldalképek
Tartalom