Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

Jog a békéhez Közel ezer küldött kezdi meg ma tanácskozását az Országházban. Az egykori főrendiház üléstermében a magyar társadalom minden rétegének képviselői, az or­szág valamennyi megyéjéből érkező küldöttek foglalnak helyet. Közöttük ott vannak az állami vezetők, a társa­dalmi szervezetek aktivistái, a tudományos élet jelesei, főpapok, munkások, időseb­bek és fiatalok, valameny- nyien a békemozgalom részt­vevői. Jól bizonyítja ez a széles körű részvétel is a IX. magyar békekongresz- szus jelentőségét. Az Országos Béketanács jelentést terjesztett a kül­döttek elé. A dokumentum, amely kitér az elmúlt öt esz­tendő békemozgalmi tevé­kenységére rámutat: hazánk­ban a közvélemény egyre ak­tívabban kér részt a fontos politikai kérdések megvitatá­sából, hallatja hangját ko­runk legfontosabb problé­máiról. Az elmúlt öt eszten­dő meglehet, úgy vonul be századunk történetébe, mint a legbonyolultabb világpoli­tikai időszakok egyike. 1973 óta jelentős változások tör­téntek, győzött, s egyesítette országát a vietnami nép, az afrikai portugál gyarmatbi­rodalom összeomlott, új, füg­getlen államok színei jelen­tek meg a térképen; Dél-Eu- rópa három fasiszta dikta­túrája megdőlt. A háború utáni évek ki­emelkedő jelentőségű esemé­nye földrészünkön a helsinki találkozó — az európai bé­ke és biztonság, a sokoldalú együttműködés okmányának aláírása. A történelmi fő­könyv azonban nem csupán kedvező eredményekről ad számot, hiszen nem oldódott meg a kínzó közel-keleti vál­ság, Latin-Amerika számos országában továbbra is fa­siszta katonai diktátorok gya- , korolják a hatalmat, s Cip­rus a kettészakított földközi­tengeri szigetország népe is új szenvedéseket élt át. A béketanács dokumentu­ma rámutat: „az alapvető emberi jogok közül a leg­fontosabbak közé tartozik az élethez, a békéhez, a bizton­sághoz való jog”. Ezt a jogot meg kell védeni, el kell há­rítani az egész emberiség létét fenyegető veszélyeket. A békemozgalom fontos feladatának tartja az Ázsia, Afrika, Latin-Amerika né­peivel való szolidaritás erő­sítését. Népünk szolidaritása és cselekvő együttérzése a szabadságáért, egységéért küzdő vietnami néppel, meg­nyilvánult a háború hosszú éveiben. Ma is töretlen szo­lidaritás övezi hazánkban a vietnami népet a kínai és kambodzsai provokációk el­leni igazságos küzdelmében. Hosszasan lehetne sorolni a tevékenységeknek azt a széles körét, amelyet a ma­gyar békemozgalom folytat. Kiterjedt nemzetközi kapcso­latai, s rendkívül széles ha­zai bázisa olyan társadalmi erővé teszik, amely méltán léphet fel közvéleményünk képviseletében. A kétnapos tanácskozáson szót kapnak a mozgalom veteránjai és fia­tal résztvevői, megválasztják a következő öt évre az Or­szágos Béketanácsot. Az ezer­nyi küldött előtt felelősség- teljes két nap áll. Munká­jukhoz sok sikert kívánunk. Miklós Gábor A IX. magyar békekongresszus alkalmából tegnap kitüntetéseket nyújtottak át a Pari mentben. A képen: Pethő Tibor, az OBT elnökhelyettese dr. Trautmann Rezsőtől, az Elnö Tanács helyettes elnökétől átveszi a Munka Érdemrend arany fokozatát. A kitüntetettekr szóló tudósításunk lapunk 4. oldalán (Képtávírónkon érkezel Az elmúlt öt esztendőben a magyar békemozgalom kedvező hazai és nemzetközi feltételek között — a VIII. magyar békekongresszus út­mutatásai alapján — ered­ményesen tevékenykedett a béke építése és védelme fel­adatainak valóra váltásán — szögezi le az Országos Béke­tanácsnak a december 1-én kezdődő IX. magyar béke­kongresszus előtt közzétett jelentése. A békemozgalom sikerei­nek egyik fő éltető eleme a társadalom minden osztályá­nak és rétegének a mozga­lomban való cselekvő rész­vétele. A munkástömegek hazánkban a béke védelmé­nek és építésének, a békés egymás mellett élés politiká­jának, az imperialistaellenes szolidaritásnak, a Béke-vi- lágtanács akcióinak legkö­vetkezetesebb támogatói. A békemozgalomnak jelentős tényezője a termelőszövetke­zeti parasztság és a béke épí­Nagygyűlés a Taurusban A IX. magyar békekong­resszus előestéjén forró han­gulatú béke- és szolidaritási nagygyűlést tartottak a Tau­rus Gumiipari Vállalatnál. Az elnökségben helyet fog­laltak a Béke-világtanács- nak a IX. kongresszuson részt vevő küldöttei. Mészáros Józsefnének, a vállalat pártbizottsága tit­kárának megnyitóját köve­tően Darvasi István, az Or­szágos Béketanács alelnöke méltatta a világ békeerői összefogásának jelentőségét. tésében, védelmében növek­vő szerepe van az értelmi­ségnek, a tudomány, a tech­nika, a kultúra művelőinek. A magyar békemozgalom a Béke-világtanács leszerelé­si akcióihoz kapcsolódva, itt­hon és külföldön hozzájárult a háború elutasításához és a féktelen fegyverkezési ver­seny világméretű elítélésé­hez. Országos tömegmozga­lom bontakozott ki a neut­ronfegyverek betiltásáért, és évente a tavaszi, valamint őszi akciók leszerelési hetei, tudományos konferenciái és fórumai is napirendre tűzték a fegyverkezési verseny elle­ni küzdelmet. Az OBT kül­döttei részt vettek a Béke­világtanács leszerelési doku­mentumainak, akciódnak ki­dolgozásában. Munkájuk a nemzetközi tanácskozásokon, így a békeszerető erők moszkvai- ~VTTágkongresszu- sán, az 1976-os angliai yorki, a lengyelországi toruni, a római és a helsinki leszere­Sarlós István fogadta Romesh Chandrát A IX. magyar békekong­resszus alkalmából hazánk­ban tartózkodó Romesh Chandrát, a Béke-világta­nács elnökét tegnap a Haza­fias Népfront székházában fogadta Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára. A szívélyes, baráti légkörű megbeszé­lésen részt vett Sebestyén Nándorné, az Országos Bé­ketanács főtitkára, a Béke­világtanács elnökségének tagja. lési világfórumon, valamint a békeépítők varsói világköz­gyűlésén is elismerést váltott ki. A két kongresszus között az Országos Béketanács újabb 30 ország békeszerve­zetével létesített kapcsolatot; jelenleg 127 ország 237 bé­kemozgalmával és haladó személyiségével működik együtt. Az OBT-nek a Béke­világtanáccsal hagyományo­san jó együttműködése az el­múlt öt évben tovább bő­vült. Az idén csupán a BHG által küldött anyagokból állítanak össze telefonközpontokat a Mezőhegy esi Vas-, Fa-, Fém- és Gépipari Szövetkezet dolgozói, azonban januártól kezdve a legkisebb alkatrésztől kezdve, mindent saját maguk gyárta­nak a rotári központokhoz és kapcsolókhoz Mezőhegyesen Fotó: Veress Erzsi Terven felül néftymiffjó250 ezer forint termelés Szocialista brigádvezetük tanácskozása Szarvason Szarvason, a Tiszántúli Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat gépjavító üzemé­ben tartották csütörtökön a vállalat szocialista brigádve- zetőinek időszerű tanácsko­zását. A vállalat dolgozói­nak zöme — több mint 800- an — hét megye határában, a népgazdaság számára rendkívül fontos munkát végez. Rájuk vár az a nagy feladat, hogy a nemzeti kincs, a föld termőképessé­gét meliorációs munkával óvják, védjék és tovább fo­kozzák. A Tiszántúli Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat éves termelési munkája megkö­zelítette a félmillárd fo­rintot. A terven felüli ter­melésben a 84 szocialista brigádé az érdem, ezért vált időszerűvé, hogy megbeszél­jék az 1978. évi eredménye­ket és a további tennivaló­kat. A szocialista brigádok munkáját dr. Hegedűs La­jos főmérnök méltatta. El­mondotta többek között: an­nak ellenére, hogy az év több hónapjában rendkívül csapadékos volt az időjárás, ami hátráltatta a nagy tel­jesítményű gépek munkáját, időarányosan teljesítették a tervet, s várhatóan túltelje­sítik az 1978. évi előirányza­tot. A szocialista brigádok terven felül négymillió 250 ezer forint termelést vállal­tak, amit becsülettel teljesí­tenek. Szólt az előadó arról is, hogy a nagy jubileumi évek: a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a Kommunis­ták Magyarországi Pártja megalakulásának 60. évfor­dulója lezajlottak. A két nagy esemény megmozgatta a szocialista brigádokat, je­lentős vállalásokat tettek és teljesítettek. De a talajosok az elkövetkező esztendőre is nagy gonddal készülnek, ez­után is élen akarnak járni e nemes mozgalomban. A felszólalók egyebek kö­zött elmondották: a munka- védelmi vetélkedők sokat segítettek abban, hogy az idén a vállalat egész terüle­tén kevesebb volt az üzemi baleset, mint máskor. Főleg a nagy teljesítményű gépe­ken dolgozók neveztek be a versenybe és a gyakorlat­ban jól hasznosították amit a felkészülés során tanultak. Beszéltek arról is, hogy a termelésben évek óta igen kimagasló eredményeket ér­nek el a brigádok. Nagyobb feladat vár a tanulás, a tár­sadalmi együttélés javításá­ban a kollektívákra. Igaz, hogy a szellemi vetélkedő­kön sok brigád versenyez és a felkészülés idején sokat tanulnak, de van még ten­nivaló bőven. A tanácskozáson felszólalt és nagy elismeréssel szólt a talajosok szocialista bri­gádjainak munkájáról Pla- vecz János, a MEDOSZ Bé­kés megyei bizottságának titkára. Ezután Mészáros István, a vállalat igazgatója, or­szággyűlési képviselő kért szót. Elmondotta, hogy a szocialista brigádvezetők tanácskozása, mint az üze­mi demokrácia egyik jól bevált fóruma, a közeljövő­ben az eddiginél is nagyobb szerepet kap. A vállalat ve­zetősége, a szakszervezeti tanáccsal egyetértésben az ún. házi „alkotmányba” be­vette a szocialista brigád­vezetők tanácskozásának jogkörét. Egyebek között 1979. januártól ők döntenek abban, hogy milyen legyen a szocialista munkaverseny értékelésének módja, ki ér­demli meg a vállalat Kiváló Szocialista Brigádja címet. A szocialista brigádveze­tők tanácskozásán az 1978- ban végzett kiemelkedő jó munkáért 43 ezer forint pénzjutalmat osztott ki Mé­száros István igazgató. Ary Róza Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG 0 MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS II MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. DECEMBER 1., PÉNTEK Ara: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM BÉKÉS MEGYEI fl IX. magyar békekongresszus elé Hz Országos Béketanács jelentése Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság el­nökének a bizottság leg­utóbbi üléséről szóló jelenté­sét, amely fontos elhatározá­sokat tartalmaz a kutató szervezetek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási­fejlesztési céltársulások ki­alakításának elősegítésére, a tudományos-műszaki ered­mények gyorsabb és hatéko­nyabb népgazdasági haszno­sítása érdekében. Az országos környezet- és természetvédelmi tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi kutatásokat ko­ordináló tanács ajánlásokat dolgozott ki a Balaton kör­nyezetvédelmi intézkedései­re, a legfontosabb tudomá­nyos eredmények és gyakor­lati tapasztalatok alapján. A kormány tudomásul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom