Békés Megyei Népújság, 1978. augusztus (33. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-20 / 196. szám

1978. augusztus 20., vasárnap o Veres Péter: NEHEZ KENYER Részlet a Számadás című önéletrajzból Egy közelgő évfordulóról A hajós emlékezete A kapálást már csak el­végezték édesanyámék, de mi lesz az aratással? Az or­vos eltiltott minden mun­kától. A nagy erőkifejtést igénylő, s amellett poros aratásról szó sem lehet. Sze­rencsére hűvös, esős idő járt július elején, s az aratás folyton húzódott, én meg erősödtem. Már július tizediké felé járt, s még mindig nem kezdtünk. A bandagazda, Ecsedi Sándor bácsi, régi, jó elvtárs és ro­mániai fogolytárs volt, min­denképpen segíteni szere­tett volna rajtam, de ami­kor eljött az idő, felszólított, hogy nyilatkozzak, me- gyek-e aratni, mert akkor gondoskodnia kell helyet­tem másik emberről, hogy a kommenciót már annak mérhessék. A szomszédok, rokonok, ismerősök már le­számoltak velem, egyikük már ajánlotta a vejét he­lyettem aratónak, mivel­hogy én nyilvánvalóan „heptikás” vagyok, ami már majdnem bűn, afféle elátko- zottság a mi népünk közt, mint a keletiek közt a lep­rás, vagy a kutyák közt a veszett. Emlékszem legény­koromból, hogy amelyik fiúnak heptikás hírét köl­tötték, attól visszahúzódtak a lányok az egészséges em­ber ösztönös irtózásával. Nehéz helyzet volt, s még nehezbítette az is, hogy nem tudtam, mit csináljak. Ha nem aratok, nem lesz mit enni, emellé még a céljaim is semmivé lesznek. Vagy meghalok rövidesen, vagy egész életemben, amíg élek, szerencsétlen félember le­szek, aki csak úgy teng-leng, semmiféle komoly munkába nem foghat bele. Voltak ilyenek sokan a faluban, és én nem kívánkoztam az éle­tükre. De viszont meghalni sem akartam. Hát ez legyen az én nagy életvágyamból, harcos hitemből, írói re­ményeimből, hogy mielőtt elkezdhetném az életet, tü­dővészben nyomorultul el­pusztuljak? Igaz, nem én volnék az első, - hány híres és nem híres író és költő van, akit fiatalon elvitt ez a betegség, de azok legalább csináltak valamit, én meg semmit még eddig, csak dolgoztam, nélkülöztem és készülődtem. Napokon ke­resztül vívódtam ezen. — Nem halhatok meg .. Miért éppen én, akinek nagy cél­jai vannak, akiből még „nagy ember” lehet? — De viszont aratni muszáj, mert nem lesz kenyér, s én nem bírom ki az asszony szem­rehányásait, és az anyám sopánkodásait, ha miattam nélkülözniük kell. Azonkívül még a kitűzött célom is ezt követeli. Téli szabadságot csak a nyári munka, az újig való kenyér adhat — mert nekem íróság nélkül nem élet az élet. Az idő közeledett, nyi­latkozni kellett. Ekkor dön­töttem. Belemegyek. Ke­nyerünk sincsen már, s ha aratok, mérik a kommenci­ót. Megkérdeztem az or­vost: ő megmondta a ma­gáét, erőszakkal vissza nem tarthat, a többi az én bajom. Eljött az idő. Kivonultunk az andrásházi határba. Sze­rencsétlenségemre Veres Zsuzsánna nagynéném pró- bálatlan lánya, Sós Zsuzsi ajánlkozott marokszedőnek, aki még sohasem szedett markot, mert a városban szolgált, s én elfogadtam. Hiszen jó lány volt, szor­galmas is, de a tapasztal­tabbak mellett bizony elég volt neki magáért dolgozni, nekem nem tudott semmit segíteni, mint a tapasztalt, ügyes marokszedők szoktak a kaszásuknak. Mert nekem bizony a munka irgalmatlanul nehéz volt. Nemcsak mert beteg voltam, hanem azért is, mert évek óta távol, más­féle munkában dolgoztam, s a kaszáláshoz és az itten szo­kásos hajszolt munkához szokatlan voltam. A kaszám sem valami jó volt, nehéz, és nem is nagyon jól tud­tam rendben tartani, hiszen a háború előtt, mint süldő legény, csak egyszer arat­tam komolyan, akkor sem csapatban, hanem kisgazdá­nál, orosz foglyok közt, ké­nyelmesen. Igaz, ilyen fiatal emberek és legények kö­zött kevesen tudtak még jól kaszálni, mert ez hosz- szabb gyakorlat dolga, de legalább egészségesek vol­tak, bírták erővel. Ráadásul egy olyan tábla rozsba kezdtünk, ahol az előbbi év­ben konyhakertészet volt, s most olyan magas gabona van benne, hogy nem látszot­tunk ki belőle. A szára vas­tag, mint a nád, helyenként még zöldes, és le van dűl­ve. Amikor hozzáfogtunk — negyven pár arató volt a csapatban —, mondta ugyan a bandagazda, hogy nem kell erőltetni a dolgot, ne törjük magunkat össze, mert még az aratás úgysem sür­gős, éretlen a búza. De hiába, olyan már az erre- való földmunkásnak a ter­mészete, hogyha egyszer be­levágta a kaszát a gaboná­ba, akkor hajtja. Ez szinte a vérébe idegződik, s nem tudja fékezni magát, amíg dögre nem fárad. Hej, keserves' napokat él­tem át! Ezt csak azok tud­ják igazán megérteni, akik mint osztályos társaim szintén átéltek hasonlókat. Akikben erős a munkásön­érzet, s nem akarnak en­gedni, még ha a testük gyenge, vagy beteg, esetleg gyakorlatlanok- is. Olyan erős ez a közös munkában való helytállás érzése, hogy nálunk még évtizedek múl­va is dalolták annak az egri legénynek a nótáját, aki, amiért nem tudott a dűlt búzában haladni, szégye­nében a kútba ugrott, és be­le is fulladt. Jó hosszú rendlábakat fogtunk, hogy szaporább le­gyen a munka, mert tízen állottunk egy sorba, s rövid rendnél sokat kellett volna ácsorogni a hátulsónak, s bizony én mindig keserve­sen vártam a végét, mert akkorra már alig bírtam szusszal. Sérült tüdőm li­hegett, s az erőltetéstől min­dig olyan volt a torkom, és a tüdőm felső része, mint­ha erős paprikát nyeltem volna. Egy-egy kicsit el­maradtam a rendben, s ezt mindig úgy tudtam behajta­ni, hogy míg a többiek ren­desen lépkedtek, hogy vala­mit pihenjenek, esetleg le­törölték magukról az izzadt­ságot, sőt néha rágyújtottak a pipára is, én mindig ko­cogtam, s futtában az ök­lömbe, vagy az ingem ujjá­ba törülköztem, hogy az in­dulásnál az új rendlábban együtt indulhassak a többi­vel. A kötésnél valamit pihen­tem, bárha a gyakorlatlan marokszedőm miatt nagyon sietnem kellett, de mégis könnyebb munka volt, s kü­lönben is, minden munka más-más izmokat vesz igény­be, de azért nagyon keserve­sen vártam a delet. Nem az éhség miatt, sőt az étel egyáltalán nem is kellett, ha­nem a fáradtság miatt. Délután még erősebb lett a hőség, és még gyilkosabb a munka. A rozs alja he­lyenként zöldes volt, s alig bírtam kivágni. A karom reszketett, az inam rogyado­zott, a fejem tüzelt, a tüdő­met kaparta az erőltetett li- hegés és a gabonapor, s bi­zony titokban erősen lestem, hogy nem indul-e meg a nyálammal a vér is. Jött ugyan egy kevés, de nem olyan sok, hogy veszélyes lehetett volna. Ellenben már estefelé olyan fáradt voltam, hogy egy párszor a rend végén majdnem a kaszára buktam. Hogy a többiek ész- revették-e milyen állapotban vagyok, azt ma sem tudom, különben nekik is elég volt a maguk baja. De még ha tudták is, aminthogy abból, hogy nagyon sovány, 6ápadt vagyok és orvosságot szedek, amelyet hiába akartam vol­na, nem lehetett elrejteni, meg abból, hogy egy kissé maradozok, no meg a szót­lanságomból bizonyára sej­tették — mégsem lassíthat­tak. mert a többi csapat sem lassított. Itt nincs kímélet, nincs kegyelem, aki beteg, aki nem bírja, álljon ki az egészségesek közül, de a munkának menni kell. Az volt a szerencse, hogy az esős idő után a gabona szá­ra este korán harmatosodott, s különben is éretlen volt, hát .elég korán abbahagytuk a munkát. Ugyancsak hajnal­ban sem kezdhettük túl ko­rán, a nagy lucsok miatt. Kötelet sem kellett a reggeli harmaton csinálni, mert a hosszú és szívós rozsszálak még délután is jók voltak kötélnek. Így reggel is volt idő a pihenésre. S mert kö­zel voltunk a faluhoz, haza­mentünk, s odahaza hál­tunk. Szegény asszony egész éj­szaka sajnálkozott rajtam, mert úgy feküdtem, mint egy hulla, de a karom szüntele­nül járt. Az erőltetett moz­gást egész éjszaka ritmiku­san utánozta, s néha-méha az asszonyt, h,a a gépies ránga­tózás erősebb volt, oldalba is vágtam a könyökömmel. Összetörve, de ki tudtam állni másnap is. Csakhogy enni még mindig nem tud­tam. Az orvosság a kevéske vörös borral tartotta bennem a lelket. S a jó artézi víz, amelyből korlátlan mennyi­séget ihatott az ember, nem ártott meg, mint a rossz, vad kútvizek, hanem izzadság formájában szépen kipárol- gott. A rozsnak azonban még ezen az délelőttön végére jártunk, s Átmentünk az ár­pába, amely vékonyabb és apróbb volt. A nagy, nehéz munka után ez már szinte megkönnyebbülés volt ne­kem. De mert enni nem et­tem, s a tüdőmet is mindig kaparta a betegség, aligha bírtam volna ki. ha egész hé­ten tartott volna a munka. De szerencsére csütörtökön kezdtük, és közel volt a szombat. Vasárnap kipihentem, ki­aludtam magam, s hétfőn valamivel könnyebben kezd­tem. Mindig nehéz volt, mert az egész aratáson dűlt búzát és embermagas acatot és vadkendert vágtunk a búza között, de a második hét vé­gén már kezdtem bírni. Az étvágyam is kezdett megjön­ni, s ha kipihentem magam, a munka is könnyebben esett. Csak a tüdőm nem ja­vult, a torkomban, s a tü­dőcsúcsban a kaparás csak évek múlva szűnt meg, mi­után a következő években átestem egy évekig tartó ol­tássorozaton, amit a már említett Forrai doktor ked­vezményesen hajtott végre rajtam. Harmadik héten egészen jobban lettem, s már estén­ként nem feküdtem le, mint egy beteg kutya, hanem be­levegyültem a munka után pipázgató öregebbek cso­portjába, és el-elbeszélget- tem velük. Az az óvatos, de szavakban nem nyilvánuló sajnálkozás is megszűnt, ami eleinte körülvett. Most már emberek közé való vagyok, mert bírom a munkát. Learattunk szépen három hét .alatt, és sokkal egészsé­gesebb voltam, mint amikor hozzákezdtem. Étvágyam volt, sokat ettem, és szinte érezhetőleg erősödtem. Ez már meg is volt, s én fellélegezve, örömmel dolgoz­tam, már újra kezdtem az élethez bízni. Egy év előtt Adyról kezd­tek írni a lapok, száz éve született a költőgéniusz, ver­seivel megteltek az újságok, folyóiratok hasábjai, értő szemek kutatták életét, köl­tészetét: emlékeztünk. Hogy mi volt elég, s mi volt sok, nehéz eldönteni, de annyi bi­zonyos, hogy igaz fiúi szívvel tisztelegtünk a költő emléke előtt. Az is bizonyos, hogy sökan először ismerkedtek meg vele mélyebben, elő­ször találkoztak szellemének óriásvoltával, lenyűgöző nagyszerűségével, világhori­zontjával. És ha sokap vol­tak, akik megszerették, az alkalom felfokozottsága, a velefoglalkozás értelme már­is cáfolhatatlan. 1978-at írunk, s egy-egy új dátum mindig új, s új fel­adatokat állít elénk, új le­hetőségeket, más célokat: most a magyar s a világ- irodalom másik óriásának kell, hogy lerójuk tisztele­tünket. Száz éve született Krúdy Gyula. Valaki azt mondta róla, Krúdy a magyar irdalom mostohagyermeke, magános farkas. Nem tartozott irány­zathoz, osztályhoz, egyesek a polgári írók csoportjába so­rolják, de 1919-ben mint a Néplap szerkesztője, őszinte hittel állt a Tanácsköztársa­ság mellé; mondják, nem volt társadalmi élménye, mások esküsznek kíméletlen realizmusára, s volt ki azt mondta, arisztokratikus iro­dalom ez. Vannak, kik titkos erotikáját, mások misztikus álomszerűségét tartják nagy­szerűnek, s vannak, kik azt mondják: Krúdy szépelgő. Szindbád hattyúdal, mondják megint mások, egy eltűnő világ végső éneke. Krúdy nincs még a he­lyén. Csodáljuk, mondjuk : nagy­szerű, de alig ismeri az if­júság, s kevésbé ismeri a felnőtt korosztály. Krúdy Gyula nincs még a helyén! S itt a centenárium, remek alkalom, hogy oda­kerüljön ! Szindbád, a hajós, Rezeda Kázmér a Debrecenből sza­kadt újságíró, Nagybotos Viola, Ö-Buda bolygó szerel­mese, s mind-mind a megfá­radt szívű kalandorok! S Krúdy újszerű, s nagyszerű fényképezőgépe, amellyel a természetet elénk varázsolja, a gyönyörű képek... Egy kri­tika valamikor a tízes évek­ben azt írta, a Szindbád- történetek nem novellák, nem elbeszélések, nem pró­za: képek. Képek, líra. Krú­dy lírikus. Képek, szebbnél szebbek, fanyar mosollyal szájuk szegletében, hatalmas vágy- gyal az elmúlás ellen, s mindig az elmúlásról. A bol­dogság emléke, az emlékek boldogsága nyugszik ölük­ben, egy megfáradt ember őszi vallomásai. Egy mértéktelen élet, mind ételben, italban, s nőkben, mind írásban ; egy ezerszer átélt élet, Szindbádban, Re­zeda Kázmérban átélt élet Krúdyé. Az utolsó év vesz- szőfutása, az egyre súlyos­bodó anyagi gondok, adóssá­gok, a vüágválság fejetlen Magyarországa számolta föl végleg a már amúgy is fel­élt egészségét. De Krúdy ment és dolgozott, mert pénz kellett, el kellett tartania a családját. Élni kellett! Felmérhetetlen ragaszko­dással írt az életről, a sze­relemről, átkozódott, könyör- gött, sírt, mosolygott az éle­tért. Mi másról írhatott az, aki az utolsó pillanatig írt. Szente Béla Tomka Mihály Forró, szép iszapban Házat ácsol magának az ősz, vadliba száll, fehér fellegek, folyón-túlra inai minden őz, nyaram nyerge hozzád kergetett. Térdig állok forró, szép iszapban, halász vagyok, halam: szerelem, vörösödő szeptemberi napban hálóm rácsán véres víz kereng. Lépek, mérges' nádtorzs felsebez, borzolódó lúd a víztükör, éltető, vagy halálos seb ez, vértisztító, életre gyötör. Térdig állok forró, szép iszapban, lassan-lassan övig merülök, vadliba száll vijjogó csapatban, dobd ki hálód — megmenekülök! Kiss István: Munkástrón

Next

/
Oldalképek
Tartalom