Békés Megyei Népújság, 1978. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-28 / 176. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. JÚLIUS 28., PÉNTEK Ara: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 176. SZÁM Köszöntünk VIT! Köszöntünk Havanna! A világ békeszerető ifjúsága ma az amerikai kon­tinens első szocialista államára, Kubára és fő­városára, Havannára figyel. Ünnepiünk, s — mi tagadás! — egy kicsit izgulunk is. A késő esti órákban 122 ország, köztük hazánk fiatalságának küldöttei vo­nulnak be a havannai Latin-Amerika stadionba, ahol megkezdődik a XI. Világifjúsági és Diáktalálkozó. Képzeletben biztos, hogy sokan ott leszünk a megnyi­tón, hiszen hosszú hónapok óta nagy-nagy izgalommal készültünk erre a napra. Az oly sokszor hallott-olvasott „Köszöntünk VIT! Köszöntünk Havanna!" jelszó is mintha még ünnepélyesebb, még teljesebb és igazabb lenne ma, ahogy vissza-visszacseng emlékezetünkben, a felkészülés napjait idézve. Áprilisban több mint egymiliióan — idősebbek és fiatalok egyaránt — két napon át a VIT-alap javára dolgoztunk. Aztán sok ezren vetélkedtünk, ismerked­tünk Kuba életével, az eddigi világifjúsági találkozók történetével. Vitatkoztunk politikáról, gazdaságról, kul­túráról és sok más fontos kérdésről, köztük magunkról fiatalokról. Küldötteket választottunk — 450 lányt és fiút, a legjobbakat, a legméltóbbakat közülünk, majd a különböző hazai VIT-programok forgatagában, for­ró hangulatában nem egyszer irigyeltük őket. S ma, a megnyitó napján kissé elfogódottan várjuk az estét, a következő napok eseményeiről a híreket Havannából, Kubából... De a Karib-tengeri szigetország népe is régóta várt erre a napra! Kuba a hatvanas évek közepén vállalko­zott először a VIT megrendezésére, 1968-ban azonban világpolitikai és egyéb okok miatt még Szófiában tar­tották meg a találkozót. Ahogy minden VIT, a mostani is tükrözi a nemzetközi helyzet alakulását S e tekin­tetben különleges jelentősége van a ma kezdődő XI. Vi­lágifjúsági és Diáktalálkozónak, hiszen az Egyesült Államok partjaitól alig száz kilométenyire gyűltek össze a világ haladó ifjúságának képviselői, hogy a hármas jelszó: az antiimperialista szilodaritás, béke és barátság szellemében folytassák az elődeik által több mint három évtizede megkezdett utat. A második világháború után röviddel Londonban született meg az ilyen nagyszabású, haladó törekvése­ket demonstráló ifjúsági találkozók gondolata. Az angol fővárosban akkor 63 ország ifjúsága nevében más­fél ezer, köztük néhány magyar küldött mondta egy trinidadi néger fiú után a következő megrendítő sza­vakat: „Esküszünk, hogy emlékezetünkbe tartjuk ezt az 1945. novemberében kikovácsolt egységet, nemcsak ma, nemcsak ezen a héten, nemcsak ebben az évben, ha­nem örökké, amíg föl nem építettük azt a világot, amelyről álmodoztunk, amelyért küzdöttünk.” Azóta ta­lálkozók egész sorát tartották e fogadalom szellemé­ben. A világ fiataljainak többsége mindig az emberiség leginkább sürgető gondjai felszámolásáért, legmagasz- tosabb célkitűzései megvalósításáért szállt síkra. M |inden bizonnyal így lesz ez most Kubában is. Eb­ben a nagy forradalmi hagyományokkal rendel­kező országban az emberek már évek óta nagy gonddal, latinos lelkesedéssel készülték erre a találko­zóra, tettek meg mindent sikeréért. A kubai nép már számos esetben szolgált jó példával a szabadságukért küzdő népeknek, tett tanúbizonyságot internacionalista elkötelezettségéről. Számára ez a VIT külön is jelentős. Hiszen a fiatalok szétviszik a világba hírét annak, amit Kubában láttak, tapasztaltak, s a valóságról számol­hatnak be honfitársaiknak. A világ haladó ifjúsága és a békeszerető emberek nagy várakozással tekintenek a világifjúsági találkozóra. Az elkövetkező napokban a londoni eskü hitele ismét erősödik majd Kubában, ahol a világ fiataljai megemlékeznek a forradalom mártír­jairól, a fasizmus áldozatairól, s számos nagygyűlésen tesznek hitet a béke, a haladás, az enyhülés és leszere­lés ügye mellett. Kocsi Margit Ülést tartott a Minisztertanács A kormány tájékoztatási hivatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Az Országos Tervhivatal elnöke és a pénzügyminisz­ter előterjesztésére a kor­mány rendeletet fogadott el a beruházások rendjére vo­natkozó 1974. évi kormány- rendelet módosítására. A Minisztertanács a mun­kaügyi miniszter javaslatára határozatot hozott a vállala­ti munkarend időszakos vál­toztatásának feltételeiről és módjáról. A határozat ez év szeptember 1-én lép hatály­ba. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a munkaügyi miniszter tájékoztató jelentését a ke­reseti arányok 1977. évi ala­kulásáról, különös tekintet­tel a nagyüzemi munkások, a nők és a fiatalok kereseté­re. A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése nyomán a kormány felszólította a minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy vizs­gálják meg az országgyűlés júliusi ülésszakán elhang­zott képviselői észrevételek és javaslatok megvalósításá­nak lehetőségeit, s tájékoz­tassák arról az országgyűlés elnökét, valamint az indít­ványozó képviselőket. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Százhuszonötezer látogatóra számítanak a vasárnap esti zá­rásig a szegedi ipari vásáron, amelyen az eddigi siker alap­ján méltán számíthat a közönségdíjra a Békés megyei Tégla- ég Cserépipari Vállalat, illetve a Dél-Alföldi TŰZÉP Vál­lalat minta családi háza. (Tudósításunk az 5. oldalon) Fotó: Martin Gábor Óvári Miklós fogadta llekszej Sityikovot Övári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KB titkára a Központi Bizottság székházában csü­törtökön fogadta az Alekszej P. Sityikovnak, a Legfelsőbb Tanács Szövetségi Tanácsa elnökének, az európai biz­tonság és együttműködés szovjet bizottsága elnökének vezetésével hazánkban tar­tózkodó küldöttségét. A szí­vélyes, elvtársi légkörű ta­lálkozón jelen volt Papp An­na, az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottságának titkára, valamint Vlagyimir Janovle- vics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. üzembe helyezés előtti próbák Albertirsán A KGST közös beruházás­sal épülő, 750 kilovoltos táv­vezeték sorszám szerint utol­só oszlopát szerdán állítot­ták fel az albertirsai fogadó- állomásnál az Országos Vil­lamos Távvezeték Vállalat szakemberei. Ezzel még nem fejeződött be a vezetékszere­lés, de a 268 kilométeres ma­gyarországi szakaszból 244 kilométeren — Szolnoktól Albertinsáig, illetve a Ti­szántúlon Hajdúböszörmé­nyig — a munka nagyjával már végeztek. Megérkezett az albertirsai fogadóállomásra a második 750 kilovoltos óriástransz­formátor a Ganz Villamossá­gi Művektől, amelyet az esz­tendő végéig újabb kettő kö­vet. A munka a tervezett ütemben halad, az egyes részfeladatok teljesítése azon­ban igen nagy erőfeszítést követel a beruházás megva­lósításában részt vevő válla­latoktól, szakemberektől. Ugyanis sok olyan berende­zést helyeznek üzembe, ame­lyet Magyarországon még nem alkalmaztak, mint ahogy 750 kilovolt feszültséget sem kellett eddig transzformálni. A fogadóállomás berende­zései — kevés kivétellel — a helyükön vannak, jelentős részükön már az üzembe he­lyezést megelőző próbák folynak. A szerelés irányí­tóinak véleménye szerint a munka neheze, a két ener­giarendszer összehangolása — a Szovjetunió és a KGST- országok között — ezután kö­vetkezik. Erre a feladatra csaknem 100 oldalnyi progra­mot dolgoztak ki. Fidel Castro beszéde a Moncada-évfordulón A Kubai Köztársaság bél­és külpolitikáját elvi alapo­kon átfogó, közel kétórás be­szédben emlékezett meg Fi­del Castro kubai állam- és kormányfő, a Kubai Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkára a Moncada-laktanya elleni tá­madás 25. évfordulójáról a nemzeti ünnep alkalmából Santiago de Cubában tar­tott központi nagygyűlésen. A hatalmas kubai nemzeti lobogóval díszített egykori laktanya előtt felállított díszemelvényen jelen voltak a párt Politikai Bizottságá­nak tagjai, a Központi Bi­zottság, a kormány, az álla­mi és kulturális szervek ve­zetői, valamint az évfordu­lóra érkezett párt- és kor­mányküldöttségek és a XI. Világifjúsági Találkozó dísz­vendégei. A Batista-diktatúra ellen megindított fegyveres harc huszonötödik évfordulójának Oriente tartomány székhe­lyén tartott ünnepségein ott volt a magyar párt- és kor­mányküldöttség Gyenes Andrásnak, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága titkárának ve­zetésével Kubában tartózko­dó delegációja. A központi ünnepségre a tartományi székhelyre utazott dr. Ma- róthy László, az MSZMP PB tagja, a magyar KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a magyar VIT-delegá- ció vezetője is. A nagygyű­lésen részt vett Luis Corva- lán, a Chilei Kommunista Párt főtitkára, Jasszer Ara­fat, a PFSZ vezetője, vala­mint a nemzetközi politikai élet több más ismert szemé­lyisége. Fidel Castro beszédének első részében kiemelte : a Moncada-laktanya elleni ostrom — ha fontos állomá­sa volt is a függetlenségért vívott történelmi harcnak — csak epizódja volt annak a folyamatnak, amelynek eredményeként Kuba ma szocialista, szabad ország. Külön jelentőséget ad az év- focdulónak, hogy a VIT-ek történetében először, Kuba, a latin-amerikai kontinens, a nyugati félteke egyetlen szo­cialista állama ad otthont a XI. Világifjúsági Találkozó­nak. A kubai forradalmárok az emberek közötti szolidaritás, a marxizmus—leninizmus, az internacionalizmus, a kol­lektív vezetés szellemében munkálkodnak. Nem titok — mondotta Fi­del Castro —, hogy a kubai nép 1959-ben kivívott sza­badságát éppen az interna­cionalista segítségnek, a szo­cialista országok támogatásá­nak, mindenekelőtt a Szov­jetunió önzetlen segítségének köszönhette. Az sem titok — mutatott rá —, hogy azok­nak a fegyvereknek a nagy része, amellyel a kubai nép visszaverte a disznó-öbölbeli ellenforradalmi támadást, a Szovjetunióból érkezett. Az emberi jogokról szó­nokló észak-amerikai admi­nisztrációnak — amely a vi­lág legreakciósabb, legelnyo- móbb rendszereivel tart fenn szövetséget, s amely mindig, minden korban hírhedt volt a különböző jelszavak cégé­re mögött folytatott erősza­kos beavatkozásairól, s amely szuverén népek, mint a panamai vagy a kubai, akarata ellenére katonai tá­maszpontokat tart fenn te­rületétől idegen földrészen — a legcsekélyebb jogalapja sincs ahhoz, hogy szóvá te­gye vagy megkérdőjelezze ezt a politikát. Learattak Dombegyházán A hatezer hektáros domb­egyházi Petőfi Tsz-ben teg­nap a déli órákban dolguk végeztével levonultak a bú­zatáblákról a kombájnok. Július II. óta minden órát kihasználva vágta a három Claas és a tizenegy SzK—5- ös az 1450 hektár búza ter­mését. Pontosabban csak 1250-ét, mert július 18-án éjszaka 200 hektár búzát el­vert a jég. A hatvannégy kombájnos, szállító-rakodó munkás, szá­rítóüzemi dolgozó, szénabe­takarító így is sikeres ara­tást tudhat maga mögött. A jég pusztítása ellenére is el­érte a tsz a tavalyi búzater­mésátlagot. A legbővebben termő tábla 62 mázsát adott hektáronkénti átlagban. A learatott búzát — amely­ből 500 vagonnyit már át is adtak a gabonaforgalminak — jószerivel az utolsó napig szárítóra kellett hordani. Ez napi átlagban 5 és fél, hat­ezer mázsa termény szérűre hordását jelentette. A csú­csot hozó napon 7500 má­zsa szemet gyűjtöttek össze a kombájnosok. A munkának természete­sen nincs vége: a mai rövid pihenő után, amelyen ebéd­del vendégeli meg a szövet­kezet az aratókat, a kombáj­nok többsége Dombiratosra, Kunágotára vonul segíteni. Emellett persze folytatni kell a szalmabetakarítást, amely jelenleg 50 százalékra áll és hátra van még a tarlóhán­tás, meg a trágyázás, vala­mint 200 hektár mák levágá­sa. R szegedi Tisza-híd Látványos szakaszához ér­kezett az ország leghosszabb hídjának, az 1031 méteresre tervezett szegedi Tisza-híd- nak az építése: csütörtökön beemelték az első, úgyneve­zett szabadon szerelt acél- szerkezetet. A 16 méter hosz- szú, 35 tonnás hatalmas híd­elem az Ady Endre-úszóda- ru segítségével került a he­lyére. A továbbiakban az­után sem daru, sem állvá­nyozás nem támasztja alá az egymás végéhez illeszkedő hatalmas szerkezeti eleme­ket, egészen addig, amíg a megépülő vízipillér fölé nem érkeznek. Végül azonban er­re a betonpillérre támaszko­dik majd az egész szerkezet. A két partról a folyó köze­pe, illetve a pillér félé ha­ladva összesen 36 ilyen nagy tartóelemet rögzítenek egy­máshoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom